Thursday, 21 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน


"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20)

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20 THSV2011)

นี่เป็นการยืนยันของผู้เชื่อทุกคน

ในยามเผชิญวิกฤติ จงปฏิเสธที่จะฟังซาตานหรือความไม่เชื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยประชากรของพระองค์ในทุกเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราให้หลุดพ้นแล้ว พระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด พระองค์มีฤทธิ์อำนาจและจะใช้ฤทธิ์อำนาจนั้น พระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและจะแสดงออกให้เราได้เห็น พระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเราให้รอดพ้น พระองค์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วในอดีต เราวางใจพระองค์สำหรับอนาคต

ในทุกภยันตราย จงอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยคุณ จงรอคอยการอวยพรจากพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ขอให้เราเชื่อวางใจและสุขใจ พระองค์จะช่วยเราให้รอด พระองค์สงบในความรักแท้ของพระองค์ และเริงร่าเพราะเราด้วยการร้องเพลง

"เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ 
และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น" (สดุดี 34:17 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 21

"The Lord was ready to save me." (Isaiah 38:20)

This is the testimony of every believer.

In the face of a crisis, refuse to listen to Satan or unbelief. The Lord is always ready to help His people in every time of trouble.

The Lord has saved us, He will save us until the end; He has power, He will use it; He has sympathy, He will show it. He is ready and willing to deliver us. He has proved it in the past. We trust Him for the future.

In every danger pray to God to save you; humbly wait on Him for His blessing.Let us believe and be happy. He will save, He will rest in His love and joy over us with singing.

"The righteous cry unto the Lord,
He unto them gives ear,
And they out of their troubles all
By Him delivered are!" (Psalm 34:17)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 20 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน


"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176)

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน

"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176 TNCV)

เราได้หลงเตลิดไปเพราะความไม่ใส่ใจ ความไม่สำนึกในพระคุณ และความอ่อนแอหรือไม่? พระเยซูซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีได้เตือนเราในพระคำของพระองค์

เป็นความโง่เขลาของเราจริง ที่เราละสิ่งดีมุ่งสู่สิ่งชั่ว ละวามปลอดภัยมุ่งสู่อันตราย และละความอุดมสมบูรณ์มุ่งสู่ความหิวโหย! โอ้ หัวใจของมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยการหลอกลวง

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ลืมคำสั่งของพระองค์ ข้าพระองค์กลับใจจากบาป และปรารถนาที่จะหันกลับไปสู่ความเพลิดเพลินกับการดูแลเอาใจใส่ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ปีติยินดีในวิถีทางของพระองค์

ข้าแต่พระเยซู พระผู้เลี้ยงแกะ ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังเดินทางอย่างไร้จุดหมายให้กลับมาหาพระองค์ และขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์"
(สดุดี 23:1-3 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 20

"I went astray like a lost sheep." (Psalm 119:176)

Have we gone astray, due to inattention, unthankfulness and weakness? Jesus, the Good Shepherd, has warned us in His word.

How foolish on our part to go from good to bad, from safety to danger, from plenty to hunger! Oh, the deceitfulness of the human heart!

Lord, seek Your servants, for we do not forget Your commandments. We repent of our sins; we desire to return to the enjoyment of Your care; enable us to delight ourselves in Your ways.

Jesus, Shepherd of the sheep, bring us back from all our wanderings, and keep us near Yourself.

"The Lord is my Shepherd; no want shall I know.
He makes me lie down where the green pastures grow;
He leads me to rest where the calm waters flow.
My wandering steps He brings back to His way;
In straight paths of righteousness making me stay
And this He has done His great name to display." (Psalm 23:1-3)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Tuesday, 19 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน


"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน

"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14 THSV2011)

ช่างเป็นคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่จริงเรามีสภาพของบาปอยู่ในชีวิตของเรา และเราจะมีมันติดตัวไปจนกว่าเราจากโลกนี้ไป แต่โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพึ่งพาพระเยซูในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าปฏิบัติกับเราดั่งลูกของพระองค์ พระองค์ยกโทษ เมตตาสงสาร และช่วยเราให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ให้กำลังแก่เราจนกว่าเราจะชนะในที่สุด

พระเยซูจะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของเรา ในเวลานี้ขณะที่เรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณ และจวบจนชั่วนิจนิรันดร์

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และพระคำจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 19

"Sin shall not have dominion over you." (Romans 6:14)

What a great promise! We have the reality of sin in our lives- and will have until the day we die. But by the help of the Holy Spirit, and looking to Jesus as we read the Bible and pray, we are changed.

God deals with us as His children. He pardons, pities and delivers us from bondage to sin. He strengthens us, until we finally overcome.

Jesus will be glorified in us- now as we make spiritual progress - and throughout Eternity.

"Sin shall not have dominion over you!
Oh, what a glorious message- and it's true!
God has said it- it must stand.
Pass it on –it's simply grand!
Sin shall not have dominion over you!"
(
J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Monday, 18 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 18 กันยายน


"เพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์" (สดุดี 9:10)

บทความสอนใจประจำวัน 18 กันยายน

"เพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์" (สดุดี 9:10 THSV2011)

ผู้เชื่อที่ถ่อมใจอธิษฐานขอการปกป้องจากการทำบาปและขอชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอใจ เขาอธิษฐานขอพรให้ศัตรูของเขา ขอรางวัลให้สหายของเขา และขอความช่วยเหลือในทุกวิกฤติ

หากพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาอย่างทันใจ เขาอาจคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเขา มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยคำอธิษฐานของคนที่ถ่อมใจที่กล่าวในนามของพระเยซูจะไม่มีวันถูกลืม! พระปัญญาของพระเจ้าจะส่องประกายในเวลาและวิธีการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานเหล่านี้

ผู้เชื่อที่รัก อย่าคิดว่าพระเจ้าจะลืมคำอธิษฐานของคุณเป็นอันขาด พระองค์จะลืมสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือบาปทั้งหลายซึ่งคุณได้กลับใจแล้ว

"ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ 
ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 
พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์" (สดุดี 59:17 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 18

"He does not forget the prayer of the humble." (Psalm 9:10)

The humble believer prays to be kept from sin; and to please God. He prays for his enemies to be blessed; his friends rewarded; and for help in every crisis.

If God doesn't answer his prayers quickly, he may think that his prayers were not heard. Not so! The prayer of the humble person, offered in the name of Jesus, will not be forgotten! God's wisdom will shine forth in the time when, and the means by which, He answers these prayers.

Believer, never think that God will forget your prayers, He will only forget the sins of which you have repented.

"O God, You are my only strength;
To You I will sing praise.
You are my fortress, and my rock,
My loving God always." (Sing Psalms 59:17)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Sunday, 17 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 17 กันยายน


"จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ" (1 ทิโมธี 6:12)

บทความสอนใจประจำวัน 17 กันยายน

"จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ" (1 ทิโมธี 6:12 THSV2011)

เปาโลเขียนเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เชื่อวัยหนุ่ม นั่นคือทิโมธี

ซาตานทำทุกทางที่จะขัดขวางคริสเตียนในสงครามฝ่ายวิญญาณ แต่เรามีแหล่งทรัพยากรที่เราจะใช้เพื่อต้านทานซาตาน

ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราและให้ัยชนะเหนือการทดลองแก่เรา

เราต่อสู้ด้วยความแน่ใจเพราะเราเชื่อในคำสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า และต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเพราะเรามองดูแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้า

พระองค์สัญญาไว้ว่า "คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์" (วิวรณ์ 3:21 THSV2011)

"มีการต่อสู้ที่จะต้องเข้าร่วม
และมีสนามที่จะต้องวิ่งแข่ง
มีอันตรายที่จะต้องเผชิญในหนทางชีวิต
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชีวิตและความสว่างของข้าฯ
และองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้าฯ
ข้าฯ พึ่งพาพระคำของพระองค์
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยและสหาย
และพระองค์ตรัสสั่งให้ข้าฯ วางใจและเชื่อฟัง
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชีวิตและความสว่างของข้าฯ
และองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้าฯ"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 17

"Fight the good fight of the true faith." (1 Timothy 6:12)

Paul wrote to encourage the young believer, Timothy.

Satan does all in his power to hinder the Christian in this spiritual warfare. But we have the resources to withstand Satan.

As we read the Bible and pray, the Holy Spirit helps and gives us victory over temptation.

We fight with certainty as we believe God's precious promises; and with courage as we look at the example of the Lord Jesus.

He promises us, "To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, even as I also overcame and am sat down with My Father on His throne." (Revelation 3:21)

"There's a fight to be fought.
And a race to be run;
There are dangers to meet on the way.
But the Lord is my life,and the Lord is my light,
And the lord is my strength and stay.
On His Word I depend.
He's my Saviour and Friend,
And He tells me to trust and obey.
For the Lord is my life, and the Lord is my light,
And the Lord is my strength and stay." 
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 16 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 16 กันยายน


"จนกระทั่งเจ้าเข้าสู่วัยชราผมหงอก เราคือผู้นั้น ผู้ซึ่งจะค้ำจุนเจ้า" (อิสยาห์ 46:4)

บทความสอนใจประจำวัน 16 กันยายน

"จนกระทั่งเจ้าเข้าสู่วัยชราผมหงอก เราคือผู้นั้น ผู้ซึ่งจะค้ำจุนเจ้า" (อิสยาห์ 46:4 TNCV)

พระองค์จะค้ำจุนเราผ่านทุกภยันตรายอย่างปลอดภัย นำเราเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยและเกียรติสิริของพระองค์

ผู้เชื่ออาวุโสเอ๋ย จงพึ่งพิงพระเจ้าของคุณ จงพึ่งพาพระองค์ และถึงแม้หัวใจและร่างกายจะร่วงโรยไป พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ พระองค์จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ พระเจ้าจะจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่คุณ พระองค์จะสนับสนุนคุณ และสุดท้ายคุณก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ที่นั่นจะไม่มีพายุแห่งความทุกข์ยากพัดผ่าน ที่นั่นจะไม่มีความอ่อนแอและความกลัวเหลืออยู่เลย

จงอย่าคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ คำสัญญาของพระเจ้าไม่สามารถล้มเหลวได้ พระองค์จะนำคุณและค้ำจุนคุณเข้าสู่อาณาจักรและเกียรติสิริของพระองค์

"พระองค์จะไม่มีวัน ไม่มีวันละทิ้งข้าฯ
พระองค์ไม่มีทางทอดทิ้งข้าฯ ไว้ที่นี่
ขณะที่ข้าฯ ดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ และทำตามพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยพรของพระองค์
พระองค์เป็นกำแพงเพลิงล้อมข้าฯ ไว้ ข้าฯ จึงไม่มีสิ่งใดต้องกลัว
พระองค์จะเติมจิตใจที่หิวโหยของข้าฯ ด้วยมานาของพระองค์
เมื่อพระองค์รับข้าฯ ขึ้นไปสู่เกียรติสิริ ข้าฯ จะเห็นใบหน้าอันงดงามของพระองค์
ที่ซึ่งแม่น้ำแห่งความปีติยินดีจะไหลออกมาตลอดกาล!
พระองค์เป็น 'ดอกลิลลี่ในหุบเขา'
เป็น 'ดาวประจำรุ่งอันสุกใส'
พระองค์เป็น 'เอกในท่ามกลางคนนับหมื่น' ของจิตใจของข้าฯ
"
(Charles W. Fry, เพลง "The Lily of the Valley")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 16

"Even to grey hair I will carry you." (Isaiah 46:4)

He will carry us safely through every danger, into His presence and glory.

Elderly believers, lean upon your God; look to Him; and although heart and flesh may fail, God will not forsake you. He will prove faithful to His Word. God will supply all your need; He will support you; and at last land you safe where the storms of trouble never blow, where weakness and fears are never felt.

Have no anxious thought about tomorrow. God's promise cannot fail; He will guide you and carry you to His kingdom and glory.

"He'll never, never leave me,
Nor yet forsake me here,
While I live by faith and do His blessed will;
A wall of fire about me, I've nothing now to fear;
With His manna He my hungry soul shall fill;
Then sweeping up to glory, I'll see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever flow.
He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He's the Fairest of Ten Thousand to my soul." 
(Charles W. Fry, hymn "The Lily of the Valley")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Friday, 15 September 2017

บทความสอนใจประจำวัน 15 กันยายน


"อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว" (1 เปโตร 4:7)

บทความสอนใจประจำวัน 15 กันยายน

"อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว" (1 เปโตร 4:7 THSV2011)

ภูเขาจะถูกเคลื่อนย้ายไป และเนินเขาจะคลอนแคลน มีเพียงพระคำ ความรักแท้ และวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่เช่นเดิม

โลกนี้จะผ่านพ้นไป แต่คนที่ทำตาพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดไป

อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว ภาระหน้าที่ของเราใกล้จบลงแล้ว การค้าขายจะสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์สูญสลาย บทเทศนาสุดท้ายจะได้รับการสอน และโอกาสสุดท้ายในการทำดีก็จะมาถึง

การกลับมาอีกครั้งของพระเยซูเข้ามาใกล้ ขอให้เราเตรียมชีวิตของเราไว้สำหรับวันที่ยิ่งใหญ่วันนั้น และเมื่อไรก็ตามที่เราถูกล่อลวงให้ใช้เวลาอย่างสูญเปล่าหรือให้ทำบาป จงระลึกไว้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว" (ฟิลิปปี 4:5 THSV2011)

ขอให้เราพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ด้วยความดีใจและความชื่นชมยินดี

"องค์เจ้านาย ขอทรงอภัยและดลใจข้าฯ อีกครา
เพื่อข้าฯ จะดำรงชีวิตด้วยมองเห็นถึงคุณค่าของนิรันดร์กาล" 
(Lucy R. Meyer, เพลง "He Was Not Willing")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 15

"The end of all things is at hand." (1 Peter 4:7)

The mountains shall depart, and the hills be removed; only God's word, love and purposes will remain the same.

The world passes away; but the one who does God's will lives forever.

The end of all things is near; our work will soon end, trade will cease, relationships dissolve; the last sermon will be preached; and the last opportunity to do good will pass.

The coming of Jesus draws near; let us be preparing ourselves for that great day; and whenever tempted to waste time or sin, remember "The Lord is at hand." (Philippians 4:5)

Let us be ready to welcome Him with gladness and rejoicing.

"Master, forgive, and inspire us anew;
To live with eternity's values in view." 
(Lucy R. Meyer, hymn "He Was Not Willing")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie