Monday, 2 April 2012

Lenten Lights - แสงไฟแห่งเทศกาลมหาพรต (3)

Monday before Easter

Usually God holds back his anger over sin. But one time he let it loose, so we would know how serious it is to turn our backs away from God and toward the darkness, and so we would know how great his wrath is against sin.

BUT he did not totally destroy his creation. He showed us his mercy, through Noah.

The LORD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the LORD was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the LORD said, "I will blot out man whom I have created from the face of the land...."

But Noah found favor in the eyes of the LORD.... Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God....

Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, "I have determined to make an end of all flesh. . . . Make yourself an ark of gopher wood. . . .

"For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark.... And of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark to keep them alive with you...." Noah did this; he did all that God commanded him.

And rain fell upon the earth forty days and forty nights.... The flood continued forty days on the earth.... He blotted out every living thing that was on the face of the ground.... Only Noah was left, and those who were with him in the ark.

But God remembered Noah.... And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided.... So Noah went out....

The LORD said in his heart, "I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done...."

And God said, "This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations: I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth."

(Taken from Genesis 6-9)

By John Piper. © DesiringGod. Website: desiringGod.org


วันจันทร์ก่อนวันอีสเตอร์

พระเจ้ามักจะยับยั้งพระพิโรธของพระองค์เหนือบาป แต่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ปลดปล่อยพระพิโรธ เพื่อที่เราจะรู้ว่าการที่เราหันหลังให้กับพระเจ้า ออกจากทางของพระองค์ และมุ่งสู่ความมืดนั้น เป็นสิ่งที่ร้ายแรงเพียงไร และเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระพิโรธของพระองค์ที่มีต่อบาปนั้นยิ่งใหญ่เพียงไร

แต่พระองค์ไม่ได้ทำลายสิ่งทรงสร้างของพระองค์อย่างสิ้นเชิง พระองค์พระเมตตาของพระองค์ให้เราได้เห็น ผ่านทางเรื่องราวของโนอาห์

พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​ชั่ว‌ร้าย​ของ​มนุษย์​มี​มาก​บน​แผ่น‌ดิน และ​ทรง​เห็น​ว่า​เค้า​ความ​คิด​ใน‌ใจ​ทั้ง​หมด​ของ​เขา​ล้วน​เป็น​เรื่อง​ชั่ว​ร้าย​ตลอด​เวลา 6 พระ‌ยาห์‍เวห์​เสีย​พระ‌ทัย​ที่​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ไว้​บน​แผ่น‌ดิน​และ​โทมนัส​ยิ่ง​นัก พระ‌ยาห์‍เวห์​จึง​ตรัส​ว่า "เรา​จะ​กวาด‌ล้าง​มนุษย์​ที่​เรา​ได้​สร้าง​มา​นี้​ไป​เสีย​จาก​แผ่น‌ดิน ..."

แต่​โนอาห์​เป็น​ที่​โปรด‌ปราน​ใน​สาย‌พระ‌เนตร​ของ​พระ‌ยาห์‍เวห์ ... โนอาห์​เป็น​คน​ชอบ‌ธรรม​ดี​พร้อม​ใน​สมัย​ของ​เขา โนอาห์​ดำเนิน​กับ​พระ‌เจ้า

พระ‌เจ้า​ทอด‌พระ‌เนตร​แผ่น‌ดิน​ก็​ทรง​เห็น​ว่า​เสื่อม‌ทราม เพราะ​มนุษย์​ทั้ง​หมด​ประ‍พฤติ​ตน​เสื่อม‌ทราม​บน​แผ่น‌ดิน พระ‌เจ้า​จึง​ตรัส​แก่​โนอาห์​ว่า "เรา​จะ​ให้​มนุษย์​และ​สัตว์​ทั้ง​ปวง​สิ้น​สุด​ต่อ​หน้า​เรา ... เจ้า​จง​ต่อ​เรือ​ด้วย​ไม้‌สน​โกเฟอร์ ..."

เพราะ​ดู‌เถิด เรา​เอง​จะ​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​น้ำ​ท่วม​แผ่น​ดิน เพื่อ​ทำลาย​มนุษย์​และ​สัตว์​ใต้​ฟ้า​ที่​มี​ลม‌ปราณ ทุก‌สิ่ง​ที่​อยู่​บน​แผ่น‌ดิน​จะ​ตาย​สิ้น แต่​เรา​จะ​ตั้ง​พันธ‍สัญ‍ญา​ของ​เรา​ไว้​กับ​เจ้า เจ้า​จะ​เข้า​อยู่​ใน​เรือ ... จง​นำ​สัตว์​ตัว​ผู้​และ​ตัว​เมีย​ทุก​ชนิด​อย่าง​ละ​คู่​จาก​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ทั้ง​ปวง​เข้า​ไป​ไว้​ใน​เรือ เพื่อ​ให้​มี​ชีวิต​รอด​อยู่​กับ​เจ้า ..."

พระ‌เจ้า​ทรง​บัญชา​ให้​โนอาห์​ทำ​อย่าง‌ไร โนอาห์​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น​ทุก​ประการ

ฝน‌ตก​บน​แผ่น‌ดิน 40 วัน 40 คืน ... น้ำ‌ท่วม​แผ่น‌ดิน​ตลอด 40 วัน ... พระ‌องค์​ทรง​ทำลาย​ล้าง​สิ่ง​ทั้ง‌ปวง​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​บน​พื้น‌ดิน​ ... เหลือ​อยู่​แต่​โนอาห์​และ​บรรดา​ผู้​ที่​อยู่​กับ​ท่าน​ใน​เรือ

พระ‌เจ้า​ทรง​ระลึก​ถึง​โนอาห์​ ... จึง​ทรง​ทำ​ให้​ลม​พัด​ผ่าน​มา​เหนือ​แผ่น‌ดิน น้ำ​ก็​ลด​ลง ... โนอาห์​ก็​ออก​ไป​ ...

พระ‌ยาห์‍เวห์​ทรง​ดำริ​ใน​พระ‌ทัย​ว่า "เรา​จะ​ไม่​สาป​แผ่น‌ดิน​อีก​ต่อ​ไป แม้‌ว่า​มนุษย์​ไม่​ดี เพราะ​เค้า​ความ​คิด​ใน‌ใจ​ของ​มนุษย์​ล้วน​แต่​ร้าย​มา​ตั้ง‌แต่​เด็ก เรา​จะ​ไม่​ทำลาย​สิ่ง​มี​ชีวิต​ทั้ง‌ปวง​อีก ดัง​ที่​เรา​ได้​ทำ​แล้ว​นั้น ..."

พระ‌เจ้า​ตรัส​ว่า "นี่‌แหละ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ‍สัญ‍ญา ซึ่ง​เรา​ให้​ไว้​ระหว่าง​เรา​กับ​พวก​เจ้า และ​กับ​สัตว์​มี​ชีวิต​ทั้ง‌ปวง​ที่​อยู่​กับ​พวก​เจ้า​สืบ​ไป​ทุก​ชั่ว‌อายุ คือ​เรา​ตั้ง​รุ้ง​ของ​เรา​ไว้​ที่​เมฆ และ​รุ้ง​นั้น​จะ​เป็น​เครื่อง​หมาย​แห่ง​พันธ‍สัญ‍ญา​ระหว่าง​เรา​กับ​โลก"

(จาก ปฐมกาล 6-9)

 

อ. โนเอล ไพเพอร์

หัวข้อ "แสงไฟแห่งเทศกาลมหาพรต บทใคร่ครวญเพื่อเตรียมตัวสู่วันอีสเตอร์"

 

By John Piper. © DesiringGod. Website: desiringGod.org

For original passage, including audio or video files, please visit http://www.desiringgod.org/resource-library/articles/lenten-lights.

No comments:

Post a comment