Friday, 31 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 31 มีนาคม


"เราจะอยู่กับเขาในยามเดือดร้อน" (สดุดี 91:15)

บทความสอนใจประจำวัน 31 มีนาคม

"เราจะอยู่กับเขาในยามเดือดร้อน" (สดุดี 91:15 TNCV)

ความเศร้าโศกทั้งสิ้นเกิดขึ้นในมวลมนุษยชาติเมื่อพวกเขาละทิ้งพระเจ้า ความทุกข์ยากมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และนำเราให้เข้าใกล้พระเจ้า

ไม่ว่าความทุกข์ยากของเราจะเป็นอะไร หากเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะอยู่กับเราเพื่อช่วยเรา พระองค์กำหนดช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของเรา ความทุกข์ยากของเราจะไม่ยาวนานเกินกว่าที่พระองค์เห็นว่าจำเป็น พระองค์จะไม่อนุญาตให้เราถูกทดสอบเกินกว่าที่เราจะทนได้ พระองค์ทำให้ความทุกข์ยากนำพาให้เกิดผลดีต่อชีวิตของเรา พระองค์ช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากเมื่อวัตถุประสงค์แห่งความรักแท้ของพระองค์บรรลุผล

ในทุกความทุกข์ยาก พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเป็นพิเศษ พระองค์อยู่กับคุณเพื่อฟังคำอธิษฐานของคุณ เพิ่มกำลังให้แก่คุณ นำทางชีวิตของคุณ และทำให้คุณเป็นผู้พิชิต พระคุณของพระองค์เพียงพอ การช่วยให้รอดพ้นจะเกิดขึ้นกับคุณในเวลาและทางของพระองค์อย่างแน่นอน

ดังนี้ "จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด จงเข้มแข็งและกล้าหาญ จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด" (สดุดี 27:14 TNCV)

"องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า 'เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขา
เราจะปกป้องเขาเพราะเขายอมรับนามของเรา' " (สดุดี 91:14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 31

"I will be with Him in trouble." (Psalm 91:15)

All sorrow originated in mankind departing from God. Trouble is intended to correct, improve, and bring us near to God.

Whatever our trouble, if we are the Lord's, He is with us to help us. He fixes the period of our troubles, nor can they continue longer than He sees needful. He will not allow us to be tried more than we can bear. He causes our troubles to work for our good. He delivers us out of troubles when the purposes of His love are accomplished.

In every trouble God is especially present. He is with you to hear your prayer, increase your strength, direct your way and make you a conqueror. His grace is sufficient. Your deliverance in His time and way is certain.

Therefore, "wait on the Lord, be of good courage. He will strengthen your heart; wait, I say, on the Lord.(Psalm 27:14)

"Because he loves Me, says the Sovereign Lord,
I'll rescue and deliver him from harm.
Since he acknowledges My holy name,
I will protect Him with My mighty arm." (Sing Psalms 91:14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 30 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 30 มีนาคม


"แน่นอน พระองค์ทรงรักเหล่าประชากร" (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:3)

บทความสอนใจประจำวัน 30 มีนาคม

"แน่นอน พระองค์ทรงรักเหล่าประชากร" (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:3)

แล้วเรามีลักษณะเช่นไร? ขัดสนและไม่คู่ควร! แต่พระองค์ก็รักเรา และให้พระบุตรของพระองค์เองแก่เรา เพื่อที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ และผ่านทางพระบุตร พระองค์ก็ให้ทุกสิ่งแก่เราเปล่าๆ

แม้ว่าเรายังไม่ได้อยู่ในสวรรค์ ตัวแทนของเราอยู่ที่นั่น! พระเยซูเป็นศีรษะของพระกายของพระองค์อันได้แก่คริสตจักร และพระองค์นั่งอยู่ที่ด้านขวาของพระเจ้าพระบิดาในเกียรติสิริแห่งสวรรค์

ดังเช่นที่พระบิดารักพระเยซูเจ้า พระองค์ก็รักเราเช่นกัน ขณะที่พระองค์รักพระเยซู พระองค์ก็จะรักเราเช่นกัน เพราะพระคริสต์และเราเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่กระทำกับเราก็กระทำกับพระองค์ และสิ่งที่กระทำหรือให้แก่พระองค์ผู้เป็นมนุษย์และผู้กลาง ก็ทำกับเราและให้แก่เราเช่นกัน

โอ ช่างเป็นความรักแท้ที่งดงามและไม่มีขีดจำกัดจริงๆ! โอ ขอพระองค์นำหัวใจของข้าพระองค์ให้เข้าสู่ความรักแท้นี้ของพระเจ้า!

"โอ ความรักแท้ที่ทำให้เกิดแผนการแห่งความหลุดพ้น! 
โอ พระคุณที่นำแผนการแห่งความหลุดพ้นนั้นมาสู่มนุษย์ 
โอ เหวลึกอันทรงพลังที่พระเจ้าได้ยืดขยายออก 
ที่เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึง! 
ที่นั่น พระเมตตาช่างยิ่งใหญ่ และพระคุณก็ไม่คิดมูลค่า 
ที่นั่น การยกโทษก็ทวีคูณขึ้นในข้าฯ! 
ที่นั่น จิตใจที่เต็มไปด้วยภาระหนัก ก็ได้พบเสรีภาพ 
ที่เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงนั้น!" 
(William Reed Newell, เพลง "At Calvary")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 30

"Indeed, He loves His people." (Deuteronomy 33:3)

And what are we like?poor and unworthy! Yet He loves us, and gave His own Son, that we may have Eternal Life. And with Him, He will freely give us all things.

Though we are not yet in heaven, our Representative is! Jesus is the Head of His body, the Church, and sits at the right hand of God, the Father in Heaven's glory.

As the Father loves the Lord Jesus, so He loves us; while He loves Jesus, so He will love us; for Christ and we are one. What is done to us is done to Him; and what is done to, or given Him, as man and Mediator, is done to or given us.

O glorious and infinite love! Oh, direct my heart into this love of God!

"Oh, the love that drew salvation's plan,
Oh, the grace that brought it down to man.
Oh, the mighty gulf that God did span
At Calvary!
Mercy, there was great, and Grace was free,
Pardon, there was multiplied to me.
There, my burdened soul found liberty,
At Calvary!"
(William Reed Newell, hymn "At Calvary")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 29 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 29 มีนาคม


"จงเลิกวางใจมนุษย์" (อิสยาห์ 2:22)

บทความสอนใจประจำวัน 29 มีนาคม

"จงเลิกวางใจมนุษย์" (อิสยาห์ 2:22)

หากคุณวางใจในมนุษย์ คุณก็จะผิดหวังและทำให้พระเจ้าผู้ที่มีสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับคุณเสียเกียรติ หัวใจของเราหลอกลวง และเราเป็นผู้นำทางที่ไม่น่าไว้ใจ

จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ไม่เคยหลอกลวง พระองค์ไม่สามารถหลอกลวงได้เลย เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะโกหก

หากคุณละเลยคำแนะนำที่เปี่ยมด้วยความรักแท้นี้ จงคาดหวังที่จะทุกข์ทรมาน แต่หากคุณดำรงชีวิตตามคำแนะนำนี้ สันติสุขของคุณก็จะหลั่งไหลดั่งแม่น้ำ พระเจ้ารู้ว่าอะไรอยู่ในมนุษย์ แต่คุณไม่รู้ พระองค์เตือนคุณเพราะพระองค์รักคุณ

"5 จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย จงพักสงบในพระเจ้าแต่ผู้เดียว
ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
6 พระองค์แต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว
7 ความรอดและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นพระศิลาอันทรงฤทธิ์ เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
8 ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา
จงเทความในใจของท่านต่อพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา" (สดุดี 62:5-8 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 29

"Don't put your trust in mere humans." (Isaiah 2:22)

You will be disappointed, and you will dishonour God who has all you need, if you put your trust in humans. Our hearts are deceitful and we can be false guides.

Trust only in the Lord. He has never deceived, He never can. It is impossible for God to lie.

If you neglect this loving guidance, expect to suffer; if you live by it, your peace will be like a river. God knows what is in man, you do not. He warns you because He loves you.

"Find rest, my soul, in God alone.
In Him, my hope is ever sure.
My safety, fortress, sheltering rock-
In Him alone I am secure.
My honour and salvation rest,
On God, my rock and mighty fort.
O people, trust in Him always,
To Him alone pour out your heart." (Sing Psalms 62:5-8)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Tuesday, 28 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 28 มีนาคม


"ฉันเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 44:5)

บทความสอนใจประจำวัน 28 มีนาคม

"ฉันเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 44:5 TNCV)

ใช่แล้ว! ไม่ใช่เพียงแค่เพราะพระเจ้าได้เลือกเราให้อยู่ในพระเยซูพระบุตรของพระองค์และถ่เราด้วยโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะเราได้มอบชีวิตของเราให้อยู่ในมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เรามีและที่เราเป็น เพื่อที่เราจะได้รับการสอนโดยพระวิญญาณของพระองค์ รับการนำทางโดยพระคำของพระองค์ รับการจัดเตรียมโดยความดีของพระองค์ และอุทิศชีวิตเพื่อเกียรติสิริของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าอ้างกรรมสิทธิ์ชีวิตของเรา เราไม่ควรลืมเลยว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจในชีวิตของเรา

เราถูกล่อลวงให้ทำบาป บ่น และล้มลงหรือ? ขอให้เราระลึกว่า "เราเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 44:5 TNCV) เราเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิต เราจะเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในความตาย และตลอดชั่วนิรันดร์ ช่างเป็นความคิดที่เป็นสุขเหลือเกิน

"พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรงรับข้าพระองค์เข้าสู่เกียรติสิริ" (สดุดี 73:24 TNCV) เราเพียงแค่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อเกียรติสิริของพระองค์ด้วยการดำรงชีวิตเพื่อทำให้พระองค์พอใจ ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์และด้วยการอธิษฐาน จนกว่าพระองค์จะนำเราไปสู่สวรรค์ เพื่อที่เราจะมีความสุขอันเปี่ยมล้นร่วมกับพระองค์ตลอดกาล

"เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า 
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่" 
(Bill & Gloria Gaither, เพลง "เพราะพระองค์ทรงอยู่")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 28

"I am the Lord's." (Isaiah 44:5)

Yes! Not only because God has chosen me in His Son, Jesus; He has redeemed me by the precious blood of Jesus; but also because I have surrendered myself into the Lord's hands, with all I have and am, to be taught by His Spirit, guided by His Word, provided for by His goodness, and devoted to His praise.

The Lord claimed me; I should never forget that He has a right to me.

Am I tempted to sin, grumble, or be cast down? Let me remember, "I am the Lord's." (Isaiah 44:5)  I am the Lord's for life; I shall be the Lord's in death and, (O blessed thought) for all eternity.

"He will guide me by His counsel, and afterwards receive me to Glory." (Psalm 73:24) I have only to aim at His glory by living to please Him, walking by His Word and prayer, until He takes me to Heaven to fully enjoy Him forever.

"Because He lives I can face tomorrow; because He lives all fear is gone. 
And life is worth the living, just because He lives." 
(Bill & Gloria Gaither, hymn "Because He Lives")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Monday, 27 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 27 มีนาคม


"จงขอเถิดแล้วพวกท่านจะได้" (ยอห์น 16:24)

บทความสอนใจประจำวัน 27 มีนาคม

"จงขอเถิดแล้วพวกท่านจะได้" (ยอห์น 16:24 TNCV)

เช้าวันนี้ พระเยซูกล่าวกับเราเมื่อเราขาดสิ่งจำเป็น พระเยซูมีพระพรอย่างอุดมและมีหัใจเต็มไปด้วยความรักท้ที่ปรารถนาจะให้พระพรนั้นแก่เรา พระองค์จะจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่เรา จงพึ่งพาพระองค์

พระคัมภีร์สอนเราให้อธิษฐานด้วยความเชื่อต่อพระบิดาในพระนามพระเยซู จงขอด้วยใจกระตือรือร้น จงขอแล้วขออีกจนกว่าคุณจะได้รับ "จงอย่ากังวลใจในสิ่งใดเลย จงอธิษฐานเกี่ยวกับทุกเรื่อง จงบอกพระเจ้าถึงที่จำเป็นสำหรับคุ และจงขอบคุณพระองค์สำหรับทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำ"

อย่าสงสัยเลย เพราะพระคำของพระองค์ได้กล่าวอย่างเรียบง่าย พระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสาร คนมากมายยืนยันความสัตย์ซื่อของพระองค์ มีใครหรือที่แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเปล่าประโยชน์? ไม่มีเลย! ทุกคนที่ขอก็จะได้รับ!

"จงขอแล้วท่านจะได้รับ จงหาแล้วท่านจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่าน" (Matthew 7:7 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 27

"Ask, and you will receive." (John 16:24)

This morning Jesus speaks to us in our need.. Jesus has abundant blessings, and a loving heart to give them. He will supply all our need. Look to Him.

The Bible teaches us to pray in faith to the Father in the Name of Jesus; ask with earnestness; ask again and again, until you receive. "Don't worry about anything, pray about everything. Tell God what you need, and thank Him for all He has done."

Don't doubt, for His Word is plain; He is full of compassion. Thousands testify to His faithfulness. Did any ever seek the Lord in vain? No! Everyone who asks receives!

"Ask, and it shall be given unto you!.
Seek, and you shall find!
Knock, and the door shall be opened unto you!
Hallelu, Hallelujah!"

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Sunday, 26 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 26 มีนาคม


"พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า" (อิสยาห์ 40:29)

บทความสอนใจประจำวัน 26 มีนาคม

"พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า" (อิสยาห์ 40:29 TNCV)

ประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามักจะรู้สึกอ่อนล้า พวกเขาต้องต่อสู้กับบาป ซาตาน และสิ่งของของโลกนี้ แต่แม้พวกเขาจะอ่อนแอ พวกเขาก็ยังดำรง "อยู่ในพระเยซู ผู้เป็นทางสู่พระบิดา" ด้วยการรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาก็ได้รับกำลังใหม่

พระเจ้ากล่าวว่า "เราจะให้กำลังแก่เจ้า" อย่ากลัวเลย จงระลึกถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ดาวิดกล่าวว่า "ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในข้อนี้ คือข้าพเจ้าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในดินแดนของผู้มีชีวิต" (สดุดี 27:13 TNCV)

เราได้รับกำลังด้วยการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าของเราจะไม่ให้เราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากเกินกว่าที่พระองค์จะช่วยให้เราทนได้ พระเจ้าให้กำลังโดยพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ จงคาดหวังว่าพระองค์จะเป็นและทำตามพระคำของพระองค์ การทำเช่นนี้จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ และพระองค์จะให้กำลังแก่คุณ

"ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นในข้อนี้
คือข้าพเจ้าจะได้เห็นความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิต
จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเข้มแข็งและกล้าหาญ
จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด"
(สดุดี 27:13-14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 26

"He gives power to the weak." (Isaiah 40:29)

The Lord's people often feel weak. They are troubled by sin, by Satan and by worldly things; but though weak they continue "on the Way." Waiting on the Lord, they renew their strength.

God has said, "I will strengthen you." Do not be afraid; remember God's faithfulness. David said, "I would have lost heart, unless I had believed that I would see the goodness of the Lord." (Psalm 27:13)

Power is given in answer to prayer. Our God will not give us more than He will enable us to bear. He strengthens by His Word, and by His Holy Spirit. Expect Him to be and do according to His Word. This will honour Him, and He will strengthen you.

"Yet I am sure that in this life
God's goodness I will see.
Wait for the Lord; be strong, take heart.
For Him wait patiently." 
(Sing Psalms 27:13-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 25 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 25 มีนาคม


"เอามาให้เราที่นี่" (มัทธิว 14:18)

บทความสอนใจประจำวัน 25 มีนาคม

"เอามาให้เราที่นี่" (มัทธิว 14:18 TNCV)

องค์พระผู้เป็นเจ้าถูกห้อมล้อมด้วยฝูงชนที่หิวโหย สาวกของพระองค์มีเพียงแค่ขนมปัง 5 ก้อน และปลาเล็กๆ 2 ตัว แต่พระองค์บอกให้พวกเขาเลี้ยงคนเหล่านั้น

พระเยซูมักใช้คำสั่งของพระองค์ในการทดสอบความเชื่อของเรา พระองค์กล่าว "เอามาให้เราที่นี่" (มัทธิว 14:18 TNCV) สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นตามที่ปรากฎ แต่เป็นามที่พระเยซูทำให้มันเป็น การอวยพรของพระองค์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์!

คุณมีครอบครัวหรือไม่? พระองค์กล่าว "ให้เด็กเล็กๆ มาหาเรา" คุณมีความทุกข์ใจหรือไม่? จงมอบให้พระองค์ การอวยพรของพระองค์ทำให้ปัญหาเหล่านั้นหวานชื่นและบางเบา คุณขัดสนเงินทองหรือไม่? จงบอกระองค์ถึงสิ่งจำเป็นของคุณ พระองค์สามารถเพิ่มเติมสิ่งที่คุณมีอยู่เพียงเล็กน้อย

สิ่งใดก็ตามที่ทำให้คุณทุกข์ใจ ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน จงฟังคำของพระเยซูที่กล่าวว่า "เอามาให้เราที่นี่" จงนำทุกสิ่ง ทั้งเล็กและใหญ่ มามอบให้พระองค์ นี่เป็นหนทางเดียวที่คุณจะสามารถเอาชนะความกลัว ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในปัญหา และปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า

"ความเชื่อยึดมั่นในกางเขนของพระเยซูเท่านั้น
และพักสงบในพระองค์อย่างไม่หยุดยั้ง
และโดยผลของความเชื่อ ความเชื่อที่แท้ก็รู้ได้
ด้วยรักและความปีติยินดีที่เพิ่มมากขึ้น"
(Paulus Speratus, เพลง "Salvation Unto Us Has Come")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 25

"Bring them here to Me." (Matthew 14:18)

The Lord was surrounded by a starving multitude. His disciples had only five small loaves and two little fish; and yet He had told them to feed the people.

The commands of Jesus are often used to test our faith. He says, "Bring them to Me." Things are not what they appear, but what Jesus makes them. His blessing produces a wonderful change!

Have you a family? He says, "Let the little children come to Me." Have you any troubles? Take them to Him. His blessing sweetens and lessens them. Are you short of money? Tell Him all your need. He can increase your little.

Whatever troubles you today, or any day, hear Jesus saying, "Bring it to me."Carry everything- small or great- to Him. Only in this way can you overcome fear, glory in trouble and joy in the Lord

"Faith clings to Jesus' cross alone,
And rests in Him unceasing;
And by its fruits true faith is known,
With love and joy increasing."
(Paulus Speratus, hymn "Salvation Unto Us Has Come")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Friday, 24 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 24 มีนาคม


"บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว" (ลูกา 7:48)

บทความสอนใจประจำวัน 24 มีนาคม

"บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว" (ลูกา 7:48 TNCV)

บาปของใคร? บาปของคุณ หากคุณเชื่อในพระเยซู

บรรดาผู้เผยพระวจนะได้เป็นพยานถึงความจริงที่ว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะได้รับการยกโทษบาป

"ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:9 TNCV)

โดยเห็นแก่พระคริสต์ พระเจ้ายกโทษทุกคนที่เชื่อวางใจ สารภาพ และละจากความบาป พระคำของพระเจ้าเรียบง่าย พระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่มาก พระเมตตาของพระองค์ก็ให้แก่เราเปล่าๆ และความสัตย์ซื่อของพระองค์ก็ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจน

เราจำเป็นต้องมีสิ่งใด? เพียงแค่ความเชื่อที่เราจะเชื่อวางใจในพระคำของพระองค์"บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว" (ลูกา 7:48 TNCV)

"พระคุณของพระเยซูช่างดีเยี่ยม ยิ่งใหญ่กว่าบาปทั้งสิ้นของข้าฯ
ข้าฯ จะกล่าวพรรณนาอย่างไรได้ จะเริ่มต้นกล่าวคำสรรเสริญพระคุณพระองค์ที่ไหนดี"
(Haldor Lillenas, เพลง "Wonderful Grace of Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 24

"Your sins are forgiven." (Luke 7:48)

Whose sins? Yours- if you believe in Jesus.

All the prophets witness to the fact that whoever believes in Jesus shall have their sins forgiven. "If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive our sins, and to cleanse us from all unrighteousness." (1 John 1:9) God pardons for Christ's sake everyone who believes, confesses and forsakes sin. God's Word is so plain; His Grace is so great; His Mercy is so free; And His Faithfulness so clearly proved.

What do we need? Only faith to believe God's Word. "Your sins are forgiven." (Luke 7:48)

"Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin;
How shall my tongue describe it, where shall its praise begin?"
(Haldor Lillenas, hymn "Wonderful Grace of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 23 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 23 มีนาคม


"ความเชื่อของพวกท่านอยู่ที่ไหน?" (ลูกา 8:25)

บทความสอนใจประจำวัน 23 มีนาคม

"ความเชื่อของพวกท่านอยู่ที่ไหน?" (ลูกา 8:25 TNCV)

เหล่าสาวกติดอยู่ท่ามกลางพายุ พวกเขาหันไปหาพระเยซู ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้อง แต่พวกเขากลับสงสัยในความห่วงใยของพระองค์และร้องว่า "เรากำลังจะจมแล้ว!" (ลูกา 8:24 TNCV) ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด พระเยซูเรียกร้อง "ความเชื่อของพวกท่านอยู่ที่ไหน?" (ลูกา 8:25 TNCV)

เรามีพระคำของพระองค์ แต่เราเชื่อในพระคำหรือไม่? เรากล่าวถึงความรักแท้ของพระองค์ แต่เราวางใจในความรักนั้นหรือไม่? บางครั้งเราวางใจสิ่งอื่นหรือคนอื่นก่อนพระองค์ และด้วยเหตุนี้เราจึงกลัวและทุกข์ใจ

ขอให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงอยู่บนพระสัญญาอันล้ำค่าของพระองค์ ขอให้เราพูดคุยกับพระองค์ในฐานะเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเรา พระองค์กล่าวว่า "อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วย" (ยอห์น 14:1TNCV) พระองค์ไม่สามารถหลอกลวงหรือทอดทิ้งเราได้ พระองค์สมควรที่เราจะวางใจพระองค์ให้กำลังใจแก่เราและสัญญาว่า "สิ่งใดที่พวกท่านขอจากเราในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14 TNCV) คุณเชื่อเช่นนี้หรือไม่เมื่อคุณอธิษฐาน?

"พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา 
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ร้อน 
ฉะนั้นเราจะไม่กลัว ถึงแม้โลกจะสั่นสะเทือน 
และภูเขาทลายราบลงสู่ใจกลางทะเล" (สดุดี 46:1-2 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 23

"Where is your faith?" (Luke 8:25)

The disciples were caught in a storm, they turn to Jesus- this was right; they doubt His care and cry, "We perish" (Luke 8:24)- this was wrong. Jesus demands, "Where is your faith?" (Luke 8:25)

We have His Word- but do we believe it? We speak of His Love-but do we fully trust it? Sometimes we trust others sooner than Jesus, and so we are fearful and distressed.

Let us fix our faith upon His precious promises; let us talk with Him as our Faithful Friend. He says, "Don't let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in Me." (John 14:1) He cannot deceive, nor neglect. He is worthy of our trust. He encourages us and promises, "If you ask anything of the Father in My Name, I will do it." (John 14:14) Do you believe this when you pray?

"God is our refuge and our strength, 
Our ever –present aid; 
And therefore, though the earth gives way, 
We will not be afraid." (Psalm 46:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


บทความสอนใจประจำวัน 22 มีนาคม


"พระสัญญาอันล้ำค่า" (2 เปโตร 1:4)

บทความสอนใจประจำวัน 22 มีนาคม

"พระสัญญาอันล้ำค่า" (2 เปโตร 1:4)

พระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า เป็นคำสัญญาที่ปรากในพระคัมภีร์ พระสัญญาทั้งหมดเป็นพระคุณที่เราได้รับเปล่าๆ และได้รับการยืนยันโดยโลหิตของพระเยซูพระสัญญาเหล่านั้นเขียนไว้อย่างเรียบง่ายเพื่อให้ลูกของพระองค์เข้าใจได้ ตอบสนองสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา และเป็นคำปลอบใจและกำลังสำหรับผู้เชื่อทุกคน เราอ้างถึงพรสัญญาเหล่านั้นในคำอธิษฐาน เราได้รับกำลังโดยพระสัญญาเหล่านั้นเมื่อเราเผชิญการทดสอบต่างๆ และเราชื่นชมยินดีในพระสัญญาเหล่านั้นในยามที่เรากำลังจะสิ้นลมหายใจ

จงให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นคำปลอบใจประจำวันของคุณ แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องค้นหาพระสัญญาเหล่านั้น จดจำพระสัญญาเหล่านั้น และวางใจในพระสัญญาเหล่านั้น พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าสัญญาเหล่านั้นจะเกิดผลสำเร็จ เพราะ "พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ" (ฮีบรู 10:23 TNCV) พระสัญญาของพระเจ้าล้ำค่ากว่าทองคำ หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง และยั่งยืนยิ่งกว่าโลกนี้

"อาจมีวันอันมืดมิดและเศร้าโศกเสียใจ 
เมื่อบาปมีอำนาจในการล่อลวงและพยายามที่จะกดดัน 
แต่ข้าฯ จะไม่กลัวแม้วันที่มืดมิดที่สุด 
เพราะ 'แม้ในยามที่อยู่ในเงามืด พระองค์จะยังคงอยู่ใกล้' " 
(H. Deck, hymn "I take Thy promise, Lord, in all its length")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 22

"Precious promises." (2 Peter 1:4)

God's precious promises are the promises of the Bible; they are all of free grace and are confirmed by the blood of Jesus. They are so plain that a child can understand them. They meet every need. They are the comfort and strength of every believer. We claim them in prayer; we are strengthened by them in trials and we rejoice in them in the hour of death.

God's promises are to be your daily comfort. It is for you to search them out, memorise them, trust in them, and be assured of their fulfilment, because, "He is faithful who promised." (Hebrews 10:23) They are more precious than gold; sweeter than honey; more lasting than this world.

"There may be days of darkness and distress, 
When sin has power to tempt and care to press; 
Yet in the darkest day I will not fear, 
For, 'mid the shadows, You will still be near.' " 
(H. Deck, hymn "I take Thy promise, Lord, in all its length")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 22 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 22 มีนาคม


"พระสัญญาอันล้ำค่า" (2 เปโตร 1:4)

บทความสอนใจประจำวัน 22 มีนาคม

"พระสัญญาอันล้ำค่า" (2 เปโตร 1:4)

พระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า เป็นคำสัญญาที่ปรากในพระคัมภีร์ พระสัญญาทั้งหมดเป็นพระคุณที่เราได้รับเปล่าๆ และได้รับการยืนยันโดยโลหิตของพระเยซูพระสัญญาเหล่านั้นเขียนไว้อย่างเรียบง่ายเพื่อให้ลูกของพระองค์เข้าใจได้ ตอบสนองสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา และเป็นคำปลอบใจและกำลังสำหรับผู้เชื่อทุกคน เราอ้างถึพระสัญญาเหล่านั้นในคำอธิษฐาน เราได้รับกำลังโดยพระสัญญาเหล่านั้นเมื่อเราเผชิญการทดสอบต่างๆ และเราชื่นชมยินดีในพระสัญญาเหล่านั้นในยามที่เรากำลังจะสิ้นลมหายใจ

จงให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นคำปลอบใจประจำวันของคุณ แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องค้นหาพระสัญญาเหล่านั้น จดจำพระสัญญาเหล่านั้น และวางใจในพระสัญญาเหล่านั้น พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าสัญญาเหล่านั้นจะเกิดผลสำเร็จ เพราะ "พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อ" (ฮีบรู 10:23 TNCV) พระสัญญาของพระเจ้าล้ำค่ากว่าทองคำ หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้ง และยั่งยืนยิ่งกว่าโลกนี้

"อาจมีวันอันมืดมิดและเศร้าโศกเสียใจ 
เมื่อบาปมีอำนาจในการล่อลวงและพยายามที่จะกดดัน 
แต่ข้าฯ จะไม่กลัวแม้วันที่มืดมิดที่สุด 
เพราะ 'แม้ในยามที่อยู่ในเงามืด พระองค์จะยังคงอยู่ใกล้' " 
(H. Deck, hymn "I take Thy promise, Lord, in all its length")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 22

"Precious promises." (2 Peter 1:4)

God's precious promises are the promises of the Bible; they are all of free grace and are confirmed by the blood of Jesus. They are so plain that a child can understand them. They meet every need. They are the comfort and strength of every believer. We claim them in prayer; we are strengthened by them in trials and we rejoice in them in the hour of death.

God's promises are to be your daily comfort. It is for you to search them out, memorise them, trust in them, and be assured of their fulfilment, because, "He is faithful who promised." (Hebrews 10:23) They are more precious than gold; sweeter than honey; more lasting than this world.

"There may be days of darkness and distress, 
When sin has power to tempt and care to press; 
Yet in the darkest day I will not fear, 
For, 'mid the shadows, You will still be near.' " 
(H. Deck, hymn "I take Thy promise, Lord, in all its length")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Tuesday, 21 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 21 มีนาคม


"เราจะให้ท่านพักสงบ" (มัทธิว 11:28)

บทความสอนใจประจำวัน 21 มีนาคม

"เราจะให้ท่านพักสงบ" (มัทธิว 11:28 TNCV)

ในโลกนี้มีบางสิ่งที่คอยรบกวนคริสเตียนเสมอ แต่พระเยซูกล่าวว่า "เราจะให้ท่านพักสงบ"พระองค์ให้เราพักสงบได้ด้วยการช่วยให้เราวางใจในพระคำของพระองค์ รู้ถึงวัตถุประสงค์ของพระองค์ ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ และวางใจในการงานอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ พระองค์ทำให้เรามั่นใจว่าบาปทั้งสิ้นของเราได้รับการยกโทษแล้ว เราปลอดภัยในการปกป้องดูแลของพระองค์ พระองค์จะอยู่กับเราเสมอ และทุกสิ่งจะร่วมกันทำให้เกิดผลดีแก่เรา

เราสามารถพักสงบบนความสัตย์ซื่อของพระองค์ บนความรักแท้ของพระองค์ และบนฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระลหิตของพระเยซูได้ประกาศถึงสันติสุข การยกโทษบาป และการยอมรับกับพระเจ้า เราไม่สามารถวางใจการทำดี เพื่อน และทรัพย์สมบัติของเรา แต่เราสามารถพักสงบในพระเยซูด้วยความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนและใจรักอันร้อนรน

"สรรเสริญพระเจ้า ข้าฯ ได้รับการไถ่ 
จิตวิญญาณข้าฯ ซึ่งเป็นไทจากเครื่องจองจำ
ได้พบสถานที่ที่จะพักสงบในที่สุ
ในพระองค์ผู้ตายเพื่อข้าฯ"
(Fanny J. Crosby, เพลง "I am redeemed, O praise the Lord")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 21

"I will give you rest." (Matthew 11:28)

There is always something to disturb the Christian in this world but Jesus says,"I will give you rest." He does so by enabling us to trust His Word, recognise His purposes, submit to His will and trust in His perfect work. He assures us that our sins are forgiven; that we are safe in His keeping; that He will always be with us; and that all things are working for our good.

We can rest on His faithfulness, on His love and on His power. The blood of Jesus speaks peace, pardon and acceptance with God. We cannot trust in our good works, our friends or our possessions, but we may rest on Jesus with unshaken confidence and ardent love.

"I am redeemed, O praise the Lord;
My soul from bondage free,
Has found at last a resting place,
In Him who died for me." 
(Fanny J. Crosby, hymn "I am redeemed, O praise the Lord")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Monday, 20 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 20 มีนาคม


"เป็นความจริง! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นแล้ว" (ลูกา 24:34)

บทความสอนใจประจำวัน 20 มีนาคม

"เป็นความจริง! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นแล้ว" (ลูกา 24:34 TNCV)

พระเยซูตายเพื่อบาปของเรา พระองค์ตายแทนเราและได้ถูกฝังในหลุมฝังศพ พระองค์ตายเพื่อที่เราจะมีชีวิต พระองค์ดำรงชีวิตอยู่ และทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะดำรงชีวิตอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ พระองค์พิชิตความตายและนำให้เราคืนดีกับพระเจ้า พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เราก็จะเป็นขึ้นมาเช่นกัน

พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว พระองค์อธิษฐานเพื่อเรา ช่วยเหลือเรา ทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จ และเตรียมสวรรค์สำหรับเรา การตายของพระองค์ก็ได้ปกคลุมบาปของเรา และชีวิตของพระองค์ก็เป็นหลักประกันแห่งสวรรค์

ขอให้เราอุทิศชีวิตเพื่อพระเยซู พระองค์ยิ่งใหญ่เหนือโลกนี้ ขอให้เราดำรงชีวิตอยู่เหนือความอนิจจังของโลกนี้ ขอให้เรามองเลยความตายไปยังการคืนชีวิต เมื่อเราฟื้นขึ้นมาจากความตาย และได้รับกายใหม่ที่สง่างามและไม่มีบาป

"พระองค์สอนถึงสิ่งใหญ่ซึ่งได้ทรงกระทำ 
ยินดีที่พระเยซูพระบุตรเป็นผู้นำ
ประหลาดใจนักหนาเมื่อเราเห็นพระเยซู
เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราเฝ้าดู"
(F. J. Crosby, เพลง "สรรเสริญแด่พระเจ้า")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 20

"The Lord has risen indeed." (Luke 24:34)

Jesus died for our sins. He, as our Substitute, lay in the grave. He died so that we may live. He lives; and all who believe in Him, shall live with Him in heaven. He conquered death, and reconciled us to God. As He rose from death, so shall we.

Jesus is risen. He prays for us, helps us, fulfils His promises and is preparing heaven for us. Our sins are covered by His death; heaven is secured by His life.

Let us devote ourselves to Jesus. He is above the world. Let us live above this world's vanities. Let us look beyond death to the resurrection when we shall be raised from the dead, and have glorious sinless bodies.

"Great things He has taught us, great things He has done,
And great our rejoicing through Jesus, the Son:
But purer and higher and greater will be
Our joy and our wonder, when Jesus we see."
(F. J. Crosby, hymn "To God Be The Glory)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Sunday, 19 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 19 มีนาคม


"ความโปรดปรานของพระองค์คงอยู่ชั่วชีวิต" (สดุดี 30:5)

บทความสอนใจประจำวัน 19 มีนาคม

"ความโปรดปรานของพระองค์คงอยู่ชั่วชีวิต" (สดุดี 30:5 TNCV)

พระเจ้าให้พระเยซูแก่เราและเพื่อเรา พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสอนเรา ปลอบใจเรา และทำให้เราบริสุทธิ์

เราเข้าสู่ความเพลิดเพลินแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าโดยการเชื่อในพระเยซู ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหลั่งไหลจากความโปรดปรานของพระองค์ ความสุขของเรายืนอยู่ในความเพลิดเพลินแห่งความโปรดปรานของพระองค์ และสวรรค์จะเป็นที่ที่ความโปรดปรานของพระเจ้าได้แสดงออกอย่างเต็มที่

การปลอบใจในปัจจุบันและความหวังในอนาคตของเราทั้งสิ้นหลั่งไหลมาจากความโปรดปรานของพระองค์ และโดยความโปรดปรานนี้เราได้รับความหลุดพ้น นี่เป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวง ความปีติยินดีในใจของผู้เชื่อแท้ทั้งสิ้น

จงมั่นใจอย่างปราศจากความสงสัยว่าคุณอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้า เมื่อนั้นขอให้เราให้คุณค่ากับสิ่งนี้เหนือทรัพย์สมบัติทั้งปวงในโลกนี้

"เพื่อจิตใจของข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และจะไม่นิ่งเงียบ
ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์" (สดุดี 30:12 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 19

"His favour lasts a lifetime." (Psalm 30:5)

God gave Jesus for us, and to us. He sent the Holy Spirit to teach us, comfort us and make us holy.

We enter into the enjoyment of God's favour by believing in Jesus. Our spiritual life flows from His favour; our happiness stands in the enjoyment of His favour; and heaven will be the full display of His favour forever. All our present comforts and future hopes flow from His favour. By it we are saved. This is the source of every good, the joy of every true believer's heart.

Be sure that you are, beyond any doubt, in God's favour. Then let us treasure it above all earthly treasures.

"Therefore my heart will sing to You
And never cease to praise;
To Your great name, O Lord my God,
I will give thanks always." (Psalm 30:12)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 18 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 18 มีนาคม


"พระเยซูไม่ทรงตอบนางสักคำ" (มัทธิว 15:23)

บทความสอนใจประจำวัน 18 มีนาคม

"พระเยซูไม่ทรงตอบนางสักคำ" (มัทธิว 15:23)

การล่าช้าไม่ใช่การปฏิเสธ พระเยซูตอบช้า แต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธคำขอของนาง

พระองค์ได้สัญญา "จงขอแล้วท่านจะได้รับ" (มัทธิว 7:7) "เราจะทำสิ่งใดๆ ที่พวกท่านขอในนามของเรา" (ยอห์น 14:13) "ฟ้าและดินจะสูญสิ้นไปแต่ถ้อยคำของเราไม่มีวันสูญสิ้น" (มัทธิว 24:35) พระองค์ตอบช้าเพื่อทดสอบความเชื่อ ความอดทน และความมานะบากบั่นของเรา แต่เมื่อพระองค์ตอบ พระองค์พิสูจน์ยืนยันความสัตย์ซื่อและความรักแท้ของพระองค์

อย่าท้อใจเมื่อคำอธิษฐานของคุณไม่ได้รับการตอบเป็นเวลานาน มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะเกิดผล จงอธิษฐานต่อไป รอคอยเวลาของพระองค์ และตระหนักว่าพระเจ้าจะได้รับพรเกียรติสิริในการตอบคำอธิษฐานของคุณ

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงกรุณาเถิด จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าใด? 
ขอทรงเอ็นดูสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 
ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า 
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีและปลื้มปีติตลอดชั่วชีวิต" (สดุดี 90:13-14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 18

"But Jesus gave her no reply, not even a word." (Matthew 15:23)

Delays are not denials. Jesus delayed to answer, but He did not deny her request.

He has promised, "Ask, and it will be given you." (Matthew 7:7) "Whatever you ask the Father in My Name, He will give you." (John 14:13) "Heaven and earth may pass away, but His Word must stand for ever." (Matthew 24:35) He delays to answer in order to test our faith, patience and perseverance - but when He answers He proves His faithfulness and love.

Don't be discouraged though your prayers remain unanswered for a time, it will not always be so. The prayer of faith will prevail. Pray on, wait His time and be concerned that God should be glorified in His answer to your prayers.

"Return, O Lord! How long will You delay? 
Have mercy on Your servants, Lord, we pray. 
O satisfy us with Your love always, 
That we may sing, rejoicing all our days." (Psalm 90:13-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Friday, 17 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 17 มีนาคม


"พระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์" (1 ทิโมธี 3:16)

บทความสอนใจประจำวัน 17 มีนาคม

"พระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์" (1 ทิโมธี 3:16 TNCV)

พระเจ้าได้ปรากในบุคคลและการงานของพระเยซู สิ่งที่พระเยซูเป็นสำหรับคนรอบข้างพระองค์ พระเจ้าก็เป็นเหมือนกัน สิ่งที่พระเยซูทำและตั้งใจที่จะทำ พระเจ้าก็ตั้งใจที่จะทำเพื่อเราเช่นกัน

ในพระเยซู เราเห็นความรักแท้ วามเห็นอกเห็นใจ ความอดทนที่เปี่ยมความกรุณา พระเมตตาและฤทธิ์อำนาจ ความบริสุทธิ์ และความยุติธรรม ทั้งหมดประสานกันอย่างงดงาม พระเจ้าของเราก็เป็นเช่นเดียวกัน พระเจ้าของเราเป็นความรักแท้ เราสามารถเชื่อในพระคำของพระองค์ พึ่งพาพระองค์ ชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์ และคาดหวังสิ่งดีทั้งปวงที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับเรา ด้วยเหตุนี้เอง พระคำของพระองค์ได้ถูกเขียนขึ้นและพระเยซูยอมตายเพื่อเรา

จงมองดูพระเจ้าในพระเยซูเสมอ "ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า แต่พระบุตรองค์เดียว(พระเยซู) ผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดา ได้ทรงทำให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้ว" (ยอห์น 1:18)

"พระเยซู นามเหนือนามทั้งปวง 
พระผู้ช่วยผู้งดงาม องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ 
องค์อิมมานูเอล พระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรา 
พระผู้ไถ่ผู้ได้รับการสรรเสริญ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 17

"God was revealed in a human body." (1 Timothy 3:16)

God was revealed in the person and work of Jesus. What Jesus was to those around Him, such God is; what Jesus did and was willing to do, such our God is willing to do for us.

In Jesus we see love, compassion, gracious patience, mercy and power, holiness and justice in perfect harmony. Such is our God. Our God is love. We can believe His Word, depend on Him, rejoice in His Name and expect every promised good. For this reason His Word was written, and Jesus died.

Always look to God in Christ. "No one has ever seen God at any time, the only begotten Son (Jesus) has declared Him." (John 1:18)

"Jesus, Name above all names, 
Beautiful Saviour, Gracious Lord; 
Emmanuel, God is with us, 
Blessed Redeemer, Living Lord."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 16 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 16 มีนาคม


"พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!" (อิสยาห์ 52:7)

บทความสอนใจประจำวัน 16 มีนาคม

"พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!" (อิสยาห์ 52:7 TNCV)

พระเยซูเป็น "กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย" (วิวรณ์ 19:16) พระองค์มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ปกครองโลกนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์กครองในคริสตจักรด้วยพระคำของพระองค์ พระองค์ปกครองใจจิตใจของคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ปกครองเพื่อสวัสดิภาพของคุณและเกียรติสิริของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

จงระลึกเสมอว่า "พระเจ้าครอบครอง" พระองค์มีสิทธิทุกประการที่จะได้รับการถวายเกียรติและการวางใจจากคุณ ซาตานทำให้คุณทุกข์ร้อนหรือ? ผู้คนดูถูกคุณหรือ? นี่เป็นคำปลอบโยน "พระเจ้าครอบครอง!" พระองค์ชี้ทางและควบคุมทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ พระเจ้าของเราช่างเปี่ยมด้วยพระคุณจริงๆ!

ขอที่ข้าพระองค์จะเชื่อเสมอว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ครอบครอง ว่าแผนการของพระองค์จะดำรงอยู่เสมอ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ครอบครองในชีวิตข้าพระองค์!

"อาณาจักรของพระองค์ไม่มีวันล่มสลาย 
พระองค์ครอบครองเหนือโลกและสวรรค์ 
กุญแจสู่ความตายและนรก 
ได้ถูกมอบไว้แก่พระเยซูของเรา
จงยกชูจิตใจของคุณ ยกเสียงของคุณ 
ชื่นชมยินดี และกล่าวย้ำว่า "จงชื่นชมยินดีเถิด" " 
(Charles Wesley, เพลง "Rejoice the Lord is King")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 16

"Your God reigns." (Isaiah 52:7)

Jesus is "King of kings and Lord of Lords." (Revelation 19:16) He is all powerful. He rules over the world by His power. He rules in the church by His Word. He rules in our hearts by His Holy Spirit. He rules to secure your well-being and His glory. Nothing is left to chance.

Always remember "Your God reigns." He is entitled to all your honour and trust. Does Satan trouble you? Do people insult you? This is your comfort, "God reigns!." He directs and controls every being and every event. Gracious God!

May I always believe that My God reigns; that Your will shall stand. My God, reign in me!

"His Kingdom cannot fail; 
He rules over earth and heaven; 
The keys of death and hell 
Are to our Jesus given: 
Lift up your heart, lift up your voice 
Rejoice; again I say ,'Rejoice.' " 
(Charles Wesley, hymn "Rejoice the Lord is King")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 15 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 15 มีนาคม


"คริสเตียน" (1 เปโตร 4:16)

บทความสอนใจประจำวัน 15 มีนาคม

"คริสเตียน" (1 เปโตร 4:16)

คริสเตียนใช้ชื่อเรียกว่า "คริสเตียน" ครอบครองธรรมชาติคริสเตียน และอุทิศชีวิตเพื่อเกียรติสิริของพระเยซู ทุกสิ่งที่พระคริสต์มีก็เป็นของเรา ทุกสิ่งที่พระองค์ทำก็เพื่อเรา และเราก็สามารถคาดหวังทั้งหมดที่พระองค์ได้สัญญาไว้

คุณเป็นคริสเตียนหรือไม่? พระเยซูดำรงชีวิตอยู่ในคุณหรือไม่? คุณพบว่าตัวคุณเองไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพระคริสต์เช่นเดียวกับปราศจากอาหารหรือไม่? นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ เป้าหมายชีวิตของคุณคือการเป็นเหมือนพระคริสต์

ผ่านทางการทนทุกข์ คุณก็เข้าร่วมกับการตายของพระเยซู เพื่อที่ชีวิตของพระคริสต์จะได้สำแดงออกในชีวิตของคุณ คุณได้ถอดเอาธรรมชาติเก่าที่เต็ไปด้วยบาปออกไป และสวมเอาธรรมชาติใหม่ที่สร้างขึ้นในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ คุณดำรงชีวิตในชีวิตใหม่ ด้วยการสำแดงผลของการตายของพระองค์ในการตายต่อ "โลก" ของคุณ และรักผู้คนในขณะที่คุณเล่าความจริงแก่พวกเขา และเฝ้ารอคอยการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

"ข้าต้องการพระองค์ทุกโมงยาม 
ขอทรงสอนน้ำพระทัยของพระองค์แก่ข้าฯ 
และพระสัญญาอันบริบูรณ์ของพระองค์ 
ก็ได้รับการเติมเต็มในชีวิตข้าฯ" 
(Annie S. Hawks, เพลง "I Need Thee Every Hour")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 15

"A Christian." (1 Peter 4:16)

A Christian bears the name, possesses the nature, and devotes himself to the glory of Jesus. All Christ has is ours; all He has done is for us; and we may expect all He has promised.

Are you a Christian? Does Jesus live in you? Do you find that you could as well live without food as without Jesus? This is the effect of the Holy Spirit in you. Your aim is to be Christ-like.

Through suffering you continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may be seen in you. You put off the old sinful nature , and put on the new nature which is created in righteousness and holiness. You live in newness of life, showing the effects of His death in your deadness to "the world," and love for people as you bear witness to the Truth, and look for the coming of the Lord.

"I need You every hour; 
Teach me Your will; 
And Your rich promises 
In me fulfil." 
(Annie S. Hawks, hymn "I Need Thee Every Hour")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Monday, 13 March 2017

บทความสอนใจประจำวัน 14 มีนาคม


"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงห่วงใยเขา?" (สดุดี 144:3)

บทความสอนใจประจำวัน 14 มีนาคม

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงห่วงใยเขา?" (สดุดี 144:3 TNCV)

โดยธรรมชาติแล้ว เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า และพระองค์กล่าวโทษเราด้วยความยุติธรรม เราหลงรักในบาปของเราและเป็นผู้รับใช้ของซาตาน เราตาบอดต่อสิ่งที่ดีสำหรับเรา หูหนวกต่อการเรียกของพระเจ้า และตายฝ่ายวิญญาณ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เราจะสามารถได้รับความรักแท้จากพระเจ้า ได้รับความหลุดพ้นโดยการตายอย่างเสียสละของพระเยซู และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยได้หรือ?

ใช่แล้ว แม้เป็นเช่นนั้นผู้เชื่อทุกคนก็ได้รับการเลือกให้ได้รับความหลุดพ้น แม้เป็นเช่นนั้นพระเยซูก็หลั่งโลหิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อไถ่พวกเขา แม้เป็นเช่นนั้นพระวิญญาณก็เข้ามาสถิตในพวกเขา นี่เป็นพระคุณอันแสนมหัศจรรย์!

คำเชิญชวนได้มาสู่คนทุกคน ทุกคนที่ร้องเรียกพระนามของพระเยซูเจ้าจะได้รับความหลุดพ้น

"ที่ไม้กางเขนพระเยซู 
บางทีเห็นด้วยตาใจ 
พระองค์ผู้ทรงทนทุกข์เพื่อข้าฯ 
พระกายถูกทรมาน 
จิตข้าฯแสนเศร้าน้ำตาหลั่งไหล 
ในใจข้าฯเห็นสองอย่าง 
คือความรักของพระเจ้าช่วยข้าฯ 
และตัวเองไร้ราคา" 
(Elizabeth C. Clephane, เพลง "ภายใต้กางเขนพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 14

"Lord, what are human beings that You should notice them?" (Psalm 144:3)

By nature, we are God's enemies and justly condemned by Him. We are in love with our sins and Satan's servants. We are blind to what is good for us, deaf to God's call, and spiritually dead. Can such be loved by God; be saved by the sacrificial death of Jesus and be indwelt by the Holy Spirit?

Yes, as such all believers were chosen to salvation; as such Jesus poured out His blood on the cross to redeem them; as such the Holy Spirit came to live in them. Amazing grace!

The invitation goes out to all. All who call on the Name of the Lord Jesus will be saved.

"Upon that Cross of Jesus, 
My eye at times can see 
The very dying form of One 
Who suffered there for me; 
And from my smitten heart , with tears, 
Two wonders I confess- 
The wonder of His glorious love, 
And my own worthlessness." 
(Elizabeth C. Clephane, hymn "Beneath The Cross of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie