Friday, 14 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 14 ธันวาคม


"พระเยซูผู้ทรงลิขิตความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์" (ฮีบรู 12:2)

บทความสอนใจประจำวัน 14 ธันวาคม

"พระเยซูผู้ทรงลิขิตความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์" (ฮีบรู 12:2 TNCV)

คริสเตียนแท้ทุกคนมีความเชื่อ แต่บางคนมีความเชื่อน้อย

พระองค์ผู้ให้สิ่งที่เรามีแก่เราสามารถเพิ่มเติมความเชื่อได้ และพระองค์จะเพิ่มเติมให้หากเราอธิษฐานขออย่างจริงจัง

เราจำเป็นต้องมีความเชื่อมากขึ้น เพื่อช่วยเราให้สามารถหนีพ้นจากอันตรายมากมายที่อยู่ในหนทางของเรา ให้สามารถทำตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและฟันฝ่าด้วยความอดทน ให้สามารถยึดมั่นในพระคำอันสัตย์ซื่อ ให้สามารถเติบโตในพระคุณและความบริสุทธิ์ ให้สามารถยกโทษผู้ที่ทำร้ายเรา และให้สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเชื่อในพระสัญญาของพระองค์และรับใช้พระองค์

พระสัญญาของพระเจ้า แบบอย่างของความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ และพระลักษณะของพระเจ้าผู้ซึ่ง "พร้อมที่จะให้มากกว่าที่เราพร้อมที่จะรับ" ล้วนส่งเสริมให้เราขอความเชื่อมากขึ้น

สรรเสริญพระเจ้า พระองค์เป็น "ผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์" ด้วยเช่นกัน

"ข้าฯ ไม่รู้ว่าวันเวลาในชีวิตข้าฯ เหลืออยู่นานสักเท่าไร
แต่พระองค์ผู้ทรงทราบและทรงห่วงใยข้าฯ จะรักษาข้าฯ ไว้จนสุดปลาย"

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 14

"Jesus, the author and finisher of our faith." (Hebrews 12:2)

All true Christians have faith, but some have only a little faith.

He who gave us what we have can increase it; and He will if we pray for it earnestly.

We need more faith, to enable us to escape the many dangers that are in our path; to do and suffer the Lord's will with patience; to hold fast to the faithful Word; to grow in grace and holiness; to forgive those who harm us; and to honour God by believing His promises and serving Him.

We are encouraged to ask for more faith by God's promises; by the examples of great faith set forth in the Bible; and by the character of God who is "more ready to give than we are to receive."

Praise God, He is also the "finisher of our faith."

"I do not know how many days
Of life are mine to spend;
But One who knows and cares for me
Will keep me to the end."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 13 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 13 ธันวาคม

"พระเจ้าตรัสว่า 'จงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิด แล้วเราจะให้เจ้า' " (1 พงศ์กษัตริย์ 3:5)

บทความสอนใจประจำวัน 13 ธันวาคม

"พระเจ้าตรัสว่า 'จงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถิด แล้วเราจะให้เจ้า' " (1 พงศ์กษัตริย์ 3:5 TNCV)

พระเจ้ามีแหล่งทรัพยากรที่ไร้ขีจำกัด และเรียกเราอย่างต่อเนื่องให้ขอและรับ

คุณต้องการอะไรในวันนี้? อยากที่จะบริสุทธิ์มากขึ้นหรือ? เราต้องการความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง ต้องการให้ความปรารถนาของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า และให้ความรักของเราอยู่ที่สิ่งที่เป็นของสวรรค์

เช่นเดียวกับซาโลมอน ให้เราขอสติปัญญาที่จะนำทางหัวจของเราและกำหนดทางเดินของเรา สติปัญญาจะนำให้เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และช่วยให้เราสามารถหนีพ้นจากกับดักของมาร

พระเยซูถามเรา "ท่านต้องการสิ่งใดจากเรา?" ทรัพย์สมบัติแห่งสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์ และทุกคนที่ขอก็จะได้รับ

"โอ พระเยซู ขอประทานพระองค์เองแก่ข้าฯ"

"ขอที่ข้าฯ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซู
ขอที่ข้าฯ จะแยกแยะพระประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ดีขึ้น
พระวิญญาณแห่งพระเจ้า ผู้เป็นครูของข้าฯ
ขอสำแดงสิ่งที่เป็นของพระคริสต์แก่ข้าฯ"
(Eliza E. Hewitt, เพลง "More About Jesus")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 13

"God said, 'What do you want? Ask, and I shall give it to you!' " (1 Kings 3:5)

God has boundless resources, and is constantly calling upon us ask and receive.

What do you want today? Is it more holiness? We want our understanding enlightened, our will brought into conformity to the will of God, and our affections fixed on heavenly things.

Let us ask as Solomon did for wisdom to guide our hearts and direct our ways. It will lead us to do God's will and enable us to escape the traps of the devil.

Jesus asks us "What shall I give you?" In Him are all the treasures of wisdom and knowledge, and everyone that asks receives.

"O Jesus, give me Yourself."

"More about Jesus let me learn,
More of His holy will discern;
Spirit of God, my teacher be,
Showing the things of Christ to me." (Eliza E. Hewitt, hymn "More About Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 12 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 12 ธันวาคม

"พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด" (เอเฟซัส 5:23)

บทความสอนใจประจำวัน 12 ธันวาคม

"พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด" (เอเฟซัส 5:23 THSV2011)

คริสตจักรเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์ และประชากรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาเป็นผู้ที่พระองค์เลือกไว้ พวกเขาเป็นความโปรดปรานและเกียรติสิริของพระองค์ พระองค์ชื่นชมยินดีในพวกเขา

พระองค์ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยการเป็นตัวแทน พระองค์มาแทนที่พวกเขา และตายเพื่อบาปของพวกเขา

พระองค์ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคุณ พร้อมด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง

พระองค์ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยการชี้ทาง เพราะพระองค์สอนพวกเขาหมดทุกคน

พระองค์ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยการแยก ดยนำพวกเขาออกมาและช่วยพวกเขาห้รอดพ้นจากโลกนี้ที่เต็มด้วยความชั่วร้าย

พระองค์ช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นด้วยการนำพวกเขาออกจากอาณาจักรของซาตาน เข้าสู่อาณาจักรแห่งพระคุณ และจากโลกปัจจุบันนี้ เข้าสู่สวรรค์ในที่สุด

ผู้ที่ได้รับการช่วยให้หลุดพ้นทั้งหมดสำแดงพระเกียรติสิริและความรักแท้ของพระองค์ และเป็นส่วนของร่างกายของพระองค์ นั่นคือคริสตจักร ความหลุดพ้นทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า! สรรเสริญพระเจ้า!

"เมื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริของข้าฯ เสด็จมา
เพื่อนำผู้ที่พระองค์ไถ่ไว้กลับบ้าน
เมื่อนั้นเราจะร้องบทเพลงบทใหม่
สรรเสริญพระเจ้า! องค์พระผู้ไถ่!"
(P. Bliss, เพลง "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 12

"He is the Saviour of His body, the church." (Ephesians 5:23)

The church is the body of Christ Jesus and His people are one. They are His chosen ones. They are His delight and glory; in whom He rejoices.

He saves them by substitution- He took their place and died for their sins.

He saves them by giving the Holy Spirit and grace with every spiritual blessing.

He saves them by instruction; for they are all taught by God.

He saves them by separation, bringing them out of, and delivering them from this present evil world.

He saves them by taking them out of the kingdom of Satan and into His kingdom of grace; and finally out of this present world and into heaven.

All who are saved display His glory and love and are part of His body, the church. Salvation is all of God! Hallelujah!

"When He come, our glorious King,
All His ransomed home to bring,
Then anew this song we'll sing,
Hallelujah! What a Saviour!"
(P. Bliss, hymn "Hallelujah, What a Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 11 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 11 ธันวาคม

"ทำไมท่านบ่นต่อว่าพระองค์" (โยบ 33:13)

บทความสอนใจประจำวัน 11 ธันวาคม

"ทำไมท่านบ่นต่อว่าพระองค์" (โยบ 33:13 TNCV)

ผู้เชื่อบ่นต่อว่าพระเจ้าด้หรือ? ใช่ มันอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น!

จงระลึกว่าพระปัญญาของพระเจ้าไม่มีขีดจำกัด ความรักแท้ของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง หนทางของพระองค์ถูกต้อง วิธีการของพระองค์อาจล้ำลึกและน่าฉงนสำหรับเรา คนที่หยิ่งผยองจะไม่สามารถท้าทายพระองค์ แผนการของพระองค์ดีและเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอ พระองค์เป็นพระบิดาแห่งสวรรค์ผู้เต็มไปด้วยความรักแท้ และเป็นสิทธิพิเศษของเราที่เราชื่อและวางใจพระองค์ในทุกสถานการณ์ วันหนึ่งพระองค์จะทำให้ทุกอย่างกระจ่างแจ้งสำหรับเรา และเมื่อนั้นเราจะรู้และพึงพอใจอย่างสมบูรณ์แบบ

พระองค์กล่าวว่า "จงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า" (สดุดี 46:10 TNCV)

"เมื่อพระองค์เรียกให้คุณเดินผ่านน้ำลึก
คุณจะไม่จมในแม่น้ำแห่งศัตรู
เพราะพระองค์จะอยู่กับคุณในปัญห
เพื่ออวยพรและทำให้ผลดีเกิดขึ้นท่ามกลางความยุ่งยาก
จิตใจที่พบที่พักสงบอยู่ในพระเยซู
พระองค์จะไม่ และไม่สามารถหนีไปให้จิตใจนั้นผขิญศัตรู
แม้นรกทั้งสิ้นจะพยายามบั่นทอนจิตใจดวงนี้
พระองค์จะไม่มีวัน ไม่มีวัน ไม่มีวันทอดทิ้งเลย!"
(John Keith, เพลง "How Firm A Foundation")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 11

"Why are you bringing a charge against Him?" (Job 33:13)

A believer bringing a charge against God? Yes, it may happen, but it shouldn't!

Remember God is infinitely wise. His love is unchangeable. His ways are right. His methods may be mysterious and perplexing to us. He will not be called to account by the proud. His purposes are always good and gracious. He is our Loving Heavenly Father and it is our privilege to believe and trust in every situation. One day He will make all clear to us, and then we shall know and be perfectly satisfied.

He says, "Be still, and know that I am God." (Psalm 46:10)

"When through the deep waters He calls you to go,
You will not be drowned in the rivers of woe;
For He will be with you in trouble, to bless
And work for your good in your deepest distress.
The soul that in Jesus has found its repose,
He will not, He cannot, desert to its foes:
That soul, though all hell shall endeavour to shake,
He'll never, no never, no never forsake!"
(John Keith, hymn "How Firm A Foundation")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 8 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 08 ธันวาคม

"ข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์" (1 ซามูเอล 2:1)

บทความสอนใจประจำวัน 08 ธันวาคม

"ข้าพเจ้ายินดีในความรอดของพระองค์" (1 ซามูเอล 2:1 THSV2011)

ความหลุดพ้นของพระเจ้า คือการช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด นั่นคือนรก ไปสู่เกียรติสิริแห่งสวรรค์ และเราได้ทั้งหมดนี้เปล่าๆ โดยพระคุณของพระองค์

พระองค์ช่วยทั้งคนจนและขัดสน คนที่รู้สึกผิดและคนที่ทุกข์ใจ ผู้ซึ่งร้องเรียกหาพระองค์และเชื่อวางใจในพระองค์ เราทั้งหลายผู้ซึ่งได้มีประสบการณ์กับพระเมตตาของพระองค์ควรชื่นชมยินดีร่วมกับนางฮันนาห์ในควาหลุดพ้นที่เราได้รับ

บางคนอาจจะชื่นชมยินดีในทรัพย์สิน อำนาจ และสิ่งที่มองเห็นในโลกนี้ แต่ขอให้เราชื่นชมยินดีในความหลุดพ้นของเรา แม้ในยามเจ็บป่วยและในยามแข็งแรง ในยามยากจนและในยามมั่งมี ในชีวิตและในความตาย

"แม้ต้นมะเดื่อไม่ผลิดอก
และเถาองุ่นไม่มีผล
แม้ต้นมะกอกไม่ให้ผล
และท้องทุ่งไม่ให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร
แม้ไม่มีแกะในคอก
และไม่มีวัวในโรง
กระนั้นข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าจะเบิกบานใจในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า" (ฮาบากุก 3:17-18 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 08

"I rejoice in Your salvation." (1 Samuel 2:1)

God's salvation is deliverance from the most awful situation – hell - to the glories of heaven, and all by His free grace.

He saves the poor and needy, the guilty and distressed, who call upon Him and believe in Him. We, who have experienced His mercy, should along with Hannah, rejoice in our salvation.

Some rejoice in property, power, and earthly prospects; let us rejoice in our salvation- in sickness and health, in poverty and plenty, in life and in death.

"Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines; even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren; even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty; yet I will rejoice in the Lord! I will be joyful in the God of my salvation!" (Habakkuk 3:17-18)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 7 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 07 ธันวาคม

"ฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่าน" (ฮีบรู 10:35)

บทความสอนใจประจำวัน 07 ธันวาคม

"ฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่าน" (ฮีบรู 10:35 TNCV)

ผู้เชื่อแท้ทั้งหมดมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ (ผู้ซึ่งได้รับการเจิมหรือแต่งตั้งไว้) ที่พระเจ้าส่งมา มั่นใจว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยองค์เดียวและพระเจ้านิรันดร์ มั่นใจว่าสวรรค์ได้รับการเตรียมสำหรับทุกคนที่เชื่อ ความเชื่อของเราอยู่ในพระคำของพระเจ้า และเราพบความกล้าหาญที่จะบอกเล่ความจริง

ขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้เราอุทิศทุกสิ่งแด่พระเจ้า ตัดขาดจากทุกสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเรา และพักสงบอย่างเต็มที่ในความจริงแห่งองค์พระเยซูเจ้า

ความเชื่อของเราจะได้รับการทดสอบและพิสูจน์ แต่เราต้องยืนหยัด เพราะหากเรายึดมั่นจนถึงสุดปลาย เราจะได้เข้าส่วนในเกียรติสิริองพระคริสต์ จะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้ และชีวิตนิรันดร์สำหรับโลกหน้า

"โอพระเยซู ข้าได้สัญญา
ที่จะรับใช้พระองค์จนถึงสุดปลาย
ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอไป
เจ้านายและสหายของข้าฯ
ข้าฯ จะไม่กลัวการต่อสู้
หากพระองค์อยู่ฝ่ายเดียวกับข้าฯ
ข้าฯ จะไม่ออกไปจากมรรคา
หากพระองค์จะเป็นผู้ชี้ทางของข้าฯ"
(John E. Bode, เพลง "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 07

"Do not throw away your confident trust in the Lord." (Hebrews 10:35)

All true believers are confident that Jesus Christ is the promised Messiah sent by God; that He is the only Saviour and Eternal God; that heaven is being prepared for all who believe. Our trust is in God's Word and we find courage and boldness to share the truth.

As we read the Bible the Holy Spirit teaches us to commit all to God, to part with all that hinders our progress and to rest fully on the truth of the Lord Jesus.

Our faith will be tested and tried- but we must stand firm for, if we hold fast to the end, we are made partakers of Christ's glory. There is great reward in this life, and in the world to come Everlasting Life.

"O Jesus, I have promised
To serve Thee to the end;
Be Thou for ever near me,
My Master and my Friend:
I shall not fear the battle
If Thou art by my side,
Nor wander from the pathway
If thou wilt be my Guide."
(John E. Bode, hymn "O Jesus, I Have Promised")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 6 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 06 ธันวาคม

"พระองค์ได้ทรงช่วยโลทผู้ชอบธรรม" (2 เปโตร 2:7)

บทความสอนใจประจำวัน 06 ธันวาคม

"พระองค์ได้ทรงช่วยโลทผู้ชอบธรรม" (2 เปโตร 2:7 TNCV)

โลทเป็นผู้เชื่อแท้ในพระเจ้า แต่เป็นผู้เชื่อที่อ่อนแอ เขาเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเมืองโสดมที่มั่งคั่งแต่เต็มด้วยบาป เขาตั้งเป้าที่จะมีอนาคตที่ดี! การเต็มไปด้วยบาปของเพื่อนบ้านของเขาทำให้เขาผิดหวัง

ผลของการเลือกที่ผิดพลาดก็คือ ครอบครัวของเขาต้องพลาดพระพรของพระเจ้า คนในครอบครัวยกเว้นลูกสาว 2 คนของเขาพินาศในเมืองโสดม ภรรยาของเขาเสียชีวิตขณะที่หนีออกจากเมืองโสดม

โลทหลบหนีโดยปราศจากซึ่งความสำคัญ และต้องอาศัยในถ้ำ พระเจ้าได้ตีสอนเขาในความรักแท้ของพระองค์

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ" (สดุดี 25:4-5 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 06

"God--delivered righteous Lot." (2 Peter 2:7)

Lot was a true believer in God; but a weak one. He chose to live in wealthy –but sinful-Sodom. He aimed at making a fortune! He was upset by the sinfulness of his neighbours.

As a result of his wrong choices his family missed out on God's blessing. All, but two daughters, perished in Sodom. His wife died as they fled from Sodom.

Lot escaped without anything of importance and had to live in a cave. God, in His love, disciplined him.

"O Lord, reveal to me Your ways,
And all Your paths help me to know.
Direct and guide me in Your truth;
Instruct me in the way to go." (Sing Psalms 25:4-5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieWednesday, 5 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 05 ธันวาคม

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10)

บทความสอนใจประจำวัน 05 ธันวาคม

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10 TNCV)

นี่คือคำอธิษฐานของคริสเตียนทุกคน ขอที่เราอธิษฐานเช้าวันนี้ "ขอชำระข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ ด้วยพระโลหิตของพระเยซู และด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์"

พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างใจที่บริสุทธิ์ได้ คริสเตียนแท้เกลียดชังบาป เราได้รับการเรียกให้ดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าบอกว่า "จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์" (1 เปโตร 1:16 TNCV) และเราอธิษฐาน "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในข้าพระองค์" (สดุดี 51:10 TNCV)

ขอให้เราบริสุทธิ์ในทุกคำสนทนา และตั้งตารอคอยการมาของพระเยซูเจ้า

"ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชำระข้าฯ จากบาปของข้าฯ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้ข้าฯ
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรับข้าฯ ดังที่ข้าฯ เป็น
และขอทรงทำให้ทั้งสิ้นของข้าฯ เป็นของพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรักษาข้า ไว้ในแต่ละวัน
ข้าแต่พระเจ้า ให้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์
ขอทรงสร้างใจของข้า ให้เป็นพระราชวังของพระองค์
และให้เป็นราชบัลลังก์ของพระองค์"
(R Hudson Pope; เพลง "Cleanse me from my sin, Lord")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 05

"Create in me a clean heart, O Lord." (Psalm 51:10)

This is the prayer of every Christian. Let us pray this morning, "Cleanse me by Your word, by the blood of Jesus, and the power of the Holy Spirit."

Purity of heart can only be produced by God. A true Christian hates sin. We are called to live holy lives. We are the temple of the Holy Spirit.

God says, "Be holy, for I am holy;" (1 Peter 1:16) and we pray, "Create in me a clean heart, O Lord." (Psalm 51:10)

Let us be holy in all our conversation, looking for the coming of the Lord Jesus.

"Cleanse me from my sin, Lord
Put Your power within, Lord.
Take me as I am ,Lord;
And make me all Your own.
Keep me day by day, Lord
Underneath Your sway ,Lord.
Make my heart Your palace
And Your royal throne."
(R Hudson Pope; hymn "Cleanse me from my sin, Lord")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 4 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 04 ธันวาคม

"ข้าพระองค์จะไปด้วยพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า" (สดุดี 71:16)

บทความสอนใจประจำวัน 04 ธันวาคม

"ข้าพระองค์จะไปด้วยพระกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า" (สดุดี 71:16 TKJV)

เราไม่จำเป็นต้องไปด้วยความอ่อนแอ เพราะพระเจ้าให้กำลังของพระองค์แก่เรา

เรามองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์ และเราทำงานด้วยกำลังของพระองค์ พระองค์สัญญาสิ่งนี้ไว้กับเรา และหากเราขอ เราก็จะได้รับ

อย่าพยายามทำสิ่งใดด้วยกำลังของเราเองเป็นอันขาด หากเราทำเช่นนั้น เราจะล้มเหลวแน่นอน แต่ขอให้เราอธิษฐานขอกำลังของพระเจ้า และเมื่อนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสำเร็จและชัยชนะ

"ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอ" (2 โครินธ์ 12:9)

พระองค์ให้ความกล้าหาญแก่ผู้ที่ขลาดกลัว และให้กำลังแก่ผู้ที่ขาดกำลัง

"ข้าฯ จะไปในความเชื่อ ด้วยรู้สึกถึงความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ของข้าฯ
และด้วยต้องการพระคุณของพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน
แม้กระนั้น บทเพลงแห่งชัยชนะก็ดังกึกก้องจากหัวใจของข้าฯ
ข้าฯ พักสงบในพระองค์ และจะไปในนามของพระองค์"
(Edith G. Cherry, เพลง "We rest on Thee")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 04

"I will go in the strength of the Lord God." (Psalm 71:16)

We don't have to go in weakness because God's strength is offered to us.

In His light we see, and in His strength we work. It is promised to us, and if we ask for it we will receive it.

Let us never attempt anything in our own strength. If we do we shall surely fail. But let us pray for God's strength, and then we are sure of success and victory.

"His strength is made perfect in weakness." (2 Corinthians 12:9)

He gives courage to the faint, to those who have no might He gives strength.

"We go in faith, our own great weakness feeling,
And needing more each day Thy grace to know,
Yet from our hearts a song of triumph pealing,
We rest on Thee, and in Thy Name we go."
(Edith G. Cher­ry, hymn "We rest on Thee")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 3 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 03 ธันวาคม

"จงเชื่อในพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" (2 พงศาวดาร 20:20)

บทความสอนใจประจำวัน 03 ธันวาคม

"จงเชื่อในพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน" (2 พงศาวดาร 20:20 TNCV)

พระเจ้ากรุณาต่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้า พระองค์อยู่กับเราเสมอ พร้อมที่จะช่วยเรา และพึงพอใจในเรา พระองค์เป็นพระเจ้าผู้รักษาคำสัญญาและมีพร้อมทุกอย่างสำหรับเรา

จงเชื่อในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นจริงและเชื่อถือได้ ในการอยู่ด้วยของพระองค์ เพราะพระองค์เคยทอดทิ้งเรา ในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เพราะไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์ ในพระลักษณะของพระองค์ ซึ่งจะไม่มีวันเสียเกียรติเลย และในความสัตย์ซื่อของพระองค์ ซึ่งมั่นคงและแน่นอนดั่งภูเขาใหญ่

จงเชื่อในพระเจ้า แม้ว่าผู้คนต่อต้านเรา แม้ว่าซาตานทำให้เราเจ็บปวด แม้ว่าความกลัวเกิดขึ้นมาในใจเร จงเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะให้กำลังแก่เราในการทำหน้าที่ของเร และจะช่วยเราห้รอดพ้นจากทุกความยากลำบาก ความเชื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้าซึ่งพระองค์พร้อมที่จะมอบให้

หากพระเยซูกลับมาในวันนี้ พระองค์จะพบความเชื่อในหัวใจของเราหรือไม่?

"พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้ง
ไม่มีใครที่รอคอยพระองค์อย่างสูญเปล่า
ในเวลานั้น ข้าฯ จะได้เห็นเกียรติสิริของพระองค์
พระคริสต์จะเสด็จมา และเรียกหาข้าฯ!"
(Joseph Swain, เพลง "Christ the Lord will come again")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 03

"Believe in the Lord your God." (2 Chronicles 20:20)

God is gracious to all who believe in the Lord Jesus. He is ever present with us, ready to help us and take pleasure in us. He is our all sufficient covenant keeping God.

Believe in His Word, which is true and faithful; in His presence, for He will never leave us; in His power for nothing is too hard for Him; in His character, which will never be dishonoured; and in His faithfulness, which, like the great mountains, is steadfast and sure.

Believe in God, even though people turn against us; though Satan distresses us; though fears arise within us. Believe in God for strength to do our duty, and for deliverance from every difficulty. Faith is a gift from God which He is ready to give.

If Jesus were to return today would He find faith in our hearts?

"Christ, the Lord, will come again,
None shall wait for Him in vain,
I shall then His glory see;
Christ will come and call for Me!"
(Joseph Swain, Hymn "Christ the Lord will come again")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 2 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 02 ธันวาคม

"นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอวยพรเจ้า" (ฮักกัย 2:19)

บทความสอนใจประจำวัน 02 ธันวาคม

"นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอวยพรเจ้า" (ฮักกัย 2:19 TNCV)

วันไหน? วันที่เราเริ่มแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า วันที่เราปฏิญาณตนต่อพระองค์อย่างซื่อตรง วันที่เราทำงานเพื่อพระองค์อย่างสุดใจ วันที่เรากลับใจจากการเสื่อมถอยและหันกลับมาหาพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าสัญญาว่าอะไร? พระองค์จะอวยพรเรา พระองค์จะอวยพรสิ่งที่เป็นของเรา พระองค์จะอวยพรการทดสอบของเรา พระองค์จะอวยพรงานของเรา พระองค์จะอวยพรครอบครัวของเรา พระองค์จะอวยพรจิตใจของเรา พระองค์จะอวยพรเราด้วยความปีติยินดี กำลัง สันติสุข และความสำเร็จ

สหายที่รัก ขอให้เราุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนิชีวิตในทางของพระองค์เสมอ จงคาดหวังการอวยพรจากพระองค์ เพราะพระองค์ได้สัญญาไว้แล้ว จงขมักเขม้นในการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐาน จงมองดูพระเยซูอย่างไม่ลดละ จงกล่าวอ้างคำสัญญานี้กับพระเจ้นแต่ละวัน พระองค์จะอวยพรคุณ และคุณจะเป็นพร

"ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอให้พระพักตร์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์
และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์" (สดุดี 67:1-2 TNCV)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 02

"From this day, I will bless you." (Haggai 2:19)

What day? The day we begin to seek the Lord. The day we honestly profess Him. The day we heartily work for Him. The day we repent of backsliding and turn back to Him.

What does the Lord promise? To bless us; He will bless what is ours; He will bless our trials; He will bless our work; He will bless our families; He will bless our souls. He will bless us with delight, strength, peace and success.

Dear Friends, let us be decided for the Lord, and always walk in His ways. Expect His blessing, for He has promised it. Be diligent in Bible reading and prayer. Constantly look to Jesus. Remind God of this promise day by day. He will bless you, and you shall be a blessing.

"God be merciful and bless us;
Shine upon us with Your face,
That the earth may know Your actions
And all lands Your saving grace." (Sing Psalms 67:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSaturday, 1 December 2018

บทความสอนใจประจำวัน 01 ธันวาคม


"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราทรงครอบครองอยู่" (วิวรณ์ 19:6)

บทความสอนใจประจำวัน 01 ธันวาคม

"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ของเราทรงครอบครองอยู่" (วิวรณ์ 19:6 TNCV)

พระเจ้าของเราเป็นแหล่งของสิ่งดีทั้งปวงและเป็นผู้เดียวที่คู่ควรกับการนมัสการของเรา

พระองค์ทำได้ทุกสิ่ง พระองค์ครอบครองด้วยความเมตตา ความยุติธรรม และเกียรติสิริ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนได้รับการกำหนดและการยินยอมจากพระองค์ ท้ายที่สุดแล้วสิ่งทั้งปวงจะนำเกียรติมาสู่พระนามของพระองค์

ขอให้เราดำรงชีวิตทุกวันโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้พระเจ้าพอใจในทุกสิ่ง วางใจในพระองค์ อธิษฐานต่อพระองค์ และพิสูจน์คำสัญญาของพระองค์ นี่จะช่วยให้เราพิชิตความกลัว เสริมสร้างความเชื่อและความเชื่อฟัง และป้องกันความบาป

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเราครอบครองอยู่ พระองค์ห่วงใยลูกของพระองค์ ช่วยเหลือพวกเขา และรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับพวกเขา! สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์!

"จงป่าวประกาศทั่วทุกดินแดน
องค์พระผู้เป็นเจ้าครอบครองในวันนี้
!
โลกนี้จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท
จากการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมสลาย
ความยุติธรรมของพระองค์ใกล้เข้ามา
โอสวรรค์ จงชื่นชมยินดี
โอมหาสมุทร จงกล่าวย้ำ
ด้วยเสียงดังฟ้าคำราม"

(David G Preston, เพลง "O Sing A New Song")

 

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

December 01

"The Lord our God, the Almighty, reigns." (Revelation 19:6)

Our God is the source of all good, and the only One worthy of our worship.

He can do all things. He rules with mercy, justice and glory. Everything that happens is either appointed or permitted by Him. All things ultimately bring honour to His name.

Let us live each day aiming to please God in all things, trust in Him, pray to Him and prove His promises. This will help us to conquer fear, strengthen faith and obedience, and prevent sin.

The Lord our God reigns. He cares for His children, manages their affairs and secures their best interests! Praise to His Holy name!

"Proclaim to all lands:
The Lord reigns today!
This earth shall be freed
From change and decay:
His justice is coming-
O heavens rejoice,
And oceans re-echo,
With thunderous voice!"
(David G Preston, hymn "O Sing A New Song")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie
Friday, 30 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤศจิกายน


"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด" (สดุดี 116:7)

บทความสอนใจประจำวัน 30 พฤศจิกายน

"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด" (สดุดี 116:7 TNCV)

เมื่อคริสเตียนดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเยซูและวางใจในพระองค์ พวกเขาก็ได้พักสงบ

หากเราออกห่างจากพระองค์ไป เราก็จะอ่อนแอ เสียความกล้าหาญ และความสงสัยอาจเข้ามาในความคิดของเรา แต่พระเยซูเชิญเราให้กลับมา แล้วเราจะต้องกลับมาเพื่อที่จะได้เพลิดเพลินกับสันติสุข

"โอ พระเยซู! ข้าพระองค์มาหาพระองค์! ขอทรงรับแกะของพระองค์ตัวนี้ที่ได้ออกนอกลู่นอกทางไป ขอทรงรื้อฟื้นความชื่นชมยินดีแห่งความหลุดพ้นของข้าพระองค์และขอทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้พบกับการพักสงบที่กางเขนของพระองค์"

จงพักสงบบนพระคำที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าร่วมกับประชากรที่สัตย์ซื่อของพระองค์!จงพักสงบในความรัแท้อันไร้ขีดจำกัด และเป็นอิสระจากความกลัว ความเป็นห่วงในทางโลก และความวิตกกังวล

จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงกลับมาและพักสงบในพระเยซูผู้เป็นสหายที่สัตย์ซื่อและพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า

นี่คือความเชื่อมั่นอันหวานชื่น "พระองค์จะรับเราด้วยพระคุณ"

"จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงพักสงบอีกครั้งเถิด
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อเจ้าเสมอมา
เพราะพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของข้าพระองค์จากความตาย
ทรงปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากหยาดน้ำตา
ทรงปกป้องเท้าของข้าพระองค์ไม่ให้สะดุดล้ม
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในดินแดนของผู้มีชีวิตอยู่" (สดุดี 116:7-9 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 30

"Return to your rest, O my soul." (Psalm 116:7)

When Christians live near to Jesus and trust Him, they are at rest.

If we wander from Him we become weak, lose courage, and doubts may fill our minds. But Jesus invites us to return- and we must do so to enjoy peace.

"O Jesus! We come to You! Receive Your wandering sheep. Restore to us the joy of our salvation and let us find rest at Your Cross."

Rest on God's faithful Word with His faithful people! Rest in His boundless love and be free from fear, worldly cares and worries.

Return, O my soul, and rest in Jesus, my faithful friend and Saviour.

Sweet assurance- He will receive us graciously.

"Rest, O my soul, God has been good to you-
For You, O Lord, have saved my soul from death, 
My feet from stumbling, and my eyes from tears,
That I may live for You while I have breath." (Sing Psalms 116:7-9)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieThursday, 29 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤศจิกายน

"ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 63:7)

บทความสอนใจประจำวัน 29 พฤศจิกายน

"ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า" (อิสยาห์ 63:7 TNCV)

นี่เป็นประเด็นที่ดีที่สุดที่จะใคร่ครวญและกล่าวถึง! จงกล่าวถึงความดีของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อผู้เชื่อทั้งหมด และการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานของเรา

ขอให้เรากล่าวถึงพระกรุณาของพระองค์ับผู้ซึ่งกำลังแสวงหาพระองค์ เพื่อหนุนใจพวกเขา กับผู้ที่กำลังบ่น เพื่อทำให้เขาเงียบลง กับผู้ที่กำลังถูกทดลอง เพื่อสนับสนุนเขา กับผู้ที่กำลังหันหลังกลับ บางทีสิ่งนี้จะทำให้เขากลับคืนสู่สภาพดี

ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระกรุณาของพระองค์ทุกวัน ขอให้เรากล่าวกับพี่น้องคริสเตียนเพื่ปลอบใจและให้กำลังแก่พวกเขา มันจะนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีมาสู่เรา

"เรากล่าวถึงสิ่งที่พระองค์ทำและพูด
และทนทุกข์เพื่อเราในโลกนี้
หนทางที่พระองค์กำลังทำเพื่อเราขณะนี้
ได้ทำลายทุกแผนการของโลกนี้
บทสนทนาของเราจะเต็มด้วยเรื่องของพระองค์"

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 29

"I will tell of the loving kindness of the Lord." (Isaiah 63:7)

This is the very best topic to meditate on, and to talk about! Tell of the Lord's goodness in His promises to all believers, and His answering of our prayers.

Let us tell of His loving kindness to those who are seeking Him, to encourage them; to those who are complaining to silence them; to those who are tempted, to support them; to those who have backslidden, perhaps it will restore them.

Let us thank God for His loving kindness daily. Let us speak to our fellow Christians to comfort and strengthen. It will bring us peace and joy.

"We'll speak of all He did, and said,
And suffered for us here below;
The path He marked for us to tread,
And what He's doing for us now;
Discarding every worldly theme,
Our conversation filled with Him."

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Wednesday, 28 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤศจิกายน

"วันนั้นจะสำแดงให้เห็น" (1 โครินธ์ 3:13)

บทความสอนใจประจำวัน 28 พฤศจิกายน

"วันนั้นจะสำแดงให้เห็น" (1 โครินธ์ 3:13 THSV2011)

"วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" จะมาถึง เมื่อผู้คนจะได้เห็นพระองค์ลงมาจากสรรค์ในเปลวเพลิง เมื่อคนที่ตายแล้วจะได้รับการชุชีวิตขึ้นอีกครั้ง และการพิพากษาจะเริ่มต้น ในวันนั้นทุกความลับจะถูกเปิดเผย แรงจูงใจต่างๆ ของเราจะถูกสำแดง ความหน้าซื่อใจคดจะถูกประณาม

เราจริงใจหรือไม่? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

เรามีเป้าหมายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า หรือเพื่อยกย่องตนเอง? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

เรากำลังดำเนินงานต่างๆ ตามหลักการของคริสเตียน หรือของโลกนี้? วันนั้นจะสำแดงให้เห็น!

โอ โดยพระคุณพระเจ้า ขอที่วันนั้นจะสำแดงให้เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าที่ถ่อมใจ บริสุทธิ์ เฝ้าระวัง และจริงใจ

ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยคาดหวังวันนั้น เพราะมันจะมาถึงหลายคนอย่างกะทันหัน

"โปรดดูว่ามีสิ่งใดบ้างในตัวของข้าพระองค์ซึ่งไม่เป็นที่พอพระทั
และขอทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีนิรันดร์" (สดุดี 139:24 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 28

"The Day shall declare it." (1 Corinthians 3:13)

"The day of the Lord" will come when Jesus will be seen coming from heaven in flaming fire, when the dead will be raised again and the Judgment commences. On that day every secret will be exposed. Our motives will be revealed. Hypocrisy will be condemned.

Are we sincere? –The day will declare it!

Are we aiming at God's glory or self- exaltation?- The day will declare it!

Are we conducting our business on Christian or worldly principles? –The day will declare it!

Oh may that day declare that we, by God's grace, are humble, holy, watchful, sincere disciples of the Lord Jesus. Let us daily live expecting that day, it will come on many suddenly.

"Search out in me what causes You offence.
And lead me in the everlasting way." (Sing Psalms 139:24)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieTuesday, 27 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤศจิกายน

"เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11)

บทความสอนใจประจำวัน 27 พฤศจิกายน

"เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11 TNCV)

วันนี้พระเยซูบอกเราว่า "เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี" (ยอห์น 10:11 TNCV) ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์

พระองค์รัก ปกป้อง และจัดเตรียมเพื่อแกะของพระองค์ พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยเขาให้หลุดพ้น พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเขา ลอบใจเขา และชำระเขาให้บริสุทธิ์ พระองค์กำลังเตรียมสถานที่แห่งหนึ่งในสวรรค์ให้แก่พวกเขา พระองค์จะดำรงชีวิตอยู่กับพวกเขาและอวยพรพวกเขาตลอดชั่วนิรันดร์ ความดีของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่จริงๆ!

พระองค์บอกว่า "แกะของเราฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย ไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นแก่เราทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวง ไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นจากพระหัตถ์พระบิดาของเราได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน" (ยอห์น 10:27-30 TNCV) นี่คือความปลอดภัยที่เต็มไปด้วยพระพร!

"ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่ดี ขอทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ใกล้พระองค์ด้วยเถิด"

"องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามายังริมน้ำอันสงบ 
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์"
(สดุดี 23:1-3 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 27

"I am the Good Shepherd." (John 10:11)

Jesus says to us today, "I am the Good Shepherd." (John 10:11) There is no other like Him.

He loves, protects and provides for His own. He gave His life to save them. He sends His Holy Spirit to help them, to comfort them and to make them holy. He is preparing a place in heaven for them. He will, for all Eternity, live with them and bless them. How great is His goodness!

He says, "My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me; and I give them Eternal Life; and they shall never perish, neither shall any one snatch them out of My hand. My Father, who has given them to Me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of My Father's hand. I and My Father are one." (John 10:27-30)Blessed security!

"Good Shepherd, keep us near to Yourself."

"The Lord is my shepherd; no want shall I know.
He makes me lie down where the green pastures grow;
He leads me to rest where the calm waters flow.
My wandering steps He brings back to His way,
In straight paths of righteousness making me stay;
And this He has done His great name to display." (Sing Psalms 23:1-3)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 26 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 26 พฤศจิกายน

"ท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์" (กาลาเทีย 4:7)

บทความสอนใจประจำวัน 26 พฤศจิกายน

"ท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์" (กาลาเทีย 4:7 TKJV)

พระเจ้ายกชูเราขึ้นสู่เกียรติและความสุขสูงสุดผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเมตตาทั้งสิ้นหลั่งไหลมาสู่เราผ่านทางพระเยซู พระองค์เป็นหนทางที่เราเข้าหาพระเจ้า

หากเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู เราก็เป็นทายาทของพระเจ้า พระองค์ได้ปรารถนาให้เราได้รับความบริบูรณ์แห่งพระคุณและความบริบูรณ์แห่งเกียรติสิริ ทั้งหมดนี้ก็ได้รับการยืนยันแน่นอนโดยพระสัญญาของพระเจ้าและพระโลหิตอันล้ำค่าของพระผู้ช่วยที่รักของเรา

ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้เป็นทายาทของพระเจ้า ได้รับและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสามารถให้กับเราได้ตราบจนชั่วนิรันดร์! เราได้รับอย่างเพียงพอขณะที่อยู่บนโลกนี้ แต่เราจะได้รับสิ่งต่างๆ อย่างสมบูรณ์เมื่อเราเป็นขึ้นจากความตาย!

จงแน่ใจว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระเยซู ว่าคุณดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันด้วยความคาดหวังและการเตรียมตัวสำหรับ "วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งเต็มไปด้วยเกียรติสิริ!

"และหากความสนิทสนมของเรา
กับพระเยซูเจ้าช่างแสนหวาน
การถูกรับสู่สวรรค์นั้นจะสูงส่งเพียงใด
เมื่อเราได้พบที่บัลลังก์ของพระองค์"
(Charles Wesley, เพลง "All praise to our redeeming Lord")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 26

"God has made you His heir, through Christ." (Galatians 4:7)

Through faith in Jesus Christ, God exalts us to the highest honour and happiness. All our mercies flow through Jesus. He is the way of access to God.

If we are one with Jesus, we are heirs of God. He has willed all the riches of grace, and all the riches of glory. All is secured by the promise of God, and the precious blood of our dear Saviour.

What an honour to be heirs of God! To possess and enjoy throughout Eternity all that God can impart! We have enough given to us while on earth; but we shall be given full possession at the Resurrection!

Be sure that you are God's child through faith in Jesus, that you daily walk with God- with expectation and preparation for the glorious "Day of the Lord!"

"And if our fellowship below
With Jesus be so sweet,
What height of rapture shall we know,
When round His throne we meet!"
(Charles Wesley, hymn "All praise to our redeeming Lord")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 25 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤศจิกายน

"ข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:42)

บทความสอนใจประจำวัน 25 พฤศจิกายน

"ข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:42 TNCV)

อย่าวางใจในความรู้สึกของคุณ หรือตัดสินจากภายนอก

สิ่งที่นำทางคริสเตียน คือแหล่งของถ้อยคำเดียวที่วางใจได้ นั่นคือ พระคำของพระเจ้า พระคำเป็นจริงและเรียบง่ายในประเด็นทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องรู้ พระคำได้รับการทดสอบและพบว่าควรค่าแก่การไว้ใจเสมอ เราควรเชื่อวางใจในพระคำและปลอบใจของเราเองด้วยพระคำ โดยเฉพาะเมื่อเราถูกรายล้อมไปด้วยความยากลำบาก

การวางใจในพระคำของพระเจ้าจะนำมาซึ่งสันติสุขของความคิด และการรอดพ้นจากปัญหาทุกอย่าง ทั้งหมดก็ปลอดภัยและปลอดภัยตลอดกาล

"โอพระเจ้า ขอทรงเพิ่มความไว้วางใจให้แก่ข้าพระองค์"

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์
ขอให้การช่วยกู้มาถึงตามพระสัญญาของพระองค์
แล้วข้าพระองค์จะมีคำตอบสำหรับคนที่เย้ยหยันข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์" (สดุดี 119:41-42 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 25

"I trust in Your Word." (Psalm 119:42)

Do not trust your feelings, or judge by appearances.

The Christian's guide is the only dependable word- God's Word. It is true, and on all necessary points- plain; it has been tried and always found faithful. We should believe it, and comfort ourselves with it especially when surrounded by difficulties.

Trusting in God's Word will bring peace of mind, and deliverance in every kind of trouble. All is safe, and safe for ever!

"Lord, increase my trust."

"May Your unfailing love come to me,
Your salvation as promised, O Lord.
Then I'll answer the taunts of my foe,
For I steadfastly trust in Your Word." (Sing psalms 119:41-42)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie


Saturday, 24 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤศจิกายน

"เราจะมาหาพวกท่านอีก" (ยอห์น 16:22)

บทความสอนใจประจำวัน 24 พฤศจิกายน

"เราจะมาหาพวกท่านอีก" (ยอห์น 16:22 TNCV)

พระเจ้าสัญญาที่จะอยู่กับเราตลอดเวลา แต่บางครั้งเราก็รู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์มากขึ้น ความรู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระองค์นั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของเรา พระองค์สำแดงพระองค์เองแก่ผู้เชื่อ และไม่ได้สำแดงแก่ "โลก"

องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าใจเรา พระองค์ทราบความต้องการและความอ่อนแอของเรา พระองค์ได้ให้พระสัญญาที่เปี่ยมด้วยพระคุณ "ขณะนี้คือเวลาทุกข์โศกของพวกท่านแต่เราจะมาหาพวกท่านอีกและพวกท่านจะชื่นชมยินดี และจะไม่มีใครเอาความชื่นชมยินดีของพวกท่านไปได้" (ยอห์น 16:22 TNCV)

ข้าแต่องค์พระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองค์เทดทูน ขอที่ข้าพระองค์จะเพลิดเพลินกับการสถิตอยู่และความรักแท้ของพระองค์ในวันนี้ ขอเสด็จมาและอยู่กับข้าพระองค์ตลอดเวลา

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงกรุณาเถิด จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าใด?
ขอทรงเอ็นดูสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ 
ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีและปลื้มปีติตลอดชั่วชีวิต"
(สดุดี 90:13-14 TNCV)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 24

"I will see you again." (John 16:22)

The Lord promises to be with us at all times –but sometimes we are more aware of His presence. That sense of His presence is our great happiness. He shows Himself to believers and not to "the world."

The Lord sympathises with us. He knows our needs and our weaknesses. He has given us this gracious promise : "You have sorrow now but I will see You again, and then you will rejoice. No one can rob you of that joy." (John 16:22)

"Precious Lord Jesus, may we this day enjoy Your presence and love; come and stay with us always."

"Return, O Lord! How long will You delay?
Have mercy on Your servants, Lord, we pray.
O satisfy us with Your love always,
That we may sing, rejoicing all our days." ('Sing Psalms' 90:13-14)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieFriday, 23 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤศจิกายน

"จงอ้าปากของเจ้าให้กว้าง แล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม" (สดุดี 81:10)

บทความสอนใจประจำวัน 23 พฤศจิกายน

"จงอ้าปากของเจ้าให้กว้าง แล้วเราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม" (สดุดี 81:10 THSV2011)

ผู้เชื่อ "ควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ" (ลูกา 18:1 THSV2011)

เราเข้ามาหาพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์ของเรา และอธิษฐานขอสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในชีวิตของเรา เราขอจากพระองค์เพราะพระองค์เชิญชวนให้เราขอ และคาดหวังที่จะได้รับเพราะพระองค์สัตย์ซื่อ พระองค์ชื่นชมยินดีในชีวิตของเราและปรารถนาที่จะให้สิ่งดีแก่เรา พระเจ้ามองดูเราในฐานะลูกที่รักของพระองค์ และสัญญาว่าจะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราหรือที่เราสามารถใช้เพื่อเกียรติสิริของพระองค์

ขอให้เราทูลขอและกล่าวอ้างพระสัญญาแห่งพระคุณของพระองค์ พร้อมด้วยอธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระเจ้าของเราเป็น "ผู้ฟังและผู้ตอบคำอธิษฐาน"

"อให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเรา" (ฮีบรู 4:16 THSV2011)

"คุณกำลังเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์
คุณนำคำอ้อนวอนที่ยิ่งใหญ่มาด้ว
ร้องขอพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์
ไม่มีใครเลยที่จะขอได้มากเกินไป"
(John Newton)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 23

"Open your mouth wide and I will fill it." (Psalm 81:10)

Believers "ought always to pray, and not to faint." (Luke 18:1)

We come to God as our Heavenly Father, and pray for all our needs. We ask of Him because He invites us to, and expect to receive because He is faithful. He rejoices over us to do us good. God looks upon us as His dear children, and promises to give us all we need, or can use for His glory.

Let us ask and plead His gracious promises, praying in the name of Jesus. Our God is "the hearer and answerer of prayer."

"Let us come boldly to the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace to help us." (Hebrew 4:16)

"You are coming to a King,
Large petitions with you bring
For His grace and power are such,
None can ever ask too much."
(John Newton)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieMonday, 19 November 2018

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤศจิกายน

"พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้ว" (1 โครินธ์ 7:29)

บทความสอนใจประจำวัน 19 พฤศจิกายน

"พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้ว" (1 โครินธ์ 7:29 TNCV)

เวลาของความทุกข์ยากก็เหลือน้อย เพราะมันถูกจำกัดอยู่แค่ในโลกปัจจุบันนี้เท่านั้น

โอกาสของเราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็เหลือน้อย ดังนี้เราจึงควรใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ความมั่งมีของคนชั่วก็เหลือน้อย ขอให้เราหมั่นอธิษฐาน อดทน และบากบั่น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้มาแล้ว เราจะได้เห็นพระเยซูเร็วๆ นี้ ได้เพลิดเพลินกับสวรรค์ และได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์

เวลาก็เหลือน้อย แต่นิรันดร์กาลนั้นยาวนาน ดังนั้นขอให้เราสะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในสวรรค์ ที่ซึ่งแมลงหรือสนิมกัดกินไม่ได้ ขอให้เราเตรียมพร้อมทุกวันสำหรับวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า

เวลาก็เหลือน้อย มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว! ขอให้เราใช้เวลาที่มีอย่างระมัดระวังและเพื่อเกียรติสิริของพระเจ้า

"พระคริสต์ทรงสถิตที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าด้วยชัยชนะ
พระองค์จะพิพากษาโลกที่ทรงสร้าง
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ ในพระเมตตาของพระองค์
ผู้ซึ่งมีเสรีภาพที่พระองค์ได้ชำระให้
ขอทรงยกชูข้า จากบาปในวันนี้
กษัตริย์ผู้ทรงครองบัลลังก์เหนือคำสรรเสริญทั้งปวง
พระเจ้า ข้าอธิษฐาน ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด"
(C. Hubert H. Parry, เพลง "God, We Praise You")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 19

"Brothers and sisters, the time that remains is short." (1 Corinthians 7:29)

Our sufferings must be short, for they are confined to this present world.

Our opportunities to glorify God must be short; therefore we ought to make full use of them.

The prospering of the wicked must be short; let us be prayerful, patient and diligent for the coming of the Lord draws near. We shall soon see Jesus, enjoy heaven and be for ever with the Lord.

Time is short but Eternity is long; therefore let us be laying up for ourselves treasure in heaven where neither moth nor rust can harm them. Let us daily prepare for The Day of the Lord.

Time is short, it flies away! Let us use the time we have carefully and for God's glory.

"Christ, at God's right hand victorious,
You will judge the world You made;
Lord, in mercy help Your servants
For whose freedom You have paid;
Raise us up from dust to glory,
Guard us from all sin today;
King enthroned above all praises,
Save Your people, God, we pray."
(C. Hubert H. Parry, hymn "God, We Praise You")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzieSunday, 18 November 2018

Daily Remembrancer by J. Smith, November 18 (บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน)

"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5)

บทความสอนใจประจำวัน 18 พฤศจิกายน

"เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรมให้อิสราเอล" (โฮเชยา 14:5 TNCV)

หัวใจของเราโดยธรรมชาติเป็นเหมือนดินที่แห้งแล้ง ปราศจากพืชผล เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ความสวยงาม หรือผล หากปราศจากพระคุณของพระเจ้า แม้หลังจากที่เราได้เป็นผู้เชื่อในพระคริสต์แล้ว เรายังคงต้องการพระคุณของพระเจ้า ดังดินที่ต้องการน้ำค้าง "ไม่มีพระคุณ ก็ไม่มีผล"

พระเจ้าสัญญา "เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างพร่างพรม เพื่อที่จะทำให้เจ้ากลับมามีชีวิตชีวาด้วยความรักแท้ของเรา" พระเจ้าจะทำให้หัวใจอันแข็งกระด้างของเราอ่อนนุ่มลง พระองค์จะเตรียมหัวใจของเราให้รับเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำของพระองค์ และทำให้เราเติบโตและเกิดผล

"จงเรียนรู้ โอจิตใจของข้า ถึงสิ่งที่พระเจ้าบัญชา
ว่ามิใช่ความเชื่อดั่งทรายที่แห้งแล้ง
หากแต่เป็นผลแห่งสีสันของสวรรค์
ด้วยสิ่งนี้ เราพิสูจน์ได้ว่าพระคริสต์ที่เรารู้จักนั้นเป็นจริง
หากในย่างก้าวอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เราดำเนินไป
ความเชื่อของเราก็สำแดงออกด้วยวามรัก"
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

November 18

"I will be like the dew to Israel." (Hosea 14:5)

Our hearts, by nature, are like the dry barren earth. There can be neither spiritual life, beauty nor fruit without God's grace. Even after we have become believers in Jesus, we need God's grace as the earth needs dew. "No grace-no fruit."

God promises, "I will be like the dew to refresh you with My love." God will soften our hard hearts. He will prepare our hearts to receive the seed of His Word and cause us to grow and be fruitful.

"Learn, O my soul, what God demands
Is not a faith like barren sands,
But fruit of heavenly hue.
By this we prove that Christ we know,
If in His holy steps we go;
Faith works by love, if true."
(R. M. McCheyne)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie