Tuesday, 25 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 25 กันยายน

"ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์?" (มัทธิว 22:42)

บทความสอนใจประจำวัน 25 กันยายน

"ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์?" (มัทธิว 22:42 THSV2011)

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูในวันนี้? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์เป็นพระเจ้าและจึงได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา และที่พระองค์เป็นมนุษย์และจึงได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในบุคคลเดียวตลอดกาล? นี่เป็นคำสอนจากพระคัมภีร์ เป็นสิ่งลึกลับสำหรับเรา และเป็นความจริงที่ดีเยี่ยม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์มอบชีวิตเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นรากฐานมั่นคงแห่งการปลอบใจของเรา และเป็นสิ่งที่นำทางชีวิตของเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ และสวรรค์ที่พระองค์กำลังเตรียมให้กับเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์จะกลับมาอีกครั้งเพื่อพิพากษาโลกนี้?

คุณคิดเกี่ยวกับพระองค์บ่อยครั้งด้วยความเสียใจต่อบาป ความรัก การวางใจ การอธิษฐาน การสรรเสริญ และการกระทำหรือไม่? คุณสามารถที่จะบริจาคอาหารแก่ผู้ที่ยากจนด้วยใจยินดี และทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระนามของพระองค์หรือไม่? สิ่งใดที่คุณเต็มใจทำเพื่อพระคริสต์?

"โอ พระเจ้า พระองค์เป็นความรักที่เหนือคำบรรยาย
เป็นพระผู้ช่วยและกษัตริย์ ข้าฯ นมัสการพระองค์
องค์อิมมานูเอล ผู้สถิตอยู่ภายในข้าฯ
ขอทรงทำให้ข้าฯ บริสุทธิ์และสัตย์ซื่อ และรักษาข้าฯ ไว้เช่นนั้น"
(Frank Houghton, เพลง "Lord, You Were Rich")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 25

"What do you think of Christ?" (Matthew 22:42)

What do you think of Jesus today? What do you think of His being God, and so one with the Father; of His humanity, and so one with us? Of His being God and man in one person forever? This is the teaching of the Bible, a mystery for us and a wonderful reality.

What do you think of His sacrifice for our sins? What do you think of His Word, as the sure ground of our comfort, and guide for our lives? What do you think of His kingdom, and the heaven He is preparing for us? What of His coming again to judge the world?

Do you think of Him often with sorrow for sin, love, trust, prayer , praise and action? Can you cheerfully give to feed His poor, and help His cause? What are you willing to do for Christ?

"Lord, You are love beyond all telling,
Saviour and King, we worship You.
Immanuel,within us dwelling
Make us and keep us pure and true."
(Frank Houghton, hymn "Lord, You Were Rich")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 24 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 24 กันยายน

"ทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาห์เวห์" (ปฐมกาล 22:14)

บทความสอนใจประจำวัน 24 กันยายน

"ทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาห์เวห์" (ปฐมกาล 22:14 THSV2011)

พระเจ้าจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์ พระองค์อาจอนุญาตให้พวกเขาฟันฝ่าการทดลอง แต่พระองค์จะสำแดงให้เห็นว่าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ พระองค์ทำทุกสิ่งด้วยความเมตตากรุณา พระองค์เอาใจใส่ความจำเป็นของพวกเขา และพระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะสำแดงความรักแท้ผ่านทางการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้แก่พวกเขา

บนภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะได้เห็นว่าซาตานเป็นผู้โกห เห็นว่าความกลัวของเรานั้นไร้จุดยืน เห็นว่าคำอธิษฐานจะได้รับการตอบอย่างแน่นอน เห็นว่าความเชื่อจะไม่ผิดหวัง เห็นว่าพระเยซูทราบทุกความยากลำบากของเรา และเห็นว่าไม่มีผู้ใดเลยที่วางใจ รอคอยและเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแล้วได้รับความอับอาย

ผู้เชื่อที่รัก เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาแห่งการทดลอง เราได้พบว่าภูเขานี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นภูเขาแห่งพระเมตตา แล้วเราจะยังได้เห็นพระองค์บนภูเขาแห่งเกียรติสิริ!

"เมื่อนั้น พระองค์รับข้าฯ ไปสู่เกียรติสิริ
ข้าฯ จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์
ที่ซึ่งแม่น้ำแห่งความปีติยินดีจะไหลออกมาตลอดกาล!
พระองค์เป็น 'ดอกลิลลี่ในหุบเขา'
เป็น 'ดาวประจำรุ่งอันสุกใส'
พระองค์ทรงเป็น 'เอกในท่ามกลางคนนับหมื่น' ของจิตใจของข้าฯ"
(Charles William Fry, เพลง "I've found a friend in Jesus, He's everything to me")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 24

"On the mountain of the Lord it shall be seen." (Genesis 22:14)

God provides for His people. He may allow them to endure trials but He will show Himself faithful to His Word; as kind and merciful in all His dealings; as attentive to their needs; and as ready and willing to show His love in supplying them.

In the mountain of the Lord it shall be seen that Satan is a liar; that our fears were groundless; that prayer shall surely be answered; that faith shall not be disappointed; that Jesus knows all our difficulties; and thatnone shall be ashamed who trust in, wait for and obey the commands of God.

Believers, we have seen the Lord in the mount of trial; we have found it turned into the mount of mercy, and we shall yet see Him on the mount of glory!

"Then sweeping up to Glory,
I'll see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever flow!
He's 'the lily of the valley,'
The 'bright and morning star.'
He's 'the fairest of ten thousand' to my soul."
(Charles William Fry, hymn "I've found a friend in Jesus, He's everything to me")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 23 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 23 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20)

บทความสอนใจประจำวัน 23 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยประชากรของพระองค์ทุกเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราให้หลุดพ้นแล้ว พระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด พระองค์มีฤทธิ์เดชและจะใช้มัน พระองค์มีสิทธิอำนาจและจะใช้มัน พระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและจะแสดงออกให้เราได้เห็น

พระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเรา พระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเราให้หลุดพ้น

ขอให้เราเชื่อ มีความหวัง พิสูจน์ และมีความสุข พระองค์จะช่วยเราให้หลุดพ้นพระองค์จะสงบในความรักแท้ของพระองค์ และเริงร่าเพราะเราด้วยการร้องเพลง

"เมื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริของข้าฯ เสด็จมา
เพื่อนำผู้ที่พระองค์ไถ่ไว้กลับบ้าน
เมื่อนั้นเราจะร้องบทเพลงบทใหม่
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 23

"The Lord was ready to save me." (Isaiah 38:20)

The Lord is ever ready to help His people in every time of trouble.

The Lord has saved us, He will save us until the end; He has power, He will exert it; He has authority, and He will use it; He has sympathy, He will show it.

He is our Saviour, He is ready and willing to save.

Let us believe, hope, prove, and be happy. He will save, He will rest in His love, and joy over us with singing.

"When He comes, our glorious King,
All His ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing,
(Philip P. Bliss, hymn "Hallelujah! What a Savior!")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 22 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 22 กันยายน

"จงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก" (เอเฟซัส 5:1)

บทความสอนใจประจำวัน 22 กันยายน

"จงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก" (เอเฟซัส 5:1 THSV2011)

ขอให้เราเลียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ ด้วยการกระทำอย่างยุติธรรมตามคำสอนของพระคัมภีร์ ด้วยการรักษาความจริงอย่างเคร่งครัด เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ด้วยการเลือกคนที่จะอยู่ร่วมด้ว สนิทสนมเฉพาะกับบรรดาผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้า และด้วยการทำดีกับทุกคน โดยเฉพาะกับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลาย

ขอให้เราเลียนแบบพระองค์ในคริสตจักร ด้วยการสำแดงความรักแท้ต่อผู้เชื่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความอ่อนแอของพวกเขา ด้วยการช้าในการโกรธและพร้อมที่จะให้อภัย และด้วยการพร้อมเสมอที่จะช่วยผู้ที่ทุกข์ใจ

ขอให้เราเลียนแบบพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์สั่งเราไว้ ความสัมพันธ์กับพระองค์เรียกร้องให้เราทำเช่นนั้น แล้วสันติสุขจะติดตามการเชื่อฟังของเรา

"ชีวิตของคุณเป็นช่องทางแห่งพระพรหรือไม่?
ความรักแท้ของพระเจ้าหลั่งไหลผ่านชีวิตคุณหรือไม่?
คุณกำลังบอกผู้ที่หลงทางให้รู้จักพระผู้ช่วยหรือไม่?
คุณพร้อมที่จะรับใช้พระองค์หรือไม่?"
(James George Deck, เพลง "Is your life a channel of blessing")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 22

"Be imitators of God , as dear children." (Ephesians 5:1)

Let us imitate the Lord in the worlddoing justly according to the teaching of the Bible; keeping strictly to truth, for our God is the God of Truth; choosing our company, being only familiar with those who are familiar with God; and doing good to all, especially those who are believers.

Let us imitate Him in the churchloving all believers despite their weaknesses; being slow to anger and ready to forgive; and always being ready to help those in trouble.

Let us imitate our God, for He commands usour relationship to Him requires it; and peace will follow our obedience.

"Is your life a channel of blessing?
Is the love of God flowing through you?
Are you telling the lost of the Saviour?
Are you ready His service to do?" 
(James George Deck, hymn "Is your life a channel of blessing")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 21 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20)

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20 THSV2011)

นี่เป็นการยืนยันของผู้เชื่อทุกคน

ในยามเผชิญวิกฤติ จงปฏิเสธที่จะฟังซาตานหรือความไม่เชื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยประชากรของพระองค์ในทุกเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราให้หลุดพ้นแล้ว พระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด พระองค์มีฤทธิ์อำนาจและจะใช้ฤทธิ์อำนาจนั้น พระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและจะแสดงออกให้เราได้เห็น พระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเราให้รอดพ้น พระองค์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วในอดีต เราวางใจพระองค์สำหรับอนาคต

ในทุกภยันตราย จงอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยคุณ จงรอคอยการอวยพรจากพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ขอให้เราเชื่อวางใจและสุขใจ พระองค์จะช่วยเราให้รอด พระองค์สงบในความรักแท้ของพระองค์ และเริงร่าเพราะเราด้วยการร้องเพลง

"เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ 
และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น" (สดุดี 34:17 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 21

"The Lord was ready to save me." (Isaiah 38:20)

This is the testimony of every believer.

In the face of a crisis, refuse to listen to Satan or unbelief. The Lord is always ready to help His people in every time of trouble.

The Lord has saved us, He will save us until the end; He has power, He will use it; He has sympathy, He will show it. He is ready and willing to deliver us. He has proved it in the past. We trust Him for the future.

In every danger pray to God to save you; humbly wait on Him for His blessing.Let us believe and be happy. He will save, He will rest in His love and joy over us with singing.

"The righteous cry unto the Lord,
He unto them gives ear,
And they out of their troubles all
By Him delivered are!" (Psalm 34:17)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 20 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน

"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176)

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน

"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176 TNCV)

เราได้หลงเตลิดไปเพราะความไม่ใส่ใจ ความไม่สำนึกในพระคุณ และความอ่อนแอหรือไม่? พระเยซูซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีได้เตือนเราในพระคำของพระองค์

เป็นความโง่เขลาของเราจริง ที่เราละสิ่งดีมุ่งสู่สิ่งชั่ว ละวามปลอดภัยมุ่งสู่อันตราย และละความอุดมสมบูรณ์มุ่งสู่ความหิวโหย! โอ้ หัวใจของมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยการหลอกลวง

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ลืมคำสั่งของพระองค์ ข้าพระองค์กลับใจจากบาป และปรารถนาที่จะหันกลับไปสู่ความเพลิดเพลินกับการดูแลเอาใจใส่ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ปีติยินดีในวิถีทางของพระองค์

ข้าแต่พระเยซู พระผู้เลี้ยงแกะ ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังเดินทางอย่างไร้จุดหมายให้กลับมาหาพระองค์ และขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์"
(สดุดี 23:1-3 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 20

"I went astray like a lost sheep." (Psalm 119:176)

Have we gone astray, due to inattention, unthankfulness and weakness? Jesus, the Good Shepherd, has warned us in His word.

How foolish on our part to go from good to bad, from safety to danger, from plenty to hunger! Oh, the deceitfulness of the human heart!

Lord, seek Your servants, for we do not forget Your commandments. We repent of our sins; we desire to return to the enjoyment of Your care; enable us to delight ourselves in Your ways.

Jesus, Shepherd of the sheep, bring us back from all our wanderings, and keep us near Yourself.

"The Lord is my Shepherd; no want shall I know.
He makes me lie down where the green pastures grow;
He leads me to rest where the calm waters flow.
My wandering steps He brings back to His way;
In straight paths of righteousness making me stay
And this He has done His great name to display." (Psalm 23:1-3)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 19 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน

"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน

"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14 THSV2011)

ช่างเป็นคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่จริงเรามีสภาพของบาปอยู่ในชีวิตของเรา และเราจะมีมันติดตัวไปจนกว่าเราจากโลกนี้ไป แต่โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพึ่งพาพระเยซูในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าปฏิบัติกับเราดั่งลูกของพระองค์ พระองค์ยกโทษ เมตตาสงสาร และช่วยเราให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ให้กำลังแก่เราจนกว่าเราจะชนะในที่สุด

พระเยซูจะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของเรา ในเวลานี้ขณะที่เรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณ และจวบจนชั่วนิจนิรันดร์

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และพระคำจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 19

"Sin shall not have dominion over you." (Romans 6:14)

What a great promise! We have the reality of sin in our lives- and will have until the day we die. But by the help of the Holy Spirit, and looking to Jesus as we read the Bible and pray, we are changed.

God deals with us as His children. He pardons, pities and delivers us from bondage to sin. He strengthens us, until we finally overcome.

Jesus will be glorified in us- now as we make spiritual progress - and throughout Eternity.

"Sin shall not have dominion over you!
Oh, what a glorious message- and it's true!
God has said it- it must stand.
Pass it on –it's simply grand!
Sin shall not have dominion over you!"
(
J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie