Saturday, 16 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 16 มกราคม


"ท่านสบายดีหรือ?" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:26)

บทความสอนใจประจำวัน 16 มกราคม

"ท่านสบายดีหรือ?" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:26 TNCV)

พระเยซูสำคัญสำหรับคุณหรือไม่? คุณรู้สึกเสียใจกับบาปของคุณหรือไม่? คุณมีความเชื่อที่เข็มแข็งและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าหรือไม่? คุณเพลิดเพลินใจกับความสนิทสนมกับพระบิดาในสวรรค์ของคุณหรือไม่? โลกนี้และเสน่ห์ของโลกนี้อยู่เบื้องหลังคุณหรือไม่? คุณรักคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดหรือไม่? คุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นหรือไม่? เมื่อมีปัญหา คุณเข้าหาพระเยซู และอธิษฐานต่อพระองค์ว่า "ช่วยด้วย พระองค์เจ้าข้า" หรือไม่?

หากเป็นเช่นนั้น มีชีวิตฝ่ายวิญญาณในตัวคุณ และพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของคุณ แต่หากคุณรักโลกมากกว่าพระเยซู รักความสนุกสนานมากกว่าความสนิทสนมกับพระเจ้า และพระคัมภีร์กลายเป็นสิ่งน่าเบื่อสำหรับคุณ เมื่อนั้น คุณก็ไม่สบายดี

สุขภาพของจิตใจแสดงออกได้ด้วยการอธิษฐานอย่างเป็นนิสัย ความร้อนรนเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้า และความหิวกระหายพระคำของพระเจ้

จิตวิญญาณของคุณป่วยหรือไม่? หากใช่ จงเข้าหาพระเยซู ผู้ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ และอธิษฐานให้พระองค์รื้อฟื้นความชื่นชมยินดีแห่งความหลุดพ้นของคุณ และยกชูคุณไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์จะรักษาการกลับสัตย์ของคุณให้หาย และพระองค์รักคุณเปล่าๆ

"สุขสบาย จิตใจข้าเต็มด้วยความชื่นชมยินดี
เพราะพระเยซูจะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
และรักษาจิตวิญญาณของข้าฯ ในทุกพายุ
พระองค์จะทำให้พระคำแห่งพระคุณของพระองค์สำเร็จ
และปกป้องรักษาจิตวิญญาณของข้าฯ จากความป่วยไข้"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 16

"Is it well with you?" (2 Kings 4:26)

Is Jesus precious to you? Are you sad about your sins? Are you strong in faith, giving glory to God? Are you enjoying communion with your Heavenly Father? Is the world, and its charms, behind you? Do you love all the Lord's people? Are you seeking first the Kingdom of God and His righteousness? When in trouble do you go straight to Jesus, praying "Lord, help me?"

If so, there is spiritual life in you, and the Holy Spirit is your teacher. But if you prefer the world to Jesus, the pleasures of time to fellowship with God, if the Bible has become dry, then it is not well with you.

Health of soul is shown by habitual prayer, zeal for the Lord's glory and an appetite for His Word.

Is your soul sick? If so, go to Jesus, as the Great Physician and pray to Him that He restore to you the joys of your salvation and uphold you with His Holy Spirit. He will heal your backsliding, and love you freely.

"Tis well; my soul is filled with joy,
For Jesus will His power employ,
And save my soul in every storm;
He will His gracious Word fulfil,
And guard my soul from every ill."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 15 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 15 มกราคม


"แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิม" (สดุดี 102:7)

บทความสอนใจประจำวัน 15 มกราคม

"แต่พระองค์เองยังคงเหมือนเดิม" (สดุดี 102:27 TNCV)

ในโลกนี้ ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง สุขภาพดีอาจเปลี่ยนเป็นความเจ็บป่วย ความสนุกสนานอาจเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวด ความมั่งมีอาจเปลี่ยนเป็นความขัดสน เกียรติอาจเปลี่ยนเป็นความอับอาย ความเข้มแข็งอาจเปลี่ยนเป็นความอ่อนแอ และชีวิตอาจเปลี่ยนเป็นความตาย แต่มีผู้หนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง! พระเยซูเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และตลอดกาล! พระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา และเป็นพระผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยความรักแท้ เราสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างเต็มที่

หากเราดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความถ่อมใจ พระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราตลอดกาล ให้เราตั้งเป้าที่จะทำให้พระเจ้าพอใจในทุกสิ่ง แล้วเราจะถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ ไม่ว่าในเวลาที่สุขภาพดีหรือในยามเจ็บป่วย ใความมั่งมีหรือในความขัดสน ในชีวิตหรือในความตาย พระองค์จะไม่มีวันจากเราไปหรือทอดทิ้งเราเลย พระองค์จะเป็นน้ำพุแห่งความรักท้และความบริสุทธิ์ตลอดกาล! สรรเสริญพระเจ้า!

"ขอทรงนำโลกนี้ไป และให้พระเยซูแก่ข้าฯ
ความหรรษาทั้งสิ้นนั้นเป็นแค่นา
แต่รักของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกา
ผ่านชั่วนิรันดร์รักนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิม"
(Fanny J. Crosby, เพลง "Take the World, But Give Me Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 15

"But You are the same." (Psalm 102:27)

Here everything changes; health may give way to sickness, pleasure to pain, plenty to poverty, honour to disgrace, strength to weakness, and life to death. But there is One who never changes! Jesus is the same- yesterday, today and forever! He is our best Friend and loving Saviour. We can trust Him completely.

If we walk humbly with Him, He will be our God forever. Let us aim to please Him in all things. Then we will glorify Him whether in health or sickness, plenty or poverty, life or death. He will never leave us, nor forsake us. He is the fountain of love and holiness for ever! Praise the Lord!

"Take the world, but give me Jesus,
All its joys are but a name;
But His love abides forever,
Thro' eternal years the same." 
(Fanny J. Crosby, hymn "Take the World, But Give Me Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  

Thursday, 14 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 14 มกราคม


"ท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต" (เอเฟซัส 5:15)

บทความสอนใจประจำวัน 14 มกราคม

"ท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต" (เอเฟซัส 5:15 TNCV)

เราอยู่ในดินแดนของศัตรูที่ล้อมรอบไปด้วยการทดลอง และเรามีจิตใจที่ไม่ซื่อตรง พระเยซูตายเพื่อช่วยให้เราหลุดพ้และกลับมีชีวิตอีกครั้ง เป้าหมายชีวิตของเราคือถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่เราพูดหรือทำ

ในความรักแท้ พระเจ้าได้ให้คำสัญญาอันล้ำค่าแก่เราในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะช่วยเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเรา นำทางเรา และปลอบโยนเรา

โลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรา เราจะต้องไม่ให้ครอบครัวของซาตานมาเป็นผู้ร่วมทางใกล้ชิดของเรา ความร่ำรวย เกียรติ และความสนุกสนานไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรา เราจะต้องเฝ้าระวังและอธิษฐาน พึ่งพาพระเยซู และเพลิดเพลินใจในความสนิทสนมกับพระองค์จงจับจ้องไปที่พระเยซู ให้พระองค์เป็นแบบอย่างของคุณ และหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายในทุกรูปแบบ

"ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน"
(สดุดี 1:1-2 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 14

"Be careful how you live." (Ephesians 5:15)

We are in the enemy's land surrounded by temptations; and have deceitful hearts. Jesus died to save us, and lives again. Our aim is to honour Him in all we say and do.

God in His love has given us precious promises in the Bible to help us, and the Holy Spirit to teach, guide and comfort us.

This world is not our home; Satan's family are not to be our close companions; riches, honours or pleasures are not our main aims. We must watch and pray depending on Jesus and enjoying fellowship with Him. Keep your eyes on Jesus as your example and avoid every appearance of evil.

"Blessed is the one who turns away
From where the wicked walk,
Who does not stand in sinners' paths
Or sit with those who mock.
Instead he finds God's holy law
His joy and great delight;
He makes the precepts of the Lord
His study day and night." 
(Sing Psalms No 1)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 13 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 13 มกราคม


บทความสอนใจประจำวัน 13 มกราคม

"แต่เมื่อเขาทูลขอ เขาต้องเชื่อ" (ยากอบ 1:6 TNCV)

คำอธิษฐานของเราควรสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้

บางครั้งเราอธิษฐานขอสิ่งซึ่งจะทำร้ายเรา และพระเจ้าก็จะไม่อนุญาตให้เป็นไปตามสิ่งที่เราขอ พระเจ้าได้สัญญาถึงสิ่งดีทั้งปวงและสิ่งดีเท่านั้นสำหรับผู้เชื่อ

อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับเราในวันนี้? พระเจ้าได้ให้พระสัญญาถึงสิ่งนั้นในพระคำตอนใด?จงค้นหาพระสัญญานั้น อธิษฐานในนามพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทำให้พระสัญญาสำเร็จ และอย่าสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าเลย ความเชื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการวางใจในพระองค์ แล้วพระเจ้าจะให้เกียรติความเชื่อของเราเสมอด้วยการตอบคำอธิษฐาน

"ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็น" (ฮีบรู 4:16 TNCV)

"เพียงแค่วางใจในทุกวัน วางใจในหนทางแห่งพายุ;
แม้เมื่อความเชื่อจะเล็กน้อย เพียงแค่วางใจในพระเยซู
วางใจเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป วางใจเมื่อวันเวลาผ่านไป
วางใจพระองค์ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงแค่วางใจในพระเยซู"
(Edgar Page Stites, เพลง "Simply Trusting Every Day")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 13

"Ask in faith." (James 1:6)

Our prayers should be according to what God has promised.

Sometimes we pray for things which would be harmful to us, and these prayers will not be granted. God has promised all good, and only good for believers.

What do you need today? Where in the Bible has God promised such things?Search out the promise, pray in the name of Jesus for its fulfilment, and never doubt God's promises. Faith honours God by trusting Him, and God always honours faith by answering.

"Let us come boldly to the throne of grace ,that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need." (Hebrews 4:16)

"Simply trusting every day, trusting through a stormy way;
Even when my faith is small, trusting Jesus, that is all.
Trusting as the moments fly, trusting as the days go by,
Trusting Him whate'er befall, trusting Jesus that is all." 
(Edgar Page Stites, hymn "Simply Trusting Every Day")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 12 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 12 มกราคม


"ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ" (สดุดี 38:6)

บทความสอนใจประจำวัน 12 มกราคม

"ข้าพระองค์คร่ำครวญอยู่วันยังค่ำ" (สดุดี 38:6 TNCV)

ทำไมจึงคร่ำครวญ? เป็นเพราะผู้คนมากมายไม่ฟังพระคำของพระเจ้าหรือ? หรือเพราะการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณไม่มีความก้าวหน้า? หรือเพราะทุกวันนี้คุณไม่ได้ตระหนักถึงการปลอบโยนใจหรือสันติสุของพระคริสต์? หรือเพราะการหลอกลวงของหัวใจของคุณ?

อย่าเสียเวลามากเกินไปกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวของคุณ จงระลึกถึงพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูที่ได้หลั่งออกเพื่อความรอดของคุณ จงอ่านและเชื่อพระสัญญาในพระคัมภีร์ และสารภาพบาปทั้งสิ้นกับพระเจ้า พระองค์ไม่ไร้ซึ่งความเมตตากรุณา พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปลอบโยนใจและให้กำลังใจแก่คุณ

"เราทุกคนต้องเผชิญปัญหาและการทดลอง
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างไม่ปล่อยให้เราล้มลง
พระองค์จะอุ้มชูเราให้ผ่านพ้น และประทานพระคุณให้กับเรามากขึ้
ขณะที่เราอ่านพระคำของพระองค์ และเพ่งมองไปที่พระพักตร์ของพระองค์"
(G.F.)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 12

"I am filled with sorrow." (Psalm 38:6)

Why? Is it because many do not listen to God's Word? Or because of your lack of progress in the Christian Way? Or because these days you are less aware of the comfort and peace of Jesus? Or because of the deceitfulness of your own heart?

Don't spend too much time on your faults and failings. Remember the precious blood of Jesus poured out for your salvation. Read and believe the promises in the Bible, confess all to the Lord. He cannot be unkind. He never will forsake you. He has sent the Holy Spirit to comfort and encourage you.

"Troubles and trials are sent to us all,
But our Lord is beside us and won't let us fall;
He'll carry us through, and give us more grace,
As we look in His Word, and gaze on His face." 
(G.F.)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 11 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 11 มกราคม


"จงมาหาเรา" (มัทธิว 11:28)

บทความสอนใจประจำวัน 11 มกราคม

"จงมาหาเรา" (มัทธิว 11:28 TNCV)

พระเยซูเรียกเราให้ไปยังบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์อยู่ที่นั่น รอคอยที่จะฟังคุณ พระองค์จะใหสติปัญญาแก่คุณเพื่อนำทุกย่างก้าวของชีวิตคุณ ให้สันติสุขเพื่อปกป้องรักษาหัวใจของคุณ ให้กำลังเพื่อที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ให้ความชอบธรรมเพื่อที่จะอวยพรคุณ และให้การพักสงบอันล้ำค่า

พระองค์เรียกคุณในเช้าวันนี้เพื่อที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้โดยไม่คิดมูลค่า พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยที่ล้ำค่าและเป็นเพื่อนแท้ของเรา พระองค์กล่าวว่า "จงมาหาเรา แล้วเราจะให้แก่ท่านมากกว่าที่ท่านทูลขอหรือคาดคิด เราจะยกโทษบาปของท่าน เราจะปลอบโยนใจท่าน เราจะอวยพรท่าน แล้วท่านก็จะเป็นพร"

จงอธิษฐานต่อพระเจ้า และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยคุณหากคุณอธิษฐานในพระนามอันล้ำค่าของพระเยซู

"ข้าฯ ต้องการพระองค์ โอ ข้าฯ ต้องการพระองค์!
ข้าฯ ต้องการพระองค์ ในทุกโมงยาม!
โอ ขอทรงอวยพรข้าฯ พระผู้ช่วยของข้าฯ
ข้าฯ ขอเข้าเฝ้าพระองค์!"
(Annie S. Hawks, เพลง "I Need You Every Hour")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

January 11

"Come to Me." (Matthew 11:28)

Jesus calls you to His throne. He is there waiting to hear you. He will give you wisdom to direct your steps; peace to keep your hearts; strength to do His will; righteousness to bless you; and precious rest.

He calls you this morning to receive freely. Jesus is our precious Saviour and our true Friend. He says, "Come to Me, and I will do for you more than you can ask or think. I will forgive your sins. I will comfort you. I will bless you, and you shall be a blessing."

Pray to God and believe that He will help you as you pray in the precious name of Jesus.

"I need You. Oh, I need You.
Every hour I need You.
Oh, bless me now my Saviour,
I come to You."
(Annie S. Hawks, hymn "I Need You Every Hour")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 10 January 2021

บทความสอนใจประจำวัน 10 มกราคม


"ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน" (สดุดี 22:6)

บทความสอนใจประจำวัน 10 มกราคม

"ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน" (สดุดี 22:6 TNCV)

โดยธรรมชาติแล้ว เราเป็นคนหยิ่งผยอง แต่พระคุณของพระเจ้าทำให้เราถ่อมใจ

ในสดุดี ดาวิดผู้ซึ่งพระเจ้าเลือกให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลร้องว่า "ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน" (สดุดี 22:6 TNCV) เขาช่างประเมินค่าตัวเองต่ำต่อยเสียจริง!

"ผู้ที่ถ่อมตนลงจะได้รับการเชิดชูขึ้น" (ลูกา 14:11 TNCV)

เราไม่ได้ขัดสน อ่อนแอ และเป็นตัวหนอนที่ไร้ค่าหรอกหรือ? คุณรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น ดาวิดก็รู้สึกเช่นกัน คุณยิ่งมองตัวคุณเองเล็กน้อยเท่าไร คุณก็ยิ่งเหมาะสมสำหรับพระเยซูเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

นี่เป็นคำพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคำพยากรณ์นี้ด้วย มีการบรรยายถึงการทนทุกข์และการถูกเหยียดหยามของพระองค์ไว้ในสดุดี 22 นี่เป็นภาพของชุมนุมชนซึ่งห้อมล้อมพระองค์และปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยการดูถูกเหยียดหยามอย่างถึงที่สุด แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อความหลุดพ้นของเรา

โอ ช่างเป็นความลับลึกแห่งพระเมตตาของพระองค์! พระเยซูได้ลดตัวลงมาถึงระดับเดียวกับตัวหนอน เพื่อที่เราจะได้รับการยกชูให้อยู่เหนือทูตสวรรค์!

"จากโรงแรมเล็กๆ ในเบธเลเฮม สู่กางเขนแห่งกลโกธา
หนทางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว;
และพระองค์รับเอาย่างก้าวแห่งความเหนื่อยล้า
เพื่อนำเรากลับสู่พระบิดา
มนุษย์ดูถูก ปฏิเสธ และเหยีดหยามพระองค์
พวกเขาไม่สามารถเห็นความงดงาม;
เพื่อข้าฯ จะได้รับการประดับกาย
ด้วยพระคุณและเกียรติสิริอันน่าชื่นใจทั้งสิ้น"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie


The Believer's Daily Remembrancer

January 10

"I am a worm." (Psalm 22:6)

We are by nature proud, but God's grace humbles us.

In this psalm, David, whom God chose to be king over Israel, cries out "I am a worm." (Psalm 22:6) How little he appeared in his own eyes!

"Everyone who humbles himself will be exalted." (Luke 14:11)

Are we not poor, weak and worthless worms? Do you feel so? Well, so did David. The less you are in your own eyes the more fit you are for the Lord Jesus.

This was also the testimony of the Lord when in prophecy, His sufferings and humiliation are described in Psalm 22. It was the view of the mob who surrounded Him and treated Him with the greatest contempt. But it was for our salvation.

O mystery of mercy! Jesus was reduced to a level with the worm, that we may be raised higher than the angels!

"From Bethlehem's inn to Calvary's cross-
Affliction marked His road;
And many a weary step He took,
To bring us back to God.
By men despised, rejected, scorn'd,
No beauty they can see;
With grace and glory all adorn'd
The loveliest form to me."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie