Wednesday, 31 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 01 กันยายน

"พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​" (โรม 11:26)

บทความสอนใจประจำวัน 01 กันยายน

"พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​" (โรม 11:26 THSV1971)

ใครคือพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้? องค์พระเยซูคริสต์เจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและผลของบาป ขุมทรัพย์แห่งปัญญา ความรู้ และฤทธานุภาพทั้งหมดอยู่ในพระองค์

พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความรู้สึกของคุณ อันตรายที่คุณเผชิญ และความจำเป็นที่คุณมี

จงอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ จงพึ่งพาพระองค์ แล้วคุณจะไม่มีวันผิดหวังเลย

"ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู 
เราจะเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู 
ผีร้ายจะต้องหนีไป
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
ใครสามารถต่อสู้เราได้
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู 
เราจะเป็นผู้มีชัย"
(เพลง "ในพระนามพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

September 01

"The Deliverer" (Romans 11:26)

Who is this deliverer? The Lord Jesus Christ in whom are all the treasures of wisdom, knowledge and power, delivers us from sin and its consequences.

He is fully God and fully man and as such knows exactly how you feelwhat dangers you face and what needs you have.

Pray to Him in faith. Look to Him and you will never be disappointed.

"In the name of JESUS, In the name of JESUS
We have the victory!
In the name of JESUS, in the name of JESUS,
Satan will have to flee!
Who can tell what GOD will do?
Who can tell of His love for you?
In the mighty name of JESUS
We have the victory!"
(Hymn "In The Name of Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 30 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 31 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์" (บทเพลงคร่ำครวญ 3:25)

บทความสอนใจประจำวัน 31 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงดีต่อผู้ที่คอยพระองค์" (บทเพลงคร่ำครวญ 3:25 THSV2011)

องค์พระผู้เป็นเจ้าดีต่อทุกคน และพระเมตตาอันอ่อนโนของพระองค์อยู่เหนือการงานทั้งสิ้นของพระองค์ แต่พระองค์ใส่ใจคนที่อธิษฐานเป็พิเศษ

พระองค์สอนเราถึงวิธีการอธิษฐาน สัญญาว่าจะให้ ห้เรารอคอย และหลังจากนั้นจะอวยพรเราจริงๆ

เราได้พิสูจน์เห็นแล้วถึงความดีของพระองค์ แต่หากเรามีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นและอธิษฐานร้อนรนมากขึ้น เราก็จะเห็นและเพลิดเพลินกับความดีของพระองค์มากขึ้น

พระองค์ได้ช่วยให้ดาวิดรอดพ้นจากหลุมพรางอันเลวร้าย ช่วยให้เยเรมีย์รอดพ้นจากคุกใต้ดิน ช่วยให้ดาเนียลรอดพ้นจากสิงโต ช่วยให้เปโตรรอดพ้นจากกระแสฝูงชน และช่วยให้เปาโลรอดพ้นจากชาวยิวสี่สิบคนนั้น

"พระยาห์เวห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งในวันยากลำบาก พระองค์เอาพระทัยใส่ผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์" (นาฮูม 1:7 THSV2011) พระองค์จะเสริมกำลังให้เรา และสำแดงหนทางที่เราควรจะเดินไป

ขอให้เรารอคอยพระองค์ในความเชื่อ เฝ้ารอคอยพระองค์ในความหวัง และอ้อนวอนให้พระองค์ทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเรา เพื่อให้เรามีความปีติยินดีในความตั้งใจของพระองค์

"มีสหายเลิศคือพระเยซู 
ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา
มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า 
จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า"
(Joseph M Scriven, เพลง "มีสหายเลิศคือพระเยซู")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 31

"The Lord is good to those who depend on Him." (Lamentations 3:25)

The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works; but He is especially attentive to those who pray.

He teaches us how to pray, promises to give, makes us wait, and then blesses us indeed.

We have proved His goodness; but if we had more faith in Him, and prayed more earnestly, we would see and enjoy His goodness to a much greater degree.

He delivered David from the horrible pit; Jeremiah from the dungeon; Daniel from the lions; Peter from the waves; and Paul from the forty Jews.

"The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him." (Nahum 1:7) He will renew our strength and show us the way to go.

Let us wait for Him in faith, look for Him in hope, and plead with Him to powerfully work in us all the good pleasure of His will.

"What a Friend we have in Jesus,
All our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
Everything to God in prayer!"
(Joseph M Scriven, Hymn "What a Friend We Have in Jesus")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

บทความสอนใจประจำวัน 30 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง" (สดุดี 103:8)

บทความสอนใจประจำวัน 30 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง 
พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์ 
เพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใด ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้น" (สดุดี 103:8,9,11)

เช่นเดียวกับพ่อที่ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของลูกที่เขารัก พระบิดาในสวรรค์ของเราก็ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราเมื่อเราพลัดหลงไปจากทางของพระองค์

เราจำเป็นต้องสารภาพบาปของเราและกลับใจใหม่ และโดยพระคุณของพระองค์ พระองค์จะยกโทษและทำให้เรากลับคืนสู่สภาพดี

บ่อยครั้งที่เราพบว่าการปรับปรุงแก้ไขชีวิตยากและเจ็บปวด และบ่อยครั้งทีเดียวที่เราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรา ขอให้เราระลึกเสมอว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ และระองค์จะทำให้ทุกสิ่งร่วมกันทำห้เกิดผลดีแห่งนิรันดร์แก่ผู้ที่รักพระองค์

เช่นเดียวกัน อย่าลืมเป็นอันขาดว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักแท้ และพระองค์ทราบภาพรวมทั้งหมด

"บุตรแต่ละคนที่เรารัก เราจะตำหนิว่ากล่าว 
แม้ว่าความเจ็บปวดแห่งการข่มใจนั้นยากที่จะทน 
เราต้องกำจัดของเสียแห่งบาป 
เพื่อที่เจ้าจะได้เข้าร่วมในความบริสุทธิ์ของเรา 
เราใช้การทดลองอันแสนเจ็บปวดเหล่านี้ 
เพื่อทำให้เจ้าเป็นอิสระจากตัวตนของเจ้าและความหยิ่งผยอง 
และทำลายแผนการของเจ้าที่จะแสวงหาความสุขแห่งโลก 
เพื่อที่เจ้าจะได้มอบหมดทั้งชีวิตของเจ้าไว้ในเรา" 
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

"The Lord is compassionate and merciful, slow to anger and filled with unfailing love 
He will not constantly accuse us, nor remain angry for ever 
His unfailing love towards those who fear Him is as great as the heavens are above the earth." (Psalm 103:8,9,11)

Just as a father corrects the child he loves, our Heavenly Father corrects us when we stray from His paths.

We need to confess our sins and repent, and He graciously forgives and restores us.

Often we find this correction difficult and painful, and very often we do not understand what is happening to us. Let us always remember that God is in control of all things and He is working out everything for the eternal good of those who love Him.

Also never forget that our God is love and He knows the full picture.

"Each child I love I will reprove, 
though humbling pain be hard to bear; 
the dross of sin I must remove 
that you My holiness may share. 
These grievous trials I employ, 
from self, and pride to set you free; 
and break your schemes of earthly joy, 
that you may find your all in Me." 
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 29 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 29 สิงหาคม

"ทั้งสิบคนจึงง่วงและหลับไป" (มัทธิว 25:5)

บทความสอนใจประจำวัน 29 สิงหาคม

"ทั้งสิบคนจึงง่วงและหลับไป" (มัทธิว 25:5 TNCV)

คุณจินตนาการถึงฉากของเรื่องนี้ได้หรือไม่? เพื่อนเจ้าสาวสิบคนกำลังรอคอยการเดินทางมาถึงของเจ้าบ่าว พวกเขาทุกคนมีตะเกียง แต่มีเพียงหญิงฉลาดห้าคนที่มีน้ำมันเพียงพอ พวกเขาทุกคนหลับไป และตอนเที่ยงคืนก็มีเสียงตะโกนว่า "เจ้าบ่าวมาแล้ว" หญิงฉลาดเหล่านั้นสามารถติดตามเจ้าบ่าวเพื่อเข้าร่วมเฉลิมฉลองพิธีสมรส หญิงโง่เหล่านั้นไม่พร้อมและไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

พระเยซูได้สัญญาว่าจะกลับมา พระองค์ได้ให้หน้าที่การงานและความสามารถแก่เราแตกต่างกันไป เรามีพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และสามัคคีธรรมร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆเพื่อช่วยให้เราเข้มแข็ง

จงอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเราจะข้มแข็งพียงพอที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ทำงานของพระองค์ และเอาชนะแผนการของมารที่คอยขัดขวางเรา

พระเยซูจะกลับมาอีกครั้ง! คุณตื่นเต้นหรือไม่? คุณพร้อมหรือไม่?

"แล้ววันเวลาแห่งความสุขจะมาถึงในไม่ช้า
เมื่อเราจะไปถึงบ้านที่เตรียมไว้สำหรับเรา และจะได้เห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้า
เมื่อนั้น เราจะได้อยู่กับพระผู้ช่วย องค์เจ้านาย และสหาย
เราจะได้อยู่ในนิรันดร์กาลแห่งความยินดี และเฉลิมฉลองพระคุณของพระองค์"
(Wolfgang A. Mozart, เพลง "The Matchless Worth")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 29

"They all became drowsy and slept." (Matthew 25:5)

Can you imagine the scene? The ten bridesmaids are waiting for the arrival of the bridegroom. They all have lamps, but only the five wise ones have enough oil. They all fall asleep- but at midnight there is a shout "Here's the bridegroom." The wise are able to accompany the bridegroom to the wedding feast. The foolish were not ready and were locked out.

Jesus has promised to return. He has given us different work and abilities. We have the Bibleprayer and fellowship with other Christians to strengthen us.

Pray for God's help to be strong to do His will and His work- and to overcome the devil's plans to hinder us.

Jesus will come again! Are you excited? Are you ready?

"And soon the happy day shall come,
When we shall reach our destined home and see Him face to face;
Then with our Saviour, Master, Friend,
The glad eternity we'll spend, and celebrate his grace." 
(Wolfgang A. Mozart, hymn "The Matchless Worth")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Sunday, 28 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 28 สิงหาคม

"แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า" (โรม 3:24)

บทความสอนใจประจำวัน 28 สิงหาคม

"แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า" (โรม 3:24THSV2011)

"เป็นผู้ชอบธรรม" มายความว่า "บริสุทธิ์ ราวกับว่าไม่เคยทำบาปมาก่อนเลย"

พวกเราส่วนใหญ่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม แต่เราทุกคนเป็นคนบาป บาปในที่นี้ไม่ใช่แค่การทำชั่วเท่านั้น แต่ยังเป็นการละเลยที่จะทำสิ่งดีที่เรารู้ว่าเราควรทำ ไม่มีวันใดเลยที่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตกมาตรฐานแห่งความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า

ข่าวดีก็คือพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบเป็นความรักแท้ด้วยเช่นกัน พระองค์เป็นผู้พิพากษาขอเรา พระองค์ได้พบหนทางหนึ่งที่จะนับว่าเราสมบูรณ์แบบได้ พระเยซูดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ และตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของเรา

สรรเสริญพระเจ้า! พระเยซูมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย ทุกคนที่มาหาพระองค์ สารภาพความบาปของเขา และเชื่อวางใจในพระองค์ ก็ได้เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว

ไม่มีการลงโทษสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซู! เรามีสันติสุขกับพระเจ้าบัดนี้และตลอดไป

"ไม่มีใครอื่นใดเลยที่ดี
พอที่จะชำระราคาของบาปได้
พระองค์ผู้เดียวที่สามารถปลดล็อกประตูแห่งสวรรค์ 
และอนุญาตให้เราเข้าไป"
(Cecil F. Alexander, เพลง "There is a green hill far away")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 28

"Being justified freely by His grace." (Romans 3:24)

"Justified" means being made "just as if you had never sinned."

Most of us do not have a criminal record- but we are all sinners. Sin is not only doing lots of bad things but it is also failing to do the good things we know we should do. Not a day passes that we don't all fall short of God's standard of perfection.

The good news is that God, who is holy and perfect, is also love. He is our judge. He has found a way whereby we may be counted as perfect. Jesus lived a perfect life and died on the cross for our sins.

Praise God! Jesus was victorious over sin and death. All who come to Him, confessing their sins and trusting in Him, are justified.

There is no condemnation to those who believe in Jesus! We have peace with God now and forever

"There was no other good enough
to pay the price of sin.
He only could unlock the door
Of heaven and let us in."
(Cecil F. Alexander, hymn "There is a green hill far away")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 27 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 27 สิงหาคม

"เราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า" (โรม 7:4)

บทความสอนใจประจำวัน 27 สิงหาคม

"เราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า" (โรม 7:4 THSV2011)

พระเยซูสรุปบัญญัติ 10 ประการ (อพยพ 20:1-17) ไว้ดังนี้ คือ "จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของท่าน" และ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (มาระโก 12:30-31)

เราไม่มีวันที่จะบรรลุมาตรฐานอันสมบูรณ์แบบนี้ได้! เมื่อเราตระหนักเช่นนั้น เราก็จะหันมาหาพระเยซูและได้รับความหลุดพ้นผ่านทางพระองค์ "จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด" (กิจการ 16:31 THSV2011)เมื่อนั้น เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์!

เราดำรงชีวิตโดยพระคำของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์ และเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้พระองค์พอใจ เราได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิและสามารถทำดีเพื่อห้พระเจ้าพอใจได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู "หากไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็ไม่มีผล และหากไม่มีผล ก็ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน"

จงระลึกด้วยว่า "ผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน" (กาลาเทีย 5:22-23 THSV2011)

โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์

"ขอความคิดของพระคริสต์ พระผู้ช่วยของข้าฯ 
ดำรงอยู่ในข้าฯ ทุกวันเวลา 
โดยความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 
ขอทรงควบคุมทุกการกระทำและวาจาของข้าฯ" 
(Katie Barclay Wilkinson, เพลง "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 27

"We should bring forth fruit unto God." (Romans 7:4)

Jesus summarised the 10 commandments (Exodus 20v.1-17) by "Love the Lord, your God, with all your heart, soul, mind and strength" and "Love your neighbour as yourself." (Mark 12:30-31)

We can never reach that perfect standard! When we realize that, we turn to Jesus through whom we are saved. "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." (Acts 16:31) Then we are in union with Christ!

We live by His Word, the Bible, and aim to please Him. Because of our union with Jesus, we have the Holy Spirit's help, and can do the good works that please God. "No union, no fruit; no fruit, no union."

Remember too that "the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control." (Galatians 5:22-23)

Lord, fill me with Your Spirit.

"May the mind of Christ, my Saviour, 
Live in me from day to day. 
By His love and power controlling 
All I do and say." 
(Katie Barclay Wilkinson, hymn "May the mind of Christ my Savior")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 25 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 26 สิงหาคม

"ความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะหยั่งถึงได้" (เอเฟซัส 3:8)

บทความสอนใจประจำวัน 26 สิงหาคม

"ความบริบูรณ์ของพระคริสต์ที่สุดจะหยั่งถึงได้" (เอเฟซัส 3:8 THSV2011)

พระเยซูได้อุทิศความมั่งคั่งทั้งสิ้นของพระองค์ให้กับเรา

"เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์" (2 โครินธ์ 8:9 THSV2011)

ใช่แล้ว! พระองค์ละเกียรติสิริแห่งสวรรค์ มาเกิดในสภาพการณ์ที่เลวร้ายที่สุด และตายบนกางเขน เพื่อที่จะนำเราผู้ซึ่งเป็นคนบาปที่ยากจนไปสู่เกียรติสิริแห่งสวรรค์ บัดนี้ พระองค์นั่งอยู่ที่ขวามือของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ และพระองค์ปีติยินดีที่จะให้สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นแก่ลูกของพระองค์ที่เชื่อในพระองค์ในวิธีที่ดียอดเยี่ยมที่สุด

ขอให้เราคาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่จากพระองค์ เพราะพระองค์เปี่ยมด้วย "ความบริบูรณ์ที่สุดจะหยั่งถึงได้" พระพรทั้งปวงเป็นของพระองค์เพื่อที่จะให้แก่คุณ และหัวใจของพระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้เกิดสิ่งดีกับชีวิตของคุณ พระองค์จะให้สิ่งจำเป็นทั้งหมดก่คุณบนโลกนี้ และจะรับคุณไปสู่เกียรติสิริแห่งสวรรค์ในภายภาคหน้า

"พระองค์รักเสมอ และไม่เคยพลาดพลั้ง
ดังนั้นจงวางใจในพระองค์วันนี้ และตลอดไป"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 26

"The unsearchable riches of Christ" (Ephesians 3:8)

Jesus has devoted all His riches to us.

"You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sakes He became poor, that we through His poverty might become rich." (2 Corinthians 8:9)

Yes! He left the glory of heaven to be born in the poorest of circumstances and died on a cross, so that we who are poor sinners may be brought to the glories of heaven. Now He sits at the right hand of God, the Father, in heaven – and He delights to give His believing children all that they need in the most wonderful ways.

Let us expect great things from Him for He has "unsearchable riches." All blessings are His to give and His heart is set on doing you good. He will supply all your needs on earth, and afterwards receive you to the glories of heaven.

"He loves always, fails never,
So trust in Him, to-day, forever."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26)

บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26 THSV2011)

เรามีความอ่อนแอมากมาย! เรารู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับตัวของเราเอง!

เราไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ เราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้วางแผนอะไรไว้เพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา และเราไม่รู้ว่าซาตานได้วางแผนอะไรไว้เพื่อทำร้ายเรา

เราอ่อนแอเกินกว่าที่จะยืนขึ้นต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำดี และอ่อนแอเกินกว่าที่จะกล่าวอ้างถึงพระสัญญาในพระคำของพระเจ้า

แต่หากคุณเป็นผู้เชื่อ จงชื่นชมยินดีในเช้าวันนี้! พระเยซูรู้จักคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง พระองค์รักคุณและเข้าใจความอ่อนแอของคุณ พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็น "องค์ผู้ช่วยเพื่อช่วยคุณ พระองค์สอนคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ และนำคุณไปสู่พระสัญญาในพระคัมภีร์ พระองค์ช่วยให้คุณสามารถอธิษฐานและพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อคุ

จงขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณในแต่ละวัน และหากคุณยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูอย่างเต็มที่ "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน" (มัทธิว 7:7 THSV2011)

"แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์" (สดุดี 70:5 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 25

"The Holy Spirit helps us in our weakness." (Romans 8:26)

We have many weaknesses! We know so little about ourselves!

We don't know what would be best for us; we don't know what will happen to us tomorrow; we don't know what the Lord has planned for us-for our good; and we don't know what Satan's plans are to harm us.

We are weak to stand up against evil; weak to do what is good; and weak to claim the promises in God's Word.

But if you are a believer this morning rejoice! Jesus knows you through and through. He loves you and sympathises with you. He has sent the Holy Spirit, "the Comforter," to help you. He teaches you all that you need to know, and leads you to precious promises in the Bible; He enables you to pray and He prays for you.

Day by day ask for the Spirit's help. And if you have not yet fully believed in Jesus - "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to YOU!" (Matthew 7:7)

"Yet I am poor and needy;
Come quickly, God, I pray.
You are my help and Saviour;
O Lord, do not delay." (Sing Psalms 70:5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26)

บทความสอนใจประจำวัน 25 สิงหาคม

"พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย" (โรม 8:26 THSV2011)

เรามีความอ่อนแอมากมาย! เรารู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับตัวของเราเอง!

เราไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ เราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้วางแผนอะไรไว้เพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา และเราไม่รู้ว่าซาตานได้วางแผนอะไรไว้เพื่อทำร้ายเรา

เราอ่อนแอเกินกว่าที่จะยืนขึ้นต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำดี และอ่อนแอเกินกว่าที่จะกล่าวอ้างถึงพระสัญญาในพระคำของพระเจ้า

แต่หากคุณเป็นผู้เชื่อ จงชื่นชมยินดีในเช้าวันนี้! พระเยซูรู้จักคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง พระองค์รักคุณและเข้าใจความอ่อนแอของคุณ พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็น "องค์ผู้ช่วยเพื่อช่วยคุณ พระองค์สอนคุณทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ และนำคุณไปสู่พระสัญญาในพระคัมภีร์ พระองค์ช่วยให้คุณสามารถอธิษฐานและพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อคุ

จงขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณในแต่ละวัน และหากคุณยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูอย่างเต็มที่ "จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน" (มัทธิว 7:7 THSV2011)

"แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์" (สดุดี 70:5 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 25

"The Holy Spirit helps us in our weakness." (Romans 8:26)

We have many weaknesses! We know so little about ourselves!

We don't know what would be best for us; we don't know what will happen to us tomorrow; we don't know what the Lord has planned for us-for our good; and we don't know what Satan's plans are to harm us.

We are weak to stand up against evil; weak to do what is good; and weak to claim the promises in God's Word.

But if you are a believer this morning rejoice! Jesus knows you through and through. He loves you and sympathises with you. He has sent the Holy Spirit, "the Comforter," to help you. He teaches you all that you need to know, and leads you to precious promises in the Bible; He enables you to pray and He prays for you.

Day by day ask for the Spirit's help. And if you have not yet fully believed in Jesus - "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to YOU!" (Matthew 7:7)

"Yet I am poor and needy;
Come quickly, God, I pray.
You are my help and Saviour;
O Lord, do not delay." (Sing Psalms 70:5)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Wednesday, 24 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 24 สิงหาคม

"เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต" (โรม 12:1)

บทความสอนใจประจำวัน 24 สิงหาคม

"เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต" (โรม 12:1 THSV2011)

ในฐานะคริสเตียน เราต้องมอบถวายร่างกายของเราให้เป็น "เครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของเรา" (โรม 12:1 THSV2011)

ร่างกายของเราจะต้องไม่แปดเปื้อนด้วยการล่วงประเวณี การเมาเหล้า ความตะกละ ของโสโครก และความหยิ่งผยอง คริสเตียนจะต้องมองว่าร่างกายของเขาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถูกซื้อไว้แล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซู ด้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถูกยกไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเรา

ผู้เชื่อไม่ควรร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ไม่เชื่อด้วยการสมรส นั่นเป็นสิ่งที่พระคำห้ามไว้อย่างชัดเจน (อ้างอิงถึง 2 โครินธ์ 6:14)

ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณผู้ที่ทำงานกับวัยรุ่นท่านหนึ่งซึ่งสอนให้ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเตรียมข้าพระองค์ให้พร้อมสำหรับเขา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับข้าพระองค์" ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่า "และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นโสด ขอให้ข้าพระองค์มีความสุขกับพระประสงค์ของพระองค์"

ผู้เชื่อที่รัก จงมอบถวายร่างกายของคุณที่ได้รับการชำระากบาปด้วยการเชื่อฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าแด่พระองค์ทุกๆ วัน จงยอมให้พระเจ้าครอบครองคนของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ โดยเฉพาะตัวคุณเอง!

"พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์" (สดุดี 119:105-106 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 24

"A living sacrifice." (Romans 12:1)

We, as Christians, are to present our bodies, as a "living and holy sacrifice, acceptable to God, which is our spiritual service of worship." (Romans 12:1)

Our bodies are not to be defiled by fornication, drunkenness, over-eating, filth or pride. The Christian is to look on his body as the Lord's, bought with the blood of Jesus, consecrated as the home of the Holy Spirit, set apart for our Holy God.

The believer should not be united in marriage to an unbeliever. That is clearly forbidden. (See 2 Corinthians 6:14)

I am so grateful to the youth worker who taught us to pray, "Lord, prepare me for him. Lord, prepare him for me." I added on "and Lord, if You want me to be single, may I be happy with Your will."

Believer, present your body daily to the Lord, cleansed from sin by keeping His Word. Let God have His own, and all that is His- especially yourself!

"Your Word's a lamp to guide my footsteps,
Your Word lights up my path to You;
I now confirm the oath I've taken;
Your righteous judgments I'll pursue." (Psalm 119:105-106)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Tuesday, 23 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 23 สิงหาคม

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6)

บทความสอนใจประจำวัน 23 สิงหาคม

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6 THSV2011)

พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลก เป็นพระเจ้าที่มีทุกสิ่งเพียงพอผู้มีแหล่งทรัพยากรทั้งสิ้นในพระองค์เอง เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เป็นเหมือนเดิมชั่วนิรันดร์ และพระองค์ยังได้กลายเป็น "พระเจ้าของเรา" เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า อันเป็นผลจากการรับรู้ถึงบาปและความขัดสนของเรา ผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของเรา

"พระเจ้า คือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเรา" (สดุดี 67:6 THSV2011) พระองค์ได้ทำเช่นนั้นในพระเยซูเจ้า พระองค์ได้สัญญาที่จะทำเช่นนั้นในปัจจุบันและตลอดชั่วนิรันดร์!

ขอให้เราเชื่อในคำสัญญานี้ และอธิษฐานขอพระพรจากพระองค์ในแต่ละวัน

ขอให้เราวางใจในพระเจ้าของเรา พระองค์จะอวยพรเราและเราจะชื่นชมยินดีในพระองค์

"ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลาย 
ขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เส-ลาห์
เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก 
การช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้น" (สดุดี 67:1-2 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 23

"God, even our own God, will bless us." (Psalm 67:6)

God is the great God, who fills heaven and earth; the all-sufficient God, who has all resources in Himself; the unchanging God, who is eternally the same. Yet He became "my God" when, out of a sense of my sin and need , and through the work of the Holy Spirit in my heart, I believed in the Lord Jesus.

"God, even our own God, will bless us." (Psalm 67:6) He has done so in the Lord Jesus. He has promised to do so in the present- and eternally!

Let us believe the promise, and pray daily for His blessing.

Let us trust in our God; He will bless us and we shall rejoice in Him.

"God be merciful and bless us;
Shine upon us with Your face,
That the earth may know Your actions
And all lands Your saving grace." (Psalm 67:1-2)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Monday, 22 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 22 สิงหาคม

"ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ" (สดุดี 34:10)

บทความสอนใจประจำวัน 22 สิงหาคม

"ผู้ที่แสวงหาพระยาห์เวห์ไม่ขาดสิ่งดีใดๆ" (สดุดี 34:10 THSV2011)

"จงหาแล้วจะพบ" (มัทธิว 7:7 THSV2011) พระเจ้ายืนยันกับเราว่าไม่มีสิ่งดีสิ่งใดที่พระองค์จะหวงไว้จากคนที่แสวงหาพระองค์

พระเจ้าจะยกโทษบาปผิดของคุณ ให้กำลังแก่คุณ และจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้ก่คุณ คุณจะได้รับทุกสิ่งที่ดีสำหรับคุณในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม แล้วท้ายที่สุด คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับบ้านในสวรรค์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วมั่นใจว่าพระองค์จะไม่หวงสิ่งดีสิ่งใดไว้เลย เงินและทองคำเป็นของพระองค์

พระองค์บอกว่า "ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์" (มัทธิว 7:11 THSV2011)

"หากพ่อแม่ในโลกนี้รับฟังบุตรทั้งหลายของตนเมื่อพวกเขาร้องไห้
หากพวกเขาจัดหาสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้กับบุตรของตนด้วยความรักและจริงใจ
พระเจ้าก็จะทรงสำแดงความรักที่แท้มากยิ่งกว่านั้น
และจะทรงตอบเมื่อบุตรทั้งหลายของพระองค์อธิษฐาน"
(John Burton Jr, เพลง"O Thou That Hearest Prayer")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 22

"Those who seek the Lord will lack no good thing." (Psalm 34:10)

"Seek and you will find." (Matthew 7:7) God assures us that no good thing will He withhold from those who seek Him.

God will pardon your sins, strengthen you and supply all your needs. You shall receive all that is good for you at the right time. Ultimately you will enjoy a home in heaven prepared for all who love the Lord.

Seek the Lord and be assured that He will withhold no good thing. The silver and the gold are His.

He says, "If you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Heavenly Father give good things to those who ask Him." (Matthew 7:11)

"If earthly parents hear their children when they cry,
If they with love sincere their children's needs supply,
Much more will God His love display
And answer when His children pray."
(John Burton Jr, hymn "O Thou That Hearest Prayer")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Saturday, 20 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 21 สิงหาคม

"พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้...หรือ?" (ลูกา 18:7)

บทความสอนใจประจำวัน 21 สิงหาคม

"พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้...หรือ?" (ลูกา 18:7 THSV2011)

เมื่อคนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างไม่ยุติธรรม คุณก็ยังสามารถได้รับการปลอบใจจากความจริงที่ว่าพระเจ้ารักคุณ พระองค์ได้สัญญาไว้ว่า "การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน" (โรม 12:19 THSV2011)

จงบอกพระบิดาในสวรรค์ของคุณทุกเรื่อง และพักสงบด้วยใจเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเป็นตัวแทนของคุณในการทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้

จงมองดูพระองค์! จงอธิษฐานทั้งกลางคืนและกลางวัน อย่าสงสัยความรักแท้และความห่วงใยของพระองค์เป็นอันขาด

จงอธิษฐานขอพระคุณ เพื่อจะตอบสนองต่อสถานการณ์ในทางที่พระเยซูจะทำ

จงเชื่อในพระองค์เท่านั้น จงรอคอยเวลาของพระองค์ แล้วทุกสิ่งก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

"เรารักพระคำแห่งชีวิต
พระคำที่บอกเล่าถึงสันติสุข
บอกเล่าถึงการปลอบใจในความบากบั่
และความชื่นบานที่ไม่มีวันสิ้นสุด" 
(William Bullock, เพลง "We Love The Place, O God")

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 21

"Don't you think God will surely give justice to His chosen people?" (Luke 18:7)

When people are unjustly against you, you can take comfort in the fact that God loves you. He has promised "Vengeance is Mine, I will repay." (Romans 12:19)

Tell your heavenly Father everything, and rest assured that God will act on your behalf in justice.

Look to Him! Pray night and day; never doubt God's love and care.

Pray for grace to react to your situation in the way Jesus would have reacted.

Only trust in Him; wait His time; and all shall be well.

"We love the word of life,
The word that tells of peace,
Of comfort in the strife,
And joys that never cease."
(William Bullock, hymn "We Love The Place, O God")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20)

บทความสอนใจประจำวัน 20 สิงหาคม

"พระยาห์เวห์ทรงเฝ้ารักษาทุกคนที่รักพระองค์" (สดุดี 145:20 THSV2011)

ทุกคนที่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระองค์และได้รับการปกป้องจากพระองค์

พระองค์เฝ้ารักษาเราในยามทุกข์ยาก พระองค์เฝ้ารักษาเราจากการรักโลกนี้และจากมาร ความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์จะเฝ้ารักษาเราต่อไป ใช่แล้ว! พระองค์จะเฝ้ารักษาเราเพื่ออาณาจักรและเกียรติสิริของพระองค์!

พระเจ้าได้ให้สิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเราในความรักแท้ของพระองค์เพื่อช่วยเราในหนทางชีวิตของเรา

พระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเพื่อปลอบใจเราและสอนเรา พระองค์ได้ให้พระคำที่มีชีวิตของพระองค์ นั่นคือพระคัมภีร์แก่เราเพื่อให้แนวทางซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ พระองค์ได้ให้สิทธิในการอธิษฐานแก่เราเพื่อเราจะสามารถพูดคุยกับพระบิดาในสวรรค์ได้ทุกที่และทุกเวลา และพระองค์ได้ให้การสามัคคีธรรมกับประชากรของพระองค์ผ่านทางคริสตจักรแก่เรา!

"ขอทรงพิเคราะห์ว่า ข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไร 
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์ 
สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง 
และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์" (สดุดี 119:159-160 THSV2011)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 20

"The Lord preserves all who love Him." (Psalm 145:20)

All who know the Lord love the Lord, and are protected by Him.

He preserves us in trouble. He preserves us from the love of the world, and from evil. His loving kindness and truth will continue to preserve us. Yes! He will preserve us for His Kingdom and Glory!

God, in His love, has given us all that we need to help us on our way.

He has given us the Holy Spirit to comfort and teach us; He has given His Living Word, the Bible, to give us the guidelines we need to live holy lives; He has given us prayer when we can talk with our Heavenly Father in any place and at any time, and through the church He has given us the fellowship of His people!

"Consider how I love Your precepts, Lord 
And in Your loving-kindness strengthen me. 
The word that You have spoken is the truth 
Your righteous laws will stand eternally." (Psalm 119:159-160)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Friday, 19 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14)

บทความสอนใจประจำวัน 19 สิงหาคม

"เราเองจะไปกับเจ้า" (อพยพ 33:14 THSV2011)

ขออย่าไปในที่ใดๆ เป็นอันขาด หากว่าเรามีเหตุผลที่เชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่อยู่ที่นั่น

การสถิตอยู่ของพระองค์เสริมสร้างความบริสุทธิ์ มอบฤทธิ์เดชแก่เรา ทำให้เรากระตือรือร้น และเติมชีวิตเราด้วยการปลอบใจ ความชื่นบาน และสันติสุข

การสถิตอยู่ของพระองค์ค้ำจุนเราในยามประสบความยากลำบาก

ขอให้เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าสถิตกับเราในที่ที่เราไป

พระเยซูได้สัญญาว่า "ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา" (ยอห์น 14:23 THSV2011)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสถิตในชีวิตของข้าพระองค์

"โอพระเจ้า ขอทรงอยู่ใกล้ข้าฯ เสมอ
ขอทรงอาศัยอยู่ในหัวใจของข้าฯ
ขอทรงประทานกำลังใจแก่ข้าฯ ด้วยการปรากของพระองค์
และขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 19

"My presence shall go with you." (Exodus 33:14)

Let us never go anywhere, if we have reason to believe the Lord will not be there.

His presence produces holiness, imparts power, makes us keen, and fills us with comfort, joy and peace.

His presence supports us in times of difficulty.

Let us pray for the Lord's presence to go with us.

Jesus has promised, "If a man loves Me, he will keep My words; and My Father will love him, and We will come to him, and make our home with him." (John 14:23)

Lord, live in me.

"O Lord, be ever near us,
Fix in our hearts Your home;
By Your appearing cheer us,
And let Your kingdom come."
(Unknown Author)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

Thursday, 18 August 2016

บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

บทความสอนใจประจำวัน 18 สิงหาคม

"พระยาเวห์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์" (สดุดี 145:18)

การอธิษฐานที่แท้คือการร้องเรียกพระเจ้า พระองค์เป็นพ่อของเราและเราเป็นลูกของพระองค์ เราไม่มีอะไรเลย พระองค์มีทุกสิ่งที่จะให้แก่เราและเต็มใจให้สิ่งเหล่านั้น

เราร้องเรียกพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับเรา จากความรู้สึกอ่อนกำลัง เราร้องเรียกพระองค์เพื่อขอกำลัง จากความรู้สึกผิด เราร้องเรียกพระองค์เพื่อได้รับการยกโทษ เมื่อเราเจ็บป่วย เราร้องขอสุขภาพที่ดี และเมื่อยามทุกข์ใจ เราขอการปลอใจและสันติสุข

เราเชื่อว่าพระเยซูได้ตายเพื่อบาปของเราและดำรงชีวิตอยู่ในสวรรค์ พระองค์ชวนให้เรามาหาพระองค์เพื่อที่จะได้พักสงบและมีสันติสุข ระเจ้าของเราอยู่ใกล้คนที่อธิษฐานในนามพระเยซู พระองค์รับฟังสิ่งที่เราอธิษฐาน และพระองค์พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเรา

ขอให้เราบอกพระองค์เกี่ยวกับความกังวลใจของเราในเช้าวันนี้ พระองค์มีความอดทนกับเรา มีพระพรเพื่อเรา และจะทำดีกับเรา

"โอพระเจ้า ขอทรงประทานกำลังใหม่ให้แก่ข้าฯ
และขอให้ข้าฯ เห็นพระพักตร์ของพระองค์แต่ระยะไกล
ร่วมกับประชากรของพระองค์ที่อยู่ห่างไกล
ข้าฯ จะประกาศถึงความรักแท้ของพระองค์ร่วมกับผู้ที่อยู่ในสวรรค์
และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล ณ ที่นั่น
ด้วยใจกตัญญูและความอัศจรรย์ใจ"
(ไม่ทราบผู้แต่ง)

Reverend James Smith 
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

August 18

"The Lord is near to all who call on Him." (Psalm 145:18)

Real prayer is calling on God. He is our Father; we are His children. We have nothing; He has all things to give, and is willing to give them.

We call on God to meet our need; from a sense of weakness, we call on Him for strength; from a sense of guilt, we call on Him for pardonbeing sick, we cry for health; and being troubled, we ask for comfort and peace.

We believe that Jesus has died for our sins, and lives in heaven. He invites us to come to Him, for rest and peace. Our God is always near those who pray in the name of Jesus. He listens to what we pray, and He is ready and willing to help us.

Let us tell Him all our concerns this morning. He has patience with us, blessings for us, and He will do us good.

"O Lord, each day renew my strength,
And let me see Your face at length,
With all Your people yonder;
With them in heaven Your love declare,
And sing Your praise for ever there,
With gratitude and wonder." 
(Unknown Auther)

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie