Sunday, 30 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 30 กันยายน

"ท่านอยู่ใต้พระคุณ" (โรม 6:14)

บทความสอนใจประจำวัน 30 กันยายน

"ท่านอยู่ใต้พระคุณ" (โรม 6:14 THSV2011)

คนที่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูก็รอดพ้นจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า ขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู ความบาปได้รับการยกโทษ และเาได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างมากมาย

เราควรพิจารณาตัวเราเองว่าเป็นลูกที่รักของพระเจ้า พระคุณซึ่งเป็ความเมตตากรุณาของพระเจ้าได้ครอบครองชีวิตเรา จัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อเรา และนำเราสู่เกียรติสิริ

เหตุใดเราจึงควรกลัวเล่า? บาปได้รับการยกโทษ ความยุติธรรมของพระเจ้าได้รับการสนอง เรากับพระเจ้าก็ได้คืนดีกัน ใช่แล้ว พระองค์ปีติยินดีในเรา และในไม่ช้า ซาตานจะแหลกอยู่ใต้เท้าของเรา!

ในเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราแล้ว ใครเล่าจะสามารถขัดขวางเราได้? ทุกสิ่งจะต้องร่วมกันก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตเรา ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะแยกเราจากความรักแท้ของพระเจ้าได้ เราอยู่ฝ่ายที่มีชัยชนะผ่านทางพระองค์ผู้รักเรา

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้? ก็เพราะว่าเรา "ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ" (โรม 6:14 THSV2011) เพราะว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่ เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย (ยอห์น 14:19)

"พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว"
เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ 
ช้านานนับหลายพันปี
ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ 
เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น"
(John Newton, เพลง "พระคุณพระเจ้า")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 30

"You are under grace." (Romans 6:14)

Those who have put their faith in Jesus are delivered from God's law. They are united to Jesus. Sin has been pardoned, and we stand high in God's favour.

We should consider ourselves God's beloved childrenGraceGod's loving kindness, rules in us, provides for us, and will bring us to Glory.

Why should we ever be afraid? Sin is pardoned. God's justice is satisfied. God is at peace with us; yes, He delights in us. Soon Satan will be crushed under our feet!

As God is for us, who can be against us? All things must work together for our good; nothing shall be able to separate us from the love of God; we are on the winning side through Him who loved us.

And why? Because we "are not under the law, but under grace." (Romans 6:14) Because Jesus lives, we shall live also. (John 14:19)

"Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
When we've been there, ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less day ,to sing God's praise,
Than when we first begun."
(John Newton, hymn "Amazing Grace")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 29 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 29 กันยายน

"จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์" (อิสยาห์ 26:4)

บทความสอนใจประจำวัน 29 กันยายน

"จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์" (อิสยาห์ 26:4 THSV2011)

เราท้อใจเป็นบางครั้งเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบาก และเราอาจผิดหวังเพราะความเชื่อที่อ่อนแอของเราเอง เราอาจพึ่งพาเพื่อนสำหรับคำปลอบใจแทนที่จะพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาเช่นนั้นเองที่เราควรเพ่งความสนใจไปที่คำสัญญาต่างๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์! ด้วยการทำเช่นนั้น เราจะไม่มีวันผิดหวังเลย!

คุณกำลังทุกข์ใจหรืออารมณ์เสียเกี่ยวกับสิ่งใดๆ หรือไม่? จงมอบภาระของคุณไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวังหรือทอดทิ้งคุณเลย

จงมอบหนทางชีวิตของคุณไว้ให้กับพระองค์ "จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์" (อิสยาห์ 26:4 THSV2011)

"ข้าฯ ยินดีวางใจพระเยซู 
พระผู้ช่วยประเสริฐเหลือหลาย
ข้าฯ เชื่อว่าพระองค์สถิตอยู่
และทรงอยู่ด้วยจนสุดปลาย"
(Louisa M. R. Stead, เพลง "แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 29

"Trust In the Lord for ever." (Isaiah 26:4)

From time to time we are discouraged when we face difficulties, and we may be disappointed by our own weak faith. We may look to friends for comfort instead of looking to the Lord. At such times we should concentrate on the Lord's promises in the Bible! In doing so we will never be disappointed!

Are you troubled or upset about anything? Cast your burden on the Lord. He has promised never to fail you nor forsake you.

Commit your way to Him. "Trust In the Lord for ever." (Isaiah 26:4)

"I'm so glad I learned to trust You
Precious Jesus , Saviour, Friend;
And I know that You are with me.
Will be with me to the end."
(Louisa M. R. Stead, hymn "Tis so sweet to trust in Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 28 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 28 กันยายน

"จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่" (ฮีบรู 13:5)

บทความสอนใจประจำวัน 28 กันยายน

"จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่" (ฮีบรู 13:5 THSV2011)

เราอาจไม่มีทุกสิ่งที่เราต้องการ แต่แน่นอนว่าเรามีสิ่งที่พระเจ้าคิดว่าดีที่สุดสำหรับเรา

พระเมตตาทุกประการล้วนได้รับการนำทางด้วยพระปัญญาอันไร้จำกัดแลความรักแท้นิรันดร์ และมาสู่ผู้ที่พระองค์ตั้งใจที่จะให้พระเมตตานั้น พระเจ้าได้เลือกมรดกของเราเพื่อเรา เราควรพอใจและสำนึกในพระคุณ

พวกเราส่วนใหญ่มีมากกว่าที่เราสมควรมี เรามีมากกว่าสหายผู้เชื่อของเราหลายๆ คน เรามีอิสระในขณะที่บางคนถูกขังในคุก เรามีบ้านในขณะที่บางคนถูกบังคับให้เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ เราดำรงชีวิตด้วยความมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์ในขณะที่คนมากมายเหลือคณานับไม่ได้คำนึงถึงนรกซึ่งรอคอยทุกคนที่พลาดจาก "ทางนั้น"

ขอให้เราเรียนจากเปาโลผู้ที่เขียนไว้ว่า "ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่" (ฟิลิปปี 4:11) เพราะว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้ว่า "เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย" (ฮีบรู 13:5 THSV2011)

"จงวางใจในพระองค์ พระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์
พระสัญญาของพระองค์ไม่มีวันล้มเหลว
พระองค์จะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่าน
หรือยอมให้ศัตรูของท่านมีชัย
เมื่อนั้น จงวางใจในพระคำของพระองค์ คาดหวังพระคุณของพระองค์
จนกว่าคุณจะได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้า"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 28

"Be content with what you have." (Hebrews 13:5)

We may not have all we want, but we certainly have what our God thinks best for us.

Every mercy is directed by infinite wisdom and eternal love, and comes tothe one for whom it is intended. God has chosen our inheritance for us, we should be satisfied and thankful.

Most of us have far more than we deserve; we have more than many of our fellow believers. We have freedom, while some are shut up in prison; we havehomes, while some are forced to wander from place to place; we live inassurance of heaven, while countless multitudes have no thought of the hell that awaits all who miss "the Way."

Let us learn from Paul who wrote, "I have learned, in whatever condition I'm in, to be content" (Philippians 4:11) for God has promised "I will never leave you, nor forsake you." (Hebrews 13:5)

"Trust Him, He's faithful to His Word,
His promise cannot fail;
He'll never leave you not forsake,
Or let your foes prevail:
Then trust His Word, expect His grace
Until you see Him face to face."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 27 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 27 กันยายน

"พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ถูกยับยั้งไว้หรือ?" (มีคาห์ 2:7)

บทความสอนใจประจำวัน 27 กันยายน

"พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ถูกยับยั้งไว้หรือ?" (มีคาห์ 2:7)

เหตุใดเราจึงท้อใจ? เหตุใดเราจึงพอใจที่จะดำรงชีวิตอย่างต่ำต้อยกว่าสิทธิพิเศษที่เรามีมากนัก?

มีคำสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราทุกสิ่ง จะยืนยันกับหัวใจของเราเรื่องพระเยซู จะถวายเกียรติสิริแด่พระผู้ช่วยผู้ล้ำค่าในจิตใจของเรา จะช่วยเราในยามอ่อนแอ จะปลอบใจเราด้วยการแสดงให้เราเห็นถึงสิ่งซึ่งเป็นของพระคริสต์ และนำเราไปในทางแห่งนิรันดร์กาล

เรามีประสบการณ์กับความรักแท้ของพระองค์ในสิ่งเหล่านี้หรือไม่? หากไม่ อะไรคือสาเหตุ? พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกยับยั้งไว้หรือ? ไม่ใช่เลย! แล้วเราได้อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?

โอ ผู้เชื่อที่รักเอ๋ย จงมองไปที่ความสงสัยและความกลัวของคุณ มองไปที่ความต้องการชีวิต ความรัก และอำนาจของคุณ และบัดนี้ จงถามว่า "พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกยับยั้งไว้หรือ?" ความรักแท้ของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปหรือ? หรือว่าคุณได้ทำให้พระองค์เสียใจด้วยการทำบาป และเป็นสาเหตุให้พระองค์ยับยั้งพระพรของพระองค์ไว้หรือไม่?

จงอธิษฐานขอพระวิญญาณ "หากปราศจากพระองค์แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลย"

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ 
ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์
และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ 
และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์" (สดุดี 139:23-24 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 27

"Is the Spirit of the Lord restricted?" (Micah 2:7)

Why are we discouraged? Why are we content to live so far below our privileges?

The Holy Spirit is promised to teach us all things; to testify of Jesus to our hearts; to glorify our precious Saviour in our souls; to help our weaknesses; to comfort us by showing us the things of Christ; and to lead us in the way everlasting.

Do we experience His love in these matters? If not- what is the cause? Is the Spirit of the Lord restricted? NO! But do we pray for the Spirit?

Oh, believer, look at your doubts and fears, your need of life, love and power: and now ask – "Is the Lord's Spirit restricted?" Has His love changed? Or rather have you not saddened Him by sin, and caused Him to withhold His blessing?

Pray for the Spirit! "Without Him you can do nothing."

"Search me O God, and know my heart today,
Try me O Saviour ,know my thoughts I pray.
See if there be some wicked way in me;
Cleanse me from every sin and set me free." (James E. Orr, hymn "Search Me, O God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 26 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 26 กันยายน

"ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์" (ฮีบรู 3:1)

บทความสอนใจประจำวัน 26 กันยายน

"ผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรียกจากสวรรค์" (ฮีบรู 3:1 THSV2011)

โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์เรียกเราให้มารู้จักพระเยซู และยอมรับเราผ่านทางการอวยพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระองค์เรียกเราให้เป็นเหมือนพระเยซู ให้มีและเพลิดเพลินกับความบริสุทธิ์ กำลัง สติปัญญา ความบริบูรณ์ที่เหลือจะหยั่งรู้ได้ และเกียรติสิริของพระองค์ การเรียกนี้มาจากสวรรค์และนำไปสู่สวรรค์

พระองค์เรียกผู้เชื่อทุกคนเหมือนกัน เรียกด้วยเสียงเดียวกันให้มุ่งสู่กางเขนและบัลลังก์เดียวกัน เพื่อให้ได้รับและเพลิดเพลินกับพระพรเดียวกัน นี่เป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนบาปใดๆ จะได้รับ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์เติมข้าพระองค์ด้วยใจที่ขอบพระคุณสำหรับความรักแท้ที่ดำรงอยู่นิรันดร์และที่พระองค์ให้เปล่าๆ

คุณถูกเรียกให้ไปสู่สวรรค์หรือไม่? ถ้าใช่ คุณควรอธิษฐานที่จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการรัก "โลก" ที่จมุ่งสู่การดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ที่จะมีชีวิตเหมือนพระผู้ช่วยของคุณ ที่จะให้ความรักของคุณมุ่งไปสู่สิ่งต่างๆ ในสวรรค์ และที่จะมีชีวิตที่พร้อมสำหรับสวรรค์

"สวรรค์เป็นที่ที่สวยงาม
เต็มด้วยเกียรติสิริและพระคุณ!
ข้าฯ ต้องการเห็นพระพักตร์ของพระผู้ช่วยของข้าฯ
สวรรค์เป็นที่ที่สวยงาม!"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 26

"Partners with those called to heaven." (Hebrews 3:1)

By God's grace, we who are called to know Jesus are accepted by Him through the blessing of the Holy Spirit.

We are called to be like Jesus; to have and enjoy His righteousness, strength, wisdom, unsearchable riches, and eternal glory. This calling is from heaven and to heaven.

All believers have the same calling; called by the same voice to the same cross and throne; to possess and enjoy the same blessings. This is the greatest honour for any sinner.

Lord, fill me with thanksgiving for this free and everlasting love.

Are you called to heaven? Then your prayer should be to be delivered from the love of the 'world'; to walk with God; to be like your Saviour; to have your love set on heavenly things and to prepare for heaven.

"Heaven is a beautiful place
Full of glory and grace;
I want to see my Saviour's face;
Heaven is a beautiful place."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 25 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 25 กันยายน

"ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์?" (มัทธิว 22:42)

บทความสอนใจประจำวัน 25 กันยายน

"ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์?" (มัทธิว 22:42 THSV2011)

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูในวันนี้? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์เป็นพระเจ้าและจึงได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา และที่พระองค์เป็นมนุษย์และจึงได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์เป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ในบุคคลเดียวตลอดกาล? นี่เป็นคำสอนจากพระคัมภีร์ เป็นสิ่งลึกลับสำหรับเรา และเป็นความจริงที่ดีเยี่ยม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์มอบชีวิตเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระคำของพระองค์ ซึ่งเป็นรากฐานมั่นคงแห่งการปลอบใจของเรา และเป็นสิ่งที่นำทางชีวิตของเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ และสวรรค์ที่พระองค์กำลังเตรียมให้กับเรา? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่พระองค์จะกลับมาอีกครั้งเพื่อพิพากษาโลกนี้?

คุณคิดเกี่ยวกับพระองค์บ่อยครั้งด้วยความเสียใจต่อบาป ความรัก การวางใจ การอธิษฐาน การสรรเสริญ และการกระทำหรือไม่? คุณสามารถที่จะบริจาคอาหารแก่ผู้ที่ยากจนด้วยใจยินดี และทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระนามของพระองค์หรือไม่? สิ่งใดที่คุณเต็มใจทำเพื่อพระคริสต์?

"โอ พระเจ้า พระองค์เป็นความรักที่เหนือคำบรรยาย
เป็นพระผู้ช่วยและกษัตริย์ ข้าฯ นมัสการพระองค์
องค์อิมมานูเอล ผู้สถิตอยู่ภายในข้าฯ
ขอทรงทำให้ข้าฯ บริสุทธิ์และสัตย์ซื่อ และรักษาข้าฯ ไว้เช่นนั้น"
(Frank Houghton, เพลง "Lord, You Were Rich")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 25

"What do you think of Christ?" (Matthew 22:42)

What do you think of Jesus today? What do you think of His being God, and so one with the Father; of His humanity, and so one with us? Of His being God and man in one person forever? This is the teaching of the Bible, a mystery for us and a wonderful reality.

What do you think of His sacrifice for our sins? What do you think of His Word, as the sure ground of our comfort, and guide for our lives? What do you think of His kingdom, and the heaven He is preparing for us? What of His coming again to judge the world?

Do you think of Him often with sorrow for sin, love, trust, prayer , praise and action? Can you cheerfully give to feed His poor, and help His cause? What are you willing to do for Christ?

"Lord, You are love beyond all telling,
Saviour and King, we worship You.
Immanuel,within us dwelling
Make us and keep us pure and true."
(Frank Houghton, hymn "Lord, You Were Rich")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 24 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 24 กันยายน

"ทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาห์เวห์" (ปฐมกาล 22:14)

บทความสอนใจประจำวัน 24 กันยายน

"ทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาห์เวห์" (ปฐมกาล 22:14 THSV2011)

พระเจ้าจัดเตรียมให้กับประชากรของพระองค์ พระองค์อาจอนุญาตให้พวกเขาฟันฝ่าการทดลอง แต่พระองค์จะสำแดงให้เห็นว่าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ พระองค์ทำทุกสิ่งด้วยความเมตตากรุณา พระองค์เอาใจใส่ความจำเป็นของพวกเขา และพระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะสำแดงความรักแท้ผ่านทางการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้แก่พวกเขา

บนภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะได้เห็นว่าซาตานเป็นผู้โกห เห็นว่าความกลัวของเรานั้นไร้จุดยืน เห็นว่าคำอธิษฐานจะได้รับการตอบอย่างแน่นอน เห็นว่าความเชื่อจะไม่ผิดหวัง เห็นว่าพระเยซูทราบทุกความยากลำบากของเรา และเห็นว่าไม่มีผู้ใดเลยที่วางใจ รอคอยและเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแล้วได้รับความอับอาย

ผู้เชื่อที่รัก เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาแห่งการทดลอง เราได้พบว่าภูเขานี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นภูเขาแห่งพระเมตตา แล้วเราจะยังได้เห็นพระองค์บนภูเขาแห่งเกียรติสิริ!

"เมื่อนั้น พระองค์รับข้าฯ ไปสู่เกียรติสิริ
ข้าฯ จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์
ที่ซึ่งแม่น้ำแห่งความปีติยินดีจะไหลออกมาตลอดกาล!
พระองค์เป็น 'ดอกลิลลี่ในหุบเขา'
เป็น 'ดาวประจำรุ่งอันสุกใส'
พระองค์ทรงเป็น 'เอกในท่ามกลางคนนับหมื่น' ของจิตใจของข้าฯ"
(Charles William Fry, เพลง "I've found a friend in Jesus, He's everything to me")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 24

"On the mountain of the Lord it shall be seen." (Genesis 22:14)

God provides for His people. He may allow them to endure trials but He will show Himself faithful to His Word; as kind and merciful in all His dealings; as attentive to their needs; and as ready and willing to show His love in supplying them.

In the mountain of the Lord it shall be seen that Satan is a liar; that our fears were groundless; that prayer shall surely be answered; that faith shall not be disappointed; that Jesus knows all our difficulties; and thatnone shall be ashamed who trust in, wait for and obey the commands of God.

Believers, we have seen the Lord in the mount of trial; we have found it turned into the mount of mercy, and we shall yet see Him on the mount of glory!

"Then sweeping up to Glory,
I'll see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever flow!
He's 'the lily of the valley,'
The 'bright and morning star.'
He's 'the fairest of ten thousand' to my soul."
(Charles William Fry, hymn "I've found a friend in Jesus, He's everything to me")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 23 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 23 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20)

บทความสอนใจประจำวัน 23 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยประชากรของพระองค์ทุกเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราให้หลุดพ้นแล้ว พระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด พระองค์มีฤทธิ์เดชและจะใช้มัน พระองค์มีสิทธิอำนาจและจะใช้มัน พระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและจะแสดงออกให้เราได้เห็น

พระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเรา พระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเราให้หลุดพ้น

ขอให้เราเชื่อ มีความหวัง พิสูจน์ และมีความสุข พระองค์จะช่วยเราให้หลุดพ้นพระองค์จะสงบในความรักแท้ของพระองค์ และเริงร่าเพราะเราด้วยการร้องเพลง

"เมื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริของข้าฯ เสด็จมา
เพื่อนำผู้ที่พระองค์ไถ่ไว้กลับบ้าน
เมื่อนั้นเราจะร้องบทเพลงบทใหม่
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 23

"The Lord was ready to save me." (Isaiah 38:20)

The Lord is ever ready to help His people in every time of trouble.

The Lord has saved us, He will save us until the end; He has power, He will exert it; He has authority, and He will use it; He has sympathy, He will show it.

He is our Saviour, He is ready and willing to save.

Let us believe, hope, prove, and be happy. He will save, He will rest in His love, and joy over us with singing.

"When He comes, our glorious King,
All His ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing,
(Philip P. Bliss, hymn "Hallelujah! What a Savior!")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 22 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 22 กันยายน

"จงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก" (เอเฟซัส 5:1)

บทความสอนใจประจำวัน 22 กันยายน

"จงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก" (เอเฟซัส 5:1 THSV2011)

ขอให้เราเลียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ ด้วยการกระทำอย่างยุติธรรมตามคำสอนของพระคัมภีร์ ด้วยการรักษาความจริงอย่างเคร่งครัด เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ด้วยการเลือกคนที่จะอยู่ร่วมด้ว สนิทสนมเฉพาะกับบรรดาผู้ที่สนิทสนมกับพระเจ้า และด้วยการทำดีกับทุกคน โดยเฉพาะกับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลาย

ขอให้เราเลียนแบบพระองค์ในคริสตจักร ด้วยการสำแดงความรักแท้ต่อผู้เชื่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความอ่อนแอของพวกเขา ด้วยการช้าในการโกรธและพร้อมที่จะให้อภัย และด้วยการพร้อมเสมอที่จะช่วยผู้ที่ทุกข์ใจ

ขอให้เราเลียนแบบพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์สั่งเราไว้ ความสัมพันธ์กับพระองค์เรียกร้องให้เราทำเช่นนั้น แล้วสันติสุขจะติดตามการเชื่อฟังของเรา

"ชีวิตของคุณเป็นช่องทางแห่งพระพรหรือไม่?
ความรักแท้ของพระเจ้าหลั่งไหลผ่านชีวิตคุณหรือไม่?
คุณกำลังบอกผู้ที่หลงทางให้รู้จักพระผู้ช่วยหรือไม่?
คุณพร้อมที่จะรับใช้พระองค์หรือไม่?"
(James George Deck, เพลง "Is your life a channel of blessing")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 22

"Be imitators of God , as dear children." (Ephesians 5:1)

Let us imitate the Lord in the worlddoing justly according to the teaching of the Bible; keeping strictly to truth, for our God is the God of Truth; choosing our company, being only familiar with those who are familiar with God; and doing good to all, especially those who are believers.

Let us imitate Him in the churchloving all believers despite their weaknesses; being slow to anger and ready to forgive; and always being ready to help those in trouble.

Let us imitate our God, for He commands usour relationship to Him requires it; and peace will follow our obedience.

"Is your life a channel of blessing?
Is the love of God flowing through you?
Are you telling the lost of the Saviour?
Are you ready His service to do?" 
(James George Deck, hymn "Is your life a channel of blessing")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 21 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20)

บทความสอนใจประจำวัน 21 กันยายน

"พระยาห์เวห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (อิสยาห์ 38:20 THSV2011)

นี่เป็นการยืนยันของผู้เชื่อทุกคน

ในยามเผชิญวิกฤติ จงปฏิเสธที่จะฟังซาตานหรือความไม่เชื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยประชากรของพระองค์ในทุกเวลาที่พวกเขาทุกข์ใจ

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเราให้หลุดพ้นแล้ว พระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด พระองค์มีฤทธิ์อำนาจและจะใช้ฤทธิ์อำนาจนั้น พระองค์มีความเห็นอกเห็นใจและจะแสดงออกให้เราได้เห็น พระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเราให้รอดพ้น พระองค์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วในอดีต เราวางใจพระองค์สำหรับอนาคต

ในทุกภยันตราย จงอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยคุณ จงรอคอยการอวยพรจากพระองค์ด้วยความถ่อมใจ ขอให้เราเชื่อวางใจและสุขใจ พระองค์จะช่วยเราให้รอด พระองค์สงบในความรักแท้ของพระองค์ และเริงร่าเพราะเราด้วยการร้องเพลง

"เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ 
และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น" (สดุดี 34:17 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 21

"The Lord was ready to save me." (Isaiah 38:20)

This is the testimony of every believer.

In the face of a crisis, refuse to listen to Satan or unbelief. The Lord is always ready to help His people in every time of trouble.

The Lord has saved us, He will save us until the end; He has power, He will use it; He has sympathy, He will show it. He is ready and willing to deliver us. He has proved it in the past. We trust Him for the future.

In every danger pray to God to save you; humbly wait on Him for His blessing.Let us believe and be happy. He will save, He will rest in His love and joy over us with singing.

"The righteous cry unto the Lord,
He unto them gives ear,
And they out of their troubles all
By Him delivered are!" (Psalm 34:17)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 20 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน

"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176)

บทความสอนใจประจำวัน 20 กันยายน

"ข้าพระองค์หลงเตลิดไปเหมือนลูกแกะที่หลงทาง" (สดุดี 119:176 TNCV)

เราได้หลงเตลิดไปเพราะความไม่ใส่ใจ ความไม่สำนึกในพระคุณ และความอ่อนแอหรือไม่? พระเยซูซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีได้เตือนเราในพระคำของพระองค์

เป็นความโง่เขลาของเราจริง ที่เราละสิ่งดีมุ่งสู่สิ่งชั่ว ละวามปลอดภัยมุ่งสู่อันตราย และละความอุดมสมบูรณ์มุ่งสู่ความหิวโหย! โอ้ หัวใจของมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยการหลอกลวง

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตามหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ลืมคำสั่งของพระองค์ ข้าพระองค์กลับใจจากบาป และปรารถนาที่จะหันกลับไปสู่ความเพลิดเพลินกับการดูแลเอาใจใส่ของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ปีติยินดีในวิถีทางของพระองค์

ข้าแต่พระเยซู พระผู้เลี้ยงแกะ ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังเดินทางอย่างไร้จุดหมายให้กลับมาหาพระองค์ และขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์"
(สดุดี 23:1-3 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 20

"I went astray like a lost sheep." (Psalm 119:176)

Have we gone astray, due to inattention, unthankfulness and weakness? Jesus, the Good Shepherd, has warned us in His word.

How foolish on our part to go from good to bad, from safety to danger, from plenty to hunger! Oh, the deceitfulness of the human heart!

Lord, seek Your servants, for we do not forget Your commandments. We repent of our sins; we desire to return to the enjoyment of Your care; enable us to delight ourselves in Your ways.

Jesus, Shepherd of the sheep, bring us back from all our wanderings, and keep us near Yourself.

"The Lord is my Shepherd; no want shall I know.
He makes me lie down where the green pastures grow;
He leads me to rest where the calm waters flow.
My wandering steps He brings back to His way;
In straight paths of righteousness making me stay
And this He has done His great name to display." (Psalm 23:1-3)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 19 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน

"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 กันยายน

"บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป" (โรม 6:14 THSV2011)

ช่างเป็นคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่จริงเรามีสภาพของบาปอยู่ในชีวิตของเรา และเราจะมีมันติดตัวไปจนกว่าเราจากโลกนี้ไป แต่โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการพึ่งพาพระเยซูในขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าปฏิบัติกับเราดั่งลูกของพระองค์ พระองค์ยกโทษ เมตตาสงสาร และช่วยเราให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ให้กำลังแก่เราจนกว่าเราจะชนะในที่สุด

พระเยซูจะได้รับเกียรติสิริในชีวิตของเรา ในเวลานี้ขณะที่เรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณ และจวบจนชั่วนิจนิรันดร์

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และพระคำจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 19

"Sin shall not have dominion over you." (Romans 6:14)

What a great promise! We have the reality of sin in our lives- and will have until the day we die. But by the help of the Holy Spirit, and looking to Jesus as we read the Bible and pray, we are changed.

God deals with us as His children. He pardons, pities and delivers us from bondage to sin. He strengthens us, until we finally overcome.

Jesus will be glorified in us- now as we make spiritual progress - and throughout Eternity.

"Sin shall not have dominion over you!
Oh, what a glorious message- and it's true!
God has said it- it must stand.
Pass it on –it's simply grand!
Sin shall not have dominion over you!"
(
J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 18 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 18 กันยายน

"เพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์" (สดุดี 9:10)

บทความสอนใจประจำวัน 18 กันยายน

"เพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์" (สดุดี 9:10 THSV2011)

ผู้เชื่อที่ถ่อมใจอธิษฐานขอการปกป้องจากการทำบาปและขอชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอใจ เขาอธิษฐานขอพรให้ศัตรูของเขา ขอรางวัลให้สหายของเขา และขอความช่วยเหลือในทุกวิกฤติ

หากพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาอย่างทันใจ เขาอาจคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเขา มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยคำอธิษฐานของคนที่ถ่อมใจที่กล่าวในนามของพระเยซูจะไม่มีวันถูกลืม! พระปัญญาของพระเจ้าจะส่องประกายในเวลาและวิธีการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานเหล่านี้

ผู้เชื่อที่รัก อย่าคิดว่าพระเจ้าจะลืมคำอธิษฐานของคุณเป็นอันขาด พระองค์จะลืมสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นคือบาปทั้งหลายซึ่งคุณได้กลับใจแล้ว

"ข้าแต่พระกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ 
ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ 
พระเจ้าผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ข้าพระองค์" (สดุดี 59:17 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 18

"He does not forget the prayer of the humble." (Psalm 9:10)

The humble believer prays to be kept from sin; and to please God. He prays for his enemies to be blessed; his friends rewarded; and for help in every crisis.

If God doesn't answer his prayers quickly, he may think that his prayers were not heard. Not so! The prayer of the humble person, offered in the name of Jesus, will not be forgotten! God's wisdom will shine forth in the time when, and the means by which, He answers these prayers.

Believer, never think that God will forget your prayers, He will only forget the sins of which you have repented.

"O God, You are my only strength;
To You I will sing praise.
You are my fortress, and my rock,
My loving God always." (Sing Psalms 59:17)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 17 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 17 กันยายน

"จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ" (1 ทิโมธี 6:12)

บทความสอนใจประจำวัน 17 กันยายน

"จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ" (1 ทิโมธี 6:12 THSV2011)

เปาโลเขียนเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เชื่อวัยหนุ่ม นั่นคือทิโมธี

ซาตานทำทุกทางที่จะขัดขวางคริสเตียนในสงครามฝ่ายวิญญาณ แต่เรามีแหล่งทรัพยากรที่เราจะใช้เพื่อต้านทานซาตาน

ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราและให้ัยชนะเหนือการทดลองแก่เรา

เราต่อสู้ด้วยความแน่ใจเพราะเราเชื่อในคำสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า และต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเพราะเรามองดูแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้า

พระองค์สัญญาไว้ว่า "คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์" (วิวรณ์ 3:21 THSV2011)

"มีการต่อสู้ที่จะต้องเข้าร่วม
และมีสนามที่จะต้องวิ่งแข่ง
มีอันตรายที่จะต้องเผชิญในหนทางชีวิต
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชีวิตและความสว่างของข้าฯ
และองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้าฯ
ข้าฯ พึ่งพาพระคำของพระองค์
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยและสหาย
และพระองค์ตรัสสั่งให้ข้าฯ วางใจและเชื่อฟัง
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชีวิตและความสว่างของข้าฯ
และองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังและที่พักพิงของข้าฯ"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 17

"Fight the good fight of the true faith." (1 Timothy 6:12)

Paul wrote to encourage the young believer, Timothy.

Satan does all in his power to hinder the Christian in this spiritual warfare. But we have the resources to withstand Satan.

As we read the Bible and pray, the Holy Spirit helps and gives us victory over temptation.

We fight with certainty as we believe God's precious promises; and with courage as we look at the example of the Lord Jesus.

He promises us, "To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, even as I also overcame and am sat down with My Father on His throne." (Revelation 3:21)

"There's a fight to be fought.
And a race to be run;
There are dangers to meet on the way.
But the Lord is my life,and the Lord is my light,
And the lord is my strength and stay.
On His Word I depend.
He's my Saviour and Friend,
And He tells me to trust and obey.
For the Lord is my life, and the Lord is my light,
And the Lord is my strength and stay." 
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 15 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 16 กันยายน

"จนกระทั่งเจ้าเข้าสู่วัยชราผมหงอก เราคือผู้นั้น ผู้ซึ่งจะค้ำจุนเจ้า" (อิสยาห์ 46:4)

บทความสอนใจประจำวัน 16 กันยายน

"จนกระทั่งเจ้าเข้าสู่วัยชราผมหงอก เราคือผู้นั้น ผู้ซึ่งจะค้ำจุนเจ้า" (อิสยาห์ 46:4 TNCV)

พระองค์จะค้ำจุนเราผ่านทุกภยันตรายอย่างปลอดภัย นำเราเข้าสู่การสถิตอยู่ด้วยและเกียรติสิริของพระองค์

ผู้เชื่ออาวุโสเอ๋ย จงพึ่งพิงพระเจ้าของคุณ จงพึ่งพาพระองค์ และถึงแม้หัวใจและร่างกายจะร่วงโรยไป พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ พระองค์จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระองค์ พระเจ้าจะจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่คุณ พระองค์จะสนับสนุนคุณ และสุดท้ายคุณก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ที่นั่นจะไม่มีพายุแห่งความทุกข์ยากพัดผ่าน ที่นั่นจะไม่มีความอ่อนแอและความกลัวเหลืออยู่เลย

จงอย่าคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ คำสัญญาของพระเจ้าไม่สามารถล้มเหลวได้ พระองค์จะนำคุณและค้ำจุนคุณเข้าสู่อาณาจักรและเกียรติสิริของพระองค์

"พระองค์จะไม่มีวัน ไม่มีวันละทิ้งข้าฯ
พระองค์ไม่มีทางทอดทิ้งข้าฯ ไว้ที่นี่
ขณะที่ข้าฯ ดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ และทำตามพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยพรของพระองค์
พระองค์เป็นกำแพงเพลิงล้อมข้าฯ ไว้ ข้าฯ จึงไม่มีสิ่งใดต้องกลัว
พระองค์จะเติมจิตใจที่หิวโหยของข้าฯ ด้วยมานาของพระองค์
เมื่อพระองค์รับข้าฯ ขึ้นไปสู่เกียรติสิริ ข้าฯ จะเห็นใบหน้าอันงดงามของพระองค์
ที่ซึ่งแม่น้ำแห่งความปีติยินดีจะไหลออกมาตลอดกาล!
พระองค์เป็น 'ดอกลิลลี่ในหุบเขา'
เป็น 'ดาวประจำรุ่งอันสุกใส'
พระองค์เป็น 'เอกในท่ามกลางคนนับหมื่น' ของจิตใจของข้าฯ
"
(Charles W. Fry, เพลง "The Lily of the Valley")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 16

"Even to grey hair I will carry you." (Isaiah 46:4)

He will carry us safely through every danger, into His presence and glory.

Elderly believers, lean upon your God; look to Him; and although heart and flesh may fail, God will not forsake you. He will prove faithful to His Word. God will supply all your need; He will support you; and at last land you safe where the storms of trouble never blow, where weakness and fears are never felt.

Have no anxious thought about tomorrow. God's promise cannot fail; He will guide you and carry you to His kingdom and glory.

"He'll never, never leave me,
Nor yet forsake me here,
While I live by faith and do His blessed will;
A wall of fire about me, I've nothing now to fear;
With His manna He my hungry soul shall fill;
Then sweeping up to glory, I'll see His blessed face,
Where rivers of delight shall ever flow.
He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,
He's the Fairest of Ten Thousand to my soul." 
(Charles W. Fry, hymn "The Lily of the Valley")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieบทความสอนใจประจำวัน 15 กันยายน

"อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว" (1 เปโตร 4:7)

บทความสอนใจประจำวัน 15 กันยายน

"อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว" (1 เปโตร 4:7 THSV2011)

ภูเขาจะถูกเคลื่อนย้ายไป และเนินเขาจะคลอนแคลน มีเพียงพระคำ ความรักแท้ และวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะดำรงอยู่เช่นเดิม

โลกนี้จะผ่านพ้นไป แต่คนที่ทำตาพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดไป

อวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้แล้ว ภาระหน้าที่ของเราใกล้จบลงแล้ว การค้าขายจะสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์สูญสลาย บทเทศนาสุดท้ายจะได้รับการสอน และโอกาสสุดท้ายในการทำดีก็จะมาถึง

การกลับมาอีกครั้งของพระเยซูเข้ามาใกล้ ขอให้เราเตรียมชีวิตของเราไว้สำหรับวันที่ยิ่งใหญ่วันนั้น และเมื่อไรก็ตามที่เราถูกล่อลวงให้ใช้เวลาอย่างสูญเปล่าหรือให้ทำบาป จงระลึกไว้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว" (ฟิลิปปี 4:5 THSV2011)

ขอให้เราพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ด้วยความดีใจและความชื่นชมยินดี

"องค์เจ้านาย ขอทรงอภัยและดลใจข้าฯ อีกครา
เพื่อข้าฯ จะดำรงชีวิตด้วยมองเห็นถึงคุณค่าของนิรันดร์กาล" 
(Lucy R. Meyer, เพลง "He Was Not Willing")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 15

"The end of all things is at hand." (1 Peter 4:7)

The mountains shall depart, and the hills be removed; only God's word, love and purposes will remain the same.

The world passes away; but the one who does God's will lives forever.

The end of all things is near; our work will soon end, trade will cease, relationships dissolve; the last sermon will be preached; and the last opportunity to do good will pass.

The coming of Jesus draws near; let us be preparing ourselves for that great day; and whenever tempted to waste time or sin, remember "The Lord is at hand." (Philippians 4:5)

Let us be ready to welcome Him with gladness and rejoicing.

"Master, forgive, and inspire us anew;
To live with eternity's values in view." 
(Lucy R. Meyer, hymn "He Was Not Willing")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 14 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 14 กันยายน


"ข้าพเจ้าก็มีเพียงพอแล้ว" (ปฐมกาล 33:11)

บทความสอนใจประจำวัน 14 กันยายน

"ข้าพเจ้าก็มีเพียงพอแล้ว" (ปฐมกาล 33:11 THSV2011)

ยาโคบออกจากบ้านเมื่อยังเป็นชายหนุ่มพร้อมกับสิ่งของเพียงเล็กน้อย แต่เขากลับบ้านด้วยทรัพย์สินมากมาย พระเจ้าได้อวยพรเขาอย่างมาก และเขาก็ได้ประกาศว่า "ข้าพเจ้าก็มีเพียงพอแล้ว"

หากคุณรู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาในสวรรค์ของคุณ และชื่นชมยินดีในความรักแท้นิรันดร์ของพระองค์ คุณก็ควรที่จะสามารถสรรเสริญพระองค์ และกล่าวว่า "ข้าพเจ้าก็มีเพียงพอแล้ว มีเพียงพอที่จะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขได้ มีเพียงพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ มีเพียงพอที่จะเติมข้าพเจ้าด้วยใจที่สำนึกในพระคุณ"

เรามีสิทธิตามพระสัญญาอันล้ำค่าทั้งสิ้นที่ปรากฏในพระคัมภีร์ เราได้รับคำเชิญชวนให้อธิษฐานขอสิ่งจำเป็นสำหรับเราและคาดหวังที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น และเรามีคำสัญญาว่าจะได้รับเกียรติสิริแห่งสวรรค์ที่ปลายทางของการเดินทาง

โอ พระเยซู พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ด้วยระพรอันยิ่งใหญ่ ขอถวายคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

โอ ขอที่ข้าพระองค์จะดำรงชีวิตในโลกนี้ดังเช่นบุคคลที่มีเพียงพอแล้ว!

"ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
พระยาห์เวห์ทรงมีพระคุณและทรงชอบธรรม พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระกรุณา 
พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนรู้น้อยไว้ เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด" (สดุดี 116:1-2,5-6 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 14

"I have enough." (Genesis 33:11)

Jacob left home as a young man with very little but he returned with plenty. God had greatly blessed him and he proclaimed, "I have enough!"

If you know God as your Heavenly Father and rejoice in His Everlasting Love You should be able to praise Him and say, "I have enough -to make me happy; enough to make me holy; enough to fill me with thanksgiving."

We are entitled to all the precious promises in the Bible; we are invited to pray for and expect all that we need; and we have the promise of Heaven's Glory at the journey's end.

Oh, Jesus, You have blessed us with great blessings. Everlasting praises to Your Name!

Oh, to live in this world as one who has enough!

"I love the Lord because He heard my voice;
He listened, when I cried to Him for aid.
I'll call on Him as long as I shall live,
Because He turned to hear me when I prayed.
The Lord our God is kind and full of grace;
Both righteous and compassionate is He.
The Lord protects all those of childlike faith;
When I was in great need, He rescued me." (Sing Psalms 116:1-2,5-6)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 13 September 2018

บทความสอนใจประจำวัน 13 กันยายน

"จงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์" (ยากอบ 1:4)

บทความสอนใจประจำวัน 13 กันยายน

"จงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์" (ยากอบ 1:4 THSV2011)

คริสเตียนทุกคนควรมีความอดทน ใช่แล้ว คริสเตียนควรให้ความอดทนนั้นเกิผลอย่างสมบูรณ์

ขอให้เราเรียนรู้จากตัวอย่างของความอดทนและการทนทุกข์ในพระคัมภีร์ ขอให้เราอธิษฐานเพื่อที่คำสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จ ขอให้เราระลึกว่าความรักแท้นิรันดร์กำหนดทุกการทดลองที่เราเผชิ ระลึกว่าพระเยซูได้เตือนเราไว้ล่วงหน้าถึงความทุกข์ยาก ระลึกว่าพระองค์ได้เป็นแบบอย่างชีวิตที่เราต้องเลียนแบบ

ความไม่อดทนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียและทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ ความอดทนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นผลดียิ่งยวดแก่ตัวเราเอง และทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติสิริ

"เมื่อพระยาห์เวห์เป็นรากฐานของชีวิต
หัวใจก็เป็นสุขอย่างแท้จริง
ได้พบสิ่งต่างๆ ตามที่พระองค์สัญญา
นั่นคือสันติสุขและการพักสงบที่สมบูรณ์แบบ"
(Frances Ridley Havergal, เพลง "Like A River, Glorious")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 13

"Let patience have its perfect work." (James 1:4)

Every Christian is supposed to have patience; yes, to let it have its perfect work.

Let us study the examples of patience and suffering in the Bible; let us pray for the fulfilment of God's promises; let us remember that Eternal love appointed our every trial; that Jesus forewarned us of troubles; that He has set us an example that we are to imitate.

Impatience brings dishonour, and saddens the Holy Spirit; patience benefits others, is of great advantage to ourselves and glorifies our Lord.

"Stayed upon Jehovah,
Hearts are fully blest:
Finding as He promised,
Perfect peace and rest." 
(Frances Ridley Havergal, hymn "Like A River, Glorious")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie