Tuesday, 31 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, June 01 (บทความสอนใจประจำวัน 01 มิถุนายน)

"พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา" (เยเรมียห์ 23:6)

บทความสอนใจประจำวัน 01 มิถุนายน

"พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา" (เยเรมียห์ 23:6 THSV2011)

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์ผู้ไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์เป็นความชอบธรรมของเรา ด้วยเหตุนี้เอง พระบุตรของพระเจ้าจึงได้มาเป็นมนุษย์ ทำงาน ทนทุกข์ และตายบนกางเขนเพื่อรับเอาการลงโทษบาปของเราไป

โดยธรรมชาติแล้ว เราไม่มีความชอบธรรม แต่เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู เรามีคุณสมบัติเพียพร้อมตามที่ความยุติธรรมเรียกร้องหรือพระเจ้าต้องการเพื่อที่เราจะได้รับความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์และนิรันดร์

ขอให้เราพึ่งพาพระเยซูผู้เป็น "องค์พระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของเรา" ในวันนี้ ตลอดทั้งวัน และทุกๆ วัน ขอให้เราเผชิญกับการงานและสถานการณ์ที่ยากทุกอย่างด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว นี่เป็นกำลังของเราในการอธิษฐาน การสรรเสริญประจำวัน และการวางใจของเรา เมื่อยามที่เราเผชิญกับความตาย

"พระผู้ช่วย ครั้นเวลาแห่งเมืองศิโยน (สวรรค์)
ซึ่งข้าฯ เป็นสมาชิกผ่านทางพระคุณ
ยอมให้โลกหัวเราะเยาะและสงสาร
ข้าฯ จะถวายเกียรติพระนามพระองค์
ความพึงพอใจสูงสุดของโลกนี้ก็จืดจาง
รวมถึงทุกสิ่งที่โลกนี้โอ้อวดและแสดงออก
แต่ไม่มีใครเลย ยกเว้นบุตรของศิโยนเท่านั้น
ที่รู้จักกับความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและทรัพย์สมบัติอันถาวร"
(John Newton, เพลง "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

June 01

"The Lord is our righteousness." (Jeremiah 23:6)

Jesus is the eternal unchangeable God. He is our righteousness. For this reason the Son of God became man, worked, suffered, and died on the cross to take the punishment for our sins.

We have no righteousness by nature, but we have the righteousness of God by faith in Jesus. We have all justice can demand, or God requires, for our full and eternal salvation.

Let us look to-day, all the day, and every day to Jesus, as "The Lord our righteousness." Let us go to work, to every difficult situation, in the strength of the Lord, thanking God for His righteousness, even His alone. This is our strength in prayer, in daily praise, and our trust as we face death.

"Saviour, since of Zion's city * (*heaven)
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Your name:
Fading are the world's best pleasures,
All its boasted pomp and show:
Solid joys and lasting treasures
None but Zion's children know." 
(John Newton, hymn "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 30 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 31 (บทความสอนใจประจำวัน 31 พฤษภาคม)

"คนชอบธรรมหนีพ้นจากความลำบาก" (สุภาษิต 12:13)

บทความสอนใจประจำวัน 31 พฤษภาคม

"คนชอบธรรมหนีพ้นจากความลำบาก" (สุภาษิต 12:13 THSV2011)

ประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับความหลุดพ้นผ่านทางความเชื่อในพระเยซู และเขาทุกคนก็มีอุปนิสัยใหม่ พวกเขาเกลียดชังความบาป ติดตามความบริสุทธิ์ และดำรงชีวิตเพื่อทำให้พระเจ้าพอใจ ความบาปจะไม่มีอำนาจเหลือพวกเขา พวกเขาประสบกับปัญหามากมาย แต่พวกเขาจะมีชัยชนะตลอด เพราะพระเจ้ายกชูเขาด้วยมือของพระองค์

ผู้เชื่อที่รัก จงมองผ่านการทดลองที่คุณกำลังเผชิญในปัจจุบัน ระลึกว่าหากคุณทนทุกข์ในฐานะคริสเตียน คุณก็ทนทุกข์ร่วมกับพระคริสต์ และคุณจะร่วมครอบครองกับพระองค์ พระเจ้าของคุณได้สัญญาไว้ว่าจะช่วยให้คุณผ่านพ้นได้ จงวางใจในพระองค์โดยปราศจากความสงสัย อย่ายอมต่อการทดลอง พระเจ้าของคุณจะนำให้คุณให้พ้นจากปัญหา พระองค์จะ​ให้​ความ​ชอบ​ธรรม​ของคุณ​ปรา​กฏ​อย่าง​ความ​สว่าง คุณจะลืมความทุกข์ยาก ปัญหาในปัจจุบันจะจบลงที่สันติสุขนิรันดร์

"คนนับล้านที่อยู่ล้อมรอบพระบัลลังก์ของพระเจ้า
ที่นี่สามารถพบความผ่อนคลายและพระเมตตา
องค์พระผู้เป็นเจ้าขับไล่ความกลัวความเศร้าหมองของเขา
รักษาบาดแผลของเขา เช็ดน้ำตาของเขาให้แห้ง
แล้วคุณจะพบกับพระเมตตาด้วย
เพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ เที่ยงธรรม และกรุณา"
(L.M., เพลง "Relief Sought and Found")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 31

"The righteous will come through trouble." (Proverbs 12:13)

The Lord's people are saved through faith in Jesus; and all such have a new disposition; they hate sin, follow holiness and live to please God. Sin shall not have dominion over them. They meet with many troubles, but they shall win through, for the Lord upholds them with His hand.

Dear believer, look beyond your present trials; remember if you suffer as a Christian, you suffer with Christ; and so you shall also reign with Him. Your God has promised to deliver you; trust in Him without wavering; do not yield to temptation. Your God will bring you out of trouble. He will bring forth your righteousness as the light. You shall forget your misery. Present troubles will end in everlasting peace.

"Millions who now His throne surround,
Here sought relief, here mercy found;
The Lord dispelled their gloomy fears,
Healed all their wounds, and dried their tears;
And you shall also mercy find,
For God is faithful, just and kind."
(L.M., hymn "Relief Sought and Found")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 29 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 30 (บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤษภาคม)

"น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในพระองค์" (สดุดี 87:7)

บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤษภาคม

"น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในพระองค์" (สดุดี 87:7 THSV2011)

พระเยซูเป็นแหล่งของน้ำที่ให้ชีวิต "บ่อน้ำแห่งความหลุดพ้น" อยู่ในพระบุคคล พระราชกิจ และพระคำของพระองค์ พระองค์กล่าวว่า "ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา" (ยอห์น 7:37 THSV2011)

น้ำพุแห่งการปลอบโยน สันติสุข และความหลุดพ้นทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์ พระองค์ชำระล้างสิ่งทั้งปวงที่ไม่บริสุทธิ์ ทำให้คนอ่อนล้าและเหน็ดเหนื่อยมีความสดชื่น และทำให้บรรดาจิตใจที่แสวงหาได้เต็มอิ่ม น้ำพุนี้ไม่มีวันแห้งเหือด ใครก็ตามที่ปรารถนาก็สามารถมาดื่มได้

เราจำเป็นต้องพึ่งพาพระเยซูอย่างสิ้นเชิง นี่เป็นความสุขของเรา พระเยซูสามารถทำและให้สิงจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา เพราะนี่เป็นความยินดีของพระเจ้าที่ความบริบูรณ์ทั้งหมดจะอยู่ในพระเยซู

ขอให้เราขอ แล้วพระองค์จะให้ "น้ำที่ให้ชีวิต" เพื่อที่เราจะไม่กระหายอีกเลย

"บัดนี้ ไม่มีผู้ใดนอกจากพระคริสต์ที่ทำให้อิ่มใจ!
ไม่มีนามอื่นใดสำหรับข้าฯ
ข้าฯ พบความรักแท้ ชีวิต และความชื่นบานอันถาวร
ในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า"
(เพลง "None but Christ", ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 30

"All my springs are in You." (Psalm 87:7)

Jesus is the fountain of living water; the "wells of salvation" are in His person, work and word; He says, "Anyone who is thirsty, may come to Me and drink." (John 7:37)

The springs of comfort, peace and salvation are all in Him. He cleanses from all that is impure; refreshes the faint and weary; and satisfies the longing soul. The springs never run dry; whoever wishes may come and take.

We are absolutely dependant on Jesus, this is our happiness. Jesus can do, and give all we can possibly need; for it has pleased the Father that all fullness should be in Jesus.

Let us ask, and He will give us "living water": that we will no longer be thirsty.

"Now none but Christ can satisfy,
No other Name for me!
There's love, and life, and lasting joy,
Lord Jesus, found in Thee."
(Hymn "None but Christ", unknown author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 28 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 29 (บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤษภาคม)

"และจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์" (ฟิลิปปี 3:9)

บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤษภาคม

"และจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์" (ฟิลิปปี 3:9 THSV2011)

การอยู่ "ในพระคริสต์" คือการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในความเชื่อและความรักแท้ หากปราศจากพระองค์แล้วเราก็ยากจน ตาบอด และเปลือยกาย ในพระองค์เราก็ร่ำรวยมหาศาล ปลอดภัยตลอดกาล ได้รับการยกชูสู่เกียรติยศสูงสุด และจะยังคงพบว่าปราศจากความผิดต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

เราถูกนับว่าปราศจากบาปผ่านทางการเชื่อฟังของพระองค์ดังเช่นลูกหนี้ได้รับการปลดหนี้เมื่อมีผู้หนึ่งได้ชำระหนี้แทนแล้ว เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางพระองค์ดังเช่นจานชามได้รับการชำระล้างในแหล่งน้ำพุ เราได้รับการปกป้องโดยพระองค์ดังเช่นเมื่อโนอาห์อยู่ในเรือ เราได้รับการยกชูสู่เกียรติยศดังเช่นเจ้าสาวของพระมหากษัตริย์ ไม่มีใครสามารถกล่าวพรรณนาถึงพระพรที่ได้รับจากการอยู่ "ในพระองค์" ได้อย่างครบถ้วน

จงถามตัวคุณเองว่า "ฉันอยู่ในพระองค์หรือไม่? ฉันกำลังดำรงชีวิตร่วมกับพระองค์ดั่งเจ้าสาวที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ ดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ดั่งผู้รับใช้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระองค์ และดำรงชีวิตโดยพึ่งพาพระองค์ดั่งบุตรที่ต้องให้พระองค์คอยดูแลหรือไม่?"

"ใช่แล้ว ข้าฯ ต้องและจะยึดถือว่าทุกสิ่ง 
เป็นเพียงการขาดทุนเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ 
โอ ขอที่จิตใจข้าฯ จะพักพิงอยู่ในพระองค์ 
และเข้าร่วมในความชอบธรรมของพระองค์" 
(Isaac Watts, เพลง "I Boast No More")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 29

"And be found in Him." (Philippians 3:9)

To be "in Christ" is to be one with Him in faith and love. Apart from Him we are poor, blind and naked; in Him we are immensely rich; forever safe; exalted to the highest honour; and shall yet appear faultless before God's throne.

We are accounted as sinless through His obedience, as the debtor is cleared when another pays his debt; we are made holy through Him, as the dish is cleansed in the fountain; we are protected by Him, as Noah was in the ark; we are exalted to honour as the Bride of the King. No one can fully declare the blessedness of being "in Him."

Ask yourself "Am I in Him? Am I living with Him, as His faithful bride; for Him, as His devoted servant; upon Him, as His dependant child?"

"Yes, and I must and will esteem 
All things but loss for Jesus' sake; 
Oh, may my soul be found in Him, 
And of His righteousness partake." 
(Isaac Watts, hymn "I Boast No More")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 27 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 28 (บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤษภาคม)

"จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า" (สุภาษิต 3:6)

บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤษภาคม

"จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า" (สุภาษิต 3:6 THSV2011)

ชีวิตของเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ถูกซื้อไว้แล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซู พระองค์ได้มอบความรักแท้ให้แก่เราและสนใจทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างยิ่ง

เราควรทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ และอธิษฐานร่วมกับขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่ง เราควรทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

เราควรอธิษฐานด้วยหมดทั้งหัวใจของเราเกี่ยวกับทุกสิ่ง พร้อมทั้งแสวงหาการสถิตอยู่ การนำทาง และการอวยพรของพระองค์ สิ่งนี้จะนำสันติสุขแห่งความคิด ปกป้องรักษาเราจากการทดลอง และทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็ง

คนที่ยอมรับรู้พระเจ้าเสมอ จะพบว่าพระเจ้านำหนทางชีวิตของเขาเสมอ

"เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด 
ที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 
ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า 
และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืน" (สดุดี 92:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 28

"Seek His will in all you do." (Proverbs 3:6)

We are the Lord's, bought by the blood of Jesus. He has set His love upon us, and is deeply interested in all that concerns us.

We should do all things for His glory; and in everything by prayer with thanksgiving, we should let our requests be made known to Him.

We should pray with our whole heart about everything seeking His presence, direction and blessing. This will bring peace of mind, preserve us from many temptations, and strengthen our faith.

Those who always acknowledge God, will find that God always directs their paths.

"It is good to praise the Lord, 
And make music to Your Name, O most High, 
To proclaim Your love in the morning 
And Your faithfulness at night." (Psalm 92:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 26 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 27 (บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤษภาคม)

"บุรุษนั้น...อวยพรยาโคบที่นั่น" (ปฐมกาล 32:29)

บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤษภาคม

"บุรุษนั้น...อวยพรยาโคบที่นั่น" (ปฐมกาล 32:29 THSV2011)

ยาโคบกลัวมาก และเขาได้อธิษฐานด้วยความร้อนรน เขามีฤทธิ์อำนาจเมื่อเขาอยู่กับพระเจ้า และพระเจ้า "อวยพรยาโคบที่นั่น"

พระเจ้าโปรดปรานที่จะอวยพรเรา! พระองค์อวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นในพระเยซูก่อนการสร้างโลก แม้กระนั้นพระองค์ก็รอคอยจนกว่าเราจะอธิษฐาน สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเราได้รับการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้ว และพระพรเหล่านั้นก็ได้รับการจัดเตรียมในพระเยซูคริสต์

ไม่ว่าความทุกข์ยากของคุณจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม เราไม่ควรหมดหวัง เพราะพระเจ้าให้พระคุณเพื่อช่วยเราทุกเวลาที่จำเป็น ความรักแท้ของพระบิดาในสวรรค์ของเราไม่มีวันล้มเหลว ความบริบูรณ์ของพระผู้ช่วยของเราไม่เคยหมดไป และพระสัญญาของพระองค์ไม่มีวันคลอนแคลน

จงอธิษฐานด้วยความร้อนรน แล้วก็จะมีคำกล่าวสำหรับคุณอีกครั้งว่า "พระองค์อวยพรเขาที่นั่น"

โอ ขอทรงประทานพระวิญญาณแห่งการอธิษฐานให้แก่ข้าพระองค์!

"โดยความรักแท้ของพระเจ้าพระผู้ช่วย เราทุกคนก็จะสุขสบายดี 
ความช่วยเหลือของพระองค์ไม่คิดมูลค่าและไม่เคยเปลี่ยนแปลง เราทุกคนสุขสบายดี 
พระโลหิตที่รักษาเราช่าง้ำค่า พระคุณที่รับรองเราไว้ช่างสมบูรณ์แบบ 
พระหัตถ์อันแข็งแรงได้ยื่นมาเพื่อพิทักษ์รักษาเรา เราทุกคนจะต้องสุขสบายดีแน่นอน" 
(Mary B. Peters, เพลง "Through the love of God our Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 27

"He blessed him there." (Genesis 32:29)

Jacob was very afraid, and he prayed earnestly; he had power with God, and God "blessed him there."

God delights to bless us! He blessed us with all spiritual blessings in Jesus, before the foundation of the world. Yet He waits for us to pray. All our needs have been anticipated, and blessings provided for in Christ Jesus.

No matter how great our troubles, we should not lose hope, for God gives grace to help in every time of need. Our Heavenly Father's love cannot fail, our Saviour's fullness can never be finished and His promises can never be broken.

Pray earnestly, and it shall again be said, "He blessed him there."

O for the Spirit of prayer!

"Through the love of God our Saviour, all will be well; 
Free and changeless is His favour- all, all is well. 
Precious is the blood that healed us, perfect is the grace that sealed us, 
Strong the hand stretched forth to shield us, all must be well." 
(Mary B. Peters, hymn "Through the love of God our Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 25 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 26 (บทความสอนใจประจำวัน 26 พฤษภาคม)

"ทุกคนจงสำรวจตัวเอง" (1 โครินธ์ 11:28)

บทความสอนใจประจำวัน 26 พฤษภาคม

"ทุกคนจงสำรวจตัวเอง" (1 โครินธ์ 11:28 THSV2011)

ขอให้เราสำรวจในเช้าวันนี้ว่า อะไรคือรากฐานที่เราสร้างชีวิตของเราขึ้นเพื่อนิรันดร์กาล? อะไรคือแหล่งของความพึงพอใจ ความยินดี และสันติสุขของเรา? พระคริสต์เป็นชีวิตของเราหรือไม่? และพระองค์ดำรงชีวิตอยู่ในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?

เราได้รับการสำแดงให้เห็นถึงความบาปในธรรมชาติและลักษณะที่แท้จริงของมันหรือไม่? เราได้มีความเชื่อที่มีชีวิตที่ได้ต้อนรับพระคริสต์ เชื่อในพระคำของพระองค์ และดำรงชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์หรือไม่? ความรักแท้ของพระเจ้าได้อยู่ในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? เรารักพระเจ้าเพราะพระองค์รักเราก่อน แลดำเนินชีวิตกับพระองค์ในสันติสุขและความบริสุทธิ์หรือไม่? เราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยืนยันกับเราในหัวใจของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าหรือไม่? เราต่อสู้กับความบาปและอธิษฐานขอการปลดปล่อยหรือไม่? การงานของเรานั้นมา"จากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์หรือไม่?

ขอให้เราสำรวจชีวิตของเราเองด้วยใจอธิษฐาน และให้พระคำของพระเจ้านำชีวิตของเรา

"แม้ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะฉวยข้าพระองค์ไว้ 
ถ้าข้าพระองค์จะว่า 'ความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียว และความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืน'
สำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน ความมืดเป็นอย่างความสว่าง" (สดุดี 139:10-12 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 26

"Let a man examine himself." (1 Corinthians 11:28)

Let us see this morning on what foundation we are building for Eternity? What is the source of our satisfaction, pleasure and peace? Is Christ our life, and is He living in us through the Holy Spirit?

Have we been made to see sin in its true nature and character? Have we living faith which receives Christ, believes His Word and lives to honour Him? Is the love of God in us by the Holy Spirit? Do we love God because He first loved us, and walk with Him in peace and holiness? Have we the witness of the Holy Spirit in our hearts that we are children of God? Do we struggle against sin, and pray to be delivered from it? Are our works "of Him, through Him, and to Him"?

Let us examine ourselves prayerfully, taking God's Word for our guide.

"Lord, create a pure heart in me,
And a steadfast mind renew.
Do not take Your Spirit from me;
Cast me not away from You.
Give me back the joy I had,
Keep my willing spirit glad." (Sing Psalms 139:10-12)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 24 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 25 (บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤษภาคม)

"เราจะอยู่กับเจ้าแน่" (อพยพ 3:12)

บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤษภาคม

"เราจะอยู่กับเจ้าแน่" (อพยพ 3:12 THSV2011)

ในทุกภารกิจที่เราทำเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้า ในทุกหน้าที่ที่พระคำได้เรียกร้องจากเรา และในทุกปัญหาและภยันตราย พระเจ้าได้สัญญาว่าจะอยู่กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซู การสถิตอยู่ของพระองค์ให้กำลังใจแก่เรา เสริมกำลังแก่เรา ทำให้เรามั่งมี และปกป้องเรา คำสัญญานี้ให้ความกล้าหาญแก่เราเพื่อนำพาให้เกิดผลดี

ขอให้เราแสวงหาที่จะตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ หากพระเจ้าอยู่กับเราแล้ว เราก็จะประสบความสำเร็จ พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องมี และพระองค์จะสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระคุณของพระองค์ให้เราได้เห็น เราไม่รู้ตัวถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ตลอดเวลา แต่แน่นอนว่าพระองค์อยู่ที่นั่น คำสัญญาของพระองค์ไม่มีวันล้มเหลว

เมื่อเป็นเช่นนั้น ขอให้เราแสวงหาการสถิตอยู่ของพระองค์ในวันนี้ และชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้สัญญากับเราว่า "เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย" (ฮีบรู 13:5 THSV2011) ขอที่เราจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์เลย

"ข้าแต่พระเจ้า สำหรับข้าพระองค์แล้ว พระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่ง รวมกันเข้าก็มากมายนักหนา 
ถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์" (สดุดี 139:17-18 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 25

"I will certainly be with you." (Exodus 3:12)

In every undertaking for God's glory, in every duty required by His Word, in every trouble and danger God has promised to be with the believer in Jesus. His presence encourages, strengthens, prospers and protects us. This promise should give us courage in every good cause.

Let us seek to realize His presence. If God is with us we shall be successful; all we require He will provide; and show forth the greatness of His grace. We are not always aware of His presence, but certainly He is there. His promise cannot fail.

Let us then seek His presence to-day; and rejoice that He has said, "I will never leave you, nor forsake you." (Hebrews 13:5) May we never forsake Him.

"Precious are Your thoughts, O God, about Me!
They exceed my power to understand.
If I were to try to count their number,
They are more than all the grains of sand.
When I waken in the morn anew,
I continue still, O Lord, with you." (Sing Psalms 139:17-18)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 23 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 24 (บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤษภาคม)

"ศัตรูนั้น" (ลูกา 10:19)

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤษภาคม

"ศัตรูนั้น" (ลูกา 10:19 THSV2011)

คริสเตียนมีศัตรูมากมาย แต่มีผู้หนึ่งที่ได้รับการเรียกอย่างชัดเจนว่าเป็น "ศัตรูนั้น" เขาเป็นพระของโลกนี้

เขาเป็น "ผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ" เขาปกครองเหนือบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและทำงานในชีวิตพวกเขา เขาเป็นงูเจ้าเล่ห์ซึ่งกำลังพยายามที่จะหลอกลวง เขาเป็นสิงห์คำรามซึ่งกำลังหาหนทางที่จะทำลาย เขาสามารถเข้าสู่จิตใจของเราได้ เขารู้พระคัมภีร์ดีมากและมักจะใช้พระคัมภีร์เพื่อที่จะประยุกต์ใช้อย่างผิดๆ เขาจะใช้บางส่วนของพระคัมภีร์เพื่อทำให้เราเต็มไปด้วยความกลัว ใช้อีกส่วนของพระคัมภีร์เพื่อทำให้เรามองเห็นว่าบาปเป็นสิ่งเล็กน้อย เขาพยายามดึงเราออกห่างจากพระเจ้าเสมอ

เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือซาตานได้ก็เพียงเมื่อเราอาศัยอยู่ในพระเยซูเท่านั้นความเชื่อรับเอาการงานอันสมบูรณ์แบบของพระคริสต์บนกางเขนเพื่อใช้เป็นโล่ห์ และรับเอาพระคัมภีร์เพื่อใช้เป็นดาบ และดังนี้ความเชื่อจึงเอาชนะบรรดาลูกศรเพลิงของศัตรูทั้งสิ้นได้

ขอให้เราสวมใส่ยุทธภัณฑ์ทังสิ้นของพระเจ้า!

"พระเจ้าประทานมงกุฎแก่ผู้ที่มีชัยชนะ
เราจะพิชิตด้วยความเชื่อ แม้จะล้มลงได้
พระผู้ช่วยของเราจะเสริมกำลังใหม่แก่เรา
จงเฝ้ามองไปที่พระเยซู พระองค์จะแบกรับเราไว้ให้ผ่านพ้นไป"
(Horatio R. Palmer, เพลง "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 24

"The enemy." (Luke 10:19)

The Christian has many enemies, but there is one emphatically called "the enemy." He is the god of this world.

He is the "prince of the power of the air"; he rules over and works in all unbelievers. He is a cunning serpent, trying to deceive; a roaring lion, seeking to destroy. He gains access to our hearts. He knows the Bible well, and will often use it, in order to misapply it; he will use one part to fill us with fear; another part to lead us to make light of sin. He is always trying to draw us away from God.

It is only as we abide in Jesus, that we can overcome Satan. Faith lays hold of the perfect work of Christ on the cross as its shield, and the Bible as its sword, and thus overcomes all the fiery darts of the enemy.

Let us put on the whole armour of God!

"To him that overcomes, God gives a crown,
Through faith we shall conquer, though often cast down.
He who is our Saviour, our strength will renew,
Look ever to Jesus, He will carry you through."
(Horatio R. Palmer, hymn "Yield Not To Temptation")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Daily Remembrancer by J. Smith, May 23 (บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤษภาคม)

"เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด" (ฟิลิปปี 3:20)

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤษภาคม

"เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด" (ฟิลิปปี 3:20)

ขณะนี้ พระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยของเราอยู่ที่ด้านขวามือของพระเจ้าพระบิดา พระองค์รอคอยเวลาที่จะพิชิตศัตรูทั้งหมดของพระองค์ พระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และเราควรดำรงชีวิตด้วยตั้งตารอคอยการกลับมาของพระองค์

พระองค์จะมาดั่งโจรในยามค่ำคืน พระองค์จะมาด้วยเกียรติสิริของพระองค์พร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ พระองค์จะกลับมาเพื่อครอบครอง ให้รางวัลแก่ประชากรของพระองค์ และลงโทษศัตรูของพระองค์ พระองค์มาเพื่อความหลุดพ้นที่สมบูรณ์ของเรา

ขอให้เรารอคอยพระองค์ในทุกๆ วันด้วยความรักและความปรารถนาที่ร้อนรน การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ และการเตรียมตัวด้วยความขยันหมั่นเพียร ขอให้เราดำรงอยู่ในพระองค์ เพื่อที่เราจะมีความมั่นใจและไม่ต้องอับอายเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์เมื่อพระองค์กลับมา

"เมื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริของข้าฯ เสด็จมา
เพื่อนำผู้ที่พระองค์ไถ่ไว้กลับบ้าน
เมื่อนั้นเราจะร้องบทเพลงบทใหม่
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(
Philip P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 23

"We look for the Saviour." (Philippians 3:20)

Jesus Christ, our Lord and Saviour, is now at the right hand of God, the Father. He waits- His enemies shall yet all be defeated. He will come again; and we should be living in anticipation of His coming.

He will come as a thief in the night. He will come in His glory with all the angels. He will come to reign, to reward His people, and to punish His enemies. He comes for our complete salvation.

Let us look for Him daily with fervent love and desire, with persistent prayer and diligent preparation. Let us abide in Him, so that we may have confidence, and not be ashamed before Him at His coming.

"When He comes, our glorious King, 
All His ransomed home to bring, 
Then anew this song we'll sing, 
Hallelujah! What a Saviour!" 
(Philip P. Bliss, hymn "Hallelujah! What a Savior!")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 21 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 22 (บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม)

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14)

บทความสอนใจประจำวัน 22 พฤษภาคม

"สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น" (ยอห์น 14:14 THSV2011)

พระเยซูได้ให้พระสัญญาอันล้ำค่านี้แก่เราเพื่อกระตุ้นให้เราอธิษฐานและเพื่อปลอบใจเราในทุกสถานการณ์ พระบิดาได้มอบฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู

ดังนั้นขอให้เราเข้าหาพระองค์ในยามที่เราขาดสิ่งจำเป็นเพื่อี่พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้แก่เรา ในยามที่เรากลัวเพื่อที่พระองค์จะทำให้ความกลัวนั้นสงบลง ในยามที่เรามีความบาปเพื่อที่พระองค์จะยกโทษและกำจัดความบาปเหล่านั้น และในยามที่เราเผชิญกับทุกสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ร้อน

พระองค์สัญญาว่าหากเราขอในสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งผลดีต่อชีวิตเรา ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระองค์ และที่จะถวายเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์ พระองค์จะทำสิ่งนั้น

พระเยซูช่างเป็นสหายเลิศของเราอย่างแท้จริง! อย่าบ่นหรือท้อใจเป็นอันขาดเพราะพระเยซูเป็นเพื่อนของคุณ! พระองค์จะเป็นเพื่อนของคุณตลอดไป พระองค์จะไม่มีวันหลอกลวงคุณ พระองค์สมควรที่จะได้รับความรักและความไว้วางใจทั้งหมดจากคุณ

"โอพระเยซู ข้าฯ ได้สัญญา
ที่จะรับใช้พระองค์จนถึงสุดปลาย
ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอไป
เจ้านายและสหายของข้าฯ
ข้าฯ จะไม่กลัวการต่อสู้
หากพระองค์อยู่ฝ่ายเดียวกับข้าฯ
ข้าฯ จะไม่ออกไปจากมรรคา
หากพระองค์จะเป็นผู้นำชีวิตของข้าฯ"
(John E. Bode, เพลง "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 22

"If you ask anything in My name, I will do it." (John 14:14)

Jesus has given this precious promise to encourage us to pray, and to comfort us in every situation. The Father has placed all power in heaven and earth in the hands of Jesus.

Therefore let us go to Him with our needs, that He may supply them; with our fears, that He may quieten them; with our sins, that He may pardon and subdue them; and with all that troubles us.

He promises that if we ask anything that will do us good, promote His cause, and glorify His name, He will do it.

What a Friend we have in Jesus! Never complain, nor be discouraged while Jesus is your Friend! He will be your Friend forever. He will never deceive you. He is worthy of all your love and trust.

"O Jesus, I have promised to serve You to the end;
Be forever near me, my Master and my Friend:
I shall not fear the battle if You are by my side,
Nor wander from the pathway if You will be my Guide." 
(John Ernest Bode, hym "O Jesus, I have promised")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Daily Remembrancer by J. Smith, May 21 (บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม)

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15)

บทความสอนใจประจำวัน 21 พฤษภาคม

"จงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี" (มาลาคี 2:15 ThaiKJV)

ผู้เชื่อจะต้องหลีกเลี่ยงความโกรธ การพูดให้ร้าย และความคิดที่จะแก้แค้น และสวมใส่ความรักแท้ ความอดทน ความเอื้อเฟื้อ ความถ่อมใจ และการให้อภัย

บุคคลที่ไม่ให้อภัยไม่สามารถเป็นสุขได้ เพราะพระเยซูได้กล่าวว่า "แต่ถ้าท่านไม่ยกการละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน" (มัทธิว 6:16 ThaiKJV)

จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์สุภาพและมีใจอ่อนน้อม พระองค์เปี่ยมด้วยความรักแท้ มีใจกรุณาต่อศัตรู และพร้อมที่จะให้อภัย

ขอให้เราดูแลเอาใจใส่จิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมก็เป็นเหมือนเมืองที่กำแพงและประตูพังทลาย เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงชำระจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ 
และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์" (สดุดี 139:23-24 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 21

"Take heed to your spirit." (Malachi 2:15)

Believers are to put away anger, evil speaking, and thoughts of revenge; and put on love, patience, kindness, humility, and forgiveness.

An unforgiving person cannot be blessed, for Jesus has said, "If you refuse to forgive others, your Heavenly Father will not forgive your sins." (Matthew 6:15)

Learn from Jesus. He was meek and lowly; loving, kind to His enemies, and ready to forgive.

Let us watch over our spirits; a spirit that is not under control, is like a city with broken down walls and gates; open to the enemy on every side.

Lord, make my spirit holy.

"Examine me, O God, and know my heart;
Test me and know my thoughts, I pray.
Search out in me what causes You offence,
And lead me in the Everlasting Way." (Sing Psalms 139:23-24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 19 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 20 (บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม)

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6)

บทความสอนใจประจำวัน 20 พฤษภาคม

"แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น" (ยากอบ 4:6 THSV2011)

คุณไม่สามารถได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระบัลลังก์แห่งพระคุณได้มากกว่าที่คุณได้รับในตอนนี้ และพระเจ้าก็ไม่สามารถปรารถนาที่จะให้พระคุณมากกว่าที่พระองค์ให้แก่คุณในตอนนี้!

พระองค์ให้พระคุณซ้อนพระคุณ พระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการให้ แม้ว่าบางครั้งเราจะเหน็ดเหนื่อยกับการขอ

เราต้องขอในความเชื่อ พระคุณเป็นทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีในการได้รับการยกโทษบาปในการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และในการฟันฝ่าการทดลองและทำภารกิจให้สำเร็จ หากเราไม่มี ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขอหรือขอจากแรงจูงใจที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว

มีพระคุณสำหรับคุณในเช้าวันนี้ จงขอพระคุณ จงคาดหวังที่จะได้รับพระคุณและจงใช้พระคุณเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น พระองค์จะให้พระคุณและเกียรติสิริ และไม่มีสิ่งใดที่จะหวงไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม จงขอแล้วคุณจะได้รับ

"พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยกโทษและชำระเราจากภายใน 
พระคุณ พระคุณ พระคุณพระเจ้า 
พระคุณที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปทั้งสิ้นของเรา" 
(Julia H. Johnston, เพลง "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 20

"He gives more grace." (James 4:6)

We could not be more welcome at the throne of grace than we are; or God more willing to give than He is!

God invites us to come so that we may receive. He gives grace upon grace. He is never tired of giving, though we are of asking.

We are to ask in faith. Grace covers all we need for the pardon of our sins, to make us holy, to endure trials and fulfil duties. If we do not have- it is because we do not ask, or ask with selfish motives.

There is grace for us this morning; ask for it, expect to receive it, and use it for God's glory, and the good of others. He will give grace and glory, and no good thing will He keep from those who live uprightly. Ask, and you shall receive.

"Grace, grace, God's grace. 
Grace that will pardon and cleanse within. 
Grace, grace, God's grace, 
Grace that is greater than all our sin." 
(Julia H. Johnston, hymn "Grace Greater than Our Sin")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 18 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 19 (บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม)

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23)

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤษภาคม

"ไม่เป็นไร" (2 พงศ์กษัตริย์ 4:23 THSV2011)

การทดสอบที่เราเผชิญอาจจะยิ่งใหญ่ แต่มันจะไม่เป็นไรสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซู

คุณกำลังอารมณ์เสียกับความบาปของคุณเองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร ด้วยว่าความบาปจะไม่สามารถควบคุมคุณได้อีกต่อไป เพราะคุณไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ แต่คุณได้ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า

คุณกำลังทุกข์ใจเพราะการทดลองหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะพระเจ้าแห่งสันติสุขจะจัดการกับซาตานให้อยู่ภายใต้เท้าของคุณ

คุณกำลังทุกข์ร้อนเพราะความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะทุกสิ่งล้วนทำให้เกิดผลดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์

คุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณแปลกใหม่หรือไม่? มันจะไม่เป็นไร เพราะการทดลองที่คุณเผชิญก็ไม่แตกต่างจากที่ผู้อื่นเผชิญ และพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อก็จะไม่อนุญาตให้การทดลองนั้นมากเกินกว่าที่คุณจะทนได้ และพระองค์จะสำแดงหนทางที่จะหลีกหนีให้แก่คุณ

โอ พระสัญญาอันล้ำค่าของพระเจ้า! ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อและชื่นชมยินดี! ในชีวิตและความตาย มันจะ "ไม่เป็นไร"

"บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ 
โอ ช่างเป็นข้อความแห่งเกียรติสิริและเป็นความจริง 
พระเจ้าได้ตรัสไว้! และคำตรัสจะต้องคงอยู่! 
จงบอกต่อความจริงนี้ เพราะมันช่างดีเหลือเกิน! 
บาปจะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตคุณ" 
(J. A. Oram)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 19

"It shall be well." (2 Kings 4:23)

Our trials may be great, but it shall be well with all who believe in Jesus.

Are you upset by your own sins? It shall be well; for sin is no longer your master, for you no longer live under the law- instead, you live under God's grace.

Are you disturbed by temptations? It shall be well, for the God of peace will soon crush Satan under your feet.

Are you distressed by the difficulties of the way? It shall be well, for everything works together for the good of those who love God.

Do you think your situation is unique? It shall be well, for your temptations are no different from others', and God is faithful who will not allow temptation to be more than you can stand and He will show you a way of escape.

O, precious promises of God! Lord, help me to believe and rejoice! In life and death "it shall be well."

"Sin shall not have dominion over you!
O, what a glorious message- and it's true!
God has said it! It must stand!
Pass it on – it's simply grand-
Sin shall not have dominion over you!"
(J. A. Oram)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 17 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 18 (บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม)

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤษภาคม

"[บรรดาสาวกของยอห์น] ก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบ" (มัทธิว 14:12 THSV2011)

เมื่อเฮโรดประหารชีวิตยอห์นด้วยการตัดศีรษะ สาวกของยอห์นก็รับเอาศพไปฝังไว้และมาทูลให้พระเยซูทราบ ขอให้เราปฏิบัติตามตัวอย่างของพวกเขา และทูลทุกสิ่งแด่พระเยซู พระองค์พร้อมที่จะรับฟังเราและเข้าใจความรู้สึกของเราเสมอ พระองค์จะนำทางเราและเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรา

ความเชื่อของคุณอ่อนแอหรือ? คุณมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือ?อย่าเพียงแค่ครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาของคุณ อย่ารีบเร่งไปหาเพื่อนของคุณ อย่าบ่น แต่จงไปหาพระเยซูเป็นคนแรก ไปหาพระองค์อย่างเร่งด่วน ไปหาพระองค์ในความหวัง และทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ พระองค์ปรารถนาที่จะรับฟังคุณ และได้สัญญาว่าจะช่วยเหลือคุณ พระองค์จะอวยพรคุณอย่างแน่นอน

"สวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้า 
ศิลาแข็งแกร่งและที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 
ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา 
จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา" 
(สดุดี 62:7-8 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 18

"They went and told Jesus." (Matthew 14:12)

When Herod beheaded John, his disciples took up his body and buried it, and went and told Jesus. Let us follow their example, and tell all to Jesus. He is always ready to listen to us, and sympathises with us. He will guide us, and turn all things to our advantage.

Is your faith weak? Have you family troubles, or work-related problems? Don't just ponder your problems; don't rush to your friends; don't complain; but go first to Jesus; go with speed; go in hope and tell Him everything. He loves to hear you, and has promised to help you. He will certainly bless you.

"My honour and salvation rest
On God, my rock and mighty fort.
O people, trust in Him always;
To Him alone pour out your heart." 
(Psalm 62:7-8)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 16 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 17 (บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤษภาคม)

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17)

บทความสอนใจประจำวัน 17 พฤษภาคม

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17 THSV2011)

ความรักแท้ของพระเจ้าไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์ เพราะความรักแท้ของพระองค์เป็นความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เมื่อพระองค์รักแล้ว พระองค์จะรักเสมอ พระองค์รักเราและเชื่อมต่อกับเราผ่านทางพระเยซู เพื่อที่พระองค์จะไม่มีวันถอดถอนความรักแท้ของพระองค์ไปจากเรา

โอ ขอที่เราจะสามารถกล่าวกับยอห์นว่า "ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก" (1 ยอห์น 4:16 THSV2011) ความรักแท้ของพระองค์เริ่มต้นจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล พระเจ้าพักสงบในความรักของพระองค์ ดังนั้นเราควรที่จะทำเช่นเดียวกัน!

นี่เป็นความรักแท้ คือที่พระเจ้ารับเอาคนบาปหนาที่ขัดสน และสร้างพวกเขาให้เป็นเจ้าสาวของพระบุตรของพระองค์ ซึ่งเป็นความโปรดปรานของพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์

โอ ความรักแท้ของพระเจ้าช่างบริบูรณ์เหลือเกิน ขอให้สิ่งนี้เป็นหัวข้อที่คุณจะใคร่ครวญ

"[พระองค์จะ] ทรงสงบในความรักของพระองค์" (เศฟันยาห์ 3:17 THSV2011)

"พระองค์จะทำให้ความกลัวทั้งสิ้นของเราสงบลงด้วยความรักของพระองค์" (Zephaniah 3:17; แปลจาก NLT)

"โอ ความรักแท้ของพระเจ้าช่างบริบูรณ์และบริสุทธิ์!
ช่างยิ่งใหญ่เหลือคณานับได้ และหนักแน่น!
ความรักแท้นี้จะดำรงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์
และจะเป็นบทเพลงของผู้เชื่อและทูตสวรรค์ตลอดกาล
(Frederick Martin Lehman, hymn "The love of God is greater far")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 17

"He will rest in His love." (Zephaniah 3:17)

God's love, unlike man's, is unchangeable perfection. Having loved, He will always love. He loved us, and connected us with Jesus, that He might never withdraw His love from us.

O, to be able to say with John, "We have known and believed the love that God has for us. God is love!" (1 John 4:16) His love is from everlasting to everlasting. Here God rests, and so should we!

This is love, that God should take such poor sinners and make them the bride of His Son, His delight forever and ever.

Oh, the riches of God's love. Make it the subject of your daily meditation. "He will rest in His love." (Zephaniah 3:17) "With His love, He will calm all our fears." (Zephaniah 3:17 NLT)

"O love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure,
The saints' and angels' song. 
(Frederick Martin Lehman, hym "The love of God is greater far")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 15 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 16 (บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤษภาคม)

"ท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุข" (ลูกา 6:21)

บทความสอนใจประจำวัน 16 พฤษภาคม

"ท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุข" (ลูกา 6:21 THSV2011)

ความอยากอาหารฝ่ายโลกสามารถตอบสนองได้ด้วยสิ่งของของโลก แต่คริสเตียนจะสามารถเต็มอิ่มได้ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

เราหิวความชอบธรรมซึ่งพระคริสต์ให้แก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติสิริและเพลิดเพลินในความสัมพันธ์กับพระองค์ เราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าและรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวัน เราจะสามารถเต็มอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระเยซูซึ่งเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

คุณเป็นอย่างไรบ้างในเช้าวันนี้? คุณหิวพระเยซูหรือไม่? พระองค์จะทำให้ผู้ที่หิวได้อิ่มด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่พบได้ในพระคัมภีร์ พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถทำให้คุณเต็มอิ่ม และพระองค์จะทำให้คุณเต็มอิ่ม เพราะพระองค์ได้สัญญาไว้ว่า "ท่านจะได้อิ่มท้อง" (ลูกา 6:21 TSHV2011)

"ความสุขเป็นของจิตใจที่กระหายหาพระคุณ 
หิวและปรารถนาที่จะได้รับความชอบธรรม 
พวกเขาก็จะได้รับการบำรุงเลี้ยงและได้เต็มอิ่ม 
ด้วยกระแสน้ำแห่งชีวิตและอาหารแห่งชีวิต" 
(Isaac Watts, เพลง "Blest are the humble souls that see")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 16

"Blessed are you who hunger now." (Luke 6:21)

The worldly appetite is satisfied with worldly things; but Christians can only be satisfied with spiritual food.

We hunger for the righteousness which Christ gives through the Holy Spirit. We long to glorify God and enjoy Him; to be more like the Lord Jesus and to know Him more and more. It is only as we feed upon Jesus that we are satisfied.

How is it with you this morning? Are you hungering for Jesus? He fills the hungry with spiritual food found in the Bible. Only God can satisfy you, and He will – for He has promised "You shall be filled." (Luke 6:21)

"Blessed are the souls that thirst for grace, 
Hunger and long for righteousness; 
They shall be well supplied and fed 
With living streams and living bread." 
(Isaac Watts, hymn "Blest are the humble souls that see")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Daily Remembrancer by J. Smith, May 15 (บทความสอนใจประจำวัน 15 พฤษภาคม)

"เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ" (2 โครินธ์ 5:7)

บทความสอนใจประจำวัน 15 พฤษภาคม

"เพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อ" (2 โครินธ์ 5:7 THSV2011)

หนทางของคริสเตียนมักจะไม่ราบเรียบ เรารู้ว่าเรากำลังเดินถูกทาง และความยากลำบากทั้งหลายล้วนเป็นพระเมตตาที่อำพรางตัวมาและนำพาเราสู่สวรรค์ เราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเรา และจะจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่เรา

เราได้รับการปลอบโยนโดยพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ และวางใจในพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราระลึกว่าการฟันฝ่าปัญหามากมายจะนำเราเข้าสู่สวรรค์ พระเจ้าของเราจะช่วยเหลือเรา พระหัตถ์ของพระองค์จะปกป้องเรา และพระคุณของพระองค์จะได้รับเกียรติสิริในความหลุดพ้นในปัจจุบันและนิรันดร์กาลของเรา

เราไม่รู้อนาคต แต่พระเจ้าของเราทราบ และพระองค์จะนำชีวิตของเรา พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเรา แต่จะนำทางเราจนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป

"โอ พระเจ้า ใกล้เข้ามาทุกที ที่ข้าฯ จะเป็นของพระองค์
ข้าฯ ยินดีที่จะทอดทิ้งบาปและความเขลาทั้งหลายของบาป
รวมทั้งความยินดี การโอ้อวด และความหยิ่งผยองทั้งสิ้นของมัน
ขอทรงประทานเพียงแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ถูกตรึงที่กางเขน"
(Leila N. Morris, เพลง "Nearer, still nearer")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 15

"We walk by faith." (2 Corinthians 5:7)

The Christian's path is often very rough. We know that we are on the right path, and that all our difficulties are mercies in disguise, and lead to heaven. We believe that God is with us and will supply all we need.

We are comforted by God's promises in the Bible, and trust in the unchanging God. We remember that it is through much trouble that we enter heaven. Our God will support us, His hand will defend us, and His grace shall be glorified in our present and eternal salvation.

We do not know the future, but our God knows, and He will lead us. He will never leave us, but will guide us even unto death.

"Nearer, still nearer, Lord to be Thine,
Sin with its follies I gladly resign;
All of its pleasure, pomp and pride,
Give me but Jesus, my Lord crucified." 
(Leila N. Morris, hymn "Nearer, still nearer")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 13 May 2016

Daily Remembrancer by J. Smith, May 14 (บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤษภาคม)

"พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า 'เขาทั้งหลายจะเป็นคนของเรา' " (มาลาคี 3:17)

บทความสอนใจประจำวัน 14 พฤษภาคม

"พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า 'เขาทั้งหลายจะเป็นคนของเรา' " (มาลาคี 3:17 THSV2011)

ใครจะเป็นคนของพระองค์? คือบรรดาผู้ที่ยำเกรงและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า บรรดาผู้ที่รัก เชื่อฟัง และถวายเกียรติสิริแด่พระองค์

เราเชื่อว่าพระองค์ผู้เป็น "พระบิดาของเรา" เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ กริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริง (อพยพ 34:6) เราร้องเพลงถึงพระคุณอันแสนอัศจรรย์ของพระองค์ และเป็นพยานถึงความดีของพระองค์ที่มีต่อเราเป็นการส่วนตัว

พระเจ้ากล่าวว่า "เขาทั้งหลายจะเป็นของเรา" พระเยซูเจ้าสำแดงพระบิดา และทุกคนที่เชื่อในพระเยซูก็ได้รับความหลุดพ้น กลายเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นดั่งทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่พิเศษของพระองค์

"แม้ว่าเราผ่านพ้นความทุกข์ยาก
เราทุกคนก็จะสุขสบายดี
ความรอดที่สมบูรณ์ก็เป็นของเรา
เราทุกๆ คนสุขสบายดี
มีความสุข ยังคงเชื่อวางใจในพระเจ้า
เกิดผล หากเราดำรงอยู่ในพระคริสต์
บริสุทธิ์ ผ่านทางการทรงนำของพระวิญญาณ
เราทุกคนจะต้องสุขสบายดีแน่นอน"
(Mary B. Peters, เพลง "Through the love of God our Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 14

"They shall be My people, says the Lord of Heaven's armies." (Malachi 3:17)

Who? Those who fear and honour the Lord; those who love, obey and glorify Him.

We believe that He who is "Our Father" is gracious, merciful, long-suffering and full of goodness and truth. We sing of His amazing grace and testify of His goodness to us personally.

God says, "They shall be Mine." The Lord Jesus reveals the Father and all who believe in Jesus are saved and become children of God, and regarded as His special treasure .

"Though we pass through tribulation,
All will be well.
Ours is such a full salvation,
All, all is well.
Happy, still in God confiding,
Fruitful, if in Christ abiding,
Holy, through the Spirit's guiding;
All must be well." 
(Mary B. Peters, hymn "Through the love of God our Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie