Thursday, 9 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 09 เมษายน


"ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลาย!" (ลูกา 17:5)

บทความสอนใจประจำวัน 09 เมษายน

"ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลาย!" (ลูกา 17:5 TNCV)

หากเรามีความเชื่อที่อ่อนแอ เราก็จะกลัวและทุกข์ใจ หากความเชื่อในพระเยซูเข้มแข็ง เราก็จะกระฉับกระเฉง กล้าหาญ และมีความสุข

ความเชื่อมาจากพระเยซู พระองค์เป็นผู้ให้ ความเชื่อนำเราสู่พระเยซู พระองค์ทรงเป็นจุดหมาย ความเชื่อเติบโตและเพิ่มพูนขึ้นดั่งเมล็ดมัสตาร์ด พระเยซูเพียงผู้เดียวที่เพิ่มพูนความเชื่อให้แก่เรา

ขอให้เราอธิษฐานในเช้าวันนี้ว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์" ความเชื่อที่เข้มแข็งจะเชื่อวางใจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรก็ตาม ความเชื่อจะวางใจพระเจ้าและคำสัญญาของพระองค์ ความเชื่อจะเผชิญการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ เพราะพระเจ้าไม่มีวันที่จะให้ความเชื่อโดยไม่ทดสอบ

ความเชื่อที่เล็กน้อยยึดมั่นในพระคริสต์และนำมาซึ่งความหลุดพ้น ความเชื่อที่เข้มแข็งได้รับจากพระคริสต์ปริมาณมากและบ่อย และนำมาซึ่งการปลอบโยนอันยิ่งใหญ่ จงเข้าหาพระเยซู และอธิษฐานขอความเชื่อที่พระองค์ต้องการ

"จงขอแล้วท่านจะได้รับ จงหาแล้วท่านจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่าน" (มัทธิว 7:7 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 09

"Lord, increase our faith." (Luke 17:5)

If we have weak faith, we are fearful and troubled; if faith in Jesus is strong, we are active, courageous and happy.

Faith comes from Jesus, He is the Giver; it leads to Jesus, He is the object. Faith grows and increases like a mustard seed. Jesus alone increases our faith.

Let us pray this morning, "Lord, increase my faith." Strong faith will believe despite appearances. It trusts God and His promises. It will face great trials, for God never gives faith without testing it.

Little faith lays hold on Christ, and brings salvation; strong faith receives much and often from Christ, and brings great comfort. Go to Jesus, and pray for the faith He requires.

"Ask, and it shall be given unto you, 
Seek, and you shall find, 
Knock, and the door shall be opened unto you. 
Allelu, Allelujah!"

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 8 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 08 เมษายน


"พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยเจ้า" (เศฟันยาห์ 3:17)

บทความสอนใจประจำวัน 08 เมษายน

"พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยเจ้า" (เศฟันยาห์ 3:17 TNCV)

ช่วยใคร? ช่วยคนบาปที่ไม่สมควรที่จะได้รับการช่วย แท้ที่จริงแล้ว "ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด" (โรม 10:13 TNCV)

ช่วยอย่างไร? ช่วยเปล่าๆ อย่างรบถ้วนโดยพระโลหิตและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และส่งผลชั่วนิรันดร์ ทุกคนที่เข้าหาพระองค์เพื่อการยกโทษบาป สันติสุข และชีวิตนิรันดร์ ก็จะได้รับการช่วยให้หลุดพ้น

ช่วยทำไม? เพราะว่านี่เป็นความตั้งใจของพระบิดา เพราะพระองค์โปรดปรานในพระเมตตา และการช่วยนี้ก็จะถวายเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์ชั่วนิรันดร์

ช่วยจากอะไร? จากความผิดและอำนาจของบาป จากโลกที่เต็มด้วยความชั่วร้ายนี้ จากซาตาน จากพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อบาป พระเยซูได้ช่วยเราให้หลุดพ้นผ่านทางการตายของพระองค์บนไม้กางเขน พระองค์ช่วยเราให้หลุดพ้นโดยการสถิตอยู่ของพระองค์ พระคำของพระองค์ ความห่วงใยของพระองค์ และการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะช่วยเราในทุกปัญหาจนถึงที่สุดปลาย

จงพึ่งพาพระองค์ พระองค์กล่าวว่า "จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก" (อิสยาห์ 45:22 TNCV)

"บัดนี้ ไม่มีผู้ใดนอกจากพระคริสต์ ที่ทำให้อิ่มใจ! 
ไม่มีนามอื่นใดสำหรับข้า 
สำหรับความรัก ชีวิต และความชื่นชมยินดีอันถาวร 
ข้าสามารถพบได้ในพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า" 
(เพลง "None but Christ", ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 08

"He will save." (Zephaniah 3:17)

WHOM?unworthy sinners. In fact, everyone who asks, for "whoever shall call on the Name of the Lord shall be saved." (Romans 10:13)

HOW?freely, without money; fully, by His blood, and power; eternally, all who go to Him for pardon, peace and eternal life, shall be saved.

WHY?because it is the Father's will; because He delights in mercy and it will eternally glorify His name.

FROM WHAT?from the guilt and power of sin; from this present evil world; from Satan; from God's anger against sin. Jesus has saved us through His death on the Cross. He does save us by His presence, His Word, His care and the renewing of the Holy Spirit. He will save in every trouble even to the end.

Look to Him. He says. "Look to Me, and be saved---for I am God, and there is no other." (Isaiah 45:22)

"Now none but Christ can satisfy, 
None other name for me. 
There's love, and life, and lasting joy, 
Lord Jesus, found in Thee." 
(Hymn "None but Christ", unknown author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 7 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 07 เมษายน


"แต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น" (ลูกา 10:42)

บทความสอนใจประจำวัน 07 เมษายน

"แต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น" (ลูกา 10:42 TNCV)

สิ่งต่างๆ แห่งกาลเวลาล้วนเป็นสิ่งชั่วคราว สิ่งต่างๆ แห่งนิรันดร์กาลเป็นสิ่งถาวรโลกนี้จะล่วงไป ร่างกายจะต้องสิ้นอายุชัย แต่จิตวิญญาณจะดำรงอยู่ตลอดกาล สวัสดิภาพของจิตวิญญาณของคุณเป็น "สิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น"

หากคุณแสวงหาที่จะรู้จักพระเยซู รักพระองค์ เชื่อวางใจพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ และเพลิดเพลินกับพระองค์ ทุกสิ่งก็ล้วนดีสำหรับทั้งกาลเวลาและนิรันดร์กาล ผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวากับพระเยซูในชีวิตนี้ จะสามารถมองไปข้างหน้ายังสวรรค์ซึ่งพระองค์จะอยู่ด้วยตลอดกาล

อย่าให้สิ่งของในโลกนี้เบี่ยงเบนความสนใจของคุณไป แต่ขอให้คุณให้ความสำคัญกับ"สิ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็น" จงเพลิดเพลินกับสามัคคีธรรมประจำวันกับพระเยซูผ่านทางพระคำและการอธิษฐาน จงตั้งเป้าหมายที่จะให้ทุกสิ่งในชีวิตถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ จงตั้งตารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ทุกๆ วัน

"โอพระเยซู ข้าฯ ได้สัญญา 
ที่จะรับใช้พระองค์จนถึงสุดปลาย 
ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอไป 
เจ้านายและสหายของข้าฯ" 
(John E. Bode, เพลง "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 07

"One thing is needful" (Luke 10:42)

The things of time are transient; the things of eternity are permanent.This world will pass away. The body must die, but the soul will live on for ever. Your soul's welfare is the "one thing needful."

If you seek to know Jesus, love Him, believe Him, obey Him, and enjoy Him all is well for time and eternity. Those who have a living relationship with Jesus in this life can look forward to heaven in His presence for ever.

Don't let worldly things distract you but may your priority be "the one thing needful." Enjoy daily fellowship with Jesus through His Word and prayer. Aim in all things to glorify Him. Look daily for His coming again

"Oh, Jesus, I have promised 
To serve You to the end. 
Be for ever near me- 
My Master and my Friend." 
(John Ernest Bode, hymn "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 6 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 06 เมษายน


"พระเมษโปดกผู้ถูกประหาร ทรงสมควรได้รับเดชานุภาพ ราชสมบัติ ปัญญา พลัง พระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ!" (วิวรณ์ 5:12)

บทความสอนใจประจำวัน 06 เมษายน

"พระเมษโปดกผู้ถูกประหาร ทรงสมควรได้รับเดชานุภาพ ราชสมบัติ ปัญญา พลัง พระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ!" (วิวรณ์ 5:12 TNCV)

นี่เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเยซู พระเยซูของคุณ ผู้เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปของคุณ และผู้นำคริสตจักรแท้ของพระองค์สู่ความหลุดพ้น พระเยซูสมควรที่จะได้รับเดชานุภาพ ปัญญา พลัง พระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริญ ไม่มีทางที่เราจะสามารถสรรเสริญพระเยซูมากเกินไปได้เลย

นอกจากนี้ พระองค์สมควรที่เราจะเชื่อ มากยิ่งกว่าซาตาน การไม่เชื่อ โลกนี้ หรือสิ่งที่เรามองเห็น สมควรที่เราจะวางใจด้วยทุกสิ่ง สำหรับทุกสิ่ง และก่อนทุกสิ่ง มควรที่เราจะรักมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด สมควรที่เราจะเชื่อฟัง มควรที่เราจะติดตามไปยังทุกที่ที่พระองค์นำเราไป ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สมควรที่เราจะชื่นชอบมากยิ่งกว่าความสบาย ความสนุกสนาน ความมั่งมี สุขภาพที่ดี และทุกสิ่งทุกอย่าง

พระเยซูสมควรที่จะเป็นแบบอย่างของเรา กษัตริย์ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างของเราพระองค์สมควรได้รับทั้งหมดที่เราสามารถมอบถวาย และทั้งหมดที่ประชากรของพระองค์ได้ทำเพื่อพระองค์ หรือทนทุกข์พื่อพระนามของพระองค์

จงเชื่อในพระคำของพระองค์ วางใจในพระคุณของพระองค์ รักพระนามของพระองค์ เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ และชื่นชอบพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด

"ไม่มีนามใดยิ่งใหญ่กว่าพระเยซู
พระนามของพระองค์ผู้ช่วยเราให้ลุดพ้น
พระนามแห่งการไถ่ช่างงดงาม
ทุกเข่าจะก้มกราบลง"
(M. Baughen)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 06

"Worthy is the Lamb who was slaughtered." (Revelation 5:12)

This is a song of praise to Jesus, your Jesus, as the sacrifice for sin, and the Saviour of His true church. Jesus is worthy to receive power, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. We never can praise Jesus too much.

He is worthy also to be believed, in preference to Satan, unbelief, the world, or appearances; to be trusted with all, for all, before all; to be lovedmore than any other; to be obeyedto be followed wherever He may lead us, through evil report and good report; to be preferred to ease, pleasure, wealth, health, to anything and everything.

Jesus is worthy to be our example, our king, our all. He is worthy of all we can give, all His people have done for Him, or suffered in His cause.

Believe His word, trust His grace, love His Name, obey His commands and prefer Him before all others.

"There's no greater name than Jesus,
Name of Him who came to save us;
In that saving name so gracious
Every knee shall bow." 
(M. Baughen)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 5 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 05 เมษายน


"ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลย" (ยอห์น 15:5)

บทความสอนใจประจำวัน 05 เมษายน

"ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทำสิ่งใดได้เลย" (ยอห์น 15:5 TNCV)

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความชอบธรรมและกำลังของเรา เราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์

อย่าพยายามที่จะทำสิ่งใดโดยไม่พึ่งพาอาศัยฤทธิ์อำนาจจากพระเยซูเป็นอันขาด จงให้ความรู้สึกถึงความอ่อนแอที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องคอยดูแลเราไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์ พึ่งพาพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งดีทั้งปวง คุณทำไม่ได้ แต่พระองค์ทำได้! ความช่วยเหลือของคุณอยู่ในพระองค์ คุณจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผ่านทางความเชื่อและรับความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น คุณถึงจะสามารถเชื่อฟังและถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าและเพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษที่คุณได้รับ

พระเยซูเป็นศีรษะผู้ให้ชีวิตแก่คุณ เป็นแหล่งน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคุณ และเป็นเพื่อนที่คุณสามารถฝากความกังวลใจทั้งปวงไว้ได้ พระองค์ทำงานในชีวิตคุณเพื่อคุณจะมุ่งมั่นและทำตามความพึงพอใจอันดีเยี่ยมของพระองค์

"พระหัตถ์ของพระองค์ประทานสิ่งจำเป็นทุกอย่าง 
ข้าฯ เห็นสิ่งดีทุกอย่างในพระองค์ 
และพึ่งพาในพระกำลังของพระองค์ 
พระองค์เป็นทุกสิ่งในชีวิตของข้าฯ" 
(Thoro Harris, เพลง "All That Thrills My Soul is Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 05

"Without Me, you can do nothing." (John 15:5)

Never forget that the Lord is our righteousness and strength. Through the Lord, we can do all things.

Never attempt anything without looking to Jesus for power. Let a constant sense of weakness keep you near to Him; depending on Him; and ascribing all goodness to Him. You cannot, He can! Your help is in Him. It is only by being united to Him, through faith, and receiving from Him, that you can obey and glorify God, and enjoy your privileges.

Jesus is your life-giving Head, the Fountain from which you draw all your supplies, and the Friend to whom you are to carry all your worries. He will work in you to will and to do of His good pleasure.

"Every need His hand supplying, 
Every good in Him I see, 
On His strength divine relying, 
He is all in all to me." 
(Thoro Harris, hymn "All That Thrills My Soul is Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 4 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 04 เมษายน


"นี่เราเอง อย่ากลัวเลย" (ยอห์น 6:20)

บทความสอนใจประจำวัน 04 เมษายน

"นี่เราเอง อย่ากลัวเลย" (ยอห์น 6:20 TNCV)

ความกลัวของเราทำให้เราทุกข์ใจและทำให้พระเจ้าเสียเกียรติ พระเจ้าทำทุกสิ่งตามความตั้งใจของพระองค์ และในทุกสถานการณ์พระองค์ตรัสว่ "นี่เราเอง อย่ากลัวเลย" (ยอห์น 6:20 TNCV)

หากเพื่อนทำให้เราผิดหวัง หากเราป่วยหรือเจ็บปวด และแม้แต่ในความตายเอง พระองค์ยืนยันกับเราว่า "อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า" หากว่ารากฐานของโลกจะล่มสลาย สวรรค์จะพับลงดั่งม้วนหนังสือ และบัลลังก์ของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้น พระเจ้าจะยังคงร้องบอกเราว่า"นี่เราเอง อย่ากลัวเลย" (ยอห์น 6:20)

คริสเตียนผู้มีความสุขเอ๋ย! จงชื่นชมยินดีในพระเยซู ผู้ซึ่งจะไม่มีวันละทิ้งหรือทอดทิ้งคุณเลย

"เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่ 
อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้ 
จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน 
ช่วยเล้าโลมดวงจิต 
ท่านจนตลอดสิ้นกาล" 
(Johnson Oatman Jr., เพลง "นับพระพร")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 04

"I am here; do not be afraid." (John 6:20)

Our fears distress us, and dishonour the Lord. God works all things according to His will, and in every event He says, "I am here; do not be afraid." (John 6:20)

If friends disappoint us; if we are sick and in pain; and even in death itself, He reassures us "Don't be afraid; I am with you." Should the foundation of the earth give way, the heavens be rolled up like a scroll, and the great white throne of God appear; still He cries, "I am here; do not be afraid" (John 6:20).

Happy Christian! Rejoice in Jesus, who will never leave you nor forsake you.

"So amid the conflict, whether great or small, 
Do not be discouraged, God is over all, 
Count your many blessings, angels will attend, 
Help and comfort give you to your journey's end." 
(Johnson Oatman Jr., hymn "When upon life's billows you are tempest tossed")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 3 April 2020

บทความสอนใจประจำวัน 03 เมษายน


"ข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์" (สดุดี 143:9)

บทความสอนใจประจำวัน 03 เมษายน

"ข้าพระองค์ซ่อนอยู่ในพระองค์" (สดุดี 143:9 TNCV)

คำกล่าวนี้บอกเป็นนัยถึงอันตราย คริสเตียนอาจเผชิญกับอันตรายจากตัวเองและบาป หรือจากคนอื่น

เหตุใดเราจึงควรซ่อนอยู่ในพระเจ้า? เราอาจจะมีความกลัวที่ม่มีเหตุผลแต่เจ็บปวด หรืออาจไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ หรือเราอาจตื่นตัวถึงพายุที่กำลังมาถึง และสติปัญญาก็นำให้เราซ่อน คนมีปัญญาจะซ่อนอยู่ในพระเจ้าเสมอเพื่จะได้รับความปลอดภัย

ขอให้เราซ่อนอยู่ในพระองค์ด้วยารอธิษฐาน และการเชื่อวางใจ พร้อมด้วยความหวังใจแห่งความหลุดพ้ พระเจ้าจะต้อนรับเรา คุ้มภัยเรา และเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราเสมอ

จงหนีจากความบาป จากตัวเอง จากโลกนี้ แต่หนีไปหาพระเยซู หัวใจของพระองค์นั้นเพื่อเราเสมอ หูของพระองค์ก็พร้อมที่จะรับฟังคำอ้อนวอนของเรา และมือของพระองค์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ป้องกัน และนำเราให้ผ่านพ้นปัญหา พระสัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่ปลอบโยนจิตใจของเรา

"พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน
ฉะนั้นเราจะไม่กลัว ถึงแม้โลกจะสั่นสะเทือน
และภูเขาทลายราบลงสู่ใจกลางทะเล
(สดุดี 46:1-2 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

April 03

"I run to You to hide me." (Psalm 143:9)

This implies danger- the Christian may be in danger from self and sin- or from others.

Why should we run to God? We may have groundless- but painful- fears, or an inability to defend oneself; or we may be aware of an approaching storm and wisdom causes us to run. The wise believer will always run to God for safety.

Let us run to Him by prayer, in faith, with hope for salvation. God will always receive us, shelter us and be our refuge and strength.

Flee from sin, from self, from the world; but flee to Jesus. His heart is always for us, His ear is open to our cry, and His hand is ready to help, protect and deliver us. His promises are our comfort.

"God is our refuge and our strength,
Our ever-present aid;
And therefore, though the earth gives way,
We will not be afraid." (Psalm 46:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie