Tuesday, 30 August 2011

การแบ่งเวลาอย่างคริสเตียน (2/6)

บทนำ

ก่อนอื่น เรามาศึกษาความหมายของคำว่า "เวลา" กันก่อนดีกว่า เวลา คืออะไร

มีคนให้คำจำกัดความมากมาย อาทิเช่น

  • "ความต่อเนื่องที่ไม่เป็นเนื้อที่ ซึ่งในนั้นมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามลำดับ ที่เห็นชัดเจนว่า ทวนกลับไม่ได้" นักการศึกษา
  • "ชั่วขณะหนึ่ง ความยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น" พจนานุกรมฉบับมาตรฐาน
  • "สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิต" เบนจามิน
  • "วาระที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้น" กษัตริย์ซาโลมอน

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ (ปัญญาจารย์ 3:1)

ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรม เพราะมีกาลกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่อง และสำหรับการงานทุกอย่าง (ปัญญาจารย์ 3:17)

  • "The devourer of all things." สุภาษิตคำพังเพยอังกฤษ

ตอนสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก บิดาของข้าพเจ้าเคยสอนว่า "You cannot step on the same water twice" ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเอามาจากไหน แต่ว่าก็เป็นข้อความที่ข้าพเจ้าชอบมาก

กษัตริย์ซาโลมอนได้เตือนเราเกี่ยวกับการใช้เวลามากมาย โดยเฉพาะ ปัญญาจารย์ 9:10-11 กล่าวว่า

10 มือของเจ้าจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้า เพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้น ไม่มีการงานหรือแนวความคิด หรือความรู้ หรือสติปัญญา
11 ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่า คนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไป หรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไป หรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไป หรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไป แต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน" (ปัญญาจารย์ 9:10-11)

คนเราก็มีชีวิต อย่างมากก็ไม่เกิน 120 ปี อย่างที่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ในปฐมกาล 6:3 ซึ่งก็เป็นจริงตามพระคัมภีร์ว่าจริง ๆ

พระเจ้าจึงตรัสว่า 'วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี' (ปฐมกา 6:3)

อย่าว่าแต่ 120 ปีเลย แค่ 100 ปีก็หายากเต็มที่แล้ว

ถ้าหากพูดถึงเป็นปี แล้วหลาย ๆ ท่านคงจะรู้สึกว่านานจัง ว่าตั้ง 100 ปี แต่หากด้ลองคำนวณดู จะพบว่า 100 ปีก็มี 36,500 วัน หรือ 876,000 ชั่วโมง หรือ 52,560,000 นาที หรือ 3,153,600,000 วินาที ดังนั้นก็ลอง count down ชีวิตตัวเองแล้วกันนะครับ ว่าในแต่ละวัน เวลาก็ผ่านไป 86,400 าทีแล้ว

ดังนั้น ขอที่เรามาเรียนถึงการใช้เวลาให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์ที่สุดดีกว่า เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างเกิดผล ตามที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเรามา เพื่อให้เกิดผล


เรียบเรียง-สรุป โดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


เอกสารอ้างอิง

  1. ธวัช เย็นใจ. ใน: ธวัช เย็นใจ, บรรณาธิการ. เวลาเพื่อชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ; กนกบรรณสาร, 1999: 1-14.
  2. สงกรานต์ จิตสุทธิภากร. อุปนิสัยที่ 3 ทำสิ่งที่สำคัญก่อน หลักการของการบริหารส่วนบุคคล. ใน: PacRim Leadership Center, eds. 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง. กรุงเทพฯ; ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548: 181-223.
  3. Pastor Jose B. Cabajar. Christian Time Management. http://www.ilaganbaptist.org/sermon_outlines66.htm.
  4. Working By Priorities and Not Activities. http://www.inspiredchristian.org/cyber/111300jf.html.
  5. Jerry Shirley and Grace Notes Ministries. It's About Time. http://gbcdecatur.org/sermons/AboutTime.html.

No comments:

Post a Comment