Thursday, 28 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 28 กุมภาพันธ์

"เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่" (วิวรณ์ 1:18)

บทความสอนใจประจำวัน 28 กุมภาพันธ์

"เราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่" (วิวรณ์ 1:18 TNCV)

พระเยซูตายแทนที่เรา เวลานี้พระองค์ดำรงชีวิตอยู่ที่ด้านขวามือของพระเจ้าพระบิดา พระองค์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพราะพระองค์ดำรงชีวิตอยู่ เราผู้เชื่อจึงดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน พระองค์เห็นผลแห่งนิรันดร์กาลของการสละชีวิตของพระองค์เพื่ชดใช้บาปของเราในการนำเราสู่ความหลุดพ้นและพระองค์ก็พอใจ พระองค์ดำรงชีวิตอยู่เพื่ออธิษฐานเพื่อเรา เข้าใจเรา และเทพระพรมายังชีวิตของเรา พระองค์ดำรงชีวิตอยู่เพื่อเฝ้าดูแลเรา ชี้ทางให้แก่เรา และช่วยเราให้หลุดพ้นตลอดชั่วนิรันดร์

ข้าแต่พระผู้ช่วยผู้เปี่ยมด้วยพระคุณ! เพื่อนในโลกนี้อาจตายจากไป แต่พระองค์ดำรงชีวิตอยู่! พระองค์เป็นเพื่อนของข้าพระองค์ต่อหน้าบัลลังก์ของพระบิดาของพระองค์

จงระลึกไว้เสมอ พระเยซูดำรงชีวิตอยู่ตลอดชั่วนิรันดร์และมีกุญแจแห่งนรกและความตาย ขอให้เราดำรงชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ จงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระองค์ในความสัมพันธ์อันหวานชื่นและบริสุทธิ์กับพระองค์

"ผู้เป็น ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้า 
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลีประทานชีวิตนิรันดร์ 
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ"
(Alfred H. Ackley, เพลง "He Lives")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 28

"I am He who lives." (Revelation 1:18)

Jesus died in our place; He now lives at the right hand of God, the Father. He is the fountain of life. Because He lives, we who believe shall live also. He sees the eternal results of His sacrifice for sin in our salvation, and is satisfied. He lives to pray for us, sympathise with us, and to pour down blessings. He lives to watch over, direct and save us for evermore.

Gracious Saviour! Earthly friends may die, but You live! You are our Friend before Your Father's throne.

Always remember, Jesus is alive for evermore, and has the keys of hell and death. May we live for His praise. Live by faith in Him, in sweet and holy fellowship with Him.

"He lives! He lives! Christ Jesus lives today!
He walks with me, and talks with me
Along life's narrow way.
He lives! He lives salvation to impart.
You ask me how I know He lives?
He lives within my heart."
(Alfred H. Ackley, hymn "He Lives")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 27 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 27 กุมภาพันธ์

"ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" (ยากอบ 1:17)

บทความสอนใจประจำวัน 27 กุมภาพันธ์

"ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" (ยากอบ 1:17 TNCV)

สิ่งดีทั้งหมดหลั่งไหลจากพระเจ้ามาสู่ีวิตคุณ องค์พระเยซูเจ้าจ่ายราคาของความหลุดพ้นของคุณด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ พระองค์เป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวง พระองค์ให้พระเมตตาฝ่ายโลกและพระพรฝ่ายวิญญาณแก่คุณ พระองค์ได้ช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเกียรติสิริของพระองค์ พระองค์ชี้นำทุกเหตุการณ์ ไม่ว่าจะน่าพอใจหรือเจ็บปวดก็ตาม

ดังนั้น คุณควรอธิษฐานต่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ จงวางใจในพระคำของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และความรักแท้ของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้สิ่งดีพร้อมด้วยพระพรแก่คุณ หากคุณแสวงหาพระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ "ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน" นั่นคือมาจากพระเยซู

"ดังนี้ ขอให้เราเทิดทูนบูชา และมอบถวายสิ่งที่ถูกต้องแด่พระองค์
เกียรติสิริ อำนาจ ปัญญา กำลังทั้งปวง
คำยกย่องสรรเสริญ พร้อมกับทูตสวรรค์เบื้องบน
และการขอบพระคุณอย่างไม่หยุดยั้ง และความรักันไร้ขีดจำกัด"
(Charles Wesley, เพลง "Ye Servants of God")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 27

"Every good and perfect gift is from above" (James 1:17)

All good flows from God to you. The Lord Jesus paid the price of your salvation with His own precious blood. He is the source of all good. He gives you secular mercies and spiritual blessings. He also gives you the ability to enjoy them, and to use them for His glory. He directs all events, whether pleasing or painful.

You should therefore direct your prayers and praise to Him. Trust in His Word, His power and His love. The Lord will give what is good, and a blessing with it, if you are looking to and walking with Him. "Every good and perfect gift is from above" - from Jesus.

"Then let us adore, and give what is right,
All glory and power, all wisdom and might,
All honour and blessing, with angels above,
And thanks never-ceasing, and infinite love."
(Charles Wesley, hymn "Ye Servants of God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Tuesday, 26 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 26 กุมภาพันธ์

"ท่านหลู่เกียรติเรา" (ยอห์น 8:49)

บทความสอนใจประจำวัน 26 กุมภาพันธ์

"ท่านหลู่เกียรติเรา" (ยอห์น 8:49 TNCV)

พระเยซูผู้ซึ่งได้ยืนยันให้เรามั่นใจในความรักแท้ของพระองค์บอกเราว่าเราหลู่เกียรติพระองค์ เราทำเช่นนั้นเมื่อเราบ่น เมื่อเราไม่เชื่อพระคำของพระองค์ เมื่อเราขาดความอดทนและไม่สำนึกในพระเมตตาที่เราได้รับ เมื่อเราจำกัดฤทธิ์อำนาจและความดีของพระองค์ เมื่อเราหวังพึ่งในสิ่งอื่นใดแทนที่จะหวังใจในพระองค์เสมอและในพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราละเลยที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความรักและความร้อนรน และเมื่อเราฟังเสียงซาตาน เราจำเป็นต้องกลับใจจากบาปเหล่านี้และแสวงหาการยกโทษจากพระองค์

ขอให้เราตั้งเป้าหมายที่จะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการขอบพระคุณ การอดทน การรัก การมีใจร้อนรน และการอธิษฐานที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์ ตั้งเป้าหมายที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในชีวิตและในความตายและตลอดกาล

"ขอให้วาจาที่ออกจากปากและการใคร่ครวญในใจของข้าพระองค์นั้น
เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์" (สดุดี 19:14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 26

"You dishonour Me." (John 8:49)

Jesus, who has assured us of His love, tells us that we dishonour Him. We do so when we complain; when we do not believe His word; when we are impatient and unthankful for mercies received, when we limit His power and goodness; when we look to others instead of looking always and only to Him; when we neglect to serve Him with love and zeal, and when we listen to Satan. We need to repent of these sins and seek His forgiveness.

Let us aim to honour the Lord by thankfulness, patience, love, zeal, and praying to live for His glory: to honour Him in life, in death, and forever.

"Lord, let the words I speak
Be pleasing in Your sight,
And may my inmost thoughts
Be in Your judgment right.
O Lord, You are a Rock to me;
You have redeemed and set me free." (Sing Psalms 19:14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 25 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 25 กุมภาพันธ์

"พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง" (โคโลสี 3:11)

บทความสอนใจประจำวัน 25 กุมภาพันธ์

"พระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง" (โคโลสี 3:11 TNCV)

ใช่แล้ว พระคริสต์ "เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย" (วิวรณ์ 22:13) เพราะว่าเราได้รับความหลุดพ้นและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในและผ่านทางพระนามของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์รักษาเราไว้ แล้วเราจะเข้าสู่สวรรค์ผ่านทางพระนามของพระองค์เท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพระบิดาและเราได้ยกเว้นองค์พระเยซูเจ้า เราไม่สามารถพึ่งพา "การทำดี" แต่เราได้รับการยอมรับและการอวยพรในพระนามของพระเยซูเท่านั้นและเพื่อพระเกียรติของพระเยซูเท่านั้น เรามีชัยชนะเหนือบาปในพระนามของพระองค์ และพระเจ้ารับฟังคำอธิษฐานของเราในพระนามของพระองค์ เรามีสันติสุขในพระองค์ อันเป็นสันติสุขที่ช่วยค้ำจุนและปลอบโยนเราในชีวิตและในความตาย

พระคริสต์เป็นทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องมี พระองค์เป็นดวงอาทิตย์และโล่ของเรา เป็นความชื่นชมยินดีในปัจจุบันของเรา และเป็นองค์นิรันดร์ผู้นำเราสู่ความหลุดพ้น

"ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู เราจะเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู ผีร้ายจะต้องหนีไป
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู ใครสามารถต่อสู้เราได้
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู เราจะเป็นผู้มีชัย
(เพลง "ในพระนามพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 25

"Christ is all." (Colossians 3:11)

Yes- Christ is the "beginning and the end" (Revelation 22:13) for we are saved and made holy in and through His Name. We are kept by His power, and will enter heaven through Him alone.

There should be nothing between God the Father and us but the Lord Jesus. We cannot depend on "good works" - but are accepted and blessed only in the name and for the honour of Jesus. In His name we have victory over sin, and in His name our prayers are heard. In Him we have peace which supports and comforts us in life and in death.

Christ is all we need. He is our sun and shield, our present joy and everlasting Saviour.

"In the name of Jesus, In the name of Jesus, We have the victory!
In the name of Jesus, In the name of Jesus, Satan will have to flee.
Who can tell what God can do? Who can tell of His love for you?
In the mighty name of Jesus, We have the victory!"
(Hymn "In The Name of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 24 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 24 กุมภาพันธ์

"ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานอันสุดจะพรรณนาของพระองค์!" (2 โครินธ์ 9:15)

บทความสอนใจประจำวัน 24 กุมภาพันธ์

"ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานอันสุดจะพรรณนาของพระองค์!" (2 โครินธ์ 9:15 TNCV)

พระเยซูเป็นตัวแทนของเราเมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อแบกรับเอาการลงโทษของบาปของเรา พระองค์ได้ตอบสนองตามข้อเรียกร้องทุกประการของความชอบธรรม และบัดนี้พระเจ้าผู้ชอบธรรมเป็นผู้ที่ทำให้คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูทั้งหมดเป็นผู้ชอบธรรมด้วย

คุณกล่าวได้หรือไม่ว่า "พระเยซูให้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อฉัน?" พระองค์ตอบสนองตามข้อเรียกร้องของความชอบธรรมของพระเจ้า สำเร็จตามธรรมบัญญัติ และถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดา

"ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานอันสุดจะพรรณนาของพระองค์!" (2 โครินธ์ 9:15 TNCV)

"พระองค์ยืนอยู่ในที่แห่งการลงโทษแทนข้าฯ
แบกรับความอับอายและการเยาะเย้ยเหยียดหยาม
เพื่อประทับตราแห่งการยกโทษด้วยพระโลหิตของพระองค์
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 24

"Thanks be to God for His unspeakable gift." (2 Corinthians 9:15)

Jesus was our substitute when He died on the cross to bear the punishment of our sins. Every one of the claims of justice was answered by Him, and now God who is just is the justifier of all who believe in Jesus.

Can you say, "Jesus gave Himself for me?" He satisfied Divine justice, fulfilled the law, and brought glory to God, the Father.

"Thanks be to God for His unspeakable gift." (2 Corinthians 9:15)

"Bearing shame and scoffing rude,
In my place condemned He stood,
Sealed my pardon with his blood:
Hallelujah! What a Saviour!'
(P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 23 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 23 กุมภาพันธ์

"พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20)

บทความสอนใจประจำวัน 23 กุมภาพันธ์

"พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20 TNCV)

พระเยซูรักเปาโลผู้ซึ่งเกลียดชังและข่มเหงคริสเตียนจริงๆ หรือ? ใช่แล้ว พระองค์รักเปาโล เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์ก็ให้ความรักแท้แก่เราเปล่าๆ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราดีเพียงไร ต้นเหตุของความรักแท้ก็อยู่ในพระเจ้า

คุณอาจถาม "พระเจ้าสามารถรักเราได้อย่างไร?" องค์พระผู้เป็นเจ้กล่าวว่า "เราให้ความรักแท้แก่เจ้าเปล่าๆเมื่อเราถลำลึกลงในบาป พระเจ้าก็รักเรา พระองค์ได้ให้ระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพราะพระองค์รักเรา พระเยซูรักเราในเช้าวันนี้ ด้วยความรักแท้ที่ให้แก่เราเปล่าๆ ม่มีขีดจำกัด และดำรงอยู่นิรันดร์

โอ้ พระวิญญาณบริสุทธิ์! ขอพระองค์กระซิบในใจของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ว่า"พระเยซูรักข้าพระองค์ แม้แต่ข้าพระองค์" โอ้ ขอให้ข้าพระองค์รักพระองค์ตอบ ขอให้ข้าพระองค์รักพระองค์มากยิ่งกว่าสุขภาพ ความมั่งมี การปลอบโยน และใช่แล้ว แม้แต่ชีวิตของข้าพระองค์เอง! โอ้ ขอให้ข้าพระองค์แสดงการสรรเสริญยกย่องความรักแท้ของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ความเชื่อ ความสัตย์ซื่อ และความร้อนรน!

"ข้าฯ อยากรู้จักพระเยซูมากขึ้น
ข้าฯ อยากสำแดงมากขึ้นถึงพระคุณของพระองค์ให้ผู้อื่นได้เห็น
ข้าฯ อยากเข้าใจมากขึ้นถึงความบริบูรณ์ของพระองค์ในการนำข้าฯ สู่ความหลุดพ้น
ข้าฯ อยากสัมผัสมากขึ้นถึงความรักแท้ของพระองค์ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อข้าฯ"
(Eliza E. Hewitt, เพลง "More About Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 23

"The Son of God who loved me." (Galatians 2:20)

Did Jesus really love the writer, Paul, who hated and harmed the Christians?Yes, He loved him. Then the love of God is free, and not on account of any good in us. The cause of love is in God.

You may ask, "How can God love me?" The Lord says, "I will love you freely." When we were steeped in sin God loved us. He has given us His Holy Spirit because He loved us. Jesus loves us this morning with a free, infinite and eternal love.

Oh, Holy Spirit! Whisper to my heart this morning, "Jesus loves me, even me." Oh, to love Him in return; to love Him more than health, wealth, comfort, yes, life itself! Oh, to show forth the praises of His love by humility, faith, faithfulness and zeal!

"More about Jesus would I know;
More of His grace to others show;
More of His saving fulness see;
More of His love who died for me."
(Eliza E. Hewitt, hymn "More About Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 22 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 22 กุมภาพันธ์

"ทรงปีติยินดีที่จะแสดงพระเมตตา" (มีคาห์ 7:18)

บทความสอนใจประจำวัน 22 กุมภาพันธ์

"ทรงปีติยินดีที่จะแสดงพระเมตตา" (มีคาห์ 7:18 TNCV)

พระเจ้าได้รับการเรียกขานว่าเป็น "พระบิดาแห่งพระเมตตา" และเช่นเดียวกับที่บิดายินดีในบุตรของเขา พระเจ้าของเราก็ปีติยินดีที่จะสำแดงพระเมตตาเช่นเดียวกัน ดังนั้น จงเข้าเฝ้าพระองค์ในเช้าวันนี้ และสารภาพบาปของคุณต่อพระองค์ อย่าสงสัยในความรักมั่นคงของพระองค์แม้สักชั่วขณะหนึ่ง

คุณได้รับการยกโทษหรือยัง? ถ้าเช่นนั้น จงตั้งมั่นที่จะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้า จงซื่อตรง จงร้อนรนที่จะประกาศข่าวดีว่าพระเจ้าปีติยินดีที่จะแสดงพระเมตต

"พระเมตตาของพระเยซู ทำให้ข้าฯ ไม่ต้องลงนรก
ข้าฯ จะร้องและบอกเล่าถึงพระเกียรติสิริของพระองค์และการอัศจรรย์ของพระองค์
พระเยซู สหายของข้าฯ เป็นผู้ที่เปิดช่องทางแห่งพระเมตตาเพื่อข้าฯ
เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขน"
(John Stocker, เพลง "Thy mercy, my God, is the theme of my song")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 22

"He delights in mercy." (Micah 7:18)

God is called "the Father of Mercies," and as a father takes pleasure in his children, so our God delights in showing mercy. So go to Him this morning, and confess your sins to Him, never doubting for one moment His loving kindness.

Have you been forgiven? Then, be zealous to glorify God, be honest, be active in spreading the Good News that God delights in mercy.

"It's mercy in Jesus exempts me from hell,
His glories I'll sing, and His wonders I'll tell;
It was Jesus, my Friend, when He died on the tree
Who opened the channel of mercy for me."
(John Stocker, hymn "Thy mercy, my God, is the theme of my song")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 21 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 21 กุมภาพันธ์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรวจสอบคนชอบธรรม" (สดุดี 11:5)

บทความสอนใจประจำวัน 21 กุมภาพันธ์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรวจสอบคนชอบธรรม" (สดุดี 11:5)

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระคุแล้ว พระองค์ก็ทดสอบเสมอ ประชากรของพระองค์เองจะต้องคาดหวังที่จะผ่านการทดสอบด้วยไฟ พระองค์จะทดสอบความเชื่อของเราว่าเป็นความเชื่อแบบไหน และความรักแท้ของเราว่ามีความเข้มแข็งเพียงใด

ขออย่าประหลาดใจหรือท้อใจเมื่อเผชิญการทดสอบ เพราะพระเจ้าทดสอบเราด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของพระองค์ โดยใช้พระปัญญาของพระองค์ และในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดระองค์จะไม่ทำให้เราเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เรามานะบากบั่นและฟื้นฟูชีวิตของเรา การทดสอบนำให้เรากลับมาหาพระเจ้า

หากคุณถามว่า "พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงถูกทดสอบด้วยวิธีนี้?" คำตอบก็คือ"เพื่อทำให้เจ้าถ่อมลงและทดสอบเจ้า เพื่อจะเป็นผลดีแก่เจ้า" (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:16)

จงระลึกเสมอว่าทุกการทดสอบล้วนมาจากพระเจ้า จงอธิษฐานขอกำลังจากพระองค์เพื่อที่คุณจะผ่านพ้นไปได้ ขอพระคุณเพื่อที่คุณจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านการทดสอบนั้น และขอการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการทดสอบนั้นการทดสอบไม่ใช่เพื่อความพึงพอใจของพระองค์ แต่เพื่อประโยชน์ของคุณเอง

"เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรื
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว
แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า"
(Joseph M. Scriven, เพลง "มีสหายเลิศคือพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 21

"The Lord tests the righteous." (Psalm 11:5)

When the Lord gives grace, He always tests it. His own people must expect to pass through the fire. He will test our faith, of what sort it is; our love, of what strength it is.

Let us not be surprised or discouraged when testing comes, for God tests out of pure love, with His wisdom and at the best time. He would not cause us pain if we did not need it. Testings are to preserve and restore us. They lead us back to God.

If you ask, "Why, Lord, am I tested in this way?" The answer is, "to humble you, and test you for your own good." (Deuteronomy 8:16)

Take every trial as from God, and pray to Him for strength to bear it, grace to make you holy through it, and deliverance from it. It is not for His pleasure, but for your profit.

"Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged:
Take it to the Lord in prayer."
(Joseph M. Scriven,hymn "What A Friend We Have In Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Wednesday, 20 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 20 กุมภาพันธ์

"มีอะไรที่เกินความสามารถขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ?" (กันดารวิถี 11:23)

บทความสอนใจประจำวัน 20 กุมภาพันธ์

"มีอะไรที่เกินความสามารถขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ?" (กันดารวิถี 11:23 TNCV)

ไม่มีเลย สิ่งที่พระองค์เคยทำมาแล้ว พระองค์ก็ยังทำได้อยู่ และทุกสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้หรือที่จำเป็นสำหรับประชากรของพระองค์ พระองค์จะทำ พระองค์มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด สามารถทำได้ทุกอย่าง

แล้วทำไมเราจึงทุกข์ใจเล่า? เพราะว่าเราไม่เชื่อในพระคำของพระองค์ พระองค์ไม่พอใจเราเมื่อเราสงสัยในความรักแท้และฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ไม่ว่าความยากลำบากของคุณจะเป็นสิ่งใดก็ตาม จงอธิษฐานต่อพระเจ้าและคาดหวังารช่วยกู้จากพระองค์

หากมีสิ่งใดที่รบกวนให้คุณขาดสันติสุข จงถามตัวคุณเอง "มีอะไรที่เกินความสามารถขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ?" จงมองดูที่พระเจ้า มนุษย์อาจทำให้คุณผิดหวัง พระเจ้าจะไม่มีวันทำให้คุณผิดหวังเลย พระองค์จะอยู่ใกล้คุณในวันนี้ จงวางใจในพระองค์ และอย่ากลัวเลย

"พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพระองค์
พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความยากลำบาก
และทรงโอบล้อมข้าพระองค์ด้วยบทเพลงแห่งการช่วยกู้"
(สดุดี 32:7 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 20

"Has the Lord's arm lost its power?" (Numbers 11:23)

No- what he has done, He can still do; and all He has promised, or His people need, He will do. He is all powerful.

Why then are we troubled? Because we do not believe His Word. He is displeased with us, when we doubt His love and power.

Whatever your difficulty, pray to God and expect His deliverance.

If anything disturbs your peace, ask yourself, "Has the Lord's arm lost its power?" Look to God; man may disappoint you; God will not. He will be near you today; trust in Him and don't be afraid.

"You are my hiding –place, O Lord,
My true security.
You keep me safe in troubled days;
You circle me with joyful praise
When You have set me free." (Sing Psalms 32:7)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Tuesday, 19 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 19 กุมภาพันธ์

"พระองค์ทรงห่วงใยท่าน" (1 เปโตร 5:7)

บทความสอนใจประจำวัน 19 กุมภาพันธ์

"พระองค์ทรงห่วงใยท่าน" (1 เปโตร 5:7 TNCV)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทราบถึงสิ่งจำเป็นและการทดลองของประชากรของพระองค์ พระองค์เฝ้ามองดูเราในทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ พระองค์ประคองเราไว้ในฝ่ามือของพระองค์ พระองค์รักเราและคำนึงถึงเสมอว่าเราเป็นของพระองค์ พระองค์ได้ไถ่เราไว้ด้วยโลหิตอันล้ำค่าของพระบุตรของพระองค์ และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ในชีวิตของเรา พระองค์ทราบความอ่อนแอทั้งหลายของเรา พระองค์สัญญาว่าจะดูแลเรา

จงวางใจให้พระองค์ดูแลความกังวลของคุณในวันนี้ จงมอบความกังวลทั้งสิ้นของคุณไว้กับพระองค์ในคำอธิษฐาน และฝากไว้กับพระองค์ อย่ากังวลในสิ่งใดๆ เลย!

"จงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงค้ำชูท่านไว้ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมล้มลง" (สดุดี 55:22 TNCV)

"เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ 
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว 
แต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า"
(Joseph M. Scriven, เพลง "What A Friend We Have In Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 19

"He cares for you." (1 Peter 5:7)

The Lord knows the needs and trials of His people. His eye is on us in all places, at all times and in all circumstances. He holds us in the palm of His hand. He loves us and always regards us as His own. He has redeemed us with the precious blood of His Son; and given the Holy Spirit to live in us. He knows all our weaknesses. He has promised to take care of us.

Trust Him to take care of you today. Take all your concerns to Him in prayer, and leave them with Him. Be anxious for nothing!

"Cast your burden on the Lord. He shall sustain you. He will never allow the righteous to be moved." (Psalm 55:22)

"Have you trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
You should never be discouraged,
Take it to the Lord in prayer."
(Joseph M. Scriven, hymn "What A Friend We Have In Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 18 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 18 กุมภาพันธ์

"จงอดทน" (ยากอบ 5:7)

บทความสอนใจประจำวัน 18 กุมภาพันธ์

"จงอดทน" (ยากอบ 5:7 TNCV)

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความอดทน องค์พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ปัญหาและความผิดหวังในการสอนเราให้มีความอดทน ซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติที่ยอมรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้แก่เราโดยไม่บ่นและทัศนคติในการรอคอยเวลาของพระเจ้าที่จะตอบคำอธิษฐานของเรา

ความเชื่อทำให้เกิดความอดทน และเราจะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าได้กำหนดทุกสิ่งไว้แล้วเพื่อให้เกิดผลดีแก่เราและเพื่อเกียรติสิริของพระองค์

ความอดทนทำให้เกิดการควบคุมตนเอง ปกป้องเราจากการบ่นและจากการหาทางแก้แค้น

คุณขาดความอดทนหรือไม่? เมื่อนั้น จงสารภาพต่อพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้ที่จะมาแล้ว

"ขอความคิดของพระคริสต์ พระผู้ช่วยของข้าฯ
ดำรงอยู่ในข้าฯ ทุกวันเวลา
โดยความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ขอทรงควบคุมทุกการกระทำและวาจาของข้าฯ"
(Katie Barclay Wilkinson, เพลง "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 18

"You must be patient." (James 5:7)

Our God is a God of patience. The Lord Jesus is the perfect example.

Troubles and disappointments are used by the Holy Spirit to teach us patience. This brings an attitude of acceptance of all that God has appointed for us without complaining; and to wait God's time for answers to our prayers.

Faith produces patience; and it is only as we believe that God has appointed all things for our good and His glory, that we can be patient.

Patience produces self-control, keeps us from complaining and from seeking revenge.

Are you impatient? Then confess it before God. The coming of the Lord is near.

"May the mind of Christ, my Saviour,
Live in me from day to day.
By His love and power controlling
All I do and say."
(Katie Barclay Wilkinson, hymn "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Sunday, 17 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 17 กุมภาพันธ์

"บัดนี้คือวันแห่งความรอด" (2 โครินธ์ 6:2)

บทความสอนใจประจำวัน 17 กุมภาพันธ์

"บัดนี้คือวันแห่งความรอด" (2 โครินธ์ 6:2 TNCV)

เราเป็นคนบาปที่ขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเราไว้จากอำนาจและผลของบาป

พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และนำเราไปสู่พระองค์ผู้เป็นทางแห่งสันติสุข พระเจ้าให้พระเยซูผู้นำเราสู่ความหลุดพ้น ให้พระคุณเพื่อที่จะพิชิตบาป และให้ความมั่นใจว่าเราจะได้ไปสวรรค์เมื่อเราตายไป พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระปัญญาของพระองค์ พระคำของพระองค์ และทูตสวรรค์ของพระองค์เพื่อผลดีแก่เรา

เราจำเป็นต้องกลัวสิ่งใด? จงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความหลุดพ้นอย่าเสียใจเพราะวันนี้เป็นวันแห่งข่าวดี จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าและรับความหลุดพ้น จงอธิษฐานเพื่อจะได้รับการช่วยกู้จากทุกสิ่งที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณมีสันติสุขหรือความก้าวหน้า จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะให้กำลังแก่คุณ

"ท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ ... เป็นของประทานจากพระเจ้า" (เอเฟซัส 2:8 TNCV)

"จงเพ่งมองไปที่พระเยซู
มองดูพระพักตร์อันงดงามของพระองค์
แล้วสิ่งต่างๆ บนโลกนี้จะหมองไปอย่างน่าประหลา
เมื่อเทียบกับพระสง่าราศีและพระคุณของพระองค์"
(Helen H Lemmel, เพลง "Turn Your Eyes Upon Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 17

"Now is the day of salvation." (2 Corinthians 6:2)

We are poor sinners; but the Lord saves from the power and consequences of sin.

He gives His Holy Spirit, and directs us into the Way of Peace. God gives us Jesus, the Saviour; grace to conquer sin; and the assurance of heaven when we die. He uses His power, His wisdom, His Word and His angels for our good.

What have we to fear? Pray to God for this is the day of salvation. Do not be sad, for this is the day of Good News. Believe in the Lord Jesus and be saved. Pray to be delivered from all that hinders your peace and progress. Wait on the Lord and He will strengthen you.

"By grace you are saved through faith;-- it is the gift of God." (Ephesians 2:8)

"Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace."
(Helen H Lemmel, hymn "Turn Your Eyes Upon Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Saturday, 16 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 16 กุมภาพันธ์

"เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา" (ฮีบรู 8:10)

บทความสอนใจประจำวัน 16 กุมภาพันธ์

"เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา" (ฮีบรู 8:10 TNCV)

เรารักพระเจ้าผู้เป็นแหล่งของความสุขทั้งสิ้นของเรา พระองค์เป็นมากยิ่งกว่าเพื่อนหรือผู้ช่วยคนหนึ่ง หากพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นทุกสิ่งของเรา และทุกสิ่งที่พระองค์มีก็เป็นของเรา!

ในยามเผชิญอันตราย ความมืด ความเสียใจ ในการทดลอง หรือในความเจ็บปวด พระเจ้าจะอยู่กับคุณ คอยปลอบโยนใจ ให้กำลัง และนำพาชีวิตของคุณในหนทางของพระองค์ จนกว่าคุณจะไปถึงสวรรค์ในที่สุด!

จงพึ่งพาพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้ จงดำเนินชีวิตเพื่อเกียรติสิริของพระองค์ จงเดินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์ และพระองค์จะได้รับเกียรติสิริจากการมีชีวิตอยู่และสวัสดิภาพอันนิรันดร์ของคุณ พระเจ้าชื่นชอบที่จะอวยพรทุกคนที่เชื่อในพระเยซู พระบุตรของพระองค์

"ขอให้วาจาที่ออกจากปากและการใคร่ครวญในใจของข้าพระองค์นั้น
เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์"
(สดุดี 19:14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 16

"I will be their God." (Hebrews 8:10)

We love God who is the source of all our happiness. He is far more than a friend or helper. If He is our God, He is our all; and all He has is ours!

When in danger, darkness, distress, in temptation, or in pain, God will be with you, comforting, strengthening and leading you on in His Way until you finally reach heaven!

Look to God for all He has promised; live to His Glory, walk by His word- the Bible, and He will glorify Himself in your present and eternal welfare. God delights to bless all who believe in His Son, Jesus.

"O Lord, You are a Rock to Me;
You have redeemed and set me free." (Psalm 19:14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 15 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 15 กุมภาพันธ์

"อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ" (เอเฟซัส 4:30)

บทความสอนใจประจำวัน 15 กุมภาพันธ์

"อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ" (เอเฟซัส 4:30 TNCV)

เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ หากองค์บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ด้วย เราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

เราควรระมัดระวังที่จะไม่ทำให้พระองค์เสียเกียรติ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราละเลยหรือใช้พระคำอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างไม่สมควร เมื่อเรามีความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับพระเจ้าหรือไม่ให้พระเยซูเป็นบุคคลสำคัญในชีวิต เมื่อเราให้ความสนใจกับสิ่งของของโลกนี้มากไปกว่าสิ่งของฝ่ายวิญญาณ เมื่อเรายอมต่อความบาปใดๆ ก็ตาม เมื่อเราใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างผิดๆ และชื่นชอบที่จะฟังซาตานหรือโลกนี้มากกว่าพระเจ้า ผลที่ตามมาก็คือเราสูญเสียความสนใจในพระคัมภีร์ คำอธิษฐานของเราขาดกำลัง และไม่มีใจที่สำนึกในพระเมตตาของพระเจ้า

"อย่า​ทำ​ให้​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​เสียใจ พระเจ้า​ได้​เอา​พระ​วิญญาณ​นี้​มา​ประทับ​ตรา​พวก​คุณ​ไว้ เพื่อ​แสดง​ว่า​พวก​คุณ​เป็น​ของ​พระเจ้า และ​เพื่อ​รับรอง​ว่า​พระเจ้า​จะ​ปลด​ปล่อย​ให้​พวก​คุณ​เป็น​อิสระ​ใน​วัน​นั้น" (เอเฟซัส 4:30)

"โดยพระโลหิตของพระองค์ เราได้รับการไถ่
จากบาป จากโลก และจากซาตาน
ข้าฯ จะดำเนินชีวิตดั่งคนแปลกถิ่นในโลกนี้
และมีชีวิตกับพระองค์ต่อพระพักตร์พระเจ้า"
(James George Deck, เพลง "Around Thy grave, Lord Jesus")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 15

"Do not bring sorrow to the Holy Spirit." (Ephesians 4:30)

We are absolutely dependant on the Holy Spirit for spiritual life. Without His holy presence we are dead.

We should be very careful not to dishonour Him. We do so when we neglect, or make any improper use of God's holy Word; when we have wrong thoughts of God, or low thoughts of Jesus; when we pay more attention to worldly things in preference to spiritual things; when we indulge in any sin, when we abuse His gifts, and listen to Satan or the world in preference to Him. As a result we lose interest in the Bible, there is no power in our prayers and no thankfulness for all God's mercies.

"Do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the Day of Redemption." (Ephesians 4:30)

"From sin, the world, and Satan,
We're ransomed by Your blood,
And here would walk as strangers,
Alive with You to God."
(James George Deck, hymn "Around Thy grave, Lord Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Thursday, 14 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 14 กุมภาพันธ์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปีติยินดีในตัวเจ้า" (อิสยาห์ 62:4)

บทความสอนใจประจำวัน 14 กุมภาพันธ์

"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปีติยินดีในตัวเจ้า" (อิสยาห์ 62:4 TNCV)

เป็นไปได้หรือที่พระเจ้าสามารถปีติยินดีในคนยากจนที่ไม่คู่ควร? ใช่แล้ว ความรักแท้ที่ไม่จำกัดของพระเจ้าได้มอบไว้แก่เราแล้วตั้งแต่นิรันดร์กาล เพราะพระองค์รักเรา พระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาตายเพื่อเรา พระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสู่หัวใจของเรา และมอบความสุขสันต์แห่งความหลุดพ้นแก่เรา

"แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ" (เอเฟซัส 2:4-5 TNCV)

พระบิดาในสวรรค์เห็นเราในพระเยซูและรักเรา ผู้เชื่อทุกคนเป็นความปีติยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า ช่างเป็นสิทธิพิเศษเสียจริง! เรามีเหตุให้ขอบพระคุณพระเจ้ามาเสียยิ่งกว่าบรรดาทูตสวรรค์!

"ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
พระองค์ได้ประทานพระบุตรเพื่อเป็นค่าไถ่
โดยยอมพลีพระชนม์ไถ่บาปเราที่กางเขน
เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติหมดบาปมลทิน"
(Fanny Crosby, เพลง "สรรเสริญแด่พระเจ้า")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 14

"The Lord delights in you." (Isaiah 62:4)

Is it possible that God can delight in poor, unworthy people? Yes- the infinite love of God has been fixed on us from eternity. Because He loved us He sent His only Son to die for us; He sent His Holy Spirit into our hearts; and gave us the joy of our salvation.

"But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ; by whose grace you are saved." (Ephesians 2:4)

Our heavenly Father sees us in Jesus, and loves us. Every believer is the delight of the Lord. What a privilege! We have more cause tor thanksgiving, than the angels!

"To God be the glory! Great things He hath done;
So loved He the world that He gave us His Son.
Who yielded His life and atonement for sin,
And opened the Life-gate that all may go in." 
(Fanny Crosby, hymn "To God Be The Glory")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 13 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 13 กุมภาพันธ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด" (สดุดี 139:23)

บทความสอนใจประจำวัน 13 กุมภาพันธ์

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด" (สดุดี 139:23 TNCV)

คริสเตียนแท้เท่านั้นทีต้องการได้รับการตรวจตราจิตใจ และพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ ผู้เชื่อต้องการที่จะมีหัวใจที่บริสุทธิ์และซื่อตรง และอธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราข้าพระองค์เถิด สำแดงบาปของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้กลับใจและได้รับการยกโทษ" เมื่อพระเจ้าตรวจตรา พระองค์ก็ทำให้เราถ่อมใจ ให้กำลังและยกโทษเรา

เราไม่สามารถวางใจตัวเราเองแม้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง เราหันจากตัวเราเอง และมองไปที่พระเยซู เราไม่สามารถอวดได้ แต่อ้างได้ว่าทุกสิ่งล้วนมาจากพระคุณที่พระเจ้าได้ให้แก่เราเปล่าๆ เราวางใจในพระเยซูด้วยความมั่นใจ ชื่นชมยินดีในความหวัง และดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ

พระเยซูกล่าวว่า "เราคือผู้พิเคราะห์ความคิดจิตใจ" (วิวรณ์ 2:23) พระองค์จะช่วยคุณจากการหลอกลวง การคิดว่าตนชอบธรรม และหนทางที่เท็จทุกทาง จงให้สิ่งนี้เป็นคำอธิษฐานประจำวันของคุ

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจตราดูเถิด และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์
ขอทรงตรวจสอบและประจักษ์แจ้งความคิดกระวนกระวายของข้าพระองค์
โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทัย
และขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์"
(สดุดี 139:23-24 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 13

"Search me. O God." (Psalm 139:23)

Only real Christians want their hearts to be searched; and only God can do this. The believer wants to have a pure and honest heart and prays, "Lord, search me. Show me my sins, so that I can repent and be forgiven." When God searches, He humbles, strengthens and forgives us.

We cannot trust ourselves for one moment, we turn from self to Jesus. We cannot boast, but ascribe all to God's free grace. We confidently trust in Jesus, rejoicing in hope and walking humbly with our God.

Jesus says, "I am He who searches the hearts." (Revelations 2:23) He will save you from deception and self- righteousness, and every false way. Make this your daily prayer.

"Search me, Lord, and know my inmost feelings,
Test me now and know my anxious mind.
See if there is anything offensive
In my way of life that You can find.
And direct me , O my God, I pray,
In Your good and everlasting way."
(Sing Psalms 139:23,24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Tuesday, 12 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 12 กุมภาพันธ์

"จงหวังในพระเจ้า" (สดุดี 42:11)

บทความสอนใจประจำวัน 12 กุมภาพันธ์

"จงหวังในพระเจ้า" (สดุดี 42:11 TNCV)

รากฐานของความหวังของเราอยู่ที่การเชื่อวางใจในองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งตายเพื่อบาปของเรา และคืนชีวิตอีกครั้งเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาล ไม่ว่าวันจะดูมืดมัวเพียงไร ไม่ว่าการทดลองจะแปลกประหลาดเพียงไร ผู้เชื่อก็หวังในพระเจ้า พระองค์อยู่กับคุณ พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อของคุณ พระองค์จะเปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่าง เปลี่ยนหนทางที่คดเคี้ยวให้ตรงไป และให้พระคุณอันบริบูรณ์แก่คุณ เพื่อที่เมื่อคุณมีสิ่งที่จำเป็นทั้งสิ้นแล้ว ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยการดีทั้งสิ้น

จงพึ่งพาพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้กล่าวว่า "ข้าพระองค์หวังในพระเจ้า" พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณและมีฤทธานุภาพสูงสุด และเป็นพระบิดาแห่งสวรรค์ที่เปี่ยมด้วยความรักแท้

จงหวังที่จะพบแสงสว่างในความมืด การผ่อนคลายในยามทุกข์ใจ กำลังในความอ่อนแอ ความชื่นชมยินดีในความเสียใจ และชีวิตในความตาย จงหวังที่จะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณและทุกสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ จงหวังในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว พระองค์สัตย์ซื่อ และซื่อตรง แล้วคุณจะไม่ต้องหวังลมๆ แล้งๆ อีกเลย!

"จิตวิญญาณของข้าเอ๋ย จงพักสงบในพระเจ้าแต่ผู้เดียว
ความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์
พระองค์แต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว"
(สดุดี 62:5-6 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 12

"Hope in God." (Psalm 42:11)

The foundation of our hope is through believing in the Lord Jesus who died for our sins and rose again to live for evermore. However gloomy the day, however strange the trials, the believer hopes in God. He is with you. He is your faithful God. He will turn darkness into light; make crooked things straight; and give you abundant grace, so that you, having all you need may abound in every good work.

Rely on God who never changes. No matter what happens, say "I will hope in God." He is your gracious all powerful God and loving heavenly Father.

Hope for light in darkness, relief in distress, strength in weakness, joy in sorrow, and for life in death. Hope for all you need, and all God has promised.Hope in God alone. He is faithful and true and you cannot hope in vain!

"Find rest, my soul, in God alone,
In Him my hope is ever sure.
My safety, fortress, sheltering rock-
In Him alone I am secure." (Sing Psalms 62:5-6)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Monday, 11 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 11 กุมภาพันธ์

"เราจะพิทักษ์รักษาพวกเขา" (มาลาคี 3:17)

บทความสอนใจประจำวัน 11 กุมภาพันธ์

"เราจะพิทักษ์รักษาพวกเขา" (มาลาคี 3:17 TNCV)

นี่เป็นความแน่นอนที่ล้ำค่าจริง! ใครคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพิทักษ์รักษา? ก็คือลูกๆ ของพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ โดยเฉพาะผู้ที่กล่าวถึงความดีของพระองค์ บอกเล่าเรื่องราวความสัตย์ซื่อของพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์ต่อโลกนี้ที่ไม่มีความเชื่อ

พระองค์กล่าวว่า "พวกเขาจะเป็นของเรา เป็นสมบัติอันล้ำค่าของเราในวันที่เราลงมือ เราจะพิทักษ์รักษาพวกเขาด้วยความเมตตาเหมือนพ่อพิทักษ์รักษาลูกที่ปรนนิบัติพ่อ" (มาลาคี 3:17 TNCV)

หากเราตั้งเป้าหมายที่จะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าและดำรงชีวิตตามพระคำของพระองค์ เราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกลัว พระองค์จะป้องกันเราจากอันตราย อวยพรเราเมื่อเราพบกับความทุกข์ใจ และจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่เรา

พระองค์กล่าวว่า "อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า เราเป็นพระเจ้าของเจ้า เจ้าไม่ใช่ทาสรับใช้ของเรา แต่เป็นบุตร และหากเป็นบุตรแล้ว เมื่อนั้นเจ้าก็เป็นทายาทของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ แม้ว่าเราจะลงโทษโลกนี้ เราก็จะพิทักษ์รักษาเจ้า"

"พระเยซูเจ้า ข้าฯ จะวางใจพระองค์
ข้าฯ ร้องเรียกพระนามของพระองค์
ข้าฯ จะวางใจพระองค์ตลอดไป
และวางใจในทุกสิ่ง"
(
F. R. Havergal)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 11

"I will spare them." (Malachi 3:17)

Precious certainty! Whom will the Lord spare? All His believing children- especially those who speak of His goodness, witness to His faithfulness, and honour Him before an unbelieving world.

He says, "They will be My people. On the day when I act in judgement they will be My own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child." (Malachi 3:17)

If we aim to glorify God, and live according to His Word, we have nothing to fear. He will shield us from danger, bless our troubles to us and supply all our needs. He says, "Fear not, I am with you. I am Your God. You are not a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ Jesus. Though I punish the world, I will spare you."

"I am trusting You, Lord Jesus,
On Your Name I call,
I am trusting You for ever,
And for all."
(F. R. Havergal)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 10 February 2019

บทความสอนใจประจำวัน 10 กุมภาพันธ์

"พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์" (สดุดี 56:9)

บทความสอนใจประจำวัน 10 กุมภาพันธ์

"พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพระองค์" (สดุดี 56:9 TNCV)

พระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนบาปสามารถเพลิดเพลินใจได้ ก็คือการที่มีพระเจ้าอยู่ฝ่ายเข!

พระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณ หากคุณเชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า! โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าได้ทำงานในจิตใจของคุณ พระองค์ได้ให้พระบุตรของพระองค์แก่คุณ พระองค์กล่าวว่า "เจ้าเป็นของเรา" เราตอบสนองด้วยใจยินดีว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เป็นของพระองค์!"

พระองค์เป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเรา พระองค์เฝ้ามองดูเราในทุกย่างก้าวของทางที่เราเดินไปและห่วงใยเรา พระองค์ทดสอบความเชื่อของเรา พระองค์จัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา พระองค์รับฟังคำอธิษฐานทุกอย่างของเรา ยกเว้นเมื่อเรามีบาปที่ไม่ได้สารภาพในใจของเรา

พระองค์กล่าวว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา" (อิสยาห์ 41:10 TNCV)

"ข้าฯ ไม่อวดอ้างถึงกำลังหรือความดีของข้าฯ เอง
แต่ครั้นเมื่อข้าฯ ได้รู้จักนามอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วย
พระนามนี้เป็นป้อมปราการอันแข็งแรงที่ข้าฯ หลบภัย
พระองค์ได้สัญญาไว้ว่าจะจัดเตรียมเพื่อข้าฯ"
(John Newton, เพลง "Though troubles assail us")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

February 10

"God is for me" (Psalm 56:9)

The greatest mercy sinners can enjoy is to have God on their side!

God is for you if you believe in the Lord Jesus! God has, by the Holy Spirit, worked in your heart. He has given you His Son. He has said, "You are Mine."We gladly respond "Lord, I am Yours!"

He is our refuge and strength. He watches over us every step of the way and cares for us. He tests our faith. He supplies all our need. He listens to all our prayers- except when we have unconfessed sin in our hearts.

He says, "Fear not, I am with you. Don't be dismayed, for I am your God. I will help you; yes, I will uphold you with My righteous right hand." (Isaiah 41:10)

"No strength of our own and no goodness we claim;
Yet, since we have known of the Saviour's great Name,
In this our strong tower for safety we hide:
We have His sure promise, The Lord will provide." 
(John Newton, hymn "Though troubles assail us")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie