Monday, 20 November 2017

Daily Remembrancer by J. Smith, November 20 (บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤศจิกายน)

"พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" (มัทธิว 17:4)

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤศจิกายน

"พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" (มัทธิว 17:4)

นี่คือสิ่งที่เปโตรได้ร้องอุทานออกมาเมื่อท่านได้มีประสบการณ์อันดีเยี่ยมในการได้เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้า ดีจริงที่เราดำเนินชีวิตด้วยความสนิทสนมกับพระเจ้า ดีจริงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระเจ้าและได้อยู่ในคริสตจักร ดีจริงที่เราได้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ และมีโอกาสรับใช้พระเยซู

พระเยซูได้รับเกียรติจากความอดทนของเราในความเจ็บป่วยหรือไม่? เมื่อนั้นเราควรกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่"

พระเจ้าได้รับเกียรติจากการงานของเราในแต่ละวัน และคำพยานถึงฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระเยซู ไม่ว่าเราจะเล็กน้อยเพียงใดหรือไม่? เมื่อนั้นเราอาจกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่"

ใช่แล้ว คริสเตียน ดีจริงที่เราได้อยู่ในที่ใดๆ เพื่อพระเยซูจะได้รับเกียรติสิริ!

จงตั้งเป้าหมายที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ และเมื่อนั้นเราก็จะสามารถกล่าวได้ในทุกที่ว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" แต่หากการอยู่ที่นี่นั้นดีจริง แล้วในสวรรค์เล่าจะดีเยี่ยมมากกว่านี้เพียงไร!

"พระองค์คือเยซู ผู้ต้นและผู้ปลาย
พระวิญญาณของพระองค์จะนำเรากลับบ้านอย่างปลอดภัย!
เราจะสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ผ่านพ้นไป
และวางใจพระองค์สำหรับสิ่งที่กำลังมา"
(Joseph Hart, เพลง "How good is the God we adore")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 20

"Lord, It is good for us to be here." (Matthew 17:4)

This is what Peter exclaimed when he had a wonderful experience of the Glory of God. It is good to live and walk in communion with God. It is good to be numbered with God's people and be in church. It is good to be in the present world, and have opportunities of service for Jesus.

Is Jesus honoured by our patience in sickness? Then we should say, "Lord, it is good to be here."

Is God glorified by our daily work and testimony to the power and grace of Jesus, no matter how humble? Then we may say, "Lord, it is good to be here."

Yes, Christian, it is good to be anywhere so that Jesus is glorified!

Aim always to honour God, and then we can say everywhere, "Lord it is good to be here!" But if it is good to be here, how much more wonderful it will be in heaven!

"Tis Jesus the First and the Last
Whose Spirit shall guide us safe home!
We'll praise Him for all that is past,
And trust Him for all that's to come."
(Joseph Hart, hymn "How good is the God we adore")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Sunday, 19 November 2017

Daily Remembrancer by J. Smith, November 19 (บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤศจิกายน)

"พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้ว" (1 โครินธ์ 7:29)

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤศจิกายน

"พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้ว" (1 โครินธ์ 7:29 TNCV)

เวลาของความทุกข์ยากก็เหลือน้อย เพราะมันถูกจำกัดอยู่แค่ในโลกปัจจุบันนี้เท่านั้น

โอกาสของเราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็เหลือน้อย ดังนี้เราจึงควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ความมั่งมีของคนชั่วก็เหลือน้อย ขอให้เราหมั่นอธิษฐาน อดทน และบากบั่น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้มาแล้ว เราจะได้เห็นพระเยซูเร็วๆ นี้ ได้เพลิดเพลินกับสวรรค์ และได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์

เวลาก็เหลือน้อย แต่นิรันดร์กาลนั้นยาวนาน ดังนั้นขอให้เราสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสวรรค์ ที่ซึ่งแมลงหรือสนิมกัดกินไม่ได้ ขอให้เราเตรียมพร้อมทุกวันสำหรับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

เวลาก็เหลือน้อย มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว! ขอให้เราใช้เวลาที่มีอย่างระมัดระวังและเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้า

"พระคริสต์ทรงสถิตที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าด้วยชัยชนะ
พระองค์จะพิพากษาโลกที่ทรงสร้าง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ ในพระเมตตาของพระองค์
ผู้ซึ่งมีเสรีภาพที่พระองค์ได้ชำระให้
ขอทรงยกชูข้า จากบาปในวันนี้
กษัตริย์ผู้ทรงครองบัลลังก์เหนือคำสรรเสริญทั้งปวง
พระเจ้า ข้าอธิษฐาน ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด"
(C. Hubert H. Parry, เพลง "God, We Praise You")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 19

"Brothers and sisters, the time that remains is short." (1 Corinthians 7:29)

Our sufferings must be short, for they are confined to this present world.

Our opportunities to glorify God must be short; therefore we ought to make full use of them.

The prospering of the wicked must be short; let us be prayerful, patient and diligent for the coming of the Lord draws near. We shall soon see Jesus, enjoy heaven and be for ever with the Lord.

Time is short but Eternity is long; therefore let us be laying up for ourselves treasure in heaven where neither moth nor rust can harm them. Let us daily prepare for The Day of the Lord.

Time is short, it flies away! Let us use the time we have carefully and for God's glory.

"Christ, at God's right hand victorious,
You will judge the world You made;
Lord, in mercy help Your servants
For whose freedom You have paid;
Raise us up from dust to glory,
Guard us from all sin today;
King enthroned above all praises,
Save Your people, God, we pray."
(C. Hubert H. Parry, hymn "God, We Praise You")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 18 November 2017

Daily Remembrancer by J. Smith, November 18 (บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน)

"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน

"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5 TNCV)

หัวใจของเราโดยธรรมชาติเป็นเหมือนดินที่แห้งแล้ง ปราศจากพืชผล เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ความสวยงาม หรือผล หากปราศจากพระคุณของพระเจ้า แม้หลังจากที่เราได้เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้ว เรายังคงต้องการพระคุณของพระเจ้า ดังดินที่ต้องการน้ำค้าง "ไม่มีพระคุณ ก็ไม่มีผล"

พระเจ้าสัญญา "เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรม เพื่อที่จะทำให้เจ้ากลับมามีชีวิตชีวาด้วยความรักแท้ของเรา" พระเจ้าจะทำให้หัวใจอันแข็งกระด้างของเราอ่อนนุ่มลง พระองค์จะเตรียมหัวใจของเราให้รับเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระองค์ และทำให้เราเติบโตและเกิดผล

"จงเรียนรู้ โอจิตใจของข้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าบัญชา
ว่ามิใช่ความเชื่อดั่งทรายที่แห้งแล้ง
หากแต่เป็นผลแห่งสีสันของสวรรค์
ด้วยสิ่งนี้ เราพิสูจน์ได้ว่าพระคริสต์ที่เรารู้จักนั้นเป็นจริง
หากในย่างก้าวอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เราดำเนินไป
ความเชื่อของเราก็สำแดงออกด้วยวามรัก"
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 18

"I will be like the dew to Israel." (Hosea 14:5)

Our hearts, by nature, are like the dry barren earth. There can be neither spiritual life, beauty nor fruit without God's grace. Even after we have become believers in Jesus, we need God's grace as the earth needs dew. "No grace-no fruit."

God promises, "I will be like the dew to refresh you with My love." God will soften our hard hearts. He will prepare our hearts to receive the seed of His Word and cause us to grow and be fruitful.

"Learn, O my soul, what God demands
Is not a faith like barren sands,
But fruit of heavenly hue.
By this we prove that Christ we know,
If in His holy steps we go;
Faith works by love, if true."
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Friday, 17 November 2017

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤศจิกายน

"ให้คืนดีกับพระเจ้า" (2 โครินธ์ 5:20)

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤศจิกายน

"ให้คืนดีกับพระเจ้า" (โครินธ์ 5:20 THSV2011)

พระเจ้าเป็นความรักแท้ พระองค์เกลียดชังความบาป ในความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับเรานั้น พระองค์ให้พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อบาปของเราและนำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

เมื่อเราสารภาพบาปของเราและยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเรา เราก็ได้คืนดีกับพระเจ้า

ผ่านทางความเชื่อในพระเยซู เราก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมด ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งปลอบใจเราและสอนเรา ได้รับพระสัญญาแห่งนิรันดร์กาลในสวรรค์ และได้รับพระพรมากมายเหลือคณานัตามหนทางสู่สวรรค์นั้น!

เราพอใจที่จะดำเนินชีวิตห่างจากพระเจ้าหรือไม่? พระคำของพระองค์ที่มีต่อเราในเช้าวันนี้ คือ "จงกลับมาหาพระเจ้า"

"มีหนทางกลับสู่พระเจ้า
จากทางเดินอันมืดมิดแห่งบาป
มีประตูที่เปิดออก
และคุณอาจเปิดเข้าไปได้
ที่กางเขนบนภูเขานั้นคือที่ที่คุณจะเริ่มต้น
เมื่อคุณมาหาพระเยซูในฐานะคนบาปคนหนึ่ง"
(Eric Hubert Swinstead
เพลง "There's A Way Back To God")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 17

"Be reconciled to God." (2 Corinthians 5:20)

God is love. He hates sin. In His great love for us He gave His only begotten Son, Jesus, to die for our sins and reconcile us to God.

When we confess our sins and accept Jesus as our Lord and Saviour, we are reconciled to God.

Through faith in Jesus we have forgiveness of all sin, the Holy Spirit to comfort and teach us, the promise of Eternity in heaven, and countless blessings along the Way!

Are we content to walk at a distance from God? His Word to us this morning is"Come back to God."

"There's a way back to God
From the dark paths of sin.
There's a door that is open
And you may go in.
At Calvary's Cross is where you begin
When you come as a sinner to Jesus."
(Eric Hubert Swinstead, hymn "There's A Way Back To God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 16 November 2017

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤศจิกายน


"ลุกขึ้น ไปให้พ้น! เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า" (มีคาห์ 2:10)

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤศจิกายน

"ลุกขึ้น ไปให้พ้น! เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า" (มีคาห์ 2:10 TNCV)

ไม่มีที่พักอันถาวรสำหรับผู้เชื่ที่นี่ เรากำลังเดินทางผ่านเขตแดนของศัตรูไปสู่สวรรค์ เสียงหนึ่งที่ดังก้องในหูของเราทุกวัน คือ "ลุกขึ้น ไปให้พ้น"

ในแต่ละวัน เราควรมีความก้าวหน้า อย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ต่สะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์!

หากคุณกำลังมีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณที่ดี คุณสามารถคาดหวังว่าจะเจอความทุกข์ยากจาก "โลก"

ดาวิด ผู้ซึ่งทำนายการทนทุกข์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขียนว่า "เหล่าสุนัขรายล้อมข้าพระองค์ ... พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์" (สดุดี 22:16)

จงจำไว้ว่า "ถ้าเราอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย" (2 ทิโมธี 2:12)

"พระผู้ช่วย ครั้นเวลาแห่งเมืองศิโยน (สวรรค์)
ซึ่งข้าฯ เป็นสมาชิก ผ่านทางพระคุณ 
ยอมให้โลกหัวเราะเยาะและสงสาร
ข้าฯ จะถวายเกียรติพระนามพระองค์
ความพึงพอใจสูงสุดของโลกนี้ก็จืดจาง
รวมถึงทุกสิ่งที่โลกนี้โอ้อวดและแสดงออก
แต่ไม่มีใครเลย ยกเว้นบุตรของศิโยนเท่านั้น
ที่รู้จักกับความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและทรัพย์สมบัติอันถาวร"
(John Newton, เพลง "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 16

"Arise and depart, for this is not your rest." (Micah 2:10)

There is no permanent home for the believer here- we are on a journey through enemy territory to heaven. A voice is daily sounding in our ears, "Arise and depart."

Each day we should be making progress. Don't lay up treasures on earth- but lay them up in heaven!

If you are making good spiritual progress you can expect trouble from the "world".

David, in foretelling the Lord's sufferings wrote "My enemies surround Me like a pack of dogs-----they have pierced My hands and feet." (Psalm 22:16)

Remember "if we suffer with Him, we shall also reign with Him." (2 Timothy 2:12)

"Saviour, since of Zion's city* (*heaven)
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Your Name.
Fading are the world's best pleasures,
All it's boasted pomp and show;
Solid joys and lasting treasures
None but Zion's children know."
(John Newton, hymn "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 15 November 2017

บทความสอนใจประจำวัน 15 พฤศจิกายน


"พระองค์จะทรงเปี่ยมด้วยพระคุณยิ่งนัก!" (อิสยาห์ 30:19)

บทความสอนใจประจำวัน 15 พฤศจิกายน

"พระองค์จะทรงเปี่ยมด้วยพระคุณยิ่งนัก!" (อิสยาห์ 30:19 TNCV)

บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราเห็นความขัดสนฝ่ายวิญญาณที่ใหญ่ยิ่งของเรา เราตระหนักว่าเราตกมาตรฐานของพระองค์อย่างมาก

"พระองค์จะทรงเปี่ยมด้วยพระคุณยิ่งนักเมื่อท่านร้องขอความช่วยเหลือ!" (อิสยาห์ 30:19 TNCV) พระองค์สัญญา "ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขาพูดอยู่ เราจะฟัง" (อิสยาห์ 65:24 TNCV) โอ นี่คือพระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ!

ขอให้สิ่งนี้เป็นกำลังใจของเรามื่อเราผิดหวังในตัวของเราเอง และเป็นคำปลอบใจของเราในยามยากลำบาก อให้เราสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ "เปี่ยมด้วยพระคุณยิ่งนัก" พระองค์เป็นผู้ฟังและผู้ตอบคำอธิษฐานของเรา และพระองค์จะไม่มีทางทำให้เราผิดหวังเลย

"มีสงครามที่ต้องต่อสู้
มีการแข่งขันที่ต้องเข้าร่วมคว้าชัย
มีอันตรายที่จะต้องเผชิญบนหนทาง
แต่พระเจ้าเป็นแสงสว่างและชีวิตของข้า
และพระเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้า
ข้าฯ พึ่งอาศัยในพระคำของพระองค์
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยและสหายของข้าฯ 
และพระองค์เรียกให้ข้าฯ เชื่อวางใจและเชื่อฟัง
เพราะพระเจ้าเป็นแสงสว่างและชีวิตของข้า
และพระเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้า!"
(Naomi Pope, เพลง "There's a fight to be fought")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 15

"He will be very gracious." (Isaiah 30:19)

Sometimes God allows us to see our very great spiritual need. We realize that we come far short of His standards.

"He will be very gracious if you ask for help." (Isaiah 30:19) He has promised, "Before they call, I will answer; and while they are yet speaking I will hear." (Isaiah 65:24) O, the amazing grace of our gracious God!

Let this be our encouragement when we are disappointed in ourselves, and our comfort in every difficulty. Let us praise our God for being "very gracious." He is the hearer and answerer of our prayers and He will never fail us.

"There's a fight to be fought,
And a race to be run.
There are dangers to meet on the way.
But the Lord is my Light, and the Lord is my Life
And the Lord is my strength and stay
On His Word I depend
He's my Saviour and Friend
And He tells me to trust and obey.
For the Lord is my Light, and the Lord is my Life,
And the Lord is my strength and stay!"
(Naomi Pope, Hymn "There's a fight to be fought")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Tuesday, 14 November 2017

บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤศจิกายน


"จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน" (1 ซามูเอล 12:24)

บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤศจิกายน

"จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน" (1 ซามูเอล 12:24 TNCV)

เรามีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับวามทุกข์ยากของเรา และลืมพระเมตตาอันมากมายของพระเจ้า

พระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์เพื่เป็นพระผู้ช่วยของเรา พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นผู้นำทางและผู้เล้าโลมใจของเรา และให้พระคำของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องชี้ทางแก่เรา พระองค์ได้เรียกเราโดยพระคุณของพระองค์ เมื่อเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังนรก พระองค์ให้หัวใจใหม่แก่เราและยกโทษบาปของเรา พระองค์ได้ให้ความเชื่อเพื่อเราจะวางใจในพระสัญญาของพระองค์ พระองค์ได้จัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ ให้แก่เรา แก้ไขความผิดพลาดของเรา และไม่มีสิ่งดีสิ่งใดที่พระองค์จะหวงไว้จากเรา

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหลุดพ้น จงคิดถึงความดีทั้งสิ้นของพระองค์ และถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ทุวัน พระองค์จะยังคงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อเรา และเราจะถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์

"เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ ช้านานนับหลายพันปี
ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น"
(John Newton, เพลง "Amazing Grace")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 14

"Think of all the wonderful things He has done for You." (1 Samuel 12:24)

We have a tendency to concentrate on our miseries and forget God's many mercies.

God gave His Son to be our Saviour. He has given the Holy Spirit to be our Guide and Comforter and His Word to give us direction. He called us by His Grace when we were heading to hell. He gave us new hearts and pardoned our sins. He has given us faith to trust His promises. He has supplied all our needs, corrected our mistakes, and no good thing has He kept from us.

Our God is the God of Salvation. Think of all His goodness and glorify Him daily. He will yet do even greater things for us and we shall glorify Him throughout Eternity.

"When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise 
Than when we first begun."
(John Newton, hymn "Amazing Grace")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie