Thursday, 5 December 2019

บทความสอนใจประจำวัน 05 ธันวาคม


"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10)

บทความสอนใจประจำวัน 05 ธันวาคม

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10 TNCV)

นี่คือคำอธิษฐานของคริสเตียนทุกคน ขอที่เราอธิษฐานเช้าวันนี้ "ขอชำระข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ ด้วยพระโลหิตของพระเยซู และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์"

พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างใจที่บริสุทธิ์ได้ คริสเตียนแท้เกลียดชังบาป เราได้รับการเรียกให้ดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าบอกว่า "จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์" (1 เปโตร 1:16 TNCV) และเราอธิษฐาน "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10 TNCV)

ขอให้เราบริสุทธิ์ในทุกคำสนทนา และตั้งตารอคอยการมาของพระเยซูเจ้า

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชำระข้าฯ จากบาปของข้าฯ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้ข้าฯ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรับข้าฯ ดังที่ข้าฯ เป็น
และขอทรงทำให้ทั้งสิ้นของข้าฯ เป็นของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้า ไว้ในแต่ละวัน
ข้าแต่พระเจ้า ให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์
ขอทรงสร้างใจของข้า ให้เป็นพระราชวังของพระองค์
และให้เป็นราชบัลลังก์ของพระองค์"
(R Hudson Pope; เพลง "Cleanse me from my sin, Lord")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 05

"Create in me a clean heart, O Lord." (Psalm 51:10)

This is the prayer of every Christian. Let us pray this morning, "Cleanse me by Your word, by the blood of Jesus, and the power of the Holy Spirit."

Purity of heart can only be produced by God. A true Christian hates sin. We are called to live holy lives. We are the temple of the Holy Spirit.

God says, "Be holy, for I am holy;" (1 Peter 1:16) and we pray, "Create in me a clean heart, O Lord." (Psalm 51:10)

Let us be holy in all our conversation, looking for the coming of the Lord Jesus.

"Cleanse me from my sin, Lord
Put Your power within, Lord.
Take me as I am ,Lord;
And make me all Your own.
Keep me day by day, Lord
Underneath Your sway ,Lord.
Make my heart Your palace
And Your royal throne."
(R Hudson Pope; hymn "Cleanse me from my sin, Lord")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 4 December 2019

บทความสอนใจประจำวัน 04 ธันวาคม


"ข้าพระองค์จะไปด้วยพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า" (สดุดี 71:16)

บทความสอนใจประจำวัน 04 ธันวาคม

"ข้าพระองค์จะไปด้วยพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า" (สดุดี 71:16 TKJV)

เราไม่จำเป็นต้องไปด้วยความอ่อนแอ เพราะพระเจ้าให้กำลังของพระองค์แก่เรา

เรามองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์ และเราทำงานด้วยกำลังของพระองค์ พระองค์สัญญาสิ่งนี้ไว้กับเรา และหากเราขอ เราก็จะได้รับ

อย่าพยายามทำสิ่งใดด้วยกำลังของเราเองเป็นอันขาด หากเราทำเช่นนั้น เราจะล้มเหลวแน่นอน แต่ขอให้เราอธิษฐานขอกำลังของพระเจ้า และเมื่อนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสำเร็จและชัยชนะ

"ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ" (2 โครินธ์ 12:9)

พระองค์ให้ความกล้าหาญแก่ผู้ที่ขลาดกลัว และให้กำลังแก่ผู้ที่ขาดกำลัง

"ข้าฯ จะไปในความเชื่อ ด้วยรู้สึกถึงความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ของข้าฯ
และด้วยต้องการพระคุณของพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน
แม้กระนั้น บทเพลงแห่งชัยชนะก็ดังกึกก้องจากหัวใจของข้าฯ
ข้าฯ พักสงบในพระองค์ และจะไปในนามของพระองค์"
(Edith G. Cherry, เพลง "We rest on Thee")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 04

"I will go in the strength of the Lord God." (Psalm 71:16)

We don't have to go in weakness because God's strength is offered to us.

In His light we see, and in His strength we work. It is promised to us, and if we ask for it we will receive it.

Let us never attempt anything in our own strength. If we do we shall surely fail. But let us pray for God's strength, and then we are sure of success and victory.

"His strength is made perfect in weakness." (2 Corinthians 12:9)

He gives courage to the faint, to those who have no might He gives strength.

"We go in faith, our own great weakness feeling,
And needing more each day Thy grace to know,
Yet from our hearts a song of triumph pealing,
We rest on Thee, and in Thy Name we go."
(Edith G. Cher­ry, hymn "We rest on Thee")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Tuesday, 3 December 2019

บทความสอนใจประจำวัน 03 ธันวาคม


"จงเชื่อในพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" (2 พงศาวดาร 20:20)

บทความสอนใจประจำวัน 03 ธันวาคม

"จงเชื่อในพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" (2 พงศาวดาร 20:20 TNCV)

พระเจ้ากรุณาต่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า พระองค์อยู่กับเราเสมอ พร้อมที่จะช่วยเรา และพึงพอใจในเรา พระองค์เป็นพระเจ้าผู้รักษาคำสัญญาและมีพร้อมทุกอย่างสำหรับเรา

จงเชื่อในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นจริงและเชื่อถือได้ ในการอยู่ด้วยของพระองค์ เพราะพระองค์เคยทอดทิ้งเรา ในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพราะไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์ ในพระลักษณะของพระองค์ ซึ่งจะไม่มีวันเสียเกียรติเลย และในความสัตย์ซื่อของพระองค์ ซึ่งมั่นคงและแน่นอนดั่งภูเขาใหญ่

จงเชื่อในพระเจ้า แม้ว่าผู้คนต่อต้านเรา แม้ว่าซาตานทำให้เราเจ็บปวด แม้ว่าความกลัวเกิดขึ้นมาในใจเร จงเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะให้กำลังแก่เราในการทำหน้าที่ของเรา และจะช่วยเราห้รอดพ้นจากทุกความยากลำบาก ความเชื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้าซึ่งพระองค์พร้อมที่จะมอบให้

หากพระเยซูกลับมาในวันนี้ พระองค์จะพบความเชื่อในหัวใจของเราหรือไม่?

"พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้ง
ไม่มีใครที่รอคอยพระองค์อย่างสูญเปล่า
ในเวลานั้น ข้าฯ จะได้เห็นเกียรติสิริของพระองค์
พระคริสต์จะเสด็จมา และเรียกหาข้าฯ!"
(Joseph Swain, เพลง "Christ the Lord will come again")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 03

"Believe in the Lord your God." (2 Chronicles 20:20)

God is gracious to all who believe in the Lord Jesus. He is ever present with us, ready to help us and take pleasure in us. He is our all sufficient covenant keeping God.

Believe in His Word, which is true and faithful; in His presence, for He will never leave us; in His power for nothing is too hard for Him; in His character, which will never be dishonoured; and in His faithfulness, which, like the great mountains, is steadfast and sure.

Believe in God, even though people turn against us; though Satan distresses us; though fears arise within us. Believe in God for strength to do our duty, and for deliverance from every difficulty. Faith is a gift from God which He is ready to give.

If Jesus were to return today would He find faith in our hearts?

"Christ, the Lord, will come again,
None shall wait for Him in vain,
I shall then His glory see;
Christ will come and call for Me!"
(Joseph Swain, Hymn "Christ the Lord will come again")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 2 December 2019

บทความสอนใจประจำวัน 02 ธันวาคม


"นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอวยพรเจ้า" (ฮักกัย 2:19)

บทความสอนใจประจำวัน 02 ธันวาคม

"นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอวยพรเจ้า" (ฮักกัย 2:19 TNCV)

วันไหน? วันที่เราเริ่มแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า วันที่เราปฏิญาณตนต่อพระองค์อย่างซื่อตรง วันที่เราทำงานเพื่อพระองค์อย่างสุดใจ วันที่เรากลับใจจากการเสื่อมถอยและหันกลับมาหาพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าสัญญาว่าอะไร? พระองค์จะอวยพรเรา พระองค์จะอวยพรสิ่งที่เป็นของเรา พระองค์จะอวยพรการทดสอบของเรา พระองค์จะอวยพรงานของเรา พระองค์จะอวยพรครอบครัวของเรา พระองค์จะอวยพรจิตใจของเรา พระองค์จะอวยพรเราด้วยความปีติยินดี กำลัง สันติสุข และความสำเร็จ

สหายที่รัก ขอให้เราุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์เสมอ จงคาดหวังการอวยพรจากพระองค์ เพราะพระองค์ได้สัญญาไว้แล้ว จงขมักเขม้นในการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน จงมองดูพระเยซูอย่างไม่ลดละ จงกล่าวอ้างคำสัญญานี้กับพระเจ้นแต่ละวัน พระองค์จะอวยพรคุณ และคุณจะเป็นพร

"ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์" (สดุดี 67:1-2 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 02

"From this day, I will bless you." (Haggai 2:19)

What day? The day we begin to seek the Lord. The day we honestly profess Him. The day we heartily work for Him. The day we repent of backsliding and turn back to Him.

What does the Lord promise? To bless us; He will bless what is ours; He will bless our trials; He will bless our work; He will bless our families; He will bless our souls. He will bless us with delight, strength, peace and success.

Dear Friends, let us be decided for the Lord, and always walk in His ways. Expect His blessing, for He has promised it. Be diligent in Bible reading and prayer. Constantly look to Jesus. Remind God of this promise day by day. He will bless you, and you shall be a blessing.

"God be merciful and bless us;
Shine upon us with Your face,
That the earth may know Your actions
And all lands Your saving grace." (Sing Psalms 67:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 1 December 2019

บทความสอนใจประจำวัน 01 ธันวาคม


"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราทรงครอบครองอยู่" (วิวรณ์ 19:6)

บทความสอนใจประจำวัน 01 ธันวาคม

"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราทรงครอบครองอยู่" (วิวรณ์ 19:6 TNCV)

พระเจ้าของเราเป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวงและเป็นผู้เดียวที่คู่ควรกับการนมัสการของเรา

พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง พระองค์ครอบครองด้วยความเมตตา ความยุติธรรม และเกียรติสิริ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนได้รับการกำหนดและการยินยอมจากพระองค์ ท้ายที่สุดแล้วสิ่งทั้งปวงจะนำเกียรติมาสู่พระนามของพระองค์

ขอให้เราดำรงชีวิตทุกวันโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้พระเจ้าพอใจในทุกสิ่ง วางใจในพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์ และพิสูจน์คำสัญญาของพระองค์ นี่จะช่วยให้เราพิชิตความกลัว เสริมสร้างความเชื่อและความเชื่อฟัง และป้องกันความบาป

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเราครอบครองอยู่ พระองค์ห่วงใยลูกของพระองค์ ช่วยเหลือพวกเขา และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับพวกเขา! สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์!

"จงป่าวประกาศทั่วทุกดินแดน
องค์พระผู้เป็นเจ้าครอบครองในวันนี้
!
โลกนี้จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท
จากการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสลาย
ความยุติธรรมของพระองค์ใกล้เข้ามา
โอสวรรค์ จงชื่นชมยินดี
โอมหาสมุทร จงกล่าวย้ำ
ด้วยเสียงดังฟ้าคำราม"

(David G Preston, เพลง "O Sing A New Song")

 

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 01

"The Lord our God, the Almighty, reigns." (Revelation 19:6)

Our God is the source of all good, and the only One worthy of our worship.

He can do all things. He rules with mercy, justice and glory. Everything that happens is either appointed or permitted by Him. All things ultimately bring honour to His name.

Let us live each day aiming to please God in all things, trust in Him, pray to Him and prove His promises. This will help us to conquer fear, strengthen faith and obedience, and prevent sin.

The Lord our God reigns. He cares for His children, manages their affairs and secures their best interests! Praise to His Holy name!

"Proclaim to all lands:
The Lord reigns today!
This earth shall be freed
From change and decay:
His justice is coming-
O heavens rejoice,
And oceans re-echo,
With thunderous voice!"
(David G Preston, hymn "O Sing A New Song")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 30 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤศจิกายน


"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด" (สดุดี 116:7)

บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤศจิกายน

"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด" (สดุดี 116:7 TNCV)

เมื่อคริสเตียนดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูและวางใจในพระองค์ พวกเขาก็ได้พักสงบ

หากเราออกห่างจากพระองค์ไป เราก็จะอ่อนแอ เสียความกล้าหาญ และความสงสัยอาจเข้ามาในความคิดของเรา แต่พระเยซูเชิญเราให้กลับมา แล้วเราจะต้องกลับมาเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินกับสันติสุข

"โอ พระเยซู! ข้าพระองค์มาหาพระองค์! ขอทรงรับแกะของพระองค์ตัวนี้ที่ได้ออกนอกลู่นอกทางไป ขอทรงรื้อฟื้นความชื่นชมยินดีแห่งความหลุดพ้นของข้าพระองค์และขอทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้พบกับการพักสงบที่กางเขนของพระองค์"

จงพักสงบบนพระคำที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าร่วมกับประชากรที่สัตย์ซื่อของพระองค์!จงพักสงบในความรักท้อันไร้ขีดจำกัด และเป็นอิสระจากความกลัว ความเป็นห่วงในทางโลก และความวิตกกังวล

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงกลับมาและพักสงบในพระเยซูผู้เป็นสหายที่สัตย์ซื่อและพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า

นี่คือความเชื่อมั่นอันหวานชื่น "พระองค์จะรับเราด้วยพระคุณ"

"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อเจ้าเสมอมา
เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย
ทรงปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากหยาดน้ำตา
ทรงปกป้องเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้สะดุดล้ม
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิตอยู่" (สดุดี 116:7-9 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 30

"Return to your rest, O my soul." (Psalm 116:7)

When Christians live near to Jesus and trust Him, they are at rest.

If we wander from Him we become weak, lose courage, and doubts may fill our minds. But Jesus invites us to return- and we must do so to enjoy peace.

"O Jesus! We come to You! Receive Your wandering sheep. Restore to us the joy of our salvation and let us find rest at Your Cross."

Rest on God's faithful Word with His faithful people! Rest in His boundless love and be free from fear, worldly cares and worries.

Return, O my soul, and rest in Jesus, my faithful friend and Saviour.

Sweet assurance- He will receive us graciously.

"Rest, O my soul, God has been good to you-
For You, O Lord, have saved my soul from death, 
My feet from stumbling, and my eyes from tears,
That I may live for You while I have breath." (Sing Psalms 116:7-9)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 29 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤศจิกายน


"ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 63:7)

บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤศจิกายน

"ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 63:7 TNCV)

นี่เป็นประเด็นที่ดีที่สุดที่จะใคร่ครวญและกล่าวถึง! จงกล่าวถึงความดีของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อผู้เชื่อทั้งหมด และการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของเรา

ขอให้เรากล่าวถึงพระกรุณาของพระองค์ับผู้ซึ่งกำลังแสวงหาพระองค์ เพื่อหนุนใจพวกเขา กับผู้ที่กำลังบ่น เพื่อทำให้เขาเงียบลง กับผู้ที่กำลังถูกทดลอง เพื่อสนับสนุนเขา กับผู้ที่กำลังหันหลังกลับ บางทีสิ่งนี้จะทำให้เขากลับคืนสู่สภาพดี

ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกรุณาของพระองค์ทุกวัน ขอให้เรากล่าวกับพี่น้องคริสเตียนเพื่อลอบใจและให้กำลังแก่พวกเขา มันจะนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาสู่เรา

"เรากล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทำและพูด
และทนทุกข์เพื่อเราในโลกนี้
หนทางที่พระองค์กำลังทำเพื่อเราขณะนี้
ได้ทำลายทุกแผนการของโลกนี้
บทสนทนาของเราจะเต็มด้วยเรื่องของพระองค์"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 29

"I will tell of the loving kindness of the Lord." (Isaiah 63:7)

This is the very best topic to meditate on, and to talk about! Tell of the Lord's goodness in His promises to all believers, and His answering of our prayers.

Let us tell of His loving kindness to those who are seeking Him, to encourage them; to those who are complaining to silence them; to those who are tempted, to support them; to those who have backslidden, perhaps it will restore them.

Let us thank God for His loving kindness daily. Let us speak to our fellow Christians to comfort and strengthen. It will bring us peace and joy.

"We'll speak of all He did, and said,
And suffered for us here below;
The path He marked for us to tread,
And what He's doing for us now;
Discarding every worldly theme,
Our conversation filled with Him."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 28 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤศจิกายน


"วันนั้นจะสำแดงให้เห็น" (1 โครินธ์ 3:13)

บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤศจิกายน

"วันนั้นจะสำแดงให้เห็น" (1 โครินธ์ 3:13 THSV2011)

"วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" จะมาถึง เมื่อผู้คนจะได้เห็นพระองค์ลงมาจากสรรค์ในเปลวเพลิง เมื่อคนที่ตายแล้วจะได้รับการชุชีวิตขึ้นอีกครั้ง และการพิพากษาจะเริ่มต้น ในวันนั้นทุกความลับจะถูกเปิดเผย แรงจูงใจต่างๆ ของเราจะถูกสำแดง ความหน้าซื่อใจคดจะถูกประณาม

เราจริงใจหรือไม่? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

เรามีเป้าหมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า หรือเพื่อยกย่องตนเอง? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

เรากำลังดำเนินงานต่างๆ ตามหลักการของคริสเตียน หรือของโลกนี้? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

โอ โดยพระคุณพระเจ้า ขอที่วันนั้นจะสำแดงให้เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าที่ถ่อมใจ บริสุทธิ์ เฝ้าระวัง และจริงใจ

ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยคาดหวังวันนั้น เพราะมันจะมาถึงหลายคนอย่างกะทันหัน

"โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัย
และขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์" (สดุดี 139:24 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 28

"The Day shall declare it." (1 Corinthians 3:13)

"The day of the Lord" will come when Jesus will be seen coming from heaven in flaming fire, when the dead will be raised again and the Judgment commences. On that day every secret will be exposed. Our motives will be revealed. Hypocrisy will be condemned.

Are we sincere? –The day will declare it!

Are we aiming at God's glory or self- exaltation?- The day will declare it!

Are we conducting our business on Christian or worldly principles? –The day will declare it!

Oh may that day declare that we, by God's grace, are humble, holy, watchful, sincere disciples of the Lord Jesus. Let us daily live expecting that day, it will come on many suddenly.

"Search out in me what causes You offence.
And lead me in the everlasting way." (Sing Psalms 139:24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 27 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤศจิกายน


"เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11)

บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤศจิกายน

"เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11 TNCV)

วันนี้พระเยซูบอกเราว่า "เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11 TNCV) ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์

พระองค์รัก ปกป้อง และจัดเตรียมเพื่อแกะของพระองค์ พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยเขาให้หลุดพ้น พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเขา ลอบใจเขา และชำระเขาให้บริสุทธิ์ พระองค์กำลังเตรียมสถานที่แห่งหนึ่งในสวรรค์ให้แก่พวกเขา พระองค์จะดำรงชีวิตอยู่กับพวกเขาและอวยพรพวกเขาตลอดชั่วนิรันดร์ ความดีของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่จริงๆ!

พระองค์บอกว่า "แกะของเราฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย ไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นแก่เราทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวง ไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นจากพระหัตถ์พระบิดาของเราได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน" (ยอห์น 10:27-30 TNCV) นี่คือความปลอดภัยที่เต็มไปด้วยพระพร!

"ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่ดี ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์ด้วยเถิด"

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ 
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์"
(สดุดี 23:1-3 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 27

"I am the Good Shepherd." (John 10:11)

Jesus says to us today, "I am the Good Shepherd." (John 10:11) There is no other like Him.

He loves, protects and provides for His own. He gave His life to save them. He sends His Holy Spirit to help them, to comfort them and to make them holy. He is preparing a place in heaven for them. He will, for all Eternity, live with them and bless them. How great is His goodness!

He says, "My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me; and I give them Eternal Life; and they shall never perish, neither shall any one snatch them out of My hand. My Father, who has given them to Me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of My Father's hand. I and My Father are one." (John 10:27-30)Blessed security!

"Good Shepherd, keep us near to Yourself."

"The Lord is my shepherd; no want shall I know.
He makes me lie down where the green pastures grow;
He leads me to rest where the calm waters flow.
My wandering steps He brings back to His way,
In straight paths of righteousness making me stay;
And this He has done His great name to display." (Sing Psalms 23:1-3)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 25 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤศจิกายน

"ข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:42)

บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤศจิกายน

"ข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:42 TNCV)

อย่าวางใจในความรู้สึกของคุณ หรือตัดสินจากภายนอก

สิ่งที่นำทางคริสเตียน คือแหล่งของถ้อยคำเดียวที่วางใจได้ นั่นคือ พระคำของพระเจ้า พระคำเป็นจริงและเรียบง่ายในประเด็นทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องรู้ พระคำได้รับการทดสอบและพบว่าควรค่าแก่การไว้ใจเสมอ เราควรเชื่อวางใจในพระคำและปลอบใจของเราเองด้วยพระคำ โดยเฉพาะเมื่อเราถูกรายล้อมไปด้วยความยากลำบาก

การวางใจในพระคำของพระเจ้าจะนำมาซึ่งสันติสุขของความคิด และการรอดพ้นจากปัญหาทุกอย่าง ทั้งหมดก็ปลอดภัยและปลอดภัยตลอดกาล

"โอพระเจ้า ขอทรงเพิ่มความไว้วางใจให้แก่ข้าพระองค์"

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์
ขอให้การช่วยกู้มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:41-42 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 25

"I trust in Your Word." (Psalm 119:42)

Do not trust your feelings, or judge by appearances.

The Christian's guide is the only dependable word- God's Word. It is true, and on all necessary points- plain; it has been tried and always found faithful. We should believe it, and comfort ourselves with it especially when surrounded by difficulties.

Trusting in God's Word will bring peace of mind, and deliverance in every kind of trouble. All is safe, and safe for ever!

"Lord, increase my trust."

"May Your unfailing love come to me,
Your salvation as promised, O Lord.
Then I'll answer the taunts of my foe,
For I steadfastly trust in Your Word." (Sing psalms 119:41-42)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 24 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤศจิกายน


"เราจะมาหาพวกท่านอีก" (ยอห์น 16:22)

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤศจิกายน

"เราจะมาหาพวกท่านอีก" (ยอห์น 16:22 TNCV)

พระเจ้าสัญญาที่จะอยู่กับเราตลอดเวลา แต่บางครั้งเราก็รู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์มากขึ้น ความรู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระองค์นั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของเรา พระองค์สำแดงพระองค์เองแก่ผู้เชื่อ และไม่ได้สำแดงแก่ "โลก"

องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจเรา พระองค์ทราบความต้องการและความอ่อนแอของเรา พระองค์ได้ให้พระสัญญาที่เปี่ยมด้วยพระคุณ "ขณะนี้คือเวลาทุกข์โศกของพวกท่านแต่เราจะมาหาพวกท่านอีกและพวกท่านจะชื่นชมยินดี และจะไม่มีใครเอาความชื่นชมยินดีของพวกท่านไปได้" (ยอห์น 16:22 TNCV)

ข้าแต่องค์พระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองค์เทดทูน ขอที่ข้าพระองค์จะเพลิดเพลินกับการสถิตอยู่และความรักแท้ของพระองค์ในวันนี้ ขอเสด็จมาและอยู่กับข้าพระองค์ตลอดเวลา

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงกรุณาเถิด จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าใด?
ขอทรงเอ็นดูสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 
ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีและปลื้มปีติตลอดชั่วชีวิต"
(สดุดี 90:13-14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 24

"I will see you again." (John 16:22)

The Lord promises to be with us at all times –but sometimes we are more aware of His presence. That sense of His presence is our great happiness. He shows Himself to believers and not to "the world."

The Lord sympathises with us. He knows our needs and our weaknesses. He has given us this gracious promise : "You have sorrow now but I will see You again, and then you will rejoice. No one can rob you of that joy." (John 16:22)

"Precious Lord Jesus, may we this day enjoy Your presence and love; come and stay with us always."

"Return, O Lord! How long will You delay?
Have mercy on Your servants, Lord, we pray.
O satisfy us with Your love always,
That we may sing, rejoicing all our days." ('Sing Psalms' 90:13-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Saturday, 23 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤศจิกายน


"จงอ้าปากของเจ้าให้กว้าง แล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม" (สดุดี 81:10)

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤศจิกายน

"จงอ้าปากของเจ้าให้กว้าง แล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม" (สดุดี 81:10 THSV2011)

ผู้เชื่อ "ควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ" (ลูกา 18:1 THSV2011)

เราเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์ของเรา และอธิษฐานขอสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในชีวิตของเรา เราขอจากพระองค์เพราะพระองค์เชิญชวนให้เราขอ และคาดหวังที่จะได้รับเพราะพระองค์สัตย์ซื่อ พระองค์ชื่นชมยินดีในชีวิตของเราและปรารถนาที่จะให้สิ่งดีแก่เรา พระเจ้ามองดูเราในฐานะลูกที่รักของพระองค์ และสัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราหรือที่เราสามารถใช้เพื่อเกียรติสิริของพระองค์

ขอให้เราทูลขอและกล่าวอ้างพระสัญญาแห่งพระคุณของพระองค์ พร้อมด้วยอธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระเจ้าของเราเป็น "ผู้ฟังและผู้ตอบคำอธิษฐาน"

"อให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเรา" (ฮีบรู 4:16 THSV2011)

"คุณกำลังเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
คุณนำคำอ้อนวอนที่ยิ่งใหญ่มาด้ว
ร้องขอพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์
ไม่มีใครเลยที่จะขอได้มากเกินไป"
(John Newton)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 23

"Open your mouth wide and I will fill it." (Psalm 81:10)

Believers "ought always to pray, and not to faint." (Luke 18:1)

We come to God as our Heavenly Father, and pray for all our needs. We ask of Him because He invites us to, and expect to receive because He is faithful. He rejoices over us to do us good. God looks upon us as His dear children, and promises to give us all we need, or can use for His glory.

Let us ask and plead His gracious promises, praying in the name of Jesus. Our God is "the hearer and answerer of prayer."

"Let us come boldly to the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace to help us." (Hebrew 4:16)

"You are coming to a King,
Large petitions with you bring
For His grace and power are such,
None can ever ask too much."
(John Newton)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 22 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤศจิกายน


"เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด" (เยเรมีย์ 30:11)

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤศจิกายน

"เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด" (เยเรมีย์ 30:11 THSV2011)

พ่อแม่ที่ดีทุกคนตีสอนลูกผู้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขสิ่งผิด ความบาปจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข และความรักแท้ก็นำมาซึ่งการแก้ไ

พ่อในสวรรค์ของเราตีสอนเราเมื่อเราทำผิด ไม่ใช่ด้วยความโกรธ แต่ด้วยความรักแท้ ไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อช่วยชีวิตเรา พระองค์รักเรา แต่พระองค์ไม่รักความบาปของเรา พระองค์กล่าวว่า "เรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจใหม่" (วิวรณ์ 3:19 THSV2011)

ขอให้เราสำนึกในพระคุณสำหรับการตีสอนของพระองค์ที่ส่งมาให้เราเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ พระองค์แก้ไขชีวิตของเราเพื่อผลดีแก่เรา ทำให้เราได้มีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์และเกียรติสิริของพระองค์

"ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น 
บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น 
เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี" (สดุดี 103:12-14 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 22

"I discipline you with justice." (Jeremiah 30:11)

Every good parent disciplines the child who needs correction. Sin needs to be corrected and love sends it.

Our Heavenly Father disciplines us when we do wrong –not in anger, but in love; not to destroy, but to save. He loves us- but not our sins. He says, "As many as I love I rebuke and chasten; be zealous therefore and repent." (Revelation 3:19)

Let us be thankful for His discipline is sent to purify and cleanse us. He corrects us for our good to enable us to share in His holiness and glory.

"As far as east is from the west, 
So far His love has borne away
Our many sins and trespasses
And all the guilt that on us lay.
Just as a father loves his child,
So God loves those who fear His name.
For He remembers we are dust,
And well He knows our feeble frame."
(Sing Psalms 103:12-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 21 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤศจิกายน


"เรามอบสันติสุขแก่พวกท่าน" (ยอห์น 14:27)

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤศจิกายน

"เรามอบสันติสุขแก่พวกท่าน" (ยอห์น 14:27 TNCV)

ผู้เชื่อเท่านั้นที่รู้จักกับความหวานชื่นของสันติสุขที่พระเยซูให้ สันติสุขกับพระเจ้าเป็นไปได้เพราะผลจากการสละชีวิตขององค์พระเยซูและการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของแต่ละคน มันเป็นจุดเริ่มต้นของสวรรค์ในจิตใจ ซึ่งก็คือมโนธรรมที่เปี่ยมด้วยสันติสุข เรามักจะได้รับสันติสุขนี้ในท่ามกลางความทุกข์ยาก และมันทำให้ภาระหนักทั้งสิ้นเบาลง และทำให้คนบาปได้มีความสุขในทุกสถานการณ์

โอ พระเยซู ขอประทานสันติสุขของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ในเช้าวันนี้

ผู้เชื่อเอ๋ย จงพึ่งพาพระเยซูเท่านั้นเพื่อจะได้รับสันติสุข "เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเรา" (เอเฟซัส 2:14 TNCV) จงเชื่อในพระคำของพระองค์ จงรับเอาการยกโทษของพระองค์ จงวางใจในการงานอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ จงตั้งเป้าที่จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์ "แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์" (ฟิลิปปี 4:7 TNCV)

"จงหันจากความชั่วร้ายและทำความดี
จงใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มา" (สดุดี 34:14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 21

"My peace I give to you." (John 14:27)

Only believers know the sweetness of the peace Jesus gives. Peace with God is made possible as a result of the sacrificial death of the Lord Jesus and the working of the Holy Spirit in the individual's heart. It is the beginning of heaven in the soul; a peaceful conscience. It is often given in the midst of trouble; and it lightens every burden and the sinner happy in every situation.

O Jesus, give us Your peace this morning.

Believer, look only to Jesus for peace, for "He is our peace." (Ephesians 2:14) Believe His Word, receive His forgiveness, trust in His perfect work, aim to show forth His praise, and "the peace which passes all understanding shall fill your mind." (Philippians 4:17)

"Depart and turn from evil paths
And practise what is right.
Desire to know the way of peace;
Pursue it with your might." (Sing Psalms 34:14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 20 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤศจิกายน


"พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" (มัทธิว 17:4)

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤศจิกายน

"พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" (มัทธิว 17:4)

นี่คือสิ่งที่เปโตรได้ร้องอุทานออกมาเมื่อท่านได้มีประสบการณ์อันดีเยี่ยมในการได้เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้า ดีจริงที่เราดำเนินชีวิตด้วยความสนิทสนมกับพระเจ้า ดีจริงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในประชากรของพระเจ้าและได้อยู่ในคริสตจักร ดีจริงที่เราได้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ และมีโอกาสรับใช้พระเยซู

พระเยซูได้รับเกียรติจากความอดทนของเราในความเจ็บป่วยหรือไม่? เมื่อนั้นเราควรกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่"

พระเจ้าได้รับเกียรติจากการงานของเราในแต่ละวัน และคำพยานถึงฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระเยซู ไม่ว่าเราจะเล็กน้อยเพียงใดหรือไม่? เมื่อนั้นเราอาจกล่าวว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่"

ใช่แล้ว คริสเตียน ดีจริงที่เราได้อยู่ในที่ใดๆ เพื่อพระเยซูจะได้รับเกียรติสิริ!

จงตั้งเป้าหมายที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ และเมื่อนั้นเราก็จะสามารถกล่าวได้ในทุกที่ว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่" แต่หากการอยู่ที่นี่นั้นดีจริง แล้วในสวรรค์เล่าจะดีเยี่ยมมากกว่านี้เพียงไร!

"พระองค์คือเยซู ผู้ต้นและผู้ปลาย
พระวิญญาณของพระองค์จะนำเรากลับบ้านอย่างปลอดภัย!
เราจะสรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่ที่ผ่านพ้นไป
และวางใจพระองค์สำหรับสิ่งที่กำลังมา"
(Joseph Hart, เพลง "How good is the God we adore")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 20

"Lord, It is good for us to be here." (Matthew 17:4)

This is what Peter exclaimed when he had a wonderful experience of the Glory of God. It is good to live and walk in communion with God. It is good to be numbered with God's people and be in church. It is good to be in the present world, and have opportunities of service for Jesus.

Is Jesus honoured by our patience in sickness? Then we should say, "Lord, it is good to be here."

Is God glorified by our daily work and testimony to the power and grace of Jesus, no matter how humble? Then we may say, "Lord, it is good to be here."

Yes, Christian, it is good to be anywhere so that Jesus is glorified!

Aim always to honour God, and then we can say everywhere, "Lord it is good to be here!" But if it is good to be here, how much more wonderful it will be in heaven!

"Tis Jesus the First and the Last
Whose Spirit shall guide us safe home!
We'll praise Him for all that is past,
And trust Him for all that's to come."
(Joseph Hart, hymn "How good is the God we adore")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 18 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน


"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน

"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5 TNCV)

หัวใจของเราโดยธรรมชาติเป็นเหมือนดินที่แห้งแล้ง ปราศจากพืชผล เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ความสวยงาม หรือผล หากปราศจากพระคุณของพระเจ้า แม้หลังจากที่เราได้เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้ว เรายังคงต้องการพระคุณของพระเจ้า ดังดินที่ต้องการน้ำค้าง "ไม่มีพระคุณ ก็ไม่มีผล"

พระเจ้าสัญญา "เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรม เพื่อที่จะทำให้เจ้ากลับมามีชีวิตชีวาด้วยความรักแท้ของเรา" พระเจ้าจะทำให้หัวใจอันแข็งกระด้างของเราอ่อนนุ่มลง พระองค์จะเตรียมหัวใจของเราให้รับเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระองค์ และทำให้เราเติบโตและเกิดผล

"จงเรียนรู้ โอจิตใจของข้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าบัญชา
ว่ามิใช่ความเชื่อดั่งทรายที่แห้งแล้ง
หากแต่เป็นผลแห่งสีสันของสวรรค์
ด้วยสิ่งนี้ เราพิสูจน์ได้ว่าพระคริสต์ที่เรารู้จักนั้นเป็นจริง
หากในย่างก้าวอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เราดำเนินไป
ความเชื่อของเราก็สำแดงออกด้วยวามรัก"
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 18

"I will be like the dew to Israel." (Hosea 14:5)

Our hearts, by nature, are like the dry barren earth. There can be neither spiritual life, beauty nor fruit without God's grace. Even after we have become believers in Jesus, we need God's grace as the earth needs dew. "No grace-no fruit."

God promises, "I will be like the dew to refresh you with My love." God will soften our hard hearts. He will prepare our hearts to receive the seed of His Word and cause us to grow and be fruitful.

"Learn, O my soul, what God demands
Is not a faith like barren sands,
But fruit of heavenly hue.
By this we prove that Christ we know,
If in His holy steps we go;
Faith works by love, if true."
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 17 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤศจิกายน


"ให้คืนดีกับพระเจ้า" (2 โครินธ์ 5:20)

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤศจิกายน

"ให้คืนดีกับพระเจ้า" (โครินธ์ 5:20 THSV2011)

พระเจ้าเป็นความรักแท้ พระองค์เกลียดชังความบาป ในความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับเรานั้น พระองค์ให้พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อบาปของเราและนำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

เมื่อเราสารภาพบาปของเราและยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเรา เราก็ได้คืนดีกับพระเจ้า

ผ่านทางความเชื่อในพระเยซู เราก็ได้รับการยกโทษบาปทั้งหมด ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งปลอบใจเราและสอนเรา ได้รับพระสัญญาแห่งนิรันดร์กาลในสวรรค์ และได้รับพระพรมากมายเหลือคณานัตามหนทางสู่สวรรค์นั้น!

เราพอใจที่จะดำเนินชีวิตห่างจากพระเจ้าหรือไม่? พระคำของพระองค์ที่มีต่อเราในเช้าวันนี้ คือ "จงกลับมาหาพระเจ้า"

"มีหนทางกลับสู่พระเจ้า
จากทางเดินอันมืดมิดแห่งบาป
มีประตูที่เปิดออก
และคุณอาจเปิดเข้าไปได้
ที่กางเขนบนภูเขานั้นคือที่ที่คุณจะเริ่มต้น
เมื่อคุณมาหาพระเยซูในฐานะคนบาปคนหนึ่ง"
(Eric Hubert Swinstead
เพลง "There's A Way Back To God")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 17

"Be reconciled to God." (2 Corinthians 5:20)

God is love. He hates sin. In His great love for us He gave His only begotten Son, Jesus, to die for our sins and reconcile us to God.

When we confess our sins and accept Jesus as our Lord and Saviour, we are reconciled to God.

Through faith in Jesus we have forgiveness of all sin, the Holy Spirit to comfort and teach us, the promise of Eternity in heaven, and countless blessings along the Way!

Are we content to walk at a distance from God? His Word to us this morning is"Come back to God."

"There's a way back to God
From the dark paths of sin.
There's a door that is open
And you may go in.
At Calvary's Cross is where you begin
When you come as a sinner to Jesus."
(Eric Hubert Swinstead, hymn "There's A Way Back To God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Saturday, 16 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤศจิกายน


"ลุกขึ้น ไปให้พ้น! เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า" (มีคาห์ 2:10)

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤศจิกายน

"ลุกขึ้น ไปให้พ้น! เพราะนี่ไม่ใช่ที่พักของพวกเจ้า" (มีคาห์ 2:10 TNCV)

ไม่มีที่พักอันถาวรสำหรับผู้เชื่ที่นี่ เรากำลังเดินทางผ่านเขตแดนของศัตรูไปสู่สวรรค์ เสียงหนึ่งที่ดังก้องในหูของเราทุกวัน คือ "ลุกขึ้น ไปให้พ้น"

ในแต่ละวัน เราควรมีความก้าวหน้า อย่าสะสมทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ต่สะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์!

หากคุณกำลังมีความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณที่ดี คุณสามารถคาดหวังว่าจะเจอความทุกข์ยากจาก "โลก"

ดาวิด ผู้ซึ่งทำนายการทนทุกข์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขียนว่า "เหล่าสุนัขรายล้อมข้าพระองค์ ... พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์" (สดุดี 22:16)

จงจำไว้ว่า "ถ้าเราอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย" (2 ทิโมธี 2:12)

"พระผู้ช่วย ครั้นเวลาแห่งเมืองศิโยน (สวรรค์)
ซึ่งข้าฯ เป็นสมาชิก ผ่านทางพระคุณ 
ยอมให้โลกหัวเราะเยาะและสงสาร
ข้าฯ จะถวายเกียรติพระนามพระองค์
ความพึงพอใจสูงสุดของโลกนี้ก็จืดจาง
รวมถึงทุกสิ่งที่โลกนี้โอ้อวดและแสดงออก
แต่ไม่มีใครเลย ยกเว้นบุตรของศิโยนเท่านั้น
ที่รู้จักกับความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและทรัพย์สมบัติอันถาวร"
(John Newton, เพลง "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 16

"Arise and depart, for this is not your rest." (Micah 2:10)

There is no permanent home for the believer here- we are on a journey through enemy territory to heaven. A voice is daily sounding in our ears, "Arise and depart."

Each day we should be making progress. Don't lay up treasures on earth- but lay them up in heaven!

If you are making good spiritual progress you can expect trouble from the "world".

David, in foretelling the Lord's sufferings wrote "My enemies surround Me like a pack of dogs-----they have pierced My hands and feet." (Psalm 22:16)

Remember "if we suffer with Him, we shall also reign with Him." (2 Timothy 2:12)

"Saviour, since of Zion's city* (*heaven)
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Your Name.
Fading are the world's best pleasures,
All it's boasted pomp and show;
Solid joys and lasting treasures
None but Zion's children know."
(John Newton, hymn "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 15 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 05 พฤศจิกายน


"แต่จงเจริญขึ้นในพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราและรู้จักพระองค์มากขึ้น" (2 เปโตร 3:18)

บทความสอนใจประจำวัน 05 พฤศจิกายน

"แต่จงเจริญขึ้นในพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราและรู้จักพระองค์มากขึ้น" (2 เปโตร 3:18 TNCV)

"จงอ่านพระคัมภีร์ของคุณ อธิษฐานทุกวัน แล้วคุณจะเติบโต เติบโต เติบโต" คำกล่าวจากเพลงสำหรับเด็กนี้ได้บอกเราอย่างชัดเจนถึงวิธีที่เราจะสามารถ "เติบโตในพระคุณและความรู้"

ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู เราจะต้องเติบโตในพระคุณทุกประการ ในความเชื่อ ความรู้ ความรักแท้ ความหวัง และความซื่อสัตย์

พระเยซูสนับสนุนให้เราขอ แล้วเราจะได้รับ

"ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์บริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทั้งปวงเมื่อข้าพระองค์วางใจในพระองค์ เพื่อว่าข้าพระองค์จะเปี่ยมล้นด้วยความหวังโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอที่ข้าพระองค์จะบริบูรณ์ด้วยความดี และสามารถช่วยผู้อื่นได้ (โรม 15:13-14) โอ ขอที่ข้าพระองค์จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธิ์เดช ในพระนามพระเยซู อาเมน"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 05

"Grow in grace and the knowledge of our Lord and Saviour, Jesus Christ." (2 Peter 3:18)

"Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow." The words of this children's song tell us clearly how we can "grow in grace and knowledge."

As believers in Jesus we are to grow in every grace, in faith, knowledge, love, hope and faithfulness.

Jesus encourages us to ask and we will receive.

"Heavenly Father, fill us with all joy and peace in believing, that we may abound in hope by the Holy Spirit. May we be full of goodness and able to help others. (Romans 15:13-14) O to be filled with the Holy Spirit and with power. In Jesus' name. Amen."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 14 November 2019

บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤศจิกายน


"จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน" (1 ซามูเอล 12:24)

บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤศจิกายน

"จงคิดใคร่ครวญถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน" (1 ซามูเอล 12:24 TNCV)

เรามีแนวโน้มที่จะจดจ่ออยู่กับวามทุกข์ยากของเรา และลืมพระเมตตาอันมากมายของพระเจ้า

พระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์เพื่เป็นพระผู้ช่วยของเรา พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นผู้นำทางและผู้เล้าโลมใจของเรา และให้พระคำของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องชี้ทางแก่เรา พระองค์ได้เรียกเราโดยพระคุณของพระองค์ เมื่อเรากำลังจะมุ่งหน้าไปยังนรก พระองค์ให้หัวใจใหม่แก่เราและยกโทษบาปของเรา พระองค์ได้ให้ความเชื่อเพื่อเราจะวางใจในพระสัญญาของพระองค์ พระองค์ได้จัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆ ให้แก่เรา แก้ไขความผิดพลาดของเรา และไม่มีสิ่งดีสิ่งใดที่พระองค์จะหวงไว้จากเรา

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหลุดพ้น จงคิดถึงความดีทั้งสิ้นของพระองค์ และถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ทุวัน พระองค์จะยังคงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อเรา และเราจะถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์

"เมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ ช้านานนับหลายพันปี
ยังมีเวลาร้องเพลงสรรเสริญ เท่ากันกับเมื่อเริ่มต้น"
(John Newton, เพลง "Amazing Grace")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 14

"Think of all the wonderful things He has done for You." (1 Samuel 12:24)

We have a tendency to concentrate on our miseries and forget God's many mercies.

God gave His Son to be our Saviour. He has given the Holy Spirit to be our Guide and Comforter and His Word to give us direction. He called us by His Grace when we were heading to hell. He gave us new hearts and pardoned our sins. He has given us faith to trust His promises. He has supplied all our needs, corrected our mistakes, and no good thing has He kept from us.

Our God is the God of Salvation. Think of all His goodness and glorify Him daily. He will yet do even greater things for us and we shall glorify Him throughout Eternity.

"When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise 
Than when we first begun."
(John Newton, hymn "Amazing Grace")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie