Tuesday, 20 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม


"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20)

บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20 THSV2011)

ทุกคนที่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระองค์และได้รับการปกป้องจากพระองค์

พระองค์เฝ้ารักษาเราในยามทุกข์ยาก พระองค์เฝ้ารักษาเราจากการรักโลกนี้และจากมาร ความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์จะเฝ้ารักษาเราต่อไป ใช่แล้ว! พระองค์จะเฝ้ารักษาเราเพื่ออาณาจักรและเกียรติสิริของพระองค์!

พระเจ้าได้ให้สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเราในความรักแท้ของพระองค์เพื่อช่วยเราในหนทางชีวิตของเรา

พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อปลอบใจเราและสอนเรา พระองค์ได้ให้พระคำที่มีชีวิตของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์แก่เราเพื่อให้แนวทางซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ พระองค์ได้ให้สิทธิในการอธิษฐานแก่เราเพื่อเราจะสามารถพูดคุยกับพระบิดาในสวรรค์ได้ทุกที่และทุกเวลา และพระองค์ได้ให้การสามัคคีธรรมกับประชากรของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรแก่เรา!

"ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์ 
สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง 
และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์" (สดุดี 119:159-160 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 20

"The Lord preserves all who love Him." (Psalm 145:20)

All who know the Lord love the Lord, and are protected by Him.

He preserves us in trouble. He preserves us from the love of the world, and from evil. His loving kindness and truth will continue to preserve us. Yes! He will preserve us for His Kingdom and Glory!

God, in His love, has given us all that we need to help us on our way.

He has given us the Holy Spirit to comfort and teach us; He has given His Living Word, the Bible, to give us the guidelines we need to live holy lives; He has given us prayer when we can talk with our Heavenly Father in any place and at any time, and through the church He has given us the fellowship of His people!

"Consider how I love Your precepts, Lord 
And in Your loving-kindness strengthen me. 
The word that You have spoken is the truth 
Your righteous laws will stand eternally." (Psalm 119:159-160)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 19 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14 THSV2011)

ขออย่าไปในที่ใดๆ เป็นอันขาด หากว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่อยู่ที่นั่น

การสถิตอยู่ของพระองค์เสริมสร้างความบริสุทธิ์ มอบฤทธิ์เดชแก่รา ทำให้เรากระตือรือร้น และเติมชีวิตเราด้วยการปลอบใจ ความชื่นบาน และสันติสุข

การสถิตอยู่ของพระองค์ค้ำจุนเราในยามประสบความยากลำบาก

ขอให้เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตกับเราในที่ที่เราไป

พระเยซูได้สัญญาว่า "ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา" (ยอห์น 14:23 THSV2011)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสถิตในชีวิตของข้าพระองค์

"โอพระเจ้า ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอ
ขอทรงอาศัยอยู่ในหัวใจของข้าฯ
ขอทรงประทานกำลังใจแก่ข้าฯ ด้วยการปรากของพระองค์
และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 19

"My presence shall go with you." (Exodus 33:14)

Let us never go anywhere, if we have reason to believe the Lord will not be there.

His presence produces holiness, imparts power, makes us keen, and fills us with comfort, joy and peace.

His presence supports us in times of difficulty.

Let us pray for the Lord's presence to go with us.

Jesus has promised, "If a man loves Me, he will keep My words; and My Father will love him, and We will come to him, and make our home with him." (John 14:23)

Lord, live in me.

"O Lord, be ever near us,
Fix in our hearts Your home;
By Your appearing cheer us,
And let Your kingdom come."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 18 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

การอธิษฐานที่แท้คือการร้องเรียพระเจ้า พระองค์เป็นพ่อของเราและเราเป็นลูกของพระองค์ เราไม่มีอะไรเลย พระองค์มีทุกสิ่งที่จะให้แก่เราและเต็มใจให้สิ่งเหล่านั้น

เราร้องเรียกพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา จากความรู้สึกอ่อนกำลัง เราร้องเรียกพระองค์เพื่อขอกำลัง จากความรู้สึกผิด เราร้องเรียกพระองค์เพื่อได้รับการยกโทษ เมื่อเราเจ็บป่วย เราร้องขอสุขภาพที่ดี และเมื่อยามทุกข์ใจ เราขอการปลอบใจและสันติสุข

เราเชื่อว่าพระเยซูได้ตายเพื่อบาปของเราและดำรงชีวิตอยู่ในสวรรค์ พระองค์ชวนให้เรามาหาพระองค์เพื่อที่จะได้พักสงบและมีสันติสุข ระเจ้าของเราอยู่ใกล้คนที่อธิษฐานในนามพระเยซู พระองค์รับฟังสิ่งที่เราอธิษฐาน และพระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเรา

ขอให้เราบอกพระองค์เกี่ยวกับความกังวลใจของเราในเช้าวันนี้ พระองค์มีความอดทนกับเรา มีพระพรเพื่อเรา และจะทำดีกับเรา

"โอพระเจ้า ขอทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่ข้าฯ
และขอให้ข้าฯ เห็นพระพักตร์ของพระองค์แต่ระยะไกล
ร่วมกับประชากรของพระองค์ที่อยู่ห่างไกล
ข้าฯ จะประกาศถึงความรักแท้ของพระองค์ร่วมกับผู้ที่อยู่ในสวรรค์
และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล ณ ที่นั่น
ด้วยใจกตัญญูและความอัศจรรย์ใจ"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 18

"The Lord is near to all who call on Him." (Psalm 145:18)

Real prayer is calling on God. He is our Father; we are His children. We have nothing; He has all things to give, and is willing to give them.

We call on God to meet our need; from a sense of weakness, we call on Him for strength; from a sense of guilt, we call on Him for pardonbeing sick, we cry for health; and being troubled, we ask for comfort and peace.

We believe that Jesus has died for our sins, and lives in heaven. He invites us to come to Him, for rest and peace. Our God is always near those who pray in the name of Jesus. He listens to what we pray, and He is ready and willing to help us.

Let us tell Him all our concerns this morning. He has patience with us, blessings for us, and He will do us good.

"O Lord, each day renew my strength,
And let me see Your face at length,
With all Your people yonder;
With them in heaven Your love declare,
And sing Your praise for ever there,
With gratitude and wonder." 
(Unknown Auther)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Saturday, 17 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 17 สิงหาคม


"การเงียบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้า" (อิสยาห์ 30:15)

บทความสอนใจประจำวัน 17 สิงหาคม

"การเงียบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้า" (อิสยาห์ 30:15 THSV2011)

ในพระคัมภีร์ เราเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า และมอบแผนการและความกังวลใจของเราทั้งหมดให้พระองค์ดูแล ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทำทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลดีต่อเรา

เราพึ่งพาในพระคำของพระเจ้า ในระปัญญา ความรักแท้ และความสามารถของพระองค์ที่จะช่วยเรา พระองค์จะให้กำลังแก่เราในขณะที่เราอธิษฐานต่อพระองค์อย่างสงบ

เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการวางใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

จงระมัดระวัง อย่าบ่น แต่จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสงบ ให้พระองค์นำชีวิตคุณและชี้ทางให้แก่คุณ

"เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข แก่ผู้เชื่อและฟังคำ"
(John Henry Sammis, เพลง "เชื่อและฟังคำ")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 17

"In quietness and confidence shall be your strength." (Isaiah 30:15)

In the Bible, we learn to submit to God's will, and to commit all our plans and concerns to Him-with the confidence that God is doing all for our good.

We rely on God's word, on His wisdom, love and ability to help us. As we quietly pray to Him, He will give us strength.

We honour God by trusting Him, and obeying Him.

Beware of complaining, but quietly wait on the Lord to lead you and guide you.

"Trust and obey,
For there's no other way
To be happy in Jesus
But to trust and obey."
(John Henry Sammis, hymn "Trust and Obey")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 16 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 16 สิงหาคม

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14)

บทความสอนใจประจำวัน 16 สิงหาคม

"จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า" (เนหะมีย์ 4:14 THSV2011)

พระองค์เป็นผู้ให้ชีวิต และเป็นผู้เดียวที่เราควรนมัสกา

จงระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ ระพรต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ให้ ช่วงเวลาที่คุณได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์และการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของคุณ

จงระลึกที่จะวางใจพระองค์ในยามเผชิญปัญหา ที่จะสรรเสริญพระองค์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามเผชิญอันตรายและความยากลำบาก

จงระลึกที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ผ่านทางการอ่านพระคำของพระองค์และการอธิษฐาน ที่จะรักและเชื่อฟังพระองค์

จงระลึกถึงพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่และสิทธิพิเศษของคุณ จงระลึกถึงพระองค์เพื่อที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งขึ้นและทำให้คุณปลอดภัยจากการทำบาป

จงระลึกว่าพระองค์บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี และพระองค์จะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของผู้ที่แสวงหาพระองค์

พระองค์เป็นชีวิตของคุณ กำลังของคุณ พระเจ้าของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ จงดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ เพราะพระองค์รักคุณ

"โอ้ ขอที่ข้าฯ จะอยู่ห่างจากบาป
ขอพระเยซูทรงประทานให้ข้าฯ
จิตใจที่มีสติปัญญาและมีความเข้าใจ
และขอที่ผ่านทางพระวิญญาณ ข้าฯ จะรู้จัก
ถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าของข้าฯ ในชีวิตนี้
และดำเนินอยู่ในหนทางมุ่งสู่สวรรค์"
(ไม่ทราบผู้แต่ง, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 16

"Remember the Lord." (Nehemiah 4:14)

He is the giver of life, and the only One whom we should worship.

Remember His promisesthe blessings He has given, the times you have known His help and answers to your prayers.

Remember to trust Him in trouble, to praise Him when all is well, to call on Him in danger and difficulty.

Remember to keep His company through reading His word and prayer, tolove and obey Him.

Remember Him, for it is your duty and privilege. Remember Him, to strengthen your faith and keep you from sinning.

Remember that He is holy, just and good; and He will be glorified in all who seek Him.

He is your life, your strength, your God, and your all. Live for Him, for He loves you.

"Oh, may I still from sin depart!
A wise and understanding heart, 
Jesus to me be given!
And let me through Your Spirit know
To glorify my God below, 
And find my way to heaven." 
(Unknown Author, Jesus is the only way!)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 15 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 15 สิงหาคม

"ความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิตย์" (สดุดี 9:18)

บทความสอนใจประจำวัน 15 สิงหาคม

"ความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิตย์" (สดุดี 9:18 THSV2011)

พระเจ้าสัตย์ซื่อ หากความเชื่อของเรามีรากฐานอยู่บนพระคำของพระเจ้า และคำอธิษฐานอยู่ในนามของพระเยซู เราก็สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกปัญหา

หากเราแสวงหาพระเกียรติสิริของพระเจ้า เราก็สามารถคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าและการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งปวงสำหรับเร

หากเราเชื่อด้วยหัวใจ และดำรงชีวิตสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า เราก็สามารถคาดหวังที่จะได้รับการยกโทษบาปทั้งสิ้น และได้รับความหลุดพ้นตลอดชั่วนิรันดร์

ความคาดหวังของเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า และพระเยซูอธิษฐานเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหันหนีไปจากเราได้

ความมั่นคงในชีวิตของเราอยู่ในบุคลิกลักษณะ ถ้อยคำ และการงานของพระเจ้าและพระผู้ช่วยของเรา พระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง พระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ทั้งหมด

"วันเวลาแห่งความปีติยินดีจะมาถึงในอีกไม่นาน 
เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารักจะนำเรากลับบ้าน 
แล้วเราจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ 
เมื่อนั้น เราก็จะได้ใช้เวลาชั่วนิรันดร์ 
กับพระผู้ช่วย พี่ชาย และสหาย 
ด้วยชัยชนะในพระคุณของพระองค์" 
(Samuel Medley, เพลง "O Could I Speak The Matchless Worth")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 15

"The expectation of the poor shall not perish for ever." (Psalm 9:18)

God is faithful. If our faith is based on God's Word and our prayers are in the name of Jesus, we may expect God's help in every trouble.

If we are seeking God's glory, we may expect His support and the provision of all needs.

If we believe with the heart, and live according to God's Word; we may expect to be forgiven all sin, and saved for all Eternity.

Our expectations are before God, and Jesus prays for their fulfilment; nothing shall be able to turn away God's great kindness from us.

Our security is in the character, word and work of our God and Saviour. He will not fail us. He will fulfil all His promises.

"Soon the delightful day will come, 
When my dear Lord will bring me home, 
And I shall see His face; 
Then with my Saviour, Brother, Friend, 
A blest eternity I'll spend, 
Triumphant in His grace." 
(Samuel Medley, hymn "O Could I Speak The Matchless Worth")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 14 August 2019

บทความสอนใจประจำวัน 14 สิงหาคม

"ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆ ก็จงพินิจพิจารณา" (ปัญญาจารย์ 7:14)

บทความสอนใจประจำวัน 14 สิงหาคม

"ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆ ก็จงพินิจพิจารณา" (ปัญญาจารย์ 7:14 THSV2011)

บางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปด้วยดี และเราก็มีเหตุผลที่ดีที่จะชื่นชมยินดี แต่ก็มีครั้งอื่นๆ ที่เราอาจสับสนเกี่ยวกับการทดลองที่เรากำลังเผชิญ กลัวว่าคำอธิษฐานของเราจะไม่ได้รับการตอบ และพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากเรา นั่นเป็น "วันแห่งความลำบาก" และเราก็อาจจะมีคำถามที่ดีว่า "นี่เป็นเพราะอะไร? ข้าพระองค์ได้ทำบาปหรือ? ข้าพระองค์ได้ละเลยหน้าที่หรือ? นี่เป็นการทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขชีวิตของข้าพระองค์ หรือเพื่อช่วยให้ข้าพระองค์กลับสู่สภาพดีหรือ? ข้าพระองค์ควรจะตอบสนองเช่นไร?"

ขอให้เราถ่อมใจของเราลง สารภาพบาปของเรา และแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้

ช่างเป็นการปลอบโยนจิตใจที่ได้รู้ว่าพระเจ้าของเราได้เรียกเราให้กลับมาหาพระองค์ เพราะว่าพระองค์พร้อมที่จะยกโทษเราเสมอ พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะรักษาสภาพเสื่อมถอยของเรา และให้ความรักแท้แก่เราโดยไม่คิดมูลค่า

"พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะประทานท้องฟ้าที่แจ่มใสเสมอ
และหนทางชีวิตของเราที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าจะประทานดวงอาทิตย์ที่ไร้ฝน
ความชื่นบานที่ไร้ซึ่งความเศร้าโศก สันติสุขที่ไร้ซึ่งความเจ็บปวด
แต่พระองค์ได้สัญญาว่าจะประทานกำลังสำหรับแต่ละวัน
การพักสงบหลังการตรากตรำ แสงสว่างส่องทางเรา
พระคุณสำหรับทุกการทดลอง การช่วยเหลือจากเบื้องบน
ความเมตตาสงสารที่ไม่เสื่อมสูญ ความรักแท้ที่ไม่มีวันตาย"
(Annie Johnson Flint, เพลง "God hath not promised skies always blue")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 14

"In the day of trouble, consider." (Ecclesiastes 7:14)

Sometimes all is well and we have good reason to rejoice. Other times we may be confused about the trials that we face, fear that our prayers are not answered and that God is far from us. That is "a day of adversity" and we may well ask, "Why? Have I sinned? Have I neglected duty? Is this trial to correct me, and restore me? How should I react?"

Let us humble ourselves; confess our sins and seek God's help.

What a comfort to know that our God calls us to return for He is always ready to forgive. He promises that He will heal our backslidings and love us freely.

"God has not promised skies ever blue,
Flower strewn pathways all our lives through:
God has not promised sun without rain,
Joy without sorrow, peace without pain.
But He has promised- strength for each day,
Rest after labour- light for our way.
Grace for all trials- help from above,
Unfailing sympathy, undying love."
(Annie Johnson Flint, hymn "God hath not promised skies always blue")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie