Wednesday, 22 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14)

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14 THSV2011)

พระเยซูได้ให้พระสัญญาอันล้ำค่านี้แก่เราเพื่อกระตุ้นให้เราอธิษฐานและเพื่อปลอบใจเราในทุกสถานการณ์ พระบิดาได้มอบฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู

ดังนั้นขอให้เราเข้าหาพระองค์ในยามที่เราขาดสิ่งจำเป็นเพื่อี่พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้แก่เรา ในยามที่เรากลัวเพื่อที่พระองค์จะทำให้ความกลัวนั้นสงบลง ในยามที่เรามีความบาปเพื่อที่พระองค์จะยกโทษและกำจัดความบาปเหล่านั้น และในยามที่เราเผชิญกับทุกสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ร้อน

พระองค์สัญญาว่าหากเราขอในสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งผลดีต่อชีวิตเรา ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์ และที่จะถวายเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์ พระองค์จะทำสิ่งนั้น

พระเยซูช่างเป็นสหายเลิศของเราอย่างแท้จริง! อย่าบ่นหรือท้อใจเป็นอันขาดเพราพระเยซูเป็นเพื่อนของคุณ! พระองค์จะเป็นเพื่อนของคุณตลอดไป พระองค์จะไม่มีวันหลอกลวงคุณ พระองค์สมควรที่จะได้รับความรักและความไว้วางใจทั้งหมดจากคุณ

"โอพระเยซู ข้าฯ ได้สัญญา
ที่จะรับใช้พระองค์จนถึงสุดปลาย
ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอไป
เจ้านายและสหายของข้าฯ
ข้าฯ จะไม่กลัวการต่อสู้
หากพระองค์อยู่ฝ่ายเดียวกับข้าฯ
ข้าฯ จะไม่ออกไปจากมรรคา
หากพระองค์จะเป็นผู้นำชีวิตของข้าฯ"
(John E. Bode, เพลง "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 22

"If you ask anything in My name, I will do it." (John 14:14)

Jesus has given this precious promise to encourage us to pray, and to comfort us in every situation. The Father has placed all power in heaven and earth in the hands of Jesus.

Therefore let us go to Him with our needs, that He may supply them; with our fears, that He may quieten them; with our sins, that He may pardon and subdue them; and with all that troubles us.

He promises that if we ask anything that will do us good, promote His cause, and glorify His name, He will do it.

What a Friend we have in Jesus! Never complain, nor be discouraged while Jesus is your Friend! He will be your Friend forever. He will never deceive you. He is worthy of all your love and trust.

"O Jesus, I have promised to serve You to the end;
Be forever near me, my Master and my Friend:
I shall not fear the battle if You are by my side,
Nor wander from the pathway if You will be my Guide." 
(John Ernest Bode, hym "O Jesus, I have promised")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Tuesday, 21 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15)

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15 ThaiKJV)

ผู้เชื่อจะต้องหลีกเลี่ยงความโกรธ การพูดให้ร้าย และความคิดที่จะแก้แค้น และสวมใส่ความรักแท้ ความอดทน ความเอื้อเฟื้อ ความถ่อมใจ และการให้อภัย

บุคคลที่ไม่ให้อภัยไม่สามารถเป็นสุขได้ เพราะพระเยซูได้กล่าวว่า "แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน" (มัทธิว 6:16 ThaiKJV)

จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์สุภาพและมีใจอ่อนน้อม พระองค์เปี่ยมด้วยความรักแท้ มีใจกรุณาต่อศัตรู และพร้อมที่จะให้อภัย

ขอให้เราดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมก็เป็นเหมือนเมืองที่กำแพงและประตูพังทลาย เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงชำระจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ 
และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์" (สดุดี 139:23-24 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 21

"Take heed to your spirit." (Malachi 2:15)

Believers are to put away anger, evil speaking, and thoughts of revenge; and put on love, patience, kindness, humility, and forgiveness.

An unforgiving person cannot be blessed, for Jesus has said, "If you refuse to forgive others, your Heavenly Father will not forgive your sins." (Matthew 6:15)

Learn from Jesus. He was meek and lowly; loving, kind to His enemies, and ready to forgive.

Let us watch over our spirits; a spirit that is not under control, is like a city with broken down walls and gates; open to the enemy on every side.

Lord, make my spirit holy.

"Examine me, O God, and know my heart;
Test me and know my thoughts, I pray.
Search out in me what causes You offence,
And lead me in the Everlasting Way." (Sing Psalms 139:23-24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 20 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6)

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6 THSV2011)

คุณไม่สามารถได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระบัลลังก์แห่งพระคุณได้มากกว่าที่คุณได้รับในตอนนี้ และพระเจ้าก็ไม่สามารถปรารถนาที่จะให้พระคุณมากกว่าที่พระองค์ให้แก่คุณในตอนนี้!

พระองค์ให้พระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับกาให้ แม้ว่าบางครั้งเราจะเหน็ดเหนื่อยกับการขอ

เราต้องขอในความเชื่อ พระคุณเป็นทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีในการได้รับการยกโทษบาปนการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และในการฟันฝ่าการทดลองและทำภารกิจให้สำเร็จ หากเราไม่มี ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขอหรือขอจากแรงจูงใจที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว

มีพระคุณสำหรับคุณในเช้าวันนี้ จงขอพระคุณ จงคาดหวังที่จะได้รัพระคุณและจงใช้พระคุณเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น พระองค์จะให้พระคุณและเกียรติสิริ และไม่มีสิ่งใดที่จะหวงไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม จงขอแล้วคุณจะได้รับ

"พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยกโทษและชำระเราจากภายใน 
พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปทั้งสิ้นของเรา" 
(Julia H. Johnston, เพลง "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 20

"He gives more grace." (James 4:6)

We could not be more welcome at the throne of grace than we are; or God more willing to give than He is!

God invites us to come so that we may receive. He gives grace upon grace. He is never tired of giving, though we are of asking.

We are to ask in faith. Grace covers all we need for the pardon of our sins, to make us holy, to endure trials and fulfil duties. If we do not have- it is because we do not ask, or ask with selfish motives.

There is grace for us this morning; ask for it, expect to receive it, and use it for God's glory, and the good of others. He will give grace and glory, and no good thing will He keep from those who live uprightly. Ask, and you shall receive.

"Grace, grace, God's grace. 
Grace that will pardon and cleanse within. 
Grace, grace, God's grace, 
Grace that is greater than all our sin." 
(Julia H. Johnston, hymn "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 19 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23)

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23 THSV2011)

การทดสอบที่เราเผชิญอาจจะยิ่งใหญ่ แต่มันจะไม่เป็นไรสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซู

คุณกำลังอารมณ์เสียกับความบาปของคุณเองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร ด้วยว่าความบาปจะไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไป เพราะคุณไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ แต่คุณได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า

คุณกำลังทุกข์ใจเพราะการทดลองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะพระเจ้าแห่งสันติสุขจะจัดการกับซาตานให้อยู่ภายใต้เท้าของคุณ

คุณกำลังทุกข์ร้อนเพราะความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะทุกสิ่งล้วนทำให้เกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์

คุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณแปลกใหม่หรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะการทดลองที่คุณเผชิญก็ไม่แตกต่างจากที่ผู้อื่นเผชิญ และพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อก็จะไม่อนุญาตให้การทดลองนั้นมากเกินกว่าที่คุณจะทนได้ และพระองค์จะสำแดงหนทางที่จะหลีกหนีให้แก่คุณ

โอ พระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า! ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อและชื่นชมยินดี! ในชีวิตและความตาย มันจะ "ไม่เป็นไร"

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และคำตรัสจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 19

"It shall be well." (2 Kings 4:23)

Our trials may be great, but it shall be well with all who believe in Jesus.

Are you upset by your own sins? It shall be well; for sin is no longer your master, for you no longer live under the law- instead, you live under God's grace.

Are you disturbed by temptations? It shall be well, for the God of peace will soon crush Satan under your feet.

Are you distressed by the difficulties of the way? It shall be well, for everything works together for the good of those who love God.

Do you think your situation is unique? It shall be well, for your temptations are no different from others', and God is faithful who will not allow temptation to be more than you can stand and He will show you a way of escape.

O, precious promises of God! Lord, help me to believe and rejoice! In life and death "it shall be well."

"Sin shall not have dominion over you!
O, what a glorious message- and it's true!
God has said it! It must stand!
Pass it on – it's simply grand-
Sin shall not have dominion over you!"
(J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Saturday, 18 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12 THSV2011)

เมื่อเฮโรดประหารชีวิตยอห์นด้วยการตัดศีรษะ สาวกของยอห์นก็รับเอาศพไปฝังไว้และมาทูลให้พระเยซูทราบ ขอให้เราปฏิบัติตามตัวอย่างของพวกเขา และทูลทุกสิ่งแด่พระเยซู พระองค์พร้อมที่จะรับฟังเราและเข้าใจความรู้สึกของเราเสมอ พระองค์จะนำทางเราและเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรา

ความเชื่อของคุณอ่อนแอหรือ? คุณมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือ?อย่าเพียงแค่ครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาของคุณ อย่ารีบเร่งไปหาเพื่อนของคุณ อย่าบ่น แต่จงไปหาพระเยซูเป็นคนแรก ไปหาพระองค์อย่างเร่งด่วน ไปหาพระองค์ในความหวัง และทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะรับฟังคุณ และได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณ พระองค์จะอวยพรคุณอย่างแน่นอน

"สวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า 
ศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา 
จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา" 
(สดุดี 62:7-8 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 18

"They went and told Jesus." (Matthew 14:12)

When Herod beheaded John, his disciples took up his body and buried it, and went and told Jesus. Let us follow their example, and tell all to Jesus. He is always ready to listen to us, and sympathises with us. He will guide us, and turn all things to our advantage.

Is your faith weak? Have you family troubles, or work-related problems? Don't just ponder your problems; don't rush to your friends; don't complain; but go first to Jesus; go with speed; go in hope and tell Him everything. He loves to hear you, and has promised to help you. He will certainly bless you.

"My honour and salvation rest
On God, my rock and mighty fort.
O people, trust in Him always;
To Him alone pour out your heart." 
(Psalm 62:7-8)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 17 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤษภาคม

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17)

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤษภาคม

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17 THSV2011)

ความรักแท้ของพระเจ้าไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์ เพราะความรักแท้ของพระองค์เป็นความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อพระองค์รักแล้ว พระองค์จะรักเสมอ พระองค์รักเราและเชื่อมต่อกับเราผ่านทางพระเยซู เพื่อที่พระองค์จะไม่มีวันถอดถอนความรักแท้ของพระองค์ไปจากเรา

โอ ขอที่เราจะสามารถกล่าวกับยอห์นว่า "ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก" (1 ยอห์น 4:16 THSV2011) ความรักแท้ของพระองค์เริ่มต้นจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล พระเจ้าพักสงบในความรักของพระองค์ ดังนั้นเราควรที่จะทำเช่นเดียวกัน!

นี่เป็นความรักแท้ คือที่พระเจ้รับเอาคนบาปหนาที่ขัดสน และสร้างพวกเขาให้เป็นเจ้าสาวของพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นความโปรดปรานของพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์

โอ ความรักแท้ของพระเจ้าช่างบริบูรณ์เหลือเกิน ขอให้สิ่งนี้เป็นหัวข้อที่คุณจะใคร่ครวญ

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17 THSV2011)

"พระองค์จะทำให้ความกลัวทั้งสิ้นของเราสงบลงด้วยความรักของพระองค์" (Zephaniah 3:17; แปลจาก NLT)

"โอ ความรักแท้ของพระเจ้าช่างบริบูรณ์และบริสุทธิ์!
ช่างยิ่งใหญ่เหลือคณานับได้ และหนักแน่น!
ความรักแท้นี้จะดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์
และจะเป็นบทเพลงของผู้เชื่อและทูตสวรรค์ตลอดกาล
(Frederick Martin Lehman, hymn "The love of God is greater far")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 17

"He will rest in His love." (Zephaniah 3:17)

God's love, unlike man's, is unchangeable perfection. Having loved, He will always love. He loved us, and connected us with Jesus, that He might never withdraw His love from us.

O, to be able to say with John, "We have known and believed the love that God has for us. God is love!" (1 John 4:16) His love is from everlasting to everlasting. Here God rests, and so should we!

This is love, that God should take such poor sinners and make them the bride of His Son, His delight forever and ever.

Oh, the riches of God's love. Make it the subject of your daily meditation. "He will rest in His love." (Zephaniah 3:17) "With His love, He will calm all our fears." (Zephaniah 3:17 NLT)

"O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure,
The saints' and angels' song. 
(Frederick Martin Lehman, hym "The love of God is greater far")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 16 May 2019

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤษภาคม

"ท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุข" (ลูกา 6:21)

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤษภาคม

"ท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุข" (ลูกา 6:21 THSV2011)

ความอยากอาหารฝ่ายโลกสามารถตอบสนองได้ด้วยสิ่งของของโลก แต่คริสเตียนจะสามารถเต็มอิ่มได้ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

เราหิวความชอบธรรมซึ่งพระคริสต์ให้แก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติสิริและเพลิดเพลินในความสัมพันธ์กับพระองค์ เราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าและรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวัน เราจะสามารถเต็มอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระเยซูซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

คุณเป็นอย่างไรบ้างในเช้าวันนี้? คุณหิวพระเยซูหรือไม่? พระองค์จะทำให้ผู้ที่หิวได้อิ่มด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่พบได้ในพระคัมภีร์ พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้คุณเต็มอิ่ม และพระองค์จะทำให้คุณเต็มอิ่ม พราะพระองค์ได้สัญญาไว้ว่า "ท่านจะได้อิ่มท้อง" (ลูกา 6:21 TSHV2011)

"ความสุขเป็นของจิตใจที่กระหายหาพระคุณ 
หิวและปรารถนาที่จะได้รับความชอบธรรม 
พวกเขาก็จะได้รับการบำรุงเลี้ยงและได้เต็มอิ่ม 
ด้วยกระแสน้ำแห่งชีวิตและอาหารแห่งชีวิต" 
(Isaac Watts, เพลง "Blest are the humble souls that see")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 16

"Blessed are you who hunger now." (Luke 6:21)

The worldly appetite is satisfied with worldly things; but Christians can only be satisfied with spiritual food.

We hunger for the righteousness which Christ gives through the Holy Spirit. We long to glorify God and enjoy Him; to be more like the Lord Jesus and to know Him more and more. It is only as we feed upon Jesus that we are satisfied.

How is it with you this morning? Are you hungering for Jesus? He fills the hungry with spiritual food found in the Bible. Only God can satisfy you, and He will – for He has promised "You shall be filled." (Luke 6:21)

"Blessed are the souls that thirst for grace, 
Hunger and long for righteousness; 
They shall be well supplied and fed 
With living streams and living bread." 
(Isaac Watts, hymn "Blest are the humble souls that see")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie