Sunday, 18 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 18 มีนาคม

"พระเยซูไม่ทรงตอบนางสักคำ" (มัทธิว 15:23)

บทความสอนใจประจำวัน 18 มีนาคม

"พระเยซูไม่ทรงตอบนางสักคำ" (มัทธิว 15:23)

การล่าช้าไม่ใช่การปฏิเสธ พระเยซูตอบช้า แต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธคำขอของนาง

พระองค์ได้สัญญา "จงขอแล้วท่านจะได้รับ" (มัทธิว 7:7) "เราจะทำสิ่งใดๆ ที่พวกท่านขอในนามของเรา" (ยอห์น 14:13) "ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไปแต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญสิ้น" (มัทธิว 24:35) พระองค์ตอบช้าเพื่อทดสอบความเชื่อ ความอดทน และความมานะบากบั่นของเรา แต่เมื่อพระองค์ตอบ พระองค์พิสูจน์ยืนยันความสัตย์ซื่อและความรักแท้ของพระองค์

อย่าท้อใจเมื่อคำอธิษฐานของคุณไม่ได้รับการตอบเป็นเวลานาน มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะเกิดผล จงอธิษฐานต่อไป รอคอยเวลาของพระองค์ และตระหนักว่าพระเจ้าจะได้รับพรเกียรติสิริในการตอบคำอธิษฐานของคุณ

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงกรุณาเถิด จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าใด? 
ขอทรงเอ็นดูสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 
ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า 
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีและปลื้มปีติตลอดชั่วชีวิต" (สดุดี 90:13-14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 18

"But Jesus gave her no reply, not even a word." (Matthew 15:23)

Delays are not denials. Jesus delayed to answer, but He did not deny her request.

He has promised, "Ask, and it will be given you." (Matthew 7:7) "Whatever you ask the Father in My Name, He will give you." (John 14:13) "Heaven and earth may pass away, but His Word must stand for ever." (Matthew 24:35) He delays to answer in order to test our faith, patience and perseverance - but when He answers He proves His faithfulness and love.

Don't be discouraged though your prayers remain unanswered for a time, it will not always be so. The prayer of faith will prevail. Pray on, wait His time and be concerned that God should be glorified in His answer to your prayers.

"Return, O Lord! How long will You delay? 
Have mercy on Your servants, Lord, we pray. 
O satisfy us with Your love always, 
That we may sing, rejoicing all our days." (Psalm 90:13-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 17 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 17 มีนาคม

"พระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์" (1 ทิโมธี 3:16)

บทความสอนใจประจำวัน 17 มีนาคม

"พระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์" (1 ทิโมธี 3:16 TNCV)

พระเจ้าได้ปรากในบุคคลและการงานของพระเยซู สิ่งที่พระเยซูเป็นสำหรับคนรอบข้างพระองค์ พระเจ้าก็เป็นเหมือนกัน สิ่งที่พระเยซูทำและตั้งใจที่จะทำ พระเจ้าก็ตั้งใจที่จะทำเพื่อเราเช่นกัน

ในพระเยซู เราเห็นความรักแท้ วามเห็นอกเห็นใจ ความอดทนที่เปี่ยมความกรุณา พระเมตตาและฤทธิ์อำนาจ ความบริสุทธิ์ และความยุติธรรม ทั้งหมดประสานกันอย่างงดงาม พระเจ้าของเราก็เป็นเช่นเดียวกัน พระเจ้าของเราเป็นความรักแท้ เราสามารถเชื่อในพระคำของพระองค์ พึ่งพาพระองค์ ชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์ และคาดหวังสิ่งดีทั้งปวงที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับเรา ด้วยเหตุนี้เอง พระคำของพระองค์ได้ถูกเขียนขึ้นและพระเยซูยอมตายเพื่อเรา

จงมองดูพระเจ้าในพระเยซูเสมอ "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่พระบุตรองค์เดียว(พระเยซู) ผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดา ได้ทรงทำให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้ว" (ยอห์น 1:18)

"พระเยซู นามเหนือนามทั้งปวง 
พระผู้ช่วยผู้งดงาม องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ 
องค์อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา 
พระผู้ไถ่ผู้ได้รับการสรรเสริญ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 17

"God was revealed in a human body." (1 Timothy 3:16)

God was revealed in the person and work of Jesus. What Jesus was to those around Him, such God is; what Jesus did and was willing to do, such our God is willing to do for us.

In Jesus we see love, compassion, gracious patience, mercy and power, holiness and justice in perfect harmony. Such is our God. Our God is love. We can believe His Word, depend on Him, rejoice in His Name and expect every promised good. For this reason His Word was written, and Jesus died.

Always look to God in Christ. "No one has ever seen God at any time, the only begotten Son (Jesus) has declared Him." (John 1:18)

"Jesus, Name above all names, 
Beautiful Saviour, Gracious Lord; 
Emmanuel, God is with us, 
Blessed Redeemer, Living Lord."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 16 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 16 มีนาคม

"พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!" (อิสยาห์ 52:7)

บทความสอนใจประจำวัน 16 มีนาคม

"พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!" (อิสยาห์ 52:7 TNCV)

พระเยซูเป็น "กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย" (วิวรณ์ 19:16) พระองค์มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ปกครองโลกนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์ปกครองในคริสตจักรด้วยพระคำของพระองค์ ระองค์ปกครองใจจิตใจของคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ปกครองเพื่อสวัสดิภาพของคุณและเกียรติสิริของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิ

จงระลึกเสมอว่า "พระเจ้าครอบครอง" พระองค์มีสิทธิทุกประการที่ะได้รับการถวายเกียรติและการวางใจจากคุณ ซาตานทำให้คุณทุกข์ร้อนหรือ? ผู้คนดูถูกคุณหรือ? นี่เป็นคำปลอบโยน "พระเจ้าครอบครอง!" พระองค์ชี้ทางและควบคุมทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ พระเจ้าของเราช่างเปี่ยมด้วยพระคุณจริงๆ!

ขอที่ข้าพระองค์จะเชื่อเสมอว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ครอบครอง ว่าแผนการของพระองค์จะดำรงอยู่เสมอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ครอบครองในชีวิตข้าพระองค์!

"อาณาจักรของพระองค์ไม่มีวันล่มสลาย 
พระองค์ครอบครองเหนือโลกและสวรรค์ 
กุญแจสู่ความตายและนรก 
ได้ถูกมอบไว้แก่พระเยซูของเรา
จงยกชูจิตใจของคุณ ยกเสียงของคุณ 
ชื่นชมยินดี และกล่าวย้ำว่า "จงชื่นชมยินดีเถิด" " 
(Charles Wesley, เพลง "Rejoice the Lord is King")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 16

"Your God reigns." (Isaiah 52:7)

Jesus is "King of kings and Lord of Lords." (Revelation 19:16) He is all powerful. He rules over the world by His power. He rules in the church by His Word. He rules in our hearts by His Holy Spirit. He rules to secure your well-being and His glory. Nothing is left to chance.

Always remember "Your God reigns." He is entitled to all your honour and trust. Does Satan trouble you? Do people insult you? This is your comfort, "God reigns!." He directs and controls every being and every event. Gracious God!

May I always believe that My God reigns; that Your will shall stand. My God, reign in me!

"His Kingdom cannot fail; 
He rules over earth and heaven; 
The keys of death and hell 
Are to our Jesus given: 
Lift up your heart, lift up your voice 
Rejoice; again I say ,'Rejoice.' " 
(Charles Wesley, hymn "Rejoice the Lord is King")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 15 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 15 มีนาคม

"คริสเตียน" (1 เปโตร 4:16)

บทความสอนใจประจำวัน 15 มีนาคม

"คริสเตียน" (1 เปโตร 4:16)

คริสเตียนใช้ชื่อเรียกว่า "คริสเตียน" ครอบครองธรรมชาติคริสเตียน และอุทิศชีวิตเพื่อเกียรติสิริของพระเยซู ทุกสิ่งที่พระคริสต์มีก็เป็นของเรา ทุกสิ่งที่พระองค์ทำก็เพื่อเรา และเราก็สามารถคาดหวังทั้งหมดที่พระองค์ได้สัญญาไว้

คุณเป็นคริสเตียนหรือไม่? พระเยซูดำรงชีวิตอยู่ในคุณหรือไม่? คุณพบว่าตัวคุณเองไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระคริสต์เช่นเดียวกับปราศจากอาหารหรือไม่? นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ เป้าหมายชีวิตของคุณคือการเป็นเหมือนพระคริสต์

ผ่านทางการทนทุกข์ คุณก็เข้าร่วมกับการตายของพระเยซู เพื่อที่ชีวิตของพระคริสต์จะได้สำแดงออกในชีวิตของคุณ คุณได้ถอดเอาธรรมชาติเก่าที่เต็ไปด้วยบาปออกไป และสวมเอาธรรมชาติใหม่ที่สร้างขึ้นในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ คุณดำรงชีวิตในชีวิตใหม่ ด้วยการสำแดงผลของการตายของพระองค์ในการตายต่อ "โลก" ของคุณ และรักผู้คนในขณะที่คุณเล่าความจริงแก่พวกเขา และเฝ้ารอคอยการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

"ข้าต้องการพระองค์ทุกโมงยาม 
ขอทรงสอนน้ำพระทัยของพระองค์แก่ข้าฯ 
และพระสัญญาอันบริบูรณ์ของพระองค์ 
ก็ได้รับการเติมเต็มในชีวิตข้าฯ
(Annie S. Hawks, เพลง "I Need Thee Every Hour")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 15

"A Christian." (1 Peter 4:16)

A Christian bears the name, possesses the nature, and devotes himself to the glory of Jesus. All Christ has is ours; all He has done is for us; and we may expect all He has promised.

Are you a Christian? Does Jesus live in you? Do you find that you could as well live without food as without Jesus? This is the effect of the Holy Spirit in you. Your aim is to be Christ-like.

Through suffering you continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may be seen in you. You put off the old sinful nature , and put on the new nature which is created in righteousness and holiness. You live in newness of life, showing the effects of His death in your deadness to "the world," and love for people as you bear witness to the Truth, and look for the coming of the Lord.

"I need You every hour; 
Teach me Your will; 
And Your rich promises 
In me fulfil." 
(Annie S. Hawks, hymn "I Need Thee Every Hour")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 14 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 14 มีนาคม

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงห่วงใยเขา?" (สดุดี 144:3)

บทความสอนใจประจำวัน 14 มีนาคม

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงห่วงใยเขา?" (สดุดี 144:3 TNCV)

โดยธรรมชาติแล้ว เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า และพระองค์กล่าวโทษเราด้วยความยุติธรรม เราหลงรักในบาปของเราและเป็นผู้รับใช้ของซาตาน เราตาบอดต่อสิ่งที่ดีสำหรับเรา หูหนวกต่อการเรียกของพระเจ้า และตายฝ่ายวิญญาณ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะสามารถได้รับความรักแท้จากพระเจ้า ได้รับความหลุดพ้นโดยการตายอย่างเสียสละของพระเยซู และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยได้หรือ?

ใช่แล้ว แม้เป็นเช่นนั้นผู้เชื่อทุกคนก็ได้รับการเลือกให้ได้รับความหลุดพ้น แม้เป็นเช่นนั้นพระเยซูก็หลั่งโลหิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อไถ่พวกเขา แม้เป็นเช่นนั้นพระวิญญาณก็เข้ามาสถิตในพวกเขา นี่เป็นพระคุณอันแสนมหัศจรรย์!

คำเชิญชวนได้มาสู่คนทุกคน ทุกคนที่ร้องเรียกพระนามของพระเยซูเจ้าจะได้รับความหลุดพ้น

"ที่ไม้กางเขนพระเยซู 
บางทีเห็นด้วยตาใจ 
พระองค์ผู้ทรงทนทุกข์เพื่อข้าฯ 
พระกายถูกทรมาน 
จิตข้าฯแสนเศร้าน้ำตาหลั่งไหล 
ในใจข้าฯเห็นสองอย่าง 
คือความรักของพระเจ้าช่วยข้าฯ 
และตัวเองไร้ราคา" 
(Elizabeth C. Clephane, เพลง "ภายใต้กางเขนพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 14

"Lord, what are human beings that You should notice them?" (Psalm 144:3)

By nature, we are God's enemies and justly condemned by Him. We are in love with our sins and Satan's servants. We are blind to what is good for us, deaf to God's call, and spiritually dead. Can such be loved by God; be saved by the sacrificial death of Jesus and be indwelt by the Holy Spirit?

Yes, as such all believers were chosen to salvation; as such Jesus poured out His blood on the cross to redeem them; as such the Holy Spirit came to live in them. Amazing grace!

The invitation goes out to all. All who call on the Name of the Lord Jesus will be saved.

"Upon that Cross of Jesus, 
My eye at times can see 
The very dying form of One 
Who suffered there for me; 
And from my smitten heart , with tears, 
Two wonders I confess- 
The wonder of His glorious love, 
And my own worthlessness." 
(Elizabeth C. Clephane, hymn "Beneath The Cross of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 13 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 13 มีนาคม

"จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน" (โคโลสี 3:1)

บทความสอนใจประจำวัน 13 มีนาคม

"จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน" (โคโลสี 3:1 TNCV)

สิ่งใดหรือ? ความบริสุทธิ์ หรือการเป็นเหมือนพระเยซูและการอุทิศชีวิตเพื่องานของพระองค์ และความสุขที่หลั่งไหลจากการรู้จักพระเจ้า การสถิตอยู่ของพระเยซู และความปีติยินดีในพระประสงค์ของพระองค์

จงแสวงหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งมาจากเบื้องบน ความเชื่อซึ่งได้รับการบำรุงด้วยพระคำของพระเจ้า วามรักแท้ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระเจ้าและจากผู้เชื่อไปสู่พระเยซู ความสนิทสนมกับพระเจ้าและผู้เชื่อคนอื่น จงแสวงหาสิ่งเหล่านี้อย่างร้อนรน จงยินดีในสิ่งเหล่านี้มากยิ่งกว่าสิ่งของของโลก

พระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้แก่เราเปล่าๆ หากเราไม่มีก็เป็นเพราะเราไม่ได้ขอ จงขอแล้วจะได้ เพื่อที่คุณจะมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยม "จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบน"

"สวรรค์เป็นที่ที่สวยงาม
เต็มด้วยเกียรติสิริและพระคุณ!
ข้าฯ ต้องการเห็นพระพัตร์ของพระผู้ช่วยของข้าฯ
สวรรค์เป็นที่ที่สวยงาม!"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 13

"Seek those things which are above" (Colossians 3:1)

What things? Holiness- or being like Jesus and devotion to His service; andhappiness which flows from the knowledge of God, the presence of Jesus and delight in His will.

Seek those things which come down from heaven; faith which feeds on God's Word, love which flows from God and from the believer to Jesus; fellowshipwith God and all believers. Seek those things earnestly; constantly prefer them to earthly things.

God gives freely. If you do not have, it's because you do not ask. Ask and receive that your joy may be full. "Set your sights on the realities of heaven."

"Heaven is a beautiful place.
Full of glory and grace!
I want to see my Saviour's face!
Heaven is a beautiful place!"

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 12 March 2018

บทความสอนใจประจำวัน 12 มีนาคม

"เราจะเป็นเหมือนพระองค์" (1 ยอห์น 3:2)

บทความสอนใจประจำวัน 12 มีนาคม

"เราจะเป็นเหมือนพระองค์" (1 ยอห์น 3:2 TNCV)

ผู้เชื่อทุกคนจะเป็นเหมือนพระเยซูในสภาพมนุษย์ที่ได้รับเกียรติสิริของพระองค์ ซึ่งปราศจากบาป บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความสุขอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับพระองค์! ช่างแตกต่างจากปัจจุบันเหลือเกิน ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องต่อสู้กับบาและซาตาน

พระเจ้าได้สัญญาว่าเราจะเป็นเหมือนพระองค์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ความชั่วร้ายทุกอย่างจะถูกกำจัด คุณงามความดีจะถูกทำให้สมบูรณ์แบบ และเราจะบริสุทธิ์ดังเช่นที่พระองค์บริสุทธิ์

ขอให้เราตั้งตารอคอยวันนั้นและต่อสู้ที่จะบริสุทธิ์ สวรรค์จะเป็นบ้านของเรา และความสุขที่เกินคำบรรยายจะเป็นนิรันดร์กาลของเรา หากเราทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ เราก็จะร่วมครอบครองกับพระองค์เช่นกัน เราจะเป็นเหมือนพระเยซู เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น

"จงป่าวร้องถึงพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์ จงป่าวร้องถึงองค์อิมมานูเอล! 
กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย! ดาวประจำรุ่งที่สว่างไสว! 
พระองค์ประทานลมหายใจแก่ข้าทุกวัน ข้าฯ จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
และข้าฯ จะเทดทูนพระนามพระองค์ตลอดไป" 
(Dave Moody, เพลง "All Hail, King Jesus!")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 12

"We shall be like Him." (1 John 3:2)

Every believer will be like Jesus in His glorified humanity- as free from sin, as perfect in holiness, as completely happy! What a contrast with the present – where we struggle against sin and Satan.

God has promised that we shall be like Him, and the Holy Spirit will effect it. Every evil shall be eradicated, every virtue perfected, and we shall be as pure as He is pure.

Let us look forward to that day, and strive to be holy. Heaven will be our home, and unspeakable happiness our eternity. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. We shall be like Jesus, for we shall see Him as He is.

"All hail, King Jesus! All hail, Emmanuel! 
King of Kings, Lord of Lords! Bright Morning Star! 
Every day You give me breath, I'll sing Your praises. 
And I'll praise Your name throughout Eternity!" 
(Dave Moody, hymn "All Hail, King Jesus!")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie