Saturday, 21 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 21 กรกฎาคม

"จงติดสนิทอยู่กับเรา" (ยอห์น 15:4)

บทความสอนใจประจำวัน 21 กรกฎาคม

"จงติดสนิทอยู่กับเรา" (ยอห์น 15:4 THSV2011)

โดยธรรมชาติ เราอยู่ห่างไกลจากพระคริสต์ แต่โดยพระคุณ เราตอบรับคำเชิญของพระองค์และมาหาพระองค์ เพราะเรารู้ว่าเราจำเป็นต้องมีพระองค์

เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้เราปลอดภัยและสุขใจได้ นอกเหนือไปจากการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู และเราจึงอธิษฐานที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

พระองค์ต้อนรับเรา เทความรักแท้ของพระองค์ลงมาสู่หัวใจของเรา และเราก็กลายเป็นอวัยวะของ "ร่างกายของพระองค์ นั่นคือคริสตจักร

พระองค์สอนเราให้พักอาศัยอยู่ในพระองค์ด้วยการดำรงชีวิตในการพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นเชิงและในการสนิทสนมกับพระองค์ทุกวันผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน ด้วยการติดสนิทกับพระองค์ในความรักแท้เ พราะพระองค์เป็นพระผู้ช่วย พระเจ้า และสหายที่เรารักยิ่ง และด้วยกาเป็นพยานถึงความเชื่อที่เรามีในพระองค์กับคนอื่นๆ

เราจะต้องติดสนิทกับพระเยซูเพื่ที่เราจะก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ จงจับจ้องมองดูพระเยซูทุกที่และทุกเวลา

"จงเพ่งมองไปที่พระเยซู
มองดูพระพักตร์อันงดงามของพระองค์
แล้วสิ่งต่างๆ บนโลกนี้จะหมองไปอย่างน่าประหลา
เมื่อเทียบกับพระสง่าราศีและพระคุณของพระองค์"
(Helen H Lemmel, เพลง "Turn Your Eyes Upon Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 21

"Abide in Me" (John 15:4)

By nature we are far from Christ; by grace we accept His invitation, and come to Him knowing our need of Him.

We see that nothing but union with Jesus can make us safe and happy; and so we pray to be one with Him.

He receives us, pours His love into our hearts and we become members of His"body"- the church.

He teaches us to remain in Him, by living in absolute dependence on Him and daily fellowship with Him by reading the Bible and prayer; by sticking fast to Him in love as our dearly loved Saviour, God and Friend; and by witnessing to others of our faith in Him.

We must abide in Jesus to progress spiritually. Keep looking to Jesus at all times, and in all places.

"Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face.
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace."
(Helen H Lemmel, hymn "Turn Your Eyes Upon Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 20 July 2018

Daily Remembrancer by J. Smith, July 20 (บทความสอนใจประจำวัน 20 กรกฎาคม)

"จงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลอง" (ลูกา 22:40)

บทความสอนใจประจำวัน 20 กรกฎาคม

"จงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลอง" (ลูกา 22:40 THSV2011)

การทดลองเป็นการทดสอบเรา ซาตานเป็นศัตรูของเรา มันใช้ทุกหนทางที่มีที่จะดึงดูดเราให้ทำบาป และดังนี้เราจึงอยู่ในอันตรายเสมอ

การทดลองของซาตานมักจะมาอย่างเฉียบพลัน รุนแรง หลอกลวง และถูกจังหวะเวลา เพื่อที่จะทำให้เราล้มลงในสถานการณ์นั้นๆ และเราก็มีความโน้มเอียงที่จะถูกนำให้หลงผิดไปเช่นกัน เพราะหัวใจของเราอ่อนแอ เปลี่ยนแปลงง่าย และมีแนวโน้มที่จะทำชั่ว

ขอให้เราระมัดระวังให้ดี มีคริสเตียนมากมายเพียงไรที่ทำให้พระเจ้าเสียกียรติสิริด้วยการทำบาป พระเจ้าสามารถพิทักษ์รักษาและช่วยให้เรารอดพ้นได้ พระองค์ได้สัญญาไว้กับเรา แต่ในทุกคำสัญญาก็มีการอธิษฐานระบุไว้ด้วย

พี่น้องที่รัก จงระลึกทุกวันว่าคุณมีศัตรูที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง มันจะใช้ทั้งคนชอบธรรมและคนบาปในการนำให้คุณหลงผิดไป จงอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมา อย่างกระตือรือร้น และอย่างไม่หยุดยั้ง พระเจ้าสัตย์ซื่อ และจะเปิดหนทางให้คุณหลีกหนีได้

"อย่ายอมแพ้การทดลอง ถ้ายอมแพ้จะบาป
เมื่อชนะครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปยิ่งง่าย
สู้ความใคร่ของใจกาย ต่อสู้ใจดื้อด้าน
จงไว้ใจพระเยซู ผู้ทรงช่วยให้มีชัย"
(Horatio R. Palmer, เพลง "อย่ายอมแพ้การทดลอง")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 20

"Pray that you will not give in to temptation." (Luke 22:40)

Temptations are trials. Satan is our enemy; he uses every possible way to draw us into sin; and so we are always in danger.

Satan's temptations are sudden- powerful- deceptive- and so timed to fall in with our particular circumstances. Also, because our hearts are weak, changeable and prone to evil we are liable to be led astray.

Let us be on guard- how many great Christians have dishonoured God by sinning. God is able to preserve and deliver us. He has promised; but prayer is implied in every promise.

Beloved, daily remember you have a crafty enemy; he will use saints and sinners to lead you astray. Pray simply, earnestly and without ceasing. God is faithful, and will make a way for your escape.

"Yield not to temptation, for yielding is sin;
Each victory will help you some other to win;
Fight manfully onward; dark passions subdue;
Look ever to Jesus, He will carry you through.
Ask the Saviour to help you,
Comfort, strengthen, and keep you;
He is willing to aid you;
He will carry you through."
(Horatio R. Palmer, Hymn "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Thursday, 19 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 19 กรกฎาคม

"พวกท่านรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์" (1 เปโตร 1:8)

บทความสอนใจประจำวัน 19 กรกฎาคม

"พวกท่านรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์" (1 เปโตร 1:8 THSV2011)

เราไม่เคยเห็นพระเยซู แต่เราได้เชื่อวางใจในพระคำของพระองค์

เรารักพระองค์ผู้ที่รักราก่อน พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งได้รับการยกชูตั้งแต่นิรันดร์กาล พระองค์เป็นผู้ที่ช่วยให้คนบาปที่หลงทางได้หลุดพ้นด้วยความเต็มใจ พระองค์ได้รับสภาพเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรา ทนทุกข์ และยอมตายเพื่อเรา พระองค์เปี่ยมด้วยความรักแท้ ฤทธิ์อำนาจ ความเมตตาสงสาร และการสถิตอยู่ของพระองค์ก็คือสวรรค์

เรารักความหลุดพ้นอันล้ำค่าที่พระองค์ได้ให้แก่เราเปล่าๆ โดยสมบูรณ์แบบ และเต็มด้วยเกียรติสิริ

เรารักครอบครัวที่เกิดจากสวรรค์ของพระองค์ผู้ซึ่งเป็นเหมือนกับพระองค์และเป็น "ผู้ประเสริฐในแผ่นดินโลก" (สดุดี 16:3)

โอ ขอที่ข้าพระองค์จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้น! ขอที่ข้าพระองค์จะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ สุดความคิด สุดจิต สุดกำลัง และขอที่ข้าพระองค์จะแสดงออกถึงความรักแท้นี้ด้วยการมีชีวิตอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ใช้การได้

"ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า 
พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่" (สดุดี 116:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 19

"You love Him even though you have never seen Him." (1 Peter 1:8)

We have never seen Jesus, but we have believed His Word.

We love Him who first loved us; as the only-begotten Son of God, who was exalted from everlasting; as the voluntary Saviour of lost sinners, who became human like us, suffered and died for us. He is loving, powerful, compassionate, and His presence is heaven.

We love His precious salvation; in its freeness,-completeness – and glory.

We love His promises; which fill us with peace.

We love His holy laws; which call us to holiness.

We love His heaven-born family; who are like Him-and are "the excellent of the earth." (Psalm 16:3)

Oh, to love Him more! To love Him with all our hearts, minds, souls, and strength and to show our love by holy and useful lives

"I love the Lord because He heard my voice;
He listened when I cried to Him for aid.
I'll call on Him as long as I shall live,
Because He turned to hear me when I prayed." (Psalm 116:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 18 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 18 กรกฎาคม

"คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5:8)

บทความสอนใจประจำวัน 18 กรกฎาคม

"คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว 5:8 THSV2011)

ความเชื่อคือสิ่งที่ชำระหัวใจของเราให้บริสุทธิ์ เราเพลิดเพลินกับการยกโทษบาป สันติสุข และมิตรภาพกับพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ ความเชื่อชำระล้างมโนธรรมของเราจากการงานแห่งความตายและช่วยเราให้รอดพ้นจากการลงโทษทั้งสิ้น ความเชื่อได้รับความจริงของพระเจ้าและพระเยซูก็เป็นความจริง เราได้รับฤทธิ์อำนาจในการเป็นบุตรของพระเจ้า

เราชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า กล่าวอ้างพระสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้า และตั้งตารอคอยที่จะเข้าสู่สวรรค์ ทุกคนที่มีความหวังใจเช่นนี้ก็ชำระชีวิตของเขาเองให้บริสุทธิ์เหมือนพระคริสต์ผู้บริสุทธิ์ มโนธรรมของเขาก็อ่อนไหว ความตั้งใจของเขาก็ซื่อตรง และหัวใจของเขาก็สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า เขายอมสละทุกสิ่งเพื่อที่ชีวิตองเขาจะปราศจากบาปเพราะเขาปรารถนาความบริสุทธิ์

เขาป็นสุข เขาจะได้เห็นพระเจ้าและได้สุขสันต์กับพระองค์ผู้เป็นพระบิดาในสวรรค์ของเขาตลอดกาล แล้วเขาก็จะได้อยู่กับพระเจ้าของเขา และเป็นเหมือนพระองค์ในความบริสุทธิ์ ความสุข และเกียรติสิริ

"โอ พระเยซู ข้าฯ เพ่งมองพระคุณที่สมบูรณ์แบบของพระองค์
ขอทรงอวยพรข้าฯ ด้วยการทำให้ใจของข้าฯ บริสุทธิ์
เพื่อที่เมื่อข้าฯ แลดูพระองค์ในเวลานี้
ข้าฯ จะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในไม่ช้า
ข้าฯ จะเพ่งดูความงดงามอันเต็มด้วยพระเกียรติสิริของพระองค์ทั้งสิ้น
และข้าฯ จะเห็นพระเจ้าตลอดกาล!"
(Charles Wesley)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 18

"God blesses those whose hearts are pure, for they will see God." (Matthew 5:8)

It is faith that purifies the heart; through faith we enjoy pardon, peace, and friendship with God; it clears the conscience from dead works, and delivers from all condemnation. It receives the truth of God, and Jesus is the truth; and we receive power to be children of God.

We rejoice in our relationship with God, claim God's gracious promises, and look forward to heaven; and all who have this hope purify themselves even as Christ is pure. Their consciences are tender, their intentions are honest, and their hearts are sound in God's Word. They would give all to be free from sin, for they long for holiness.

They are blessed. They shall see God, and enjoy Him as their heavenly Father for ever. Then they shall be with their God; and be like Him in purity, happiness and glory.

"Jesus, Your crowning grace impart;
Bless me with purity of heart,
That now beholding You,
I soon may see you face to face,
On all Your glorious beauties gaze,
And God for ever see!" 
(Charles Wesley)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 17 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 17 กรกฎาคม

"พยานผู้ซื่อสัตย์" (วิวรณ์ 1:5)

บทความสอนใจประจำวัน 17 กรกฎาคม

"พยานผู้ซื่อสัตย์" (วิวรณ์ 1:5 THSV2011)

พระเจ้าพระบิดาให้พระเยซูแก่เรา เพื่อเป็นพยานกับถึงความรักแท้ของพระองค์

"พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16 THSV2011)

เพื่อเป็นพยานถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนบาป

"เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย" (ยอห์น 6:40 THSV2011)

เพื่อเป็นพยานถึงความปีติยินดีองพระเจ้าในการทำให้ประชากรของพระองค์มีความสุข

"ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน" (ลูกา 12:32 THSV2011)

พระองค์เยซูสัญญาว่าพระเจ้าและพระบิดาของเราจะทำเพื่อเราและให้สิ่งจำเป็นทั้งหมดแก่เรา 

พระเยซูเป็นพยานผู้สัตย์ซื่อและเป็นสหายผู้เปี่ยมไปด้วยเกียรติสิริ ขอให้เราเป็นพยานเพื่อพระองค์ ดังเช่นที่พระองค์ได้เป็นพยานเพื่อพระบิดา

"จิตใจของข้าฯ อ่อนแรง และความคิดอันร้อนรนของข้าฯ เยือกเย็น 
แต่เมื่อข้าฯ เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น ข้าฯ จะสรรเสริญพระองค์อย่างที่ข้าฯ ควรทำ 
จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าฯ จะประกาศความรักแท้ของพระองค์ทุกลมหายใจ 
และขอเสียงดนตรีแห่งพระนามของพระองค์คืนความสดชื่นให้แก่จิตใจองข้าฯ ยามสิ้นลมหายใจ
(John Newton, เพลง "How sweet the Name of Jesus sounds")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 17

"The faithful witness." (Revelation 1:5)

God, the Father, gave Jesus to testify to us of His love: "For God loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have Eternal Life." (John 3:16)

To witness to God's will with regard to sinners: "This is the will of Him that sent Me, that everyone who ---believes on the Son, may have Everlasting Life, and I will raise Him up at the last day." (John 6:40)

To witness to God's delight in making His people happy; "Fear not, little flock, it is your Father's good pleasure to give you the Kingdom." (Luke 12:32)

He promised that our God and Father will do for us, and give us, all that we need.

Jesus is the Faithful Witness, and our Glorious Friend. Let us witness for Him, as He does for His Father.

"Weak is the effort of my heart, and cold my warmest thought: 
But when I see You as You are, I'll Praise You as I ought. 
Till then I would Your love proclaim with every fleeting breath: 
And may the music of Your name, refresh my soul in death." 
(John Newton, hymn "How sweet the Name of Jesus sounds")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 16 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 16 กรกฎาคม

"จงถ่อมใจต่อกันและกัน" (1 เปโตร 5:5)

บทความสอนใจประจำวัน 16 กรกฎาคม

"จงถ่อมใจต่อกันและกัน" (1 เปโตร 5:5 TNCV)

เป็นสิ่งสำคัญที่เรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเล็กน้อยของตัวเราเอง เกี่ยวกับความไม่คู่ควรของเรา และเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยพระเมตตาของพระเจ้าตลอดเวลาของเรา

เราจำเป็นต้องมีจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและสงบเยือกเย็นซึ่งมีค่ายิ่งนักในสายตาของพระเจ้า (1 เปโตร 3:4) ดังนั้นเราจึงรู้สึกขอบคุณสำหรัความดีของพระเจ้าแม้เมื่อเราเผชิญการทดลอง เราพึงพอใจสำหรับส่วนที่เราได้รับและสำหรับสิ่งต่างๆ ที่เรามี เราพึ่งพาองค์พระเยซูเจ้าจนเป็นนิสัย และระลึกถึงทั้งหมดที่พระองค์ได้สละเพื่อความหลุดพ้นของเรา รวมทั้งระลึกว่าเราจะมีสภาพเช่นไรเมื่อเราได้อยู่กับพระองค์ในเกียรติสิริเร็วๆ นี้

ความถ่อมใจเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนบาปที่ได้หลุดพ้นโดยพระคุณของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับผู้ที่ถ่อมใจ พระองค์ให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ ผู้ที่ถ่อมใจจะได้รับการยกชู ความถ่อมใจดึงดูดความสนใจของพระเจ้าและนำพระพรของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์

"แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน 
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า 
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์" (สดุดี 70:5 THSV2011) 
J. Smith (ปรับปรุงโดย Alina McKenzie)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 16

"Be clothed with humility." (1 Peter 5:5)

It is important to have a right understanding of our own littleness; of our unworthiness; and of our constant dependence on the mercy of God.

We need to have a meek and quiet spirit, which is in God's sight very precious (1 Peter 3:4). Thus we acknowledge God's goodness even when facing trials; we are content with our lot and with such things as we have. We habitually look to the Lord Jesus and remember all He sacrificed for our salvation, and what we shall soon be with Him in glory.

Humility is most appropriate for a sinner saved by God's grace, for God has promised that He will live with the humble. He gives grace to the humble. The one who is humble will be exalted. Humility attracts God's notice, and brings down God's blessing.

"Yet I am poor and needy; 
Come quickly, God, I pray. 
You are my God and Saviour; 
O Lord, do not delay." (Psalm 70:5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 15 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 15 กรกฎาคม

"เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์" (สดุดี 56:3)

บทความสอนใจประจำวัน 15 กรกฎาคม

"เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์" (สดุดี 56:3 THSV2011)

เราอาจมีความกลัวมากมาย แต่เราควรทำตามแบบอย่างความแน่วแน่ของดาวิด องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราวางใจ และพระองค์สมควรที่จะได้รับความวางใจตลอดเวลา

ช่างยิ่งใหญ่เสียจริงเมื่อเราสามารถกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะเชื่อมั่นในพระสัญญาอันสัตย์ซื่อของพระบิดาในสวรรค์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมอบทุกอย่างไว้ให้อยู่ในมือขององค์พระผู้ช่วยของข้าพเจ้า"

ขอให้เราวางใจในพระเจ้า ไม่ว่าเราจะรู้สึกเช่นไร พระเจ้าของเราได้กล่าวว่า "จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์" (อิสยาห์ 26:4 THSV2011)

ขอให้เราแสวงหาพระคุณ เพื่อที่เราจะสามารถกล่าวพร้อมกับโยบได้ว่า "ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็ยังวางใจในพระองค์" (โยบ 13:15 TKJV)

"ใครที่วางใจในพระเจ้าผู้เป็นที่อาศัยที่แข็งแรงมั่นคงและครอบครองสวรรค์และโลก
ใครที่มองดูพระคริสต์ที่อยู่เบื้องบนด้วยความรักแท้ เขาผู้นั้นก็จะไม่มีความกลัวที่ทำให้ใจทุกข์ระทม" 
(Joachim Magdeburg, เพลง "Who Trusts In God, A Strong Abode")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 15

"Whenever I am afraid, I will put my trust in You." (Psalm 56:3)

We may have many fears, but we should take up David's resolve. Our Lord is the only proper object of trust, and He should be trusted at all times.

It is great when we can say, "I will depend on the faithful promises of my loving Heavenly Father; I will leave all in my Saviour's hands."

Let us trust in God- no matter how we feel. Our God has said, "Trust in the Lord for ever." (Isaiah 26:4)

Let us seek grace to say with Job, "Though He slay me, yet will I trust in Him." (Job 13:15)

"Who trusts in God, a strong abode, in Heav'n and earth possesses;
Who looks in love to Christ above, no fear his heart oppresses." 
(Joachim Magdeburg, hymn "Who Trusts In God, A Strong Abode")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 14 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 14 กรกฎาคม

"ชนชาติของเราไม่ยอมรับรู้ถึงความห่วงใยของเราที่มีต่อพวกเขา" (อิสยาห์ 1:3)

บทความสอนใจประจำวัน 14 กรกฎาคม

"ชนชาติของเราไม่ยอมรับรู้ถึงความห่วงใยของเราที่มีต่อพวกเขา" (อิสยาห์ 1:3แปลจาก NLT)

อะไรที่เราควรจะรับรู้?

แน่นอน เราควรจะรับรู้สิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำเพื่อเรา พระองค์ได้ช่วยจิตวิญญาณของเรให้พ้นจากความตาย ตาของเราให้พ้นจากน้ำตา และเท้าของเราให้พ้นจากการสะดุดล้มลง เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตต่อหน้าพระเจ้าในดินแดนของคนเป็

เราควรจะรับรู้ว่าพระเจ้าในฐานะผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา พระเจ้าแห่งพันธสัญญา และพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยพระคุณของเราด้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อเราอย่างไร

เราควรจะรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ปกครองดูแลสูงสุดที่ควบคุมจักรวาลไว้ พระองค์บริหารจัดการทุกเหตุการณ์ ไม่มีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นได้ ไม่มีที่สำหรับความบังเอิญ แต่ทุกสิ่งได้รับการนำทางโดยพระปัญญาอันไร้ขีดจำกัด และความรักแท้ที่อยู่ทุกแห่งหน

เหตุใดเราจึงไม่รับรู้สิ่งนี้? ก็เพราะหัวใจของเรามักจะไม่ซื่อตรงและเต็มไปด้วยค่านิยมของโลก ความคิดของเราได้รับผลกระทบจากความเห็นที่ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ และเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยสายตา ไม่ใช่ด้วยความเชื่อ ด้วยวิธีนี้เองที่เราทำให้พระเจ้าเสียพระเกียรติ และจิตใจของเราก็ถูกนำให้หลงไป

"เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 
ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืน" (สดุดี 92:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 14

"My people don't recognize My care for them." (Isaiah 1:3)

What should we recognize?

Surely, what great things the Lord has done for us; He has delivered our souls from death, our eyes from tears, and our feet from falling, that we may walk before God in the land of the living.

How God, as our Creator, Preserver, covenant God , and gracious Father, provides for us.

That He is the supreme and universal Governor; arranging and managing every event; accident can never happen, chance can have no place, but all is directed by infinite wisdom and omnipresent love.

Why do we not recognise this? Because our hearts are often false and worldly; our minds are influenced by unbiblical notions; and we try to walk by sight and not by faith. In this way we dishonour God; and our souls are misled.

"It is good to praise the Lord 
And make music to Your Name, O most High, 
To proclaim Your love in the morning, 
And Your faithfulness at night." (Psalm 92:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 13 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 13 กรกฎาคม

"นี่แน่ะ เราได้ตั้งเขา...เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการของชนชาติทั้งหลาย" (อิสยาห์ 55:4)

บทความสอนใจประจำวัน 13 กรกฎาคม

"นี่แน่ะ เราได้ตั้งเขา...เป็นหัวหน้าและเป็นผู้บัญชาการของชนชาติทั้งหลาย" (อิสยาห์ 55:4 THSV2011)

เราไม่รู้ทางไปบ้านของพระบิดาในสวรรค์ของเรา แต่พระองค์ส่งพระยซูมาเพื่อ "นำคนตาบอดทั้งหลาย ไปในทางที่เขาทั้งหลายไม่รู้จัก" (อิสยาห์ 42:6 THSV2011)

มีความยากลำบากมากมาย แต่พระเยซูมาเป็นผู้นำของเรา กล่าวว่า "เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้" (อิสยาห์ 46:4 THSV2011)

เราเห็นความห่วงใยของพระบิดาในสวรรค์ของเราเกี่ยวกับสวัสดิภาพของเราพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อนำเราจากโลกนี้ไปสู่คริสตจักร จากบาปไปสู่ความบริสุทธิ์ จากความโกรธของพระเจ้าที่มีต่อวามบาปไปสู่ความรักแท้ของพระองค์

พระองค์นำคนของพระองค์ทั้งหมดไปยังบ้านแห่งการอธิษฐาน ไปยังความรักแท้ของพระเจ้า และไปยังคฤหาสน์แห่งเกียรติสิริที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์นำเราให้ต่อสู้กับซาตานและเราก็มีชัยชนะ ให้ต่อสู้กับตัณหาและเราก็พิชิตได้

พระองค์นำเราไปในทางที่พระองค์ปด้วยพระองค์เองและตามรอยเท้าของฝูงแกะของพระองค์ตามกำลังของเร เพื่อที่จะตรึง "ตัวตนเก่า" ว้ที่กางเขน พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพและให้กำลัง "ตัวตนใหม่"

ขอพระองค์นำข้าพระองค์ไปในความจริงและสอนข้าพระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ (สดุดี 25:5)

"ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมรรคาของพระองค์ ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ" (สดุดี 25:4-5 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 13

"Behold, I have given Him as a Leader to the people." (Isaiah 55:4)

We don't know the way to our Heavenly Father's house, but Jesus is sent to"lead the blind by a way they do not know." (Isaiah 42:16)

There are many difficulties but Jesus comes as our Leader, saying, "I will carry, and will deliver you." (Isaiah 46:4)

We see our Heavenly Father's concern for our safety. He sent His only Son to lead us from the world to the church, from sin to holiness, from God's anger against sin to His love. He leads all His own to the house of prayer, to God's love, and to the mansions of endless glory. He leads us against Satan, and we overcome; against lust, and we conquer. He leads us in the way He went Himself; in the footsteps of His flock; as we are able to bear; so as to crucify"the old man," and revive and strengthen "the new."

Lead me in truth and teach me, for You are my God. (Psalm 25:5)

"O Lord, reveal to me Your ways,
And all Your paths help me to know.
Direct and guide me in Your truth;
Instruct me in the way to go." (Psalm 25:4-5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 12 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 12 กรกฎาคม

"ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ" (สุภาษิต 28:14)

บทความสอนใจประจำวัน 12 กรกฎาคม

"ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ" (สุภาษิต 28:14 TNCV)

ความยำเกรงพระเจ้าหลั่งไหลมาจากพระคุณของพระเจ้า มันเป็นความเกรงกลัวแบบเด็กๆ ผู้ซึ่งไม่ปรารถนาที่จะทำให้ผู้ปกครองที่มีความปรานีและความรักแท้ห้แก่เขาต้องผิดหวังไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

พระเจ้าของเราให้ความยำเกรงนี้แก่ทุกคนที่พระองค์รัก และผลที่ตามมาก็คือพวกเขาเกรงกลัวที่จะล่วงละเมิดพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของพวกเขา เกรงกลัวที่จะทำให้พระผู้ช่วยที่เปี่ยมด้วยพระคุณของพวกเขาต้องเสียเกียรติ หรือเกรงกลัวที่จะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ปลอบใจต้องเสียใจ

พวกเขายำเกรงเพราะกลัวว่าจิตใจของพวกเขาเอง โลกนี้ หรือสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจะนำให้พวกเขาหลงห่างจากทางของพระเจ้า พวกเขาเกรงกลัวที่จะวางใจวิจารณญาณของพวกเขาเอง พวกเขาเคารพยำเกรงพระคำของพระเจ้า คนที่ยำเกรงพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสุข เขาเพลิดเพลินกับสันติสุขที่มั่นคง

โอ ขอทรงประทานความยำเกรงพระองค์ซึ่งจะครอบครองหัวใจของข้าพระองค์และพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ไว้ในทุกหนทางที่จะเดินไป

มีความมั่นใจอย่างยิ่งและสันติสุขที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่ยำเกรงงค์พระผู้เป็นเจ้า

"ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต แต่ดวงตาของข้าพระองค์จับจ้องที่พระองค์
ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ ขออย่าทรงยอมให้ข้าพระองค์ตายไป" (สดุดี 141:8 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 12

"Happy are those who fear to do wrong." (Proverbs 28:14)

Godly fear flows from God's grace. It is the fear of a child, who would not on any account wish to upset a kind and loving parent.

Our God gives this to all whom He loves; and they consequently fear to offend God, their Father; dishonour their gracious Saviour; or bring sadness to the Holy Spirit, the Comforter.

They fear lest they should be led astray from God, by their own hearts; by the world; or by anything that should happen to them. They fear to trust their own judgments; they reverence God's Word. Happy is the one who always fears God. He enjoys a solid peace.

Oh, for godly fear to rule my heart, and preserve my goings.

In the fear of the Lord, there is is strong confidence and lasting peace.

"But now, O Sovereign Lord. 
On You I fix my gaze; 
Do not deliver Me to death- 
You are my help always." (Psalm 141:8)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 11 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 11 กรกฎาคม

"ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์" (สดุดี 29:11)

บทความสอนใจประจำวัน 11 กรกฎาคม

"ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์" (สดุดี 29:11 THSV2011)

พระเจ้าได้สัญญากับประชากรของพระองค์ว่า "พลังวังชาของท่านจะอยู่คู่คืนวันของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:25 TNCV)

พระองค์ให้เพราะพวกเขาเป็นประชากรของพระองค์ดังเช่นที่พ่อจะให้แก่ลูกของเขา พระองค์จะไม่มีวันทำให้พวกเขาผิดหวัง พระองค์ได้สั่งให้พวกเขาอธิษฐาน และพระองค์จะไม่ปฏิเสธพวกเขา พระองค์จะให้กำลังอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความจำเป็นของเขาพระเจ้าได้สัญญาที่จะให้กำลังแก่ประชากรของพระองค์ ใช่แล้ว พระองค์เองเป็นกำลังของพวกเขา

เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอให้เราต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ มองไปข้างหน้าด้วยความชื่นบาน แบกทุกกางเขนไว้ด้วยความอดทน อธิษฐานอย่างกระตือรือร้น พระเจ้าได้กล่าวไว้ ซึงผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยได้พิสูจน์แล้วว่าคำสัญญาของพระองค์เป็นจริง แต่ซาตานเป็นผู้โกหก ผู้หลอกลวง และพยานเท็จที่คอยใส่ร้ายพระเจ้า

ขอให้เรายืนหยัดต่อสู้กับซาตานแล้วมันจะหนีเราไป พระบิดาในสวรรค์ของเราเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราในทุกการทดลอง

"พระยาห์เวห์จอมทัพสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของเรา" (สดุดี 46:7 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 11

"The Lord will give strength to His people." (Psalm 29:11)

God has promised His people that "As their days, so shall their strength be." (Deuteronomy 33:25)

He gives because they are His people, as the father to his children. He will never disappoint them. He has commanded them to pray, and He will not refuse them. He will give strength sufficient – suitable to their needs. God has promised to give strength to His people; yes, to be Himself their strength.

Then let us fight with courage; look forward joyfully; bear every cross patiently; pray earnestly. God has spoken- believers in every age have proved His promises true – Satan is a liar, a deceiver, a false witness against God.

Let us resist Satan, and he will flee from us. Our Heavenly Father is our support in every trial.

"The Lord Almighty is with us
To strengthen and sustain;
For Jacob's God our strong defence
And fortress will remain." (Psalm 46:7)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 10 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 09 กรกฎาคม

"เราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเรา" (อิสยาห์ 46:10)

บทความสอนใจประจำวัน 09 กรกฎาคม

"เราจะทำทุกสิ่งตามความประสงค์ของเรา" (อิสยาห์ 46:10 THSV2011)

แผนการของพระเจ้าจะต้องคงอยู่ และทุกสิ่งจะสำเร็จตามนั้น

พระองค์ปีติยินดีในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์และหวังใจในความเมตตาของพระองค์ พระองค์เลือกพวกเขาให้ได้เพลิดเพลินกับความหลุดพ้นในพระเยซู ซึ่งเป็นไปตามความพอใจอันดีของพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทำให้ความยินดีอย่างยิ่งในความดีของพระองค์ พร้อมทั้งผลของความเชื่อและฤทธิ์อำนาจเกิดขึ้นในชีวิตของเรา พระองค์ยินดีที่จะช่วยประชากรของพระองค์ให้หลุดพ้นด้วยความหลุดพ้นนิรันดร์ พระองค์ยินดีเมื่อเราเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

ความพอใจอันดีของพระบิดาคือที่จะให้แผ่นดินสวรรค์แก่เรา ทั้งทูตสวรรค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ มนุษย์ที่ดีและที่เลว และแม้แต่มาร ล้วนทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความพอใจของพระองค์

ขอให้เราปีติยินดีในการถวายเกียรติสิริแด่พระองค์

"พระเจ้าเคลื่อนไหวในวิธีที่ลึกลับ
พระองค์สำแดงการอัศจรรย์
พระองค์ฝังรอยพระบาทของพระองค์ไว้ในทะเล และขี่บนพายุ
ฤทธิ์อำนาจและพระปัญญาของพระองค์นั้น
จะทำให้คำปรึกษาสูงสุดแห่งพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ"
(William Cowper, เพลง "God Moves In A Mysterious Way")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 09

"I will do all My pleasure." (Isaiah 46:10)

God's plans must stand and will all be fulfilled.

He delights in those who fear Him, and hope in His mercy. He chose them to enjoy His salvation in Jesus, according to the good pleasure of His will. He will fulfil in us all the good pleasure of His goodness, and the work of faith and power. He is pleased to save His people with an everlasting salvation. He is pleased when we obey His commands.

It is our Father's good pleasure to give us the kingdom. The angels who are His ministers; men, good and bad; and even devils, serve God's purposes. For His pleasure all things are and were created.

Let us delight in glorifying Him.

"God moves in a mysterious way,
His wonders to perform;
He plants His footsteps in the sea,
And rides upon the storm;
His power and wisdom will fulfil
The utmost counsel of His will."
(William Cowper, hymn "God Moves In A Mysterious Way")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 8 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 08 กรกฎาคม

"จงมุ่งหาความรัก" (1 โครินธ์ 14:1)

บทความสอนใจประจำวัน 08 กรกฎาคม

"จงมุ่งหาความรัก" (1 โครินธ์ 14:1 THSV2011)

จงมุ่งหาความรักแท้ต่อพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นแหล่งของความดีเลิศทุกประการ ต่อพระเยซูผู้ซึ่งได้นำเราสู่ความหลุดพ้น ต่อผู้เชื่อทั้งหลายโดยเห็นแก่พระองค์และเพราะพวกเขาเป็นลูกของพระองค์ และต่อคนบาปทั้งหลายเพราะพระองค์สั่งเราไว้ เราได้รับคำสั่งให้รักพระเจ้าและเพื่อนบ้านและแม้แต่ศัตรูของเร

ความรักแท้ไม่ได้เกิดจากความพยายามของมนุษย์ แต่หลั่งไหลมาจากพระคุณ เราจะเติบโตในความสุขและความบริสุทธิ์ด้วยการรักผู้อื่น พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้ความรักแท้นี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการตอบคำอธิษฐานของผู้เชื่อ

ขอให้เราสำแดงความรักแท้ต่อประชากรของพระเจ้าเพื่อพระองค์ ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดเท่านั้น แต่ขอให้เรารักทุกคนที่รักพระเยซู แม้ว่าพวกเขาจะมีบางสิ่งที่แตกต่างจากเราก็ตาม

"ขอสันติสุขของพระเจ้า พระบิดาในสวรรค์
และพระคุณของพระเยซู พระบุตรผู้คืนพระชนม์
และสามัคคีธรรมของพระเจ้า องค์พระวิญญาณ
พิทักษ์รักษาจิตใจและความคิดของเราไว้ ด้วยความรักของพระองค์"
(Keith Getty & Stuart Townend, เพลง "May The Peace of God")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 08

"Let love be your highest goal." (1 Corinthians 14:1)

Love to God, the source of all excellence; to Jesus, the One who has effected our salvation; to believers, for His sake and because they are His children; and to sinners because He commands us. We are commanded to love God and our neighbour, and even our enemies.

It is not produced by human effort. It flows from grace. In loving others we grow in happiness and holiness. It is the Holy Spirit, in response to the prayers of the believer, who produces love.

Let us love the Lord's people for the Lord's sake; not only those who are our personal friends; but let us love all who love Jesus, though in some things they may differ from us.

"May the peace of God, our heav'nly Father,
And the grace of Christ, the risen Son,
And the fellowship of God, the Spirit
Keep our hearts and minds within His love."
(Keith Getty & Stuart Townend, hymn "May The Peace of God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 7 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 07 กรกฎาคม

"เราจะไม่จดจำบาปของเจ้า" (อิสยาห์ 43:25)

บทความสอนใจประจำวัน 07 กรกฎาคม

"เราจะไม่จดจำบาปของเจ้า" (อิสยาห์ 43:25 THSV2011)

หากเราเชื่อวางใจในพระเยซู เรารู้ว่าพระเจ้ายกโทษเราและช่วยเราให้หลุดพ้นจากความบาป พระองค์สัญญาว่า "เราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไป" (ฮีบรู 10:17)

พระองค์จะไม่ถือว่าบาปของเราเป็นของเรา แต่พระองค์จะถือว่าความชอบธรรมของพระเยซูเป็นของเรา ด้วยวิธีนี้เองที่พระองค์ทำให้ความบริบูรณ์ของพระคุณของพระองค์ได้รับเกียรติสิริและสำแดงความอัศจรรย์แห่งความรักแท้ของพระองค์ เราผู้เชื่อจะไม่ถูกกล่าวหาด้วยบาปใดเลย เพราะบาปทั้งหมดได้ถูกลบออกไปแล้วจากหนังสือของพระองค์และถูกนำออกไปแล้วชั่วนิรันดร์จากความคิดของพระองค์

เราถูกสร้างขึ้นให้เป็น "คนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์" (2 โครินธ์ 5:21 THSV2011) นี่เป็นเกียรติสิริที่เยี่ยมยอดเหลือเกิน! เมื่อพระเจ้ายกโทษบาปของเราแล้ว พระองค์ลืมมันเสมอ! สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์!

"บุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับอภัยก็เป็นสุข คือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลื่อน
บุคคลซึ่งพระยาห์เวห์มิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขา" (สดุดี 32:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 07

"I will not remember your sins." (Isaiah 43:25)

If we believe in Jesus, we know that God pardons and saves us from sin. He promises, "Their sins I will remember no more." (Hebrews 10:17)

He will not regard our sins as belonging to us, but He regards the righteousness of Jesus as ours. In this way He glorifies the riches of His grace, and displays the wonders of His love. We who believe shall not be charged with one sin, all will be blotted out of His book, and banished eternally from His mind.

We are made "the righteousness of God in Him." (2 Corinthians 5:21) This is glorious, divine! When God forgives our sins He always forgets them. Praise His holy Name!

"How blessed the one who has received
Forgiveness for his sin!
Whose sins are covered from God's face,
Whose debt is cancelled in God's grace;
There's no deceit in Him" (Psalm 32:1)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 6 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 06 กรกฎาคม

"พระเจ้าสถิตกับเรา" (อิสยาห์ 8:10)

บทความสอนใจประจำวัน 06 กรกฎาคม

"พระเจ้าสถิตกับเรา" (อิสยาห์ 8:10 THSV2011)

ประชากรของพระเจ้าไม่ควรรู้สึกเหงาเลย เพราะพวกเขาไม่มีทางที่จอยู่อย่างเดียวดาย

พระเจ้าอยู่กับพวกเขา เป็นผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้าดูทุกความคิด คำพูด และการกระทำ ทุกการทดลองและอันตราย

พระองค์อยู่กับพวกเขา เป็นพระบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักแท้ และคอยพูดคุยกับพวกเขา

พระองค์อยู่กับพวกเขา เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพที่คอยควบคุมกองทัพบนโลกนี้และในสวรรค์ให้อยู่ภายใต้การชี้ทางของพระองค์

พระองค์อยู่กับพวกเขา เป็นผู้นำทางและที่ปรึกษาที่นำพวกเขาไป เป็นสหายที่ปลอบใจพวกเขา เป็นพระผู้ช่วยที่นำพวกเขาให้พ้นภัย และเป็นพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ที่เกลียดชังความบาป

พระองค์อยู่กับพวกเขาเพื่อตักเตือนและทดสอบพวกเขา เพื่อสอนให้พวกเขาถ่อมใจและพิทักษ์รักษาพวกเขาไว้ เพื่อปลอบใจและช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยความหลุดพ้นนิรันดร์

ขอให้เราระลึกว่า พระเจ้าอยู่กับเราและอยู่ฝ่ายเราเสมอ และ "ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้?" (โรม 8:31 THSV2011)

"เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น 
ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น 
บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น" (สดุดี 103:11-13 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 06

"God is with us." (Isaiah 8:10)

God's people should never feel lonely, for they are never alone.

God is with them as an Observer, noticing every thought, word, and action; every trial and danger. He is with them as a Father, loving and talking with them. He is with them as the Lord of Armies, having all armies of earth and heaven under His direction. He is with them as a Guide and Counsellor, to lead them; as a Friend to comfort them; as a Saviour, to deliver them; and asthe holy, sin-hating God. He is present with them to reprove and try them, to humble and preserve them, to comfort and save them with an everlasting salvation.

Let us remember that God is always with us, and for us; and "If God be for us ,Who can be against us?" (Romans 8:31)

"As far as East is from the West,
So far His love has borne away
Our many sins and trespasses
And all the guilt that on us lay.
Just as a father loves his child,
So God loves those who fear His name.
For He remembers we are dust,
And well he knows our feeble frame." (Psalm 103:11-13)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 5 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 05 กรกฎาคม

"เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเขา" (อพยพ 3:7)

บทความสอนใจประจำวัน 05 กรกฎาคม

"เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเขา" (อพยพ 3:7 THSV2011)

ประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ประสบความทุกข์ยากโดยไม่ได้รับการดูแล พระองค์เข้าใจพวกเขาและนำพระพรมาสู่พวกเขาผ่านทางความทุกข์ยากนั้

อิสราเอลทุกข์ยาก แต่พระเยซูเข้าใจ "พระองค์ทุกข์พระทัยในความทุกข์ทั้งหมดของเขา แล้วทูตสวรรค์ที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ช่วยพวกเขาให้รอด พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสารของพระองค์ พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน" (อิสยาห์ 63:9 THSV2011) พระองค์เข้าใจความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเรา และพระองค์จะเป็นผู้ปลอบใจเรา

ขอให้เรานำความทุกข์ร้อนต่างๆ มาทูลต่อพระองค์ในคำอธิษฐาน พระองค์จะตอบด้วยความกรุณา พระองค์รู้ว่าเรารู้สึกเช่นไร พระองค์เป็น "ผู้ที่คุ้นเคยกับความทุกข์ยาก" และพระองค์สามารถช่วยเราได้ ความทุกข์ยากของพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว และของเราก็จะจบลงในเร็วๆ นี้ การคร่ำครวญจะอยู่เพียงแค่ค่ำคืนเดียว และความชื่นบานจะมาในยามเช้า เราจะเข้าสู่ความชื่นบานของพระองค์ ได้รับการเติมด้วยความรักแท้ของพระองค์ และจะอยู่กับพระองค์ตลอดกาล

"เขาจะร้องทูลเรา แล้วเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา 
เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา" (สดุดี 91:15-16 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 05

"I know their sorrows." (Exodus 3:7)

The Lord's people do not suffer unnoticed; He sympathises with them, and will bring blessing from it.

Israel suffered, but Jesus sympathised. "In all their affliction He was afflicted; and the angel of His presence saved them; in His love and in His pity He redeemed them; and He carried them all the days of old." (Isaiah 63:9) He knows our sorrows, and He will be our Comforter.

Let us take them to Him in prayer; He will graciously answer. He knows how we feel. He was "the Man of sorrows" and He is able to help us. His sorrows are ended, and so will ours soon end; weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. We shall enter into His joy, be filled with His love, and so be for ever with Him.

"He'll call on Me, and I will answer him;
With him in time of trouble I will be,
I will deliver him and honour him.
Long will he live, and My salvation see." (Psalm 91:15-16)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 4 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 04 กรกฎาคม

"พระองค์จะเป็นพยานให้เรา" (ยอห์น 15:26)

บทความสอนใจประจำวัน 04 กรกฎาคม

"พระองค์จะเป็นพยานให้เรา" (ยอห์น 15:26 THSV2011)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานให้ระเยซู พระองค์ทำเช่นนั้นในพระคัมภีร์ที่ซึ่งเราได้เห็นพระคริสต์ในเกียรติสิริและพระคุณของพระองค์ พระวิญญาณเป็นพยานห้พระเยซูโดยการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซู เพราะว่าเราประกาศพระคริสต์ผู้ถูกตรึงที่กางเขน และพระคุณของพระเจ้ากำหนดให้เราเทอดทูนพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นทางเดียวสู่ความหลุดพ้น

พระวิญญาณเป็นพยานให้พระเยซูสู่หัวใจของเราเมื่อเราเห็นความดีงามและเกียรติสิริของพระองค์ วางใจในพระสัญญาของพระองค์ ยอมรับคำเชิญของพระองค์ รักพระองค์ และชื่นชมยินดีในพระนามของพระองค์

ปเคารพทั้งหมดล้มลงต่อหน้าพระองค์ เรารักพระองค์ เชื่อวางใจพระองค์ มีความหวังในพระองค์ ถ่อมใจลงต่อหน้าพระองค์ และมีใจร้อนรนเพื่อพระองค์

โอ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานให้พระเยซูสู่หัวใจของข้าพระองค์ในวันนี้และทุกๆ วัน และขอพระองค์เป็นพยานให้กับหัวจของข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์เป็ลูกของพระเจ้า

"บัดนี้ ไม่มีผู้ใดนอกจากพระคริสต์ ที่ทำให้อิ่มใจ!
ไม่มีนามอื่นใดสำหรับข้าฯ
สำหรับความรัก ชีวิต และความชื่นชมยินดีอันถาวร
ข้าสามารถพบได้ในพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า"
(ไม่ทราบผู้แต่งเพลง "None but Christ")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 04

"He shall testify of Me." (John 15:26)

The Holy Spirit testifies of Jesus. He has done so in the Bible; there Christ is seen in His glory and grace. He testifies of Jesus by the preaching of the Good News, for we preach Christ crucified, and are determined by God's grace to exalt Christ as the only way of salvation.

The Holy Spirit testifies of Jesus to the heart when we see His loveliness and glory, trust in His promises, accept His invitation; love Him and rejoice in His Name.

Every idol falls before Him; we love Him; believe Him; hope in Him; are humbled before Him, and are zealous for Him.

O, for the Holy Spirit to testify of Jesus to our hearts today and every day, and to bear witness with our hearts that we are children of God.

"Now none but Christ can satisfy,
None other name for me.
There's love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee."
(Unknown Author, hymn "None but Christ", )

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 3 July 2018

บทความสอนใจประจำวัน 03 กรกฎาคม

"จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหลอกลวง" (โฮเชยา 10:2)

บทความสอนใจประจำวัน 03 กรกฎาคม

"จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหลอกลวง" (โฮเชยา 10:2TNCV)

พระเจ้าต้องการหมดทั้งหัวใจและประชากรของพระองค์ก็ปฏิญาณตนว่าจะยอมจำนนหัวใจของเขาต่อพระองค์ แต่เรามีเหตุผลที่ดีที่จะสงสัยการอุทิศชีวิตของเราต่อพระองค์มิใช่หรือ?หัวใจของเราเต็มไปด้วยความหลอกลวงเพราะเราแบ่งใจให้ทั้งพระเจ้าและโลกนี้ ทั้งความบาปและความบริสุทธิ์ หรือทั้งพระคริสต์และตัวของเราเองหรือไม่?

อะไรคืออาการของหัวใจที่เต็มไปด้วยความหลอกลวง? ได้แก่ การยึดติดกับสิ่งของของโลกนี้ การยึดทางของพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก การเชื่องช้าในการตรวจสอบตัวเองตามความจริงจากพระคำของพระเจ้า การไม่ชอบการสอนที่ให้พิจารณาจิตใจของตน

แล้วจะเป็นอย่างไรกับคุณ? พระเจ้าต่อต้านคนที่เฉื่อยช้า พระองค์จะได้ทั้งหัวใจของคุณหรือไม่ได้หัวใจของคุณเลยอย่างใดอย่างหนึ่ง

มีหนทางเยียวยารักษา จงตรวจสอบหัวใจของคุณอย่างถี่ถ้วน จงประณามสิ่งใดก็ตามที่คุณพบว่าผิด จงนำมันไปหาพระเยซูและขอให้พระองค์รักษามัน จงเปิดเผยมันต่อพระคำของพระเจ้า จงพยายามรักษาความรู้สึกถึงการอยู่ด้วยของพระเจ้าไว้

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยให้หัวใจของข้าพระองค์ยำเกรงพระนามของพระองค์

"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้
และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ
ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน
และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน
ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านจากแดนผู้ตาย
และทรงเชิดชูท่านด้วยความรักมั่นคงและความเอ็นดูสงสาร(สดุดี103:1-4 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

July 03

"Their heart is divided." (Hosea 10:2)

God demands the whole heart, and His people profess to surrender it. But do we not have good reason to question our commitment? Are our hearts divided between God and the world; between sin and holiness; or between Christ and self?

What are the symptoms of a divided heart? Habitual cleaving to worldly things. Being satisfied with a form of godliness. Slowness to examine oneself in the light of God's Word. A dislike of soul- searching preaching.

How is it with you? God rejects the half-hearted. He will have all or none.

There is a remedy. Thoroughly examine your heart. Condemn whatever you find wrong in it. Take it to Jesus, and ask Him to heal it. Expose it to God's Word. Seek to maintain a constant sense of God's presence.

O Lord, unite my heart to fear Your name.

"Praise God, my soul! With all my heart
Let me exalt His holy name. 
Forget not all His benefits;
His praise, my soul, in song proclaim.
The Lord forgives you all your sins,
And heals your sickness and distress;
Your life He rescues from the grave,
And crowns you in His tenderness." (Sing Psalm 103:1-4)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie