Saturday, 6 March 2021

บทความสอนใจประจำวัน 06 มีนาคม


"ให้ดำเนินชีวิตที่คู่ควรต่อพระเจ้า" (1 เธสะโลนิกา 2:12)

บทความสอนใจประจำวัน 06 มีนาคม

"ให้ดำเนินชีวิตที่คู่ควรต่อพระเจ้า" (1 เธสะโลนิกา 2:12 TNCV)

พระเจ้าได้เรียกเราให้เชื่อข่าวดีอันบริสุทธิ์ เพลิดเพลินกับพระผู้ช่วยองค์บริสุทธิ์ ให้ครอบครองธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และให้ดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ เราต้องเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุเพราะพระคุณที่เราได้รับเปล่าๆ และความรักแท้อัไร้ขีดจำกัดของพระเจ้า

เราจะต้องเลียนแบบการกระทำของพระเจ้าของเรา พระองค์ให้อาหารศัตรูของพระองค์ รักประชากรของพระองค์ และทุกสิ่งที่พระองค์ทำก็สำแดงลักษณะอันเต็มไปด้วยเกียรติสิริของพระองค์

จงระมัดระวังที่คุณจะไม่ถูกนำให้ห่างจากพระเจ้าและล้มลงในความบาป จงคิดถึงสิทธิพิเศษที่คุณได้รับในฐานะลูกของพระเจ้า คุณเป็นเพื่อนของพระเจ้า ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู ได้รับพระพรแห่งการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จุดหมายของคุณคือสวรรค์ ที่ซึ่งคุณจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล ในขณะที่คุณเข้าร่วมในเกียรติสิริของพระองค์

จงดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซู ดำเนินชีวิตในความรักแท้และความซื่อตรง แล้วคุณจะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าและเพลิดเพลินกับพระองค์ไปตลอดกาล

"ขอพระคำของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์
ในใจของข้าฯ ทุกโมงยาม
เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นข้าฯ มีชัยชนะ
โดยผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้น"
(Kate B. Wilkinson, เพลง "May The Mind of Christ, My Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 06

"Walk worthy of God." (1 Thessalonians 2:12)

God has called us to believe a holy gospel, enjoy a holy Saviour, possess a holy nature, and walk in a holy way. Because of God's free grace and infinite love, we are to be a holy people.

We are to imitate the conduct of our God. He feeds His enemies, loves His people, and all He does shows His glorious character.

Beware, that you are not led away from God and fall into sin. Think of your privileges as children of God. You are friends of God, united to Jesus, blessed by the indwelling Holy Spirit. Your destination is heaven- to praise the Lord for ever as you share in His glory.

Walk with God; walk as Jesus walked; walk in love and honesty –and so you will glorify and enjoy Him for ever.

"May the word of God, dwell richly
In my heart from hour to hour,
So that all may see I triumph
Only through His power." 
(Kate B. Wilkinson, hymn "May The Mind of Christ, My Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Friday, 5 March 2021

บทความสอนใจประจำวัน 05 มีนาคม


"อย่ากลัวเลย" (อิสยาห์ 41:10)

บทความสอนใจประจำวัน 05 มีนาคม

"อย่ากลัวเลย" (อิสยาห์ 41:10 TNCV)

ความกลัวของเราทำให้พระเจ้าผู้ที่อยากให้เราวางใจพระองค์เสียเกียรติ เราไม่ควรกลัวสิ่งใดยกเว้นบาป หากเรากลัวบาป ติดตามความบริสุทธิ์ รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับมนุษย์ บำรุงจิตวิญญาณของเราด้วยพระคำของพระเจ้า และสนิทสนมกับพระเจ้าแล้ว เราก็จะไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัวอีกเลย

ผู้เชื่อเอ๋ย จงปล่อยให้ความวิตกกังวล ความไม่วางใจ และความกลัวเป็นของผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า

จงวางใจในพระเจ้าผู้ดำรงชีวิตอยู่เสมอและทุกหนทุกแห่ง จงมีความหวังในพระเจ้า จงรอคอยพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการคาดหวัง แล้วคุณจะได้รับสิ่งจำเป็นทุกสิ่

อย่ากลัวเลย เพียงแค่เชื่อเท่านั้น พระเยซูอยู่กับคุณ และจะอวยพรคุณและดูแลรักษาคุณเสมอไป

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์"
(สดุดี 9:9-10 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 05

"Do not be afraid." (Isaiah 41:10)

Our fears dishonour God who loves to be trusted. We should fear nothing but sin. If we fear sin, follow holiness, keep a right relationship with God and man; if we feed our souls with God's Word, and have fellowship with God, we will have nothing to fear.

Believer, leave anxiety, distrust and fear to the godless, trust in the Living God always and everywhere. Hope in God; wait upon God in prayer and expectation; and you will find your every need met. Do not be afraid, only believe; Jesus is with you, and will bless and keep you for ever.

"The Lord is a stronghold in times of distress,
A refuge for those whom the wicked oppress.
Your people who know You, will trust in Your grace;
You've never forsaken those seeking Your face." (Psalm 9:9-10)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 4 March 2021

บทความสอนใจประจำวัน 04 มีนาคม


"ขอ​ให้​เชื่อ​เท่า​นั้น" (มาระโก 5:36)

บทความสอนใจประจำวัน 04 มีนาคม

"ขอ​ให้​เชื่อ​เท่า​นั้น" (มาระโก 5:36)

จงรับเอาพระคำของพระเจ้า จงเชื่อมั่นในพระคำที่พระองค์ตั้งใจบอกเราและในความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อพระคำของพระองค์เอง มื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีสิ่งใดทำให้เรากลัวได้เล่า? พระเจ้าพูดกับคุณในภาษาที่คุณเข้าใจได้ พระองค์สัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งจำเป็นแก่คุณ และพระองค์สอนคุณให้อธิษฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซู

หากคุณไม่เชื่อพระเจ้า คุณก็กำลังบอกว่าพระองค์เป็นผู้มุสา และคุณก็เปิดโอกาสให้ซาตานโจมตีคุณ คุณจะดูถูกพระเจ้าด้วยวิธีที่ร้ายแรงกว่าการไม่เชื่อพระคำของพระองค์ได้หรือ?

หากคุณถาม "สัญญาต่างๆ นั้นเพื่อฉันหรือ?" ใช่แล้ว เพื่อผู้เชื่อทุกคน! และพระองค์ก็สัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ความเชื่อแก่คุณ

จงเข้าเฝ้าพระเจ้าของคุณ และอธิษฐาน "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเพิ่มเติมความเชื่อให้แก่ข้าพระองค์" และอ่านพระคำของพระองค์ และเชื่อพระคำนั้น

"เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข แก่ผู้เชื่อและฟังคำ"
(John H. Sammis, เพลง "เชื่อและฟังคำ")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 04

"Only believe." (Mark 5:36)

Take God at His Word. Give God credit for meaning what He says, for being faithful to His own word; and then what will become of your fears? God speaks to you in language that you can understand; He promises all that you can ever need; and He teaches you to pray to Him in the name of Jesus.

If you don't believe God, you make Him out to be a liar; and you give Satan an opportunity to attack you. Can you offer a greater insult to God than disbelieving His Word?

But you ask, "Are the promises made to me?" Yes- to every believer! And the Holy Spirit is promised to give you faith.

Go to your God and pray, "Lord, increase my faith;" and go to His Word and believe it

"Trust and obey,
for there's no other way
To be happy in Jesus
But to trust and obey."
(John H. Sammis, hymn "Trust And Obey")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 3 March 2021

บทความสอนใจประจำวัน 03 มีนาคม


"ให้เรารับพระคุณ" (ฮีบรู 12:28)

บทความสอนใจประจำวัน 03 มีนาคม

"ให้เรารับพระคุณ" (ฮีบรู 12:28 TKJV)

ในทุกๆ วัน เราจำเป็นต้องรับพระคุณเพื่อช่วยเราในการต่อสู้กับซาตาน เพื่อทำให้ชีวิตเราเป็นพรแก่ผู้อื่น เพื่อทำให้เราสามารถอดทนจนถึงที่สุดปลายด้วยความมั่นใจและความชื่นชมยินดี

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น พระเยซูบริบูรณ์ด้วยพระคุณและพระองค์ให้พระคุณมากขึ้นอีก พระคุณของพระองค์เพียงพอสำหรับเรา แต่หากปราศจากพระคุณแล้ว ชีวิตของเราก็ไร้ประโยชน์

ขอให้เรามองดูพระเยซูเพื่อจะได้รับพระคุณที่จะให้กำลังแก่เรา ที่จะทำให้เราบริสุทธิ์และเป็นคนที่ใช้การได้! อย่าพยายามทำสิ่งใดด้วยกำลังของคุณเองเป็นอันขาด จงรับเอาพระคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่คุณจะดำรงชีวิตอยู่เพื่อเกียรติสิริของพระองค์ และจงกล่าวอ้างถึงสิ่งดีที่คุณทำว่ามีสาเหตุจากพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้แก่คุณเปล่าๆ

"ขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็น" (ฮีบรู 4:16 TNCV)

"ข้าแต่พระเจ้า อาการสำคัญที่ข้าฯ มาเข้าเฝ้า
คือความรักของข้าฯ ช่างอ่อนแอและจืดจาง
แต่ข้าฯ รักพระองค์ และเทดทูนพระองค์
โอ ข้าฯ ขอพระคุณเพื่อข้าฯ จะรักพระองค์มากขึ้น"
(William Cowper; เพลง "Hark, My Soul, It Is The Lord!)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 03

"Let us have grace." (Hebrews 12:28)

Every day we need grace to help us stand against Satan; to make us a blessing to others; to enable us to endure to the end with confidence and joy.

Our God is the God of all grace. Jesus is full of grace and He gives more grace. His grace is sufficient for us, but without it we are useless.

Let us look to Jesus for grace to strengthen us; to make us holy and useful! Never attempt anything in your own strength; receive grace from the Lord, that you may live for His glory; and ascribe any good that you do to the grace of God which is freely given to you.

"Come then boldly to the throne of grace, and you shall receive mercy, and find grace to help in every time of need." (Hebrews 4:17)

"Lord, it is my chief complaint
That my love is weak and faint;
Yet I love You, and adore;
O for grace to love You more." 
(William Cowper; hymn "Hark, My Soull, It Is The Lord!)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Tuesday, 2 March 2021

บทความสอนใจประจำวัน 02 มีนาคม


"จงต่อสู้กับมาร" (ยากอบ 4:7)

บทความสอนใจประจำวัน 02 มีนาคม

"จงต่อสู้กับมาร" (ยากอบ 4:7 THSV2011)

ซาตานเป็นศัตรูของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู เขาพยายามล่อลวงให้เราทำบาปและกล่าวหาว่าเราทำบาป เขาเป็น "พ่อของการมุสา" และบิดเบือนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เขาพยายามทำให้ "โลก" น่าดึงดูดสำหรับเรา และทำให้บาปดูเหมือนเป็นสิ่งไม่มีอันตรายต่อเรา

พระเจ้าเรียกให้เรา "ต่อสู่กับมาร ยืนหยัดในความเชื่อ" ด้วยการเชื่อวางใจในพระเจ้าและพระคำของพระองค์ เชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำเพื่อเรา และเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะทำเพื่อเรา พระเจ้าจะทำให้ซาตานต้องฟกช้ำอยู่ใต้เท้าของเราในอีกไม่นาน เราจะมีชัยชนะโดยพระโลหิตของพระเยซูและถ้อยคำแห่งคำพยานถึงพระองค์

จงมองดูพระเยซู จงร้องเรียกพระเจ้าในคำอธิษฐาน จงสวมใส่ "โล่แห่งความเชื่อ" แล้วคุณจะดับไฟจากแผนการต่างๆ ของมาร

"อย่ายอมแพ้การทดลอง ถ้ายอมแพ้จะบาป
เมื่อชนะครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปยิ่งง่าย
สู้ความใคร่ของใจกาย ต่อสู้ใจดื้อด้าน
จงไว้ใจพระเยซู ผู้ทรงช่วยให้มีชัย
(Horatio R. Palmer, เพลง "อย่ายอมแพ้การทดลอง")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 02

"Resist the devil." (James 4:7)

Satan is the enemy of all who believe in Jesus. He tempts us to sin, and then accuses us of sinning. He is the "father of lies" and misrepresents everything, even God's holy Word. He tries to make "the world" attractive to us, and sin appear unharmful to us.

We are called to "resist him, steadfast in the faith" - believing God and His Word; what Christ has done for us; and what He has promised yet to do for us. God will bruise Satan under our feet shortly. We shall overcome by the blood of Jesus, and the Word of His testimony.

Look to Jesus. Call upon God in prayer. Take "the shield of faith" and you shall quench all the schemes of the wicked one.

"Yield not to temptation, for yielding is sin;
Each victory will help you some other to win;
Fight manfully onward; dark passions subdue;
Look ever to Jesus, He will carry you through."
(Horatio R. Palmer, hymn "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Sunday, 28 February 2021

บทความสอนใจประจำวัน 28 กุมภาพันธ์


"เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่" (วิวรณ์ 1:18)

บทความสอนใจประจำวัน 28 กุมภาพันธ์

"เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่" (วิวรณ์ 1:18 TNCV)

พระเยซูตายแทนที่เรา เวลานี้พระองค์ดำรงชีวิตอยู่ที่ด้านขวามือของพระเจ้าพระบิดา พระองค์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพราะพระองค์ดำรงชีวิตอยู่ เราผู้เชื่อจึงดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน พระองค์เห็นผลแห่งนิรันดร์กาลของการสละชีวิตของพระองค์เพื่ชดใช้บาปของเราในการนำเราสู่ความหลุดพ้นและพระองค์ก็พอใจ พระองค์ดำรงชีวิตอยู่เพื่ออธิษฐานเพื่อเรา เข้าใจเรา และเทพระพรมายังชีวิตของเรา พระองค์ดำรงชีวิตอยู่เพื่อเฝ้าดูแลเรา ชี้ทางให้แก่เรา และช่วยเราให้หลุดพ้นตลอดชั่วนิรันดร์

ข้าแต่พระผู้ช่วยผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ! เพื่อนในโลกนี้อาจตายจากไป แต่พระองค์ดำรงชีวิตอยู่! พระองค์เป็นเพื่อนของข้าพระองค์ต่อหน้าบัลลังก์ของพระบิดาของพระองค์

จงระลึกไว้เสมอ พระเยซูดำรงชีวิตอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์และมีกุญแจแห่งนรกและความตาย ขอให้เราดำรงชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ จงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระองค์ในความสัมพันธ์อันหวานชื่นและบริสุทธิ์กับพระองค์

"ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า 
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์ 
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ"
(Alfred H. Ackley, เพลง "He Lives")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 28

"I am He who lives." (Revelation 1:18)

Jesus died in our place; He now lives at the right hand of God, the Father. He is the fountain of life. Because He lives, we who believe shall live also. He sees the eternal results of His sacrifice for sin in our salvation, and is satisfied. He lives to pray for us, sympathise with us, and to pour down blessings. He lives to watch over, direct and save us for evermore.

Gracious Saviour! Earthly friends may die, but You live! You are our Friend before Your Father's throne.

Always remember, Jesus is alive for evermore, and has the keys of hell and death. May we live for His praise. Live by faith in Him, in sweet and holy fellowship with Him.

"He lives! He lives! Christ Jesus lives today!
He walks with me, and talks with me
Along life's narrow way.
He lives! He lives salvation to impart.
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart."
(Alfred H. Ackley, hymn "He Lives")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 27 February 2021

บทความสอนใจประจำวัน 27 กุมภาพันธ์


"ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" (ยากอบ 1:17)

บทความสอนใจประจำวัน 27 กุมภาพันธ์

"ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" (ยากอบ 1:17 TNCV)

สิ่งดีทั้งหมดหลั่งไหลจากพระเจ้ามาสู่ีวิตคุณ องค์พระเยซูเจ้าจ่ายราคาของความหลุดพ้นของคุณด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ พระองค์เป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวง พระองค์ให้พระเมตตาฝ่ายโลกและพระพรฝ่ายวิญญาณแก่คุณ พระองค์ได้ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเกียรติสิริของพระองค์ พระองค์ชี้นำทุกเหตุการณ์ ไม่ว่าจะน่าพอใจหรือเจ็บปวดก็ตาม

ดังนั้น คุณควรอธิษฐานต่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ จงวางใจในพระคำของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และความรักแท้ของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้สิ่งดีพร้อมด้วยพระพรแก่คุณ หากคุณแสวงหาพระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ "ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" นั่นคือมาจากพระเยซู

"ดังนี้ ขอให้เราเทิดทูนบูชา และมอบถวายสิ่งที่ถูกต้องแด่พระองค์
เกียรติสิริ อำนาจ ปัญญา กำลังทั้งปวง
คำยกย่องสรรเสริญ พร้อมกับทูตสวรรค์เบื้องบน
และการขอบพระคุณอย่างไม่หยุดยั้ง และความรักันไร้ขีดจำกัด"
(Charles Wesley, เพลง "Ye Servants of God")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 27

"Every good and perfect gift is from above" (James 1:17)

All good flows from God to you. The Lord Jesus paid the price of your salvation with His own precious blood. He is the source of all good. He gives you secular mercies and spiritual blessings. He also gives you the ability to enjoy them, and to use them for His glory. He directs all events, whether pleasing or painful.

You should therefore direct your prayers and praise to Him. Trust in His Word, His power and His love. The Lord will give what is good, and a blessing with it, if you are looking to and walking with Him. "Every good and perfect gift is from above" - from Jesus.

"Then let us adore, and give what is right,
All glory and power, all wisdom and might,
All honour and blessing, with angels above,
And thanks never-ceasing, and infinite love."
(Charles Wesley, hymn "Ye Servants of God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie