Saturday, 18 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 19 มกราคม


"พี่น้องของเรา" (มัทธิว 12:50)

บทความสอนใจประจำวัน 19 มกราคม

"พี่น้องของเรา" (มัทธิว 12:50)

ใครเล่าคือ "พี่น้อง" ของพระเยซู? คือทุกคนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ ผู้เชื่อทุกคนที่ได้พิสูจน์ความเชื่อที่แท้จริงด้วยการทำดีและด้วยการที่มีบุคลิกลักษณะที่เหมือนพระคริสต์

ขอให้เราชื่นชมยินดีที่พระเยซูเจ้ารักเรา พระองค์ยอมรับเราด้วยความอดทนเมื่อเราล้มเหลว เสริมสร้างความเชื่อของเรา และสัญญาว่าจะจัดเตรียมสิ่งจำเป็ทั้งหมดให้แก่เรา

พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจทั้งปวงในสวรรค์และโลก พระองค์ไม่ละอายที่จะเรียกเราว่าพี่น้อง เมื่อคุณอธิษฐานต่อพระองค์ จงระลึกว่าพี่ชายของคุณนั่งอยู่บนบัลลังก์ พระองค์จะไม่หวงสิ่งดีจากคุณเลย!

โอพระเยซูเจ้าผู้ทรงล้ำค่า ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้พึ่งพาพระองค์ทุกๆ วัน

"ทุกช่วงเวลา ข้าฯ ได้รับการรักษาไว้ในรักของพระองค์
ทุกช่วงเวลา ข้าฯ ได้รับชีวิตจากเบื้องบน
เพ่งมองไปที่พระเยซู จนกระทั่งพระสิริส่องแสง
ทุกช่วงเวลา โอพระเจ้า ข้าฯ เป็นของพระองค์"
(Daniel W. Whittle, เพลง "Moment by Moment")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 19

"My brother." (Matthew 12:50)

Who is the "brother" of Jesus? Everyone who does the will of His Father; every believer who proves the reality of his faith by his or her good works and Christ-like character.

Let us rejoice that the Lord Jesus loves us. He puts up with our failings, encourages our faith and promises to provide all our needs.

Jesus has all power in heaven and earth. He is not ashamed to call us brothers and sisters. When you pray to Him, remember that your brother sits enthroned. He will withhold no good thing from you!

Precious Lord Jesus, teach me to rely on You daily.

"Moment by moment I'm kept in His love,
Moment by moment I've life from above.
Looking to Jesus 'til glory doth shine,
Moment by moment, Oh Lord, I am Thine."
(Daniel W. Whittle, hymn "Moment by Moment")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 17 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 18 มกราคม


"ความชั่วก็อยู่กับข้าพเจ้า" (โรม 7:21)

บทความสอนใจประจำวัน 18 มกราคม

"ความชั่วก็อยู่กับข้าพเจ้า" (โรม 7:21 TNCV)

ช่างเป็นพระเมตตาที่ความชั่วไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไป ครั้งหนึ่งมันเคยมีอำนาจเหนือคุณ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุที่เราได้รับเปล่าๆ ที่ทำให้บาปไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้เชื่ออีกต่อไป

หากบาปนำให้คุณอธิษฐานต่อพระเจ้แล้ว มันก็ไม่มีอำนาจในตัวคุณ มันอาจรบกวนทำให้คุณขาดสันติสุข ทำให้คุณเศร้า ขัดขวางไม่ให้คุณทำดี และทำให้คุณร้องออกมาว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสังเวชอะไรเช่นนี้! ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้?" (โรม 7:24 TNCV) แต่แม้เมื่อเวลานั้น พระเยซูก็ยังคงรักคุณ และคุณก็จะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต

เปาโลรู้จักพระเจ้ามาหลายปีและมีชัยชนะในพระคริสต์ทุกๆ วัน แม้กระนั้นก็ตาม ท่านยังรู้สึกเช่นเดียวกับที่คุณเป็น เมื่อท่านต้องการทำดี ความชั่วก็อยู่กับตัวท่าน

หากบาปทำให้คุณรู้สึกเสียใจ ความบริสุทธิ์ก็อยู่ในตัวคุณ คุณอาจจะร้องสรรเสริญในตอนนี้ว่า "ขอบพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าพ้นได้โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา!" (โรม 7:25 TNCV)

"ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู 
เราจะเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู 
ผีร้ายจะต้องหนีไป
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
ใครสามารถต่อสู้เราได้
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
เราจะเป็นผู้มีชัย"
(เพลง "ในพระนามพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 18

"Evil is present with me." (Romans 7:21)

What a mercy that evil doesn't reign over you. It did once; but thanks to God's free grace sin no longer reigns over the believer.

If sin leads you to prayer, then it does not reign in you. It may disturb your peace, cause you sadness, hinder your good works, and cause you to cry out,"O wretched man that I am, who shall deliver Me?" (Romans 7:24) But even then- Jesus still loves you, and you shall be more than conqueror.

Paul had known the Lord many years, and daily triumphed in Christ; yet he felt just as you feel, when he wanted to do good, evil was present with him.

If sin causes you sadness, holiness lives in you. You may even now sing, "Thanks be to God who gives us the victory, through our Lord Jesus Christ." (Romans 7:25)

"In the name of Jesus, In the name of Jesus,
We have the victory!
In the name of Jesus, in the name of Jesus,
Satan will have to flee.
Who can tell what God can do!
Who can tell of His love for you!
In the mighty name of Jesus
We have the victory!"
(Hymn "In The Name of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
บทความสอนใจประจำวัน 17 มกราคม


"ข้าพเจ้าต้องการจะทำดี" (โรม 7:21)

บทความสอนใจประจำวัน 17 มกราคม

"ข้าพเจ้าต้องการจะทำดี" (โรม 7:21)

ผู้เชื่อทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บาปไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป

เราต้องการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ เราได้อธิษฐานอย่างร้อนรน สรรเสริญพระเจ้าพร้อมด้วยการขอบพระคุณพระองค์ และเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยความมั่นใจ เราได้ต่อสู้กับบาปและซาตานด้วยใจกล้า และถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า เราทำสิ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด แต่เรากลับพบว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะเรามักจะจมลงสู่สภาวะอุ่นๆ ขาดความร้อนรน เราจึงร้องต่อพระองค์ "พระองค์เจ้าข้า ช่วยชีวิตข้าพระองค์ด้วย"

สหายที่รัก เราจำเป็นต้องมาหาพระเยซูทุกวัน เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสดใหม่ จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน จงเฝ้าระวังการทดลอง จงเฝ้าระวังจิตใจของคุณเอง

"เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่
เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี
เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย
เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย"
(อิสยาห์ 40:31 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 17

"I want to do good." (Romans 7:21)

Every believer has been renewed by the Holy Spirit. Sin has not had dominion over us.

We long to be holy. We have prayed earnestly, praised with thanksgiving, and believed with confidence. We have struggled against sin and Satan with courage, and glorified God. This we do in our best moments, but we find that we need the renewing of the Holy Spirit, for we are apt to sink into a lukewarm state. We cry out, "Lord, save me."

Dear friends, we need to come to Jesus daily for fresh supplies of the Holy Spirit's help. Watch and pray. Watch against temptation. Watch over your own heart.

"They that wait upon the Lord
Shall renew their strength.
They shall mount up with wings as eagles.
They shall run and not be weary.
They shall walk , and not faint.
Teach me, Lord. Teach me ,Lord, to wait."
(Stuart Hamblen, hymn "Teach Me, Lord, To Wait")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 16 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 16 มกราคม


"ท่านสบายดีหรือ?" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:26)

บทความสอนใจประจำวัน 16 มกราคม

"ท่านสบายดีหรือ?" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:26 TNCV)

พระเยซูสำคัญสำหรับคุณหรือไม่? คุณรู้สึกเสียใจกับบาปของคุณหรือไม่? คุณมีความเชื่อที่เข็มแข็งและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าหรือไม่? คุณเพลิดเพลินใจกับความสนิทสนมกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณหรือไม่? โลกนี้และเสน่ห์ของโลกนี้อยู่เบื้องหลังคุณหรือไม่? คุณรักคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดหรือไม่? คุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นหรือไม่? เมื่อมีปัญหา คุณเข้าหาพระเยซู และอธิษฐานต่อพระองค์ว่า "ช่วยด้วย พระองค์เจ้าข้า" หรือไม่?

หากเป็นเช่นนั้น มีชีวิตฝ่ายวิญญาณในตัวคุณ และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของคุณ แต่หากคุณรักโลกมากกว่าพระเยซู รักความสนุกสนานมากกว่าความสนิทสนมกับพระเจ้า และพระคัมภีร์กลายเป็นสิ่งน่าเบื่อสำหรับคุณ เมื่อนั้น คุณก็ไม่สบายดี

สุขภาพของจิตใจแสดงออกได้ด้วยการอธิษฐานอย่างเป็นนิสัย ความร้อนรนเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้า และความหิวกระหายพระคำของพระเจ้

จิตวิญญาณของคุณป่วยหรือไม่? หากใช่ จงเข้าหาพระเยซู ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ และอธิษฐานให้พระองค์รื้อฟื้นความชื่นชมยินดีแห่งความหลุดพ้นของคุณ และยกชูคุณไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะรักษาการกลับสัตย์ของคุณให้หาย และพระองค์รักคุณเปล่าๆ

"สุขสบาย จิตใจข้าเต็มด้วยความชื่นชมยินดี
เพราะพระเยซูจะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
และรักษาจิตวิญญาณของข้าฯ ในทุกพายุ
พระองค์จะทำให้พระคำแห่งพระคุณของพระองค์สำเร็จ
และปกป้องรักษาจิตวิญญาณของข้าฯ จากความป่วยไข้"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 16

"Is it well with you?" (2 Kings 4:26)

Is Jesus precious to you? Are you sad about your sins? Are you strong in faith, giving glory to God? Are you enjoying communion with your Heavenly Father? Is the world, and its charms, behind you? Do you love all the Lord's people? Are you seeking first the Kingdom of God and His righteousness? When in trouble do you go straight to Jesus, praying "Lord, help me?"

If so, there is spiritual life in you, and the Holy Spirit is your teacher. But if you prefer the world to Jesus, the pleasures of time to fellowship with God, if the Bible has become dry, then it is not well with you.

Health of soul is shown by habitual prayer, zeal for the Lord's glory and an appetite for His Word.

Is your soul sick? If so, go to Jesus, as the Great Physician and pray to Him that He restore to you the joys of your salvation and uphold you with His Holy Spirit. He will heal your backsliding, and love you freely.

"Tis well; my soul is filled with joy,
For Jesus will His power employ,
And save my soul in every storm;
He will His gracious Word fulfil,
And guard my soul from every ill."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 15 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 15 มกราคม


"แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิม" (สดุดี 102:7)

บทความสอนใจประจำวัน 15 มกราคม

"แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิม" (สดุดี 102:27 TNCV)

ในโลกนี้ ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง สุขภาพดีอาจเปลี่ยนเป็นความเจ็บป่วย ความสนุกสนานอาจเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวด ความมั่งมีอาจเปลี่ยนเป็นความขัดสน เกียรติอาจเปลี่ยนเป็นความอับอาย ความเข้มแข็งอาจเปลี่ยนเป็นความอ่อนแอ และชีวิตอาจเปลี่ยนเป็นความตาย แต่มีผู้หนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง! พระเยซูเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และตลอดกาล! พระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา และเป็นพระผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยความรักแท้ เราสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างเต็มที่

หากเราดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความถ่อมใจ พระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราตลอดกาล ให้เราตั้งเป้าที่จะทำให้พระเจ้าพอใจในทุกสิ่ง แล้วเราจะถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ ไม่ว่าในเวลาที่สุขภาพดีหรือในยามเจ็บป่วย ใความมั่งมีหรือในความขัดสน ในชีวิตหรือในความตาย พระองค์จะไม่มีวันจากเราไปหรือทอดทิ้งเราเลย พระองค์จะเป็นน้ำพุแห่งความรักท้และความบริสุทธิ์ตลอดกาล! สรรเสริญพระเจ้า!

"ขอทรงนำโลกนี้ไป และให้พระเยซูแก่ข้าฯ
ความหรรษาทั้งสิ้นนั้นเป็นแค่นา
แต่รักของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกา
ผ่านชั่วนิรันดร์รักนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิม"
(Fanny J. Crosby, เพลง "Take the World, But Give Me Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 15

"But You are the same." (Psalm 102:27)

Here everything changes; health may give way to sickness, pleasure to pain, plenty to poverty, honour to disgrace, strength to weakness, and life to death. But there is One who never changes! Jesus is the same- yesterday, today and forever! He is our best Friend and loving Saviour. We can trust Him completely.

If we walk humbly with Him, He will be our God forever. Let us aim to please Him in all things. Then we will glorify Him whether in health or sickness, plenty or poverty, life or death. He will never leave us, nor forsake us. He is the fountain of love and holiness for ever! Praise the Lord!

"Take the world, but give me Jesus,
All its joys are but a name;
But His love abides forever,
Thro' eternal years the same." 
(Fanny J. Crosby, hymn "Take the World, But Give Me Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  
Tuesday, 14 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 14 มกราคม


"ท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต" (เอเฟซัส 5:15)

บทความสอนใจประจำวัน 14 มกราคม

"ท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต" (เอเฟซัส 5:15 TNCV)

เราอยู่ในดินแดนของศัตรูที่ล้อมรอบไปด้วยการทดลอง และเรามีจิตใจที่ไม่ซื่อตรง พระเยซูตายเพื่อช่วยให้เราหลุดพ้นและกลับมีชีวิตอีกครั้ง เป้าหมายชีวิตของเราคือถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่เราพูดหรือทำ

ในความรักแท้ พระเจ้าได้ให้คำสัญญาอันล้ำค่าแก่เราในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะช่วยเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา นำทางเรา และปลอบโยนเรา

โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรา เราจะต้องไม่ให้ครอบครัวของซาตานมาเป็นผู้ร่วมทางใกล้ชิดของเรา ความร่ำรวย เกียรติ และความสนุกสนานไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา เราจะต้องเฝ้าระวังและอธิษฐาน พึ่งพาพระเยซู และเพลิดเพลินใจในความสนิทสนมกับพระองค์จงจับจ้องไปที่พระเยซู ให้พระองค์เป็นแบบอย่างของคุณ และหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายในทุกรูปแบบ

"ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน"
(สดุดี 1:1-2 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 14

"Be careful how you live." (Ephesians 5:15)

We are in the enemy's land surrounded by temptations; and have deceitful hearts. Jesus died to save us, and lives again. Our aim is to honour Him in all we say and do.

God in His love has given us precious promises in the Bible to help us, and the Holy Spirit to teach, guide and comfort us.

This world is not our home; Satan's family are not to be our close companions; riches, honours or pleasures are not our main aims. We must watch and pray depending on Jesus and enjoying fellowship with Him. Keep your eyes on Jesus as your example and avoid every appearance of evil.

"Blessed is the one who turns away
From where the wicked walk,
Who does not stand in sinners' paths
Or sit with those who mock.
Instead he finds God's holy law
His joy and great delight;
He makes the precepts of the Lord
His study day and night." 
(Sing Psalms No 1)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 13 January 2020

บทความสอนใจประจำวัน 13 มกราคม


"แต่เมื่อเขาทูลขอ เขาต้องเชื่อ" (ยากอบ 1:6)

บทความสอนใจประจำวัน 13 มกราคม

"แต่เมื่อเขาทูลขอ เขาต้องเชื่อ" (ยากอบ 1:6 TNCV)

คำอธิษฐานของเราควรสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้

บางครั้งเราอธิษฐานขอสิ่งซึ่งจะทำร้ายเรา และพระเจ้าก็จะไม่อนุญาตให้เป็นไปตามสิ่งที่เราขอ พระเจ้าได้สัญญาถึงสิ่งดีทั้งปวงและสิ่งดีเท่านั้นสำหรับผู้เชื่อ

อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราในวันนี้? พระเจ้าได้ให้พระสัญญาถึงสิ่งนั้นในพระคำตอนใด?จงค้นหาพระสัญญานั้น อธิษฐานในนามพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทำให้พระสัญญาสำเร็จ และอย่าสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าเลย ความเชื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการวางใจในพระองค์ แล้วพระเจ้าจะให้เกียรติความเชื่อของเราเสมอด้วยการตอบคำอธิษฐาน

"ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็น" (ฮีบรู 4:16 TNCV)

"เพียงแค่วางใจในทุกวัน วางใจในหนทางแห่งพายุ;
แม้เมื่อความเชื่อจะเล็กน้อย เพียงแค่วางใจในพระเยซู
วางใจเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป วางใจเมื่อวันเวลาผ่านไป
วางใจพระองค์ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงแค่วางใจในพระเยซู"
(Edgar Page Stites, เพลง "Simply Trusting Every Day")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 13

"Ask in faith." (James 1:6)

Our prayers should be according to what God has promised.

Sometimes we pray for things which would be harmful to us, and these prayers will not be granted. God has promised all good, and only good for believers.

What do you need today? Where in the Bible has God promised such things?Search out the promise, pray in the name of Jesus for its fulfilment, and never doubt God's promises. Faith honours God by trusting Him, and God always honours faith by answering.

"Let us come boldly to the throne of grace ,that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need." (Hebrews 4:16)

"Simply trusting every day, trusting through a stormy way;
Even when my faith is small, trusting Jesus, that is all.
Trusting as the moments fly, trusting as the days go by,
Trusting Him whate'er befall, trusting Jesus that is all." 
(Edgar Page Stites, hymn "Simply Trusting Every Day")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie